Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Despre Vecernie (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=5024)
-   -   Vecernia zilei + (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=5577)

cristiboss56 07.02.2009 17:31:56

Vecernia zilei +
 
"Cu totul urmând Domnului din tinerete, dorul de parinti si dragostea de lume le-ai parasit , prea marite ; si in pustietăti ai locuit, cu viata sihastreasca nevoindu-te intru smerenie ; pe care ai savarsit-o cu duh cald. Cuvioase, ca un bun negutataor, impartindu-ti averea la saraci si cumpârând margaritarul cel mult de pret, pe Hristos. Pe Care aflându-L , ai incetat de a mai dori altceva , vrednicule de la lauda " ( Stihira a 4- a de la " Doamne, strigat-am", de la Vecernia zilei )

cristiboss56 09.02.2009 17:33:00

9 februarie 2009 - Porunca iubirii
 
"Aratat-ai tuturor celor de fata, patimitorule Nichifor, ca cel ce nu iubeste pe aproapele sau nu poate sa iubeasca nici pe Stapânul. Pentru aceasta , iubind cu curatie pe Sapriciu, cel ce a fost impreuna cu tine sluga, dintru aceasta te-ai intraripat si catre dragostea lui Dumnezeu si sufletul ti-ai pus pentru marturisirea si credinta lui Hristos. Iar Sapriciu, cel cu nume rau, având catre tine pizma fara de impacare, s-a aratat tăgăduitor si al Stapânului Hristos , Carui sându-I acum inainte, roaga-te sa se mântuiasca sufletele noastre ". ( Slava de la "Doamne, strigat-am", de la Vecernia zilei )
Stihira de mai sus este atribuita de Mineiul pe februarie luî Ioan Monahul ( Sf.Ioan Damaschin + 826 )

cristiboss56 10.02.2009 17:42:32

10 februarie
 
"Pe intrarmatul cel tare, pe ostasul lui Hristos si marele intre mucenici, pe Haralambie cel slavit, adunându-ne, sa-l laudam. Ca pentru Hristos si pentru adevar s-a luptat in chip stralucit si a propovaduit lamurit credinta ortodoxa ; inselaciunea idolilor a surpat, pe imparatul cel nelegiuit l-a infruntat si capul i s-a taiat, bucurându-se si veselindu-se.Drept aceea, cununa a luat din dreapta Celui Preanalt si a ajuns cetatean impreuna cu ingerii. Peste aceasta adunarea ortodocsilor, sarutand preacinstitul lui cap si incununandu-l cu laude si izbavindu-ne de multe necazuri si boale , se bucura preaslavind pe Ziditorul."

cristiboss56 12.02.2009 18:08:36

12 februarie
 
"Cugetând ziua si noapte in legea Domnului, Parinte intelepte, te-ai aratat ca un pom roditor, sadit lânga apele Duhului. Pentru aceea ai slujit lui Dumnezeu fara de prihana, ierarhe Meletie, infruntand necredinta in Dumnezeu a lui Arie si năravul cel cu rea socotinta a lui Sabelie. Roaga-te lui Hristos Dumnezeu, irtare de greseli sa daruiasca celor ce praznuiesc cu dragoste sfânta pomenire a ta" ( Sedealna Sf. Ierarh Meletie dupa Cantarea a 3 - a din Canonul zilei )

cristiboss56 13.02.2009 18:04:02

13 februarie
 
"Bucură-te lauda cea cinstita si prea minunată a palestinienilor ! Că ne-ai rasarit noua ca un soare prea strălucitor si , arzând toata puterea vrajmasului, ai atins cu focul madularele tale, fericite. Ca in munti, in pustii si in insule au venit asupra ta tot felul de ispite ; in pustie o femeie s-a infatisat inaintea ta, iar pe sânca din mare ispititorul a incercat sa te ispiteasca, intelepte. Ci, o, Martiniane, de trei ori fericite , nu inceta a te ruga lui Hristos pururea pentru noi, cei ce savârsim cu credintă pomenirea ta"

cristiboss56 14.02.2009 15:51:26

14 februarie ( Litia < XII > )
 
"Intelepciunea Duhului Sfânt cea prea curată, sălâsuindu-se in inima ta cea curată, prea fericite Auxentie, Cuvioase Parinte, te-a arătat pe tine izgonitor infricoșat al duhurilor viclene și nu numai infricoșat , ci si doctor al bolilor celor ascunse. Pentru aceasta , având indrazneală către Iubitorul de oameni Dumnezeu, izbăvește-ne pe noi de patimile sufletești si trupești cu neâncetată mijlocirea ta . " ( Slava de la " Doamne, strigat-am , de la Vecernia zilei )

cristiboss56 16.02.2009 17:59:03

16 februarie
 
" Intocmai la număr cu Apostolii fiind, purtătorilor de biruință, ati ajuns și la cugetarea cea de o râvnă cu ei, neînspaimântându-vă de cruzimea cea fară Dumnezeu a tiranilor ; ci , propovăduind pe Mântuitorul bărbătește și cu tărie, ati răbdat cu tărie strujirile mădularelor , cugetând de aici desfătările cele viitoare, prea ințelepților ! " ( Prima stihiră de la "Doamne , strigat-am ", de la Vecernia zilei ) .

cristiboss56 17.02.2009 20:29:44

17 februarie
 
"Harul minunilor tale cel de Dumnezeu dăruit, mucenice Teodore, il așterni peste toți cei ce aleargă la tine cu credință. Pentru care te lăudăm pe tine zicând : Pe cei robiți ii răscumperi, pe bolnavi ii tămâduiești, pe săraci săraci ii imbogătești și mântuiești pe cei ce plutesc cu corăbile ; alergarea spre cele zadarnice a slugilor o oprești și descoperi pagubele celor ce li s-au făcut ; pe ostași ii inveți să se ferească de robie ; pruncilor le dăruiești cu milostivire cerurile ; fierbinte ajutor te afli celor ce săvârșesc sfințită pomenirea ta. Cu care, preasfințite nevoitorule, și nouă, celor ce lăudăm mucenicia ta, cere de la Hristos mare mila ". ( Slava de la Stihoavna Vecerniei zilei ) +

cristiboss56 19.02.2009 15:16:52

Rugăciune din Rânduiala Vecerniei +
 
"Acțm liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, in pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o inaintea feței tuturor popoarelor ; lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău , Israel ! "

cristiboss56 11.05.2013 22:48:16

Vecernia - Explicații utile
 
http://www.ortodoxia.md/video/4217-vecernia-

cristiboss56 25.01.2014 23:18:27

Una din cele mai frumoase slujbe ale vecerniei ( cateva rugaciuni - selectie )
 
SLUJBA PLECĂRII GENUNCHILOR

Vecernia din Duminica Cincizecimii


RUGĂCIUNEA ÎNTÂI
Doamne, Cel ce ești prea curat, neîntinat, fără de început, nevăzut, necuprins, de nepătruns cu mintea, neschimbat, neîntrecut, nemăsurat și fără de răutate; Care singur ai nemurire, locuind în lumina cea neapropiată; Cel ce ai făcut cerul și pământul și marea și toate cele zidite în ele; Care plinești cererile, mai înainte de cerere; Ție ne rugăm și pe Tine Te chemăm, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Părintele Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din pururea Fecioara Maria, Preaslăvita Născătoare de Dumnezeu; Care, mai întâi în cuvinte învățând, iar mai pe urmă și cu fapta arătând, când a răbdat patima Sa cea mântuitoare, ne-a dat pildă nouă, smeriților și păcătoșilor și nevrednicilor robilor Tăi, să-Ți aducem Ție rugăciuni, cu capetele și cu genunchii plecați, pentru păcatele noastre și pentru greșealele cele din neștiință ale credincioșilor.
Însuți, mult-Milostive și Iubitorule de oameni, auzi-ne pe noi în orice zi Te vom chema, dar mai ales în ziua aceasta a Cincizecimii, în care Domnul nostru Iisus Hristos, după ce S-a înălțat la ceruri și a șezut de-a dreapta Ta, Dumnezeule și Părinte, a trimis pe Duhul Sfânt peste Sfinții Săi Ucenici și Apostoli, Care a șezut peste fiecare dintr-înșii, și s-au umplut toți de harul Lui cel neîmpuținat, și au grăit într-alte limbi mărețiile Tale și au proorocit. Deci, auzi-ne pe noi, care acum ne rugăm Ție, și adu-Ți aminte de noi, smeriții și osândiții, și alungă robia sufletelor noastre, Cel ce cu milostivirea Ta mijlocești pentru noi.
Primește-ne pe noi, care cădem înaintea Ta și grăim: Greșit-am! Înaintea Ta suntem puși din pântecele maicii noastre; Tu ești Dumnezeul nostru. Dar, pentru că s-au scurs în zădărnicie zilele noastre, am pierdut ajutorul Tău, și ne aflăm lipsiți de toată apărarea. Totuși, nădăjduind în îndurările Tale, grăim către Tine: Păcatele tinereților noastre și ale neștiinței nu le pomeni, și de cele ascunse ale noastre, curățește-ne pe noi. Nu ne lepăda pe noi în vremea bătrâneților; când slăbește tăria noastră, nu ne părăsi pe noi. Mai înainte de a ne întoarce în pământ, învrednicește-ne să ne întoarcem la Tine și caută spre noi cu bună-voință și cu har. Cumpănește fărădelegile noastre cu îndurările Tale; pune adâncul îndurărilor Tale împotriva mulțimii păcatelor noastre. Caută din înălțimea Ta cea sfântă, Doamne, spre poporul Tău, care stă înainte și așteaptă de la Tine multă milă. Cercetează-ne pe noi cu bunătatea Ta. Izbăvește-ne pe noi de tirania diavolului. Întărește viața noastră cu poruncile Tale cele sfinte și sfințitoare. Înger credincios păzitor pune poporului Tău și pe toți ne adună în împărăția Ta. Dă iertare celor ce nădăjduiesc în Tine. Iartă-le lor și nouă păcatele. Curățește-ne cu lucrarea Sfântului Tău Duh. Strică meșteșugirile vrăjmașului cele împotriva noastră.

RUGĂCIUNEA A DOUA, a Sfântului Vasile cel Mare:
Binecuvântat ești, Doamne, Stăpâne Atotțiitorule, Care ai luminat ziua cu lumină de soare și noaptea ai făcut-o să lucească cu sclipiri de foc; Care ne-ai învrednicit pe noi să trecem lungimea zilei și să ne apropiem de începutul nopții. Ascultă rugăciunea noastră și a întregului Tău popor, și ne iartă nouă, tuturor, păcatele noastre cele de voie și cele fără de voie. Primește rugăciunile noastre cele de seară și trimite mulțimea milei Tale și a îndurărilor Tale peste moștenirea Ta. Ocrotește-ne pe noi cu Sfinții Tăi îngeri; întrarmează-ne pe noi cu armele dreptății Tale. Îngrădește-ne pe noi cu adevărul Tău; păzește-ne pe noi cu puterea Ta; mântuiește-ne de toată primejdia și de tot vicleșugul celui potrivnic; și ne dăruiește nouă și această seară, cu noaptea ce vine, și toate zilele vieții noastre, desăvârșită, sfântă, cu pace, fără de păcat, fără sminteală, fără nălucire; pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților, care din veac Ți-au plăcut Ție.

