Crestin Ortodox
Cauta:
Toti membrii inregistrati  Cautare Avansata

Postat 10:56 pe 27.01.2013
Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Troparul:
Ai strălucit ca soarele pe Colina Neprihăniţilor şi ai urcat la Domnul pe calea martiriului, dându-ţi sufletul sub loviturile necredincioşilor, Sfinte Părinte Efrem, Mare Mucenic al lui Hristos. Pentru aceasta, ai făcut ca dumnezeiescul har să se reverse neîncetat spre cei ce cu evlavie îţi strigă ţie: slavă Celui Ce ţi-a dăruit putere, slavă Celui Ce ţi-a dăruit harul tămăduirilor, slavă Celui Care dă tuturor tămăduiri prin tine.

Condacul 1:
Să se bucure credincioşii şi să se veselească, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru aflarea sfintelor moaşte ale mult-pătămitorului mucenic Efrem, prin care se revarsă mulţime de minuni şi se arată mulţime de tămăduiri, şi să îi cânte într-un glas robului Său: Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni!

Icosul 1:
Văzut-a stareţa Macaria cereasca procesiune în care sfintele tale moaşte erau purtate cu evlavie de oamenii pe care i-ai ajutat în multe feluri. Cine poate spune câţi bolnavi au scăpat de suferinţele lor prin rugăciunile tale? Sau câţi copii s-au izbăvit de bolile care îi apăsau? Sau câţi oameni au biruit încercările prin care treceau, alergând la tine? Pentru care îţi cântăm:
Bucură-te, că mult pătimind pentru Hristos, ai primit cununa cea neveştejită;
Bucură-te, că sângele tău mucenicesc a dat roadă în ogorul Bisericii;
Bucură-te, că aflarea sfintelor tale moaşte a adus bucurie creştinilor;
Bucură-te, că din icoanele tale izvorăsc lacrimi şi mir;
Bucură-te, că, prin aceasta, vedem că nu te-ai depărtat de noi;
Bucură-te, că s-au înălţat multe biserici şi paraclise cu hramul tău;
Bucură-te, nădejde a celor înviforaţi de deznădejde şi de necredinţă;
Bucură-te, că te-ai arătat tinerei care s-a închinat la moaştele Sfântului Ioan Rusul;
Bucură-te, că ea a cunoscut că sfinţii împreună lucrează spre folosul oamenilor;
Bucură-te, că le-ai cerut celor pe care i-ai ajutat să nu treacă sub tăcere minunile tale;
Bucură-te, cel ce ai leacuri pentru toate felurile de boli;
Bucură-te, că vestea harismelor tale în tot pământul s-a răspândit;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni!

Condacul al 2-lea:
„Ieşi afară, Lazăre, prietene iubit”, a auzit în vis bolnava glasul tău, ca oarecând Lazăr din Evanghelie glasul Mântuitorului, şi, după ce s-a tămăduit, văzând chipul tău zugrăvit în icoană, te-a recunoscut cu bucurie. Şi, dând mărturie despre ajutorul tăi, i-a îndemnat pe oameni să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea:
Te-ai arătat mamei copilului bolnav, zicându-i: ”Sunt Efrem. Tot timpul mă gândesc la tine.” O, de ne-am învrednici şi noi de un asemenea dar ceresc... Ştiind că mare este iubirea pe care o arăţi celor credincioşi, îndrăznim să te rugăm să porţi de grijă şi sufletelor noastre şi zicem către tine:
Bucură-te, că urmând Sfântului Efrem Sirul, te-ai făcut alăută duhovnicească;
Bucură-te, vrednic ucenic al Mântuitorului Hristos, biruitorul morţii;
Bucură-te, propovăduitorule al credinţei în înviere;
Bucură-te, dar făcut de Dumnezeu poporului credincios;
Bucură-te, că ai defăimat credinţa agarenilor şi L-ai mărturisit pe Hristos;
Bucură-te, că, prin răbdarea ta, te-ai arătat mai puternic decât prigonitorii tăi;
Bucură-te, că sfintele tale moaşte sunt mărturie a sfinţeniei tale;
Bucură-te, că racla ta este propovăduitoare a vieţii veşnice;
Bucură-te, că ne călăuzeşti spre învierea duhovnicească;
Bucură-te, sabie ascuţită care taie spinii păcatelor care ne apasă;
Bucură-te, foc care arde pleava din ţarina sufletelor noastre;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni!

Condacul al 3-lea:
Am aflat de tânăra pe care ai chemat-o în chip minunat la mănăstirea ta, ca să se închine la sfintele tale moaşte şi să o binecuvântezi, şi ştim că ai vindecat-o de bola ei după ce a stăruit în rugăciune către tine. Iar noi suspinăm după cerescul tău ajutor, sfinte, vrând să trăim şi noi acoperiţi de binecuvântarea ta, ca să îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea:
Te-ai arătat în vis femeii care s-a rugat ţie pentru a scăpa de cancer şi i-ai spus:” De acum înainte voi fi ocrotitorul tău”,şi ea s-a întărit în credinţă. Fii de acum înainte şi ocrotitorul nostru, sfinte, şi ajută-ne pe noi şi pe toţii creştinii, pe toţi ierarhii şi preoţii, pe toţii monahii şi mirenii, pe părinţi şi pe copii să cunoască darul dat ţie de la Dumnezeu, ca să îţi aducă laude ca acestea:
Bucură-te, că L-ai iubit pe Hristos şi El ţi-a dat darul iubirii veşnice;
Bucură-te, chemare tainică a pelerinilor spre mănăstirea ta;
Bucură-te, că de multe ori te-ai arătat în chip minunat celor ce aveau nevoie de ajutor;
Bucură-te, că ne înveţi să nu căutăm iubire de la oameni, ci de la Dumnezeu;
Bucură-te, că sufletul tău este plin de iubire dumnezeiască pentru noi;
Bucură-te, că de la tine învăţăm să lepdăm voia noastră cea rea;
Bucură-te, cel ce alungi dezbinarea dintre credincioşi;
Bucură-te, că ne înveţi să preţuim iubirea pentru aproapele nai mult decât dreptatea;
Bucură-te, că îi binecuvântezi pe cei care îşi împlinesc făgăduinţele cucernice;
Bucură-te, mângâietorule al celor neputincioşi şi neajutoraţi;
Bucură-te, stavilă împotriva celor care vor să facă rău;
Bucură-te, că, prin chemarea numelui tău, arătările drăceşti se risipesc;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni!

Condacul al 4-lea:
Femeia care îţi ceruse o cruce pe care să o poată duce, a primit crucea naşterii celui de al doilea prunc, deşi vreme de opt ani pântecele ei fusese sterp. Şi ea, îndemnându-i pe cei căsătoriţi să aducă pe lume copii şi să îi crească spre slava lui Dumnezeue, fără să se teamă de greutăţi, Ia cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:
Şapte ani s-a rugat Domnului, tânăra Sofia, pentru a-i face un copil soţului, şi sufletul ei se umpluse de deznădejde, dar, rugându-se ţie, ai ajutat-o. Şi când, pruncul s-a îmbolnăvit, doctorii au spus că va muri, însă mama a răspuns cu nădejde că pruncul nu va păţi nimic rău, căci este copilul promis de tine. Şi nu ai ruşinat credinţa ei, ci ai ruşinat ştiinţa doctorilor, căci pruncul s-a vindecat şi mama a cântat unele ca acestea:
Bucură-te, doctor trimis de Dumnezeu la căpătâiul celor bolnavi;
Bucură-te, că femeia care ţi-a cerut o cruce pe care să o poate ducă, a mai adus pe lume un copil;
Bucură-te, că îi ajuţi pe cei căsătoriţi să lepede frica de a avea copii;
Bucură-te, că îi înveţi să caute voia lui Dumnezeu, şi să se lepede de voia lor;
Bucură-te, că pe copilul pe care îşi unsese picioarele cu ulei de la mănăstirea ta l-ai ferit de moarte năpraznică;
Bucură-te, că pe pruncul despre care doctorii au spus că va orbi şi va avea mintea tulburată l-ai însănătoşit;
Bucură-te, că vindeci nu numai trupurile, ci şi minţile bolnave;
Bucură-te, că îi faci pe doctorii neiscusiţi mai pricepuţi decât doctorii cu nume mare;
Bucură-te, cel ce primeşti rugăciunile bolnavilor şi ale doctorilor;
Bucură-te, că îi cercetezi pe cei mistuiţi de fierbienţeala bolii;
Bucură-te, că, prin lucrarea ta se biruieşte rânduiala firii;
Bucură-te, leac ceresc care alungi orice boală şi durere ;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni!

Condacul al 5-lea:
Mult s-au întristat părinţii lui Eftimie când copilul a început să nu îi mai recunoască, să îi muşte şi să îi lovească şi, îmbolnăvindu-se din ce ăn ce mai rău, doctorii au mărturisit că nu se pricep să îl ajute. Dar după ce rudele lui s-au rugat ţie, te-ai arătat de trei ori în camera de spital şi boala a început să se stingă, până ce copilul s-a tămăduit şi toţi I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:
Când puţin-credincioşii doctori au spus că pruncul purtat în pântece de preoteasa părintelui Mihail are mari probleme de sănătate şi i-au ispitit pe părinţi să se învoiască la păcatul pruncuciderii, preotul a zis: „Vom fi răsplătiţi dacă Dumnezeu va lăsa să ducem o cruce aşa de grea cum ne-a spus doctorul.” Dar, pentru rugăciunile lor, i-ai ajutat şi copilul s-a născut sănătos, iar mai apoi a primit la botez numele tău şi preotul ţi-a adus împreună cu preoteasa laude ca acestea:
Bucură-te, floare a raiului care înmiresmezi casele creştinilor;
Bucură-te, că părintele Mihail a cunoscut puterea rugăciunilor tale;
Bucură-te, că te rogi pentru noi să primim întărire în credinţă;
Bucură-te, că ne îndrumi să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de doctori;
Bucură-te, că pe copilul pe care îşi unsese picioarele cu ulei de la mănăstirea ta l-ai ferit de moarte năpraznică;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale copiii care erau pe pantul de moarte s-au tămăduit;
Bucură-te, că îi fereşti de moarte năpraznică pe cei pentru care ne rugăm ţie;
Bucură-te, liman al sufletelor îngenuncheate de suferinţă;
Bucură-te, cel ce ştergi ochii înlăcrimaţi ai părinţilor ispitiţi de deznădejde;
Bucură-te, cel ce alungi demonii din copii îndrăciţi;
Bucură-te, că la tine caută uşurare cei chinuiţi de duhurile necurate;
Bucură-te, fierbinte rugător pentru neamul creştinesc ;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni!

Condacul al 6-lea
Auzind-o pe mama lor, promiţându-ţi că dacă se va vindeca de boala ei, va mai face un copil şi îi va pune numele tău, cei şase copii au spus într-un glas „Nu acum, mamă, alţi copii, îngrijeşte-ne doar pe noi”. Dar femeia, primind ajutorul cerut, nu a ascultat de cuvintele egoiste ale copiilor, ci de glasul conştiinţei, şi şi-a ţinut făgăduiţa, lăudându-L pe Dumnezeu şi zicând: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Zece prunci muriseră în pântecele femeii ce purta numele Evangheliei, unul murise după naştere şi doar unul singur rămăsese în viaţă şi, când femeia a zămislit din nou, doctorii i-au cerut să renunţe la prunc. Dar ea şi-a pus nădejdea în Dumnezeu şi în rugăciunile tale, răbdând prigonirile bărbatului ei care o sfătuia să se împovăreze cu păcatul prunuciderii. Răbdarea i-a fost încununată şi a adus pe lume o fetiţă, pentru care minune te lăudăm zicând:
Bucură-te, că, biruind ispitele, femeia a adus pruncul pe lume;
Bucură-te, cel ce ajuţi mamele în vremea sarcinii şi în vremea naşterii;
Bucură-te, că fereşti mamele credincioase de păcatul prunuciderii ;
Bucură-te, că, ocrotite de tine, ele îl ascultă pe Dumnezeu şi nu pe doctorii cu inimile împietrite;
Bucură-te, că dai putere mamelor să stea împotriva soţilor necredincioşi;
Bucură-te, cel ce ai dezlegat pântecele cele neroditoare;
Bucură-te, că ai vindecat trupurile bolnave ale femeilor care nu mai puteau avea copii;
Bucură-te, că pe femeile care nu vor să facă copii le întorci la pocăinţă;
Bucură-te, văzând mulţimea de copii care au venit pe lume păziţi de tine;
Bucură-te, că doctorii au rămas fără glas văzând că ai arătat cu putinţă cele cu neputinţă;
Bucură-te, că ai ascultat rugăciunile copiilor care nu voiau să fie singuri la părinţi;
Bucură-te, că pe pruncii cărora părinţii au vrut să le pună numele tău îi ocroteşti ;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni!

Condacul al 7-lea
Mult s-a rugat lui Dumnezeu Atena pentru mama ei muribundă şi aceasta te-a văzut făgăduindu-i că se va vindeca. „Este o adevărată înviere din morţi”, au spus medicii, pentru că femeii îi apăruseră plămâni noi şi sănătoşi, pentru care toţi I-au cântat lui Dumnezeu cu credinţă: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Te-ai arătat în vis fetiţei Ecaterina, stând lângă ea atunci când tatăl ei şi se ruga, făcând metanii. Şi ea a priceput cât de mare este folosul copiilor care sunt ocrotiţi de rugăciunile părinţilor lor. Iar noi, rugându-te să ai grijă de toţi copiii binecredincioşi, te lăudăm aşa:
Bucură-te, reazăm al copiilor pentru rugăciunile părinţilor lor;
Bucură-te, cel ce ajuţi mamele în vremea sarcinii şi în vremea naşterii;
Bucură-te, că ai urmat Sfântului Stelian în grija arătată copiilor ;
Bucură-te, glas care îndemni tinerii să meargă pe calea Bisericii;
Bucură-te, că te-ai arătat tânărului care voia să se sinucidă;
Bucură-te, că l-ai ajutat să înţeleagă cât de mare era povara păcatelor lui;
Bucură-te, că, ajutat de tine, a lăsat patima băuturii şi lanţurile drogurilor;
Bucură-te, înger păzitor care aduci liniştea în sufletele tulburate;
Bucură-te, că, prin arătarea ta, ai slavat viaţa tinerei femei care voia să îşi pună capăt zilelor;
Bucură-te, că îi ajuţi pe tineri să îşi găsească un rost în viaţă;
Bucură-te, că goneşti lenevia cea ucigătoare de suflet;
Bucură-te, că, pentru rugăciunile copiilor credincioşi, îi ocroteşti pe părinţii lor ;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni!

Condacul al 8-lea
„Cel mai de preţ ajutor pentru copil este Sfânta Împărtăşanie”, i-ai spus femeii al cărei prunc venise pe lume prin mijlocirea ta. Trezeşte, sfinte, râvna în toţi părinţii credincioşi ca să îi crească pe copii aproape de biserică, pentru a primi Sfintele Taine nu spre osândă, ci spre viaţa veşnică, şi ca să înalţe împreună cu ei lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Venind o fetiţă nouă la orfelinatul aflat în grija mănăstirii tale, s-a mirat văzând cum ceilalţi copii se pregăteau de spovedanie, scriindu-şi greşelile pe hârtie, pentru a nu uita să le mărturisească. Însă mirarea ei s-a stins atunci când i-ai apărut în vis şi i-ai cerut să meargă şi ea la spovedanie, pentru care lucru îţi cântăm aşa:
Bucură-te, că, ascultând povaţa ta, fetiţa a început să se spovedească;
Bucură-te, că ea a devenit mărturisitoare a minunilor tale;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai îndreptat spre scaunul spovedaniei;
Bucură-te, că şi de la copii primeşti laude aduse din prinosul inimii;
Bucură-te, pecete a sfinţeniei pusă pe inimile celor ce se roagă ţie;
Bucură-te, că îi înveţi pe copii să se pregătească să primească Sfânta Împărtăşanie;
Bucură-te, dascăl al rugăciunii pentru cei care te cinstesc;
Bucură-te, că, prin rugăciunile tale, copiii devin mici apostoli ai dreptei credinţe;
Bucură-te, rugătorule pentru tinerii neascultători şi puţin-credincioşi;
Bucură-te, că pe tineri îi aduci la înţelepciunea celor bătrâni;
Bucură-te, cel ce îi înveţi pe părinţi să îşi crească fiii aproape de Biserică;
Bucură-te, comoară de mult preţ ascunsă în visteria inimilor noastre;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni!

