Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Generalitati (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=503)
-   -   "Ultima reformă" sau kickstartul cu "Duhul Sfânt" (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=19333)

Iorest 07.02.2019 18:00:53

Citat:

În prealabil postat de Seraphim7 (Post 663498)
Hai sa dam si niște pasaje evanghelice,că in oceanul asta ortodox ne pierdem in canoane si dogme....

În Faptele Sfinților Apostoli cap.15 v.28 se descrie o modalitate Apostolică - Sobornicească - de lămurire a unor aspecte apărute în viața practică a Bisericii cu privire la tăierea împrejur, ferirea de idoli și jertfire la ei, desfrâu.

28. Pentru că, părutu-s-a Duhului Sfânt și nouă, să nu vi se pună nici o greutate în plus în afară de cele ce sunt necesare:
29. Să vă feriți de cele jertfite idolilor și de sânge și de (animale) sugrumate și de desfrâu, de care păzindu-vă, bine veți face. Fiți sănătoși!


Deci primii care au stabilit practici canonice vs necanonice sunt Sfinții Apostoli, Biblia prevede statutar prin această descriere faptul că urmașii apostolilor - Arhiereii pot stabili probleme din viața practică a bisericii în sobornicitate și rugăciune cu formularea „părutu-s-a Duhului Sfânt și nouă”, și în epocile care au urmat primilor creștini.

Dogmele sunt inspirate tot din Biblie, iar canonul la Sfânta Scriptură s-a îmbogățit odată cu Sfintele Sinoade.
Ca atare nu se poate vorbi de dogme fără de inspirație biblică, iar Biblia nu e în conflict cu canoanele, Biblia este prinsă în alte canoane cum ar fi:

Canonul 85 Apostolic, 60 Laodiceea, 24 Cartagina, 2 Atanasie cel Mare în care se stabilește sau se recomandă ce cărți să se citească.
Exemplu în detaliu din Canoanele Bisericii Ortodoxe - Arhid. Ioan Floca p251-252 (din formatarea pdf):

SINODUL al 5-lea Local de la LAODICEEA (anul 343)

CANONUL 60 LAODICEEA: (CANONUL SFINTEI SCRIPTURI)

Cărțile Testamentului Vechi care trebuie să se citească sunt: 1. Facerea lumii; 2. Iesirea din Egipt; 3. Leviticul; 4. Numerii; 5. A Doua Lege; 6. Isus al lui Navi; