Neamul patriarhilor pana la Iacob.

 • 1. Adam 1, Set, Enos;
  Fc 4:25, Fc 5:1, Fc 5:3, Fc 5:6, Lc 3:36-38

 • 2. Cainan, Maleleil, Iared;
  Fc 5:12, Lc 3:36-38

 • 3. Enoh, Matusalem, Lameh;
  Lc 3:36-38

 • 4. Noe. Fiii lui Noe: Sem, Ham si Iafet.
  Fc 5:32, Fc 6:10, Fc 9:18, Fc 10:1, Lc 3:36-38

 • 5. Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Mesec si Tiras.
  Fc 10:2-4

 • 6. Fiii lui Gomer: Aschenaz, Rifat si Togarma.
  Fc 10:2-4

 • 7. Fiii lui Iavan: Elisa si Tarsis, Chitim si Dodanim.
  Fc 10:2-4

 • 8. Fiii lui Ham: Cus, Mitraim, Put si Canaan.
  Fc 10:6-8

 • 9. Fiii lui Cus: Seba, Havila, Sabta, Rama si Sabteca. Fiii lui Rama: Seba si Dedan.
  Fc 10:6-8

 • 10. Lui Cus i s'a nascut si Nimrod; acesta, cel dintai, a fost un puternic vanator pe pamant.
  Fc 10:6-8

 • 11. Lui Mitraim i s'au nascut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,
  Fc 10:13-18

 • 12. Patrusim, Casluhim - din care se trag Filistenii - si Caftorim.
  Fc 10:13-18

 • 13. Lui Canaan i s'au nascut: Sidon, intaiul sau nascut, si Heteul,
  Fc 10:13-18

 • 14. Iebuseul, Amoreul, Ghergheseul,
  Fc 10:13-18

 • 15. Heveul, Archeul, Sineul,
  Fc 10:13-18

 • 16. Arvadeul, Temareul si Hamateul.
  Fc 10:13-18

 • 17. Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpaxad, Lud si Aram. Fiii lui Aram: Ut, Hul, Gheter si Mesec.
  Fc 10:22-29

 • 18. Lui Arpaxad i s'a nascut Cainan, lui Cainan i s'a nascut Selah, lui Selah i s'a nascut Eber.
  Fc 10:22-29

 • 19. Lui Eber i s'au nascut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru ca in zilele lui a fost impartit pamantul; iar numele fratelui sau era Ioctan.
  Fc 10:22-29

 • 20. Lui Ioctan i s'au nascut: Almodad, Selef, Hatarmavet, Ierah,
  Fc 10:22-29

 • 21. Hadoram, Uzal, Dicla,
  Fc 10:22-29

 • 22. Ebal, Abimael, Seba,
  Fc 10:22-29

 • 23. Ofir, Havila si Iobab. Toti acestia sunt fiii lui Ioctan.
  Fc 10:22-29

 • 24. Sem: Arpaxad, Cainan, Selah,
  Fc 11:10-26, Lc 3:34-36

 • 25. Eber, Peleg, Reu,
  Fc 11:10-26, Lc 3:34-36

 • 26. Serug, Nahor, Terah
  Fc 11:10-26, Lc 3:34-36

 • 27. si Avram, adica Avraam.
  Fc 11:10-26, Fc 17:5, Lc 3:34-36

 • 28. Fiii lui Avraam: Isaac si Ismael;
  Fc 16:11, Fc 17:19, Lc 3:34

 • 29. iata-i pe urmasii lor: Nebaiot, intaiul-nascut al lui Ismael; apoi Chedar,Adbeel, Mibsam,
  Fc 25:13-15

 • 30. Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
  Fc 25:13-15

 • 31. Ietur, Nafis si Chedma. Acestia sunt fiii lui Ismael.
  Fc 25:13-15

 • 32. Fiii Cheturei, tiitoarea lui Avraam 2: Ea i-a nascut pe Zimran, Iocsan, Medan, Madian, Isbac si Suah. Fiii lui Iocsan: Seba si Dedan. Fiii lui Dedan: Raguel, Navdeel, Asurim, Letusim si Leumim.
  Fc 25:1-4

 • 33. Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida si Eldaa. Toti acestia sunt fiii Cheturei.
  Fc 25:1-4

 • 34. Avraam i-a dat nastere lui Isaac. Fiii lui Isaac: Esau si Iacob.
  Fc 25:19, Fc 25:25-26, Mt 1:2, Lc 3:34

 • 35. Fiii lui Esau: Elifaz, Raguel, Ieus, Ialam si Core.
  Fc 36:4, Fc 36:10-14

 • 36. Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Tefo, Gatam, Chenaz; iar Timna, tiitoarea lui Elifaz, l-a nascut pe Amalec.
  Fc 36:4, Fc 36:10-14

 • 37. Fiii lui Raguel: Nahat, Zerah, Sama si Miza.
  Fc 36:4, Fc 36:10-14

 • 38. Fiii lui Seir: Lotan, Sobal, Tibeon, Ana, Dison, Eter si Disan.
  Fc 36:20-28

 • 39. Fiii lui Lotan: Hori si Heman; iar sora lui Lotan se numea Timna.
  Fc 36:20-28

 • 40. Fiii lui Sobal: Alvan, Manahat, Ebal, Sefo si Onam. Fiii lui Tibeon: Aia si Ana.
  Fc 36:20-28

 • 41. Fiii lui Ana: Dison si Olibama. Fiii lui Dison: Hemdan, Esban, Itran si Cheran.
  Fc 36:20-28

 • 42. Fiii lui Eter: Bilhan, Zaavan si Acan. Fiii lui Disan: Ut si Aran.
  Fc 36:20-28

 • 43. Acestia sunt regii lor 3: Bela, fiul lui Beor, a carui cetate se numea Dinhaba.
  Fc 36:32

 • 44. Bela a murit; iar in locul lui a devenit rege Iobab, fiul lui Zerah din Botra.
  Fc 36:32

 • 45. Dupa moartea lui Iobab, in locul sau a domnit Husam, din tara Temanitilor.
  Fc 36:32

 • 46. Husam a murit, iar dupa el a domnit Hadad, fiul lui Bedad, care i-a lovit pe Madianiti in campia Moabului; cetatea lui se numea Avit.
  Fc 36:32

 • 47. Dupa moartea lui Hadad a domnit Samla, din Masreca.
  Fc 36:32

 • 48. Dupa moartea lui Samla, in locul sau a domnit Saul, din Rehobotul cel de langa rau.
  Fc 36:32

 • 49. Saul a murit, iar in locul sau a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
  Fc 36:32

 • 50. Dupa moartea lui Baal-Hanan, in locul sau a domnit Hadad. Cetatea lui se chema Pau, iar numele femeii sale era Mehetabel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.
  Fc 36:32

 • 51. Dupa moartea lui Hadad, in Edom au fost capetenii: capetenia Timna, capetenia Alva, capetenia Ietet,
  Fc 36:32

 • 52. capetenia Oholibama, capetenia Ela, capetenia Pinon,
  Fc 36:32

 • 53. capetenia Chenaz, capetenia Teman, capetenia Mibtar,
  Fc 36:32

 • 54. capetenia Magdiel, capetenia Iram. Acestea sunt capeteniile Edomului.
  Fc 36:32

Biblia Ortodoxa