Condacul al 9-lea
Tinerei care se rugase ţie să poată întemeia o familie i-ai spus în vis: „Te voi ajuta să fii alături de cel pe care îl vrei”. Şi cuvântul tău s-a adeverit, căci tânărul pe care îl iubea, a cerut-o şi a luat-o de soţie. Ajută-i, sfinte, pe toţii tineri care vor să pornească pe calea familiei să facă alegerea cea bună, pentru ca nunta lor să fie binecuvântată de Dumnezeu şi în toate zilele vieţii lor să îi cânte: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Fiind alungată de soţul ei şi de părinţii nemilostivi, mult a lăcrimat Maria, necăjindu-se că fiul ei creşte departe de tatăl său. Dar, după ce s-a rugat să îi ajuţi, a doua zi soţul şi-a înţeles greşala şi a rugat-o să se întoarcă acasă. Văzând grabnicul tău ajutor, ne rugăm ţie să alungi dezbinarea şi tulburarea din toate famiile creştine, îndemnându-i pe toţi să te laude împreună cu noi:
Bucură-te, că eşti aproape de cei apăsaţi de povara singurătăţii ;
Bucură-te, că aduci pacea în casele în care diavolul a adus dezbinare;
Bucură-te, că îi întorci la famiile lor pe cei pe care patimile i-au robit;
Bucură-te, că înmoi inimile împietrite şi îi întorci tulburarea în linişte;
Bucură-te, aflătorule al lucurilor pierdute;
Bucură-te, că celor nedreptăţi le-ai vădit dreptatea în faţa judecătorilor;
Bucură-te, că ridici ocara celor defăimaţi pe nedrept;
Bucură-te, că pe oamenii care nu aveau unde să muncaească i-ai îndrumat cu folos;
Bucură-te, odihnă a celor istoviţi din pricina lucrului peste măsură;
Bucură-te, cel ce ne înveţi dreapta socoteală;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat printre musafirii din casa creştinului credincios;
Bucură-te, pridvor pentru cei ce stau departe de lumina Sfântului Botez;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni!

Condacul al 10-lea
Mult s-a ostenit să lucreze spre slava lui Dumnezeu iconarul cărturar Fotie, în casa căruia s-a zugrăvit prima ta icoana, sfinte. Şi fiind încununat pentru că şi-a înmulţit talanţii, la sfârşitul vieţii sale i-ai luat sufletul la cer, pe care lucru văzându-l, evlavioasa lui soţie I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea
„Ascultă, copila mea, o voi lua cu mine pe mama ta, dar nu te teme. Este voia lui Dumnezeu şi uite ce loc minunat i-am pregătit”, i-ai spus Anulei, arătându-i frumuseţile raiului. „Nu te lăsa pradă durereii, căci eu voi fi mereu alături de tine şi te voi ocroti”, a auzit ea făgăduinţa ta, şi sufletul ei s-a liniştit. Iar moi te rugăm să fii aproape de toţii copiii orfani şi zicem către tine unele ca acestea:
Bucură-te, că nu laşi pe nimeni fără ajutor în vremea necazurilor ;
Bucură-te, că pe copiii orfani îi sprijineşti;
Bucură-te, că îi ajuţi să aleagă binele şi să se ferească de păcat;
Bucură-te, dăruitorule al celor de trebuinţă;
Bucură-te, chivernisitorule al celor de folos;
Bucură-te, păzitorule al curăţiei tinerilor;
Bucură-te, părinte, icoană a virtuţilor zugrăvită în sufletle noastre;
Bucură-te, că ai defăimat îmbuibarea şi ai lăudat înfrânarea;
Bucură-te, că alungi frica morţii de la cei care se roagă ţie;
Bucură-te, că pe creştini îi pregăteşti pentru întâlnirea cu Dreptul Judecător;
Bucură-te, că în ceasul morţii vii lângă cei care ţi s-au cerut să le fii ocrotitor;
Bucură-te, că păstrăm în sufletele noastre cuvintele şi minunile tale;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni!

Condacul al 11-lea
„Îmi era cu neputinţă să mă întâlnesc cu sufletul ei pângărit”, ai spus despre femeia care voia să primească ajutorul tău fără a se lepăda de fărădelegile ei de diavolul pe care îl slujea prin păcate. Şi, izgonindu-l pe diavol, ai îndepărtat-o de la tine pe femeie, că nu voia să îşi curăţească sufletul prin pocăinţă şi să îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea
O femeie vindecată de tine a visat că voia să se închine sfintelor tale moaşte, dar diavolul i-a stat împotrivă, spunându-i că e păcătoasă. „Tocmai pentru că sunt păcătoasă voi merge să mă închin Sfântului Efrem, chiar dacă ar trebui să mor!”, a spus ea, vrând să îşi trăiască viaţa acoperită de ajutorul tău. Pentru care noi, luând pildă din râvna ei, ne rugăm aşa:
Bucură-te, că prin rugăciunile tale, sporeşte râvna noastră pentru sfinţenie;
Bucură-te, că păcătoşilor care se pocăiesc le dai ceea ce le este de folos;
Bucură-te, cel ce, pe păcătoşii care nu leapădă păcatele îi mustri cu asprime;
Bucură-te, veghetor al celor care vor să se închine la sfintele tale moaşte;
Bucură-te, jertfă bineprimită de Dumnezeu în altarul ceresc;
Bucură-te, risipitorule al uneltirilor celor viclene;
Bucură-te, că pe cărturarii cei iubitori de slavă îi ruşinezi;
Bucură-te, cel ce nu primeşti laudele celor făţarnici;
Bucură-te, că stai împotriva diavolilor care ne împiedică să facem faptele credinţei;
Bucură-te, că îi îndepărtezi cu sabia rugăciunii de la cei care se roagă ţie;
Bucură-te, duşman al mândriei, al lăcomiei şi al minciunii;
Bucură-te, pildă de răbdare, de credinţă şi de nevoinţă;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni!

Condacul al 12-lea
„Merită să suferim şi noi puţin din iubire pentru Hristos”, i-ai spus maicii care se lupta cu o ispită şi i-ai arătat semnele pătimirii tale muceniceşti. Şi noi avem nevoie de întărirea ta, sfinte, că valurile acestei vieţi s-au ridicat asupra noastră şi suntem apăsaţi de deznădejde. Ajută-ne să trecem de încercările care ne împovărează, ca să îi putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea
„Cum m-ai chemat, am sosit!” i-ai spus femeii care te rugase să îi tămăduieşti fiul, şi i-ai plinit cererea. Şi noi te chemăm, sfinte, ajută-ne, nu ne lăsa, ajută-ne, că mare nevoie avem de ajutorul tău, robule al lui Dumnezeu, şi pentru aceasta te lăudăm aşa:
Bucură-te, apărătorule al predaniilor Sfinţilor Părinţi;
Bucură-te, că faptele tale ne-au învăţat mai mult decât cuvintele;
Bucură-te, că episcopul care se îndoia de sfinţenia ta şi-a înţeles greşeala;
Bucură-te, că îi povăţuieşti să lepede păcatele şi să meargă pe calea sfinţeniei;
Bucură-te, că, la vreme de necaz, vii degrabă în ajutorul nostru;
Bucură-te, că îi fereşti de hoţi şi de tâlharii văzuţi pe cei ce duc crucea nevoinţelor;
Bucură-te, că pe cărturarii cei iubitori de slavă îi ruşinezi;
Bucură-te, că cel care a furat o parte din sfintele tale moaşte a adus-o înapoi la mănăstire;
Bucură-te, mustrătorule al creştinilor iubitori de păcat;
Bucură-te, împreună-călătorule cu pelerinii evlavioşi;
Bucură-te, că răbdând chinurile prigonitorilor ne-ai învăţat să nu ne temem de suferinţă;
Bucură-te, că îi răsplăteşti pe cei care se ostenesc să ajungă la sfintele tale moaşte;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni!

Condacul al 13-lea
O, mult pătimitorule şi mare mucenice Efrem, cel ce te-ai arătat în chip minunat şi ai dat mărturie despre iubirea pe care o ai faţă de noi, cei nemulţumitori şi nerecunoscători, care ne rugăm să facem voia lui Dumnezeu, dar trăim după voia noastră cea pătimaşă, arată şi acum ajutorul tău tuturor celor care te cheamă în rugăciune şi tuturor celor pentru care ne rugăm ţie, ca, punând început bun mântuirii, să îi mulţumim Lui Dumnezeu Cel în Treime lăudat, cântând: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori. Apoi iarăşi se zice Icosul întâi: Văzut-a stareţa Macaria cereasca procesiune... şi Condacul întâi: Să se bucure credincioşii şi să se veselească... Apoi se zice această

 
Carti Ortodoxe Carti Ortodoxe Religie Carti Ortodoxe Pshihologie Carti Ortodoxe Literatura Carti Ortodoxe Arta Agenda Crestinului Paste Acatiste Retete de post Colinde audio Calendar Ortodox Craciun Rugaciuni