<< va continua >>
Doamne ajută!

cristiboss56 07.02.2014 23:43:10

Una din cele mai frumoase slujbe ale vecerniei ( cateva rugaciuni - selectie )
 
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care încă în această viață cu noi fiind, ai dat oamenilor pacea Ta, și darul Preasfântului Duh îl dăruiești pururea celor credincioși, spre moștenire nestricată, iar astăzi, mai arătat, ai trimis acest dar Ucenicilor și Apostolilor Tăi, și ai întărit buzele lor cu limbi de foc, prin care tot neamul omenesc primind cunoștința de Dumnezeu în a sa limbă și în auzul urechilor, ne-am luminat cu lumina Duhului și am scăpat din înșelăciune, ca dintr-un întuneric; și prin împărțirea limbilor de foc celor văzute, cu lucrarea cea mai presus de fire, ne-am învățat a crede în Tine, Dumnezeu, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt: o Dumnezeire, o Putere și o Stăpânire. Tu, dar, Cel ce ești raza Tatălui și chipul neschimbat și nemutat al ființei și al firii Lui, Izvorul înțelepciunii și al harului, deschide-mi și mie păcătosului buzele și mă învață, cum se cuvine și pentru ce trebuie să mă rog.
Că Tu ești Cel ce știi mulțimea cea multă a păcatelor mele, dar milostivirea Ta va covârși noianul acestora; că iată, cu frică stau înaintea Ta, punând deznădăjduirea sufletului meu în fața adâncului milei Tale. Îndreptează viața mea, Cel ce îndreptezi toată făptura cu cuvântul și cu puterea cea negrăită a înțelepciunii, Cel ce ești liman lin al celor cuprinși de valuri, și-mi arată calea pe care să merg.
Dă gândurilor mele duhul înțelepciunii Tale; dăruiește nepriceperii mele duhul înțelepciunii; adumbrește faptele mele cu duhul temerii de Tine, duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele și cu duh stăpânitor întărește alunecarea cugetului meu. Ca în toate zilele, fiind îndreptat, cu Duhul Tău cel bun, spre ceea ce este de folos, să mă învrednicesc a împlini poruncile Tale și pururea să-mi aduc aminte de venirea Ta cea slăvită, care va cerceta faptele noastre[COLOR=#ff0000]; și să nu mă lași ca să mă amăgesc cu plăcerile cele stricăcioase ale lumii acesteia, ci întărește-mă să doresc câștigarea bunătăților celor viitoare, că Tu ai zis, Stăpâne: Oricâte va cere cineva în numele Tău, fără împiedicare va lua de la Dumnezeu, Părintele cel împreună veșnic cu Tine.
Pentru aceasta, și eu, păcătosul, la Pogorârea Sfântului Tău Duh, mă rog bunătății Tale: Câte am cerut, dă-mi mie spre mântuire. Așa, Doamne, Care ești dăruitor bun și bogat, dătător de toată facerea de bine, împlinește rugăciunea mea, căci Tu ești îndurător, miluitor, părtaș fără de păcat al trupului nostru și Te pleci cu iubire și milostivire spre cei ce-și pleacă la Tine genunchii, curățind păcatele noastre .Pentru aceasta, dă, Doamne, poporului Tău, îndurările Tale; auzi-ne pe noi din cerul cel sfânt al Tău; sfințește-ne pe noi cu puterea dreptei Tale celei mântuitoare; acoperă-ne pe noi cu acoperământul aripilor Tale; nu trece cu vederea făptura mâinilor Tale. Ție Unuia am greșit, dar Ție Unuia și slujim. Nu știm să ne închinăm vreunui dumnezeu străin, nici să tindem mâinile noastre, Stăpâne, la alt dumnezeu. Iartă-ne nouă greșealele, primește rugăciunile noastre, cele cu plecare de genunchi, tinde-ne nouă, tuturor, mână de ajutor.
Primește rugăciunea tuturor ca o tămâie bine-primită, ce se înalță înaintea împărăției Tale celei prea bune.
Amin

<< va continua >>


cristiboss56 05.01.2016 01:05:01

Audio :
 

cristiboss56 07.01.2016 21:37:43

Audio
 
http://www.doxologia.ro/cantari/sluj...simonos-petras

cristiboss56 13.01.2016 22:02:29

Vecernia si Acatistul Domnului Hristos


https://www.youtube.com/watch?v=HbBlkteWeCc

cristiboss56 01.02.2016 21:26:36

Vecernia Mare- Întâmpinarea Domnului.
 
https://www.youtube.com/watch?v=8JOI3EGv0uw


Ora este GMT +3. Ora este acum 00:30:05.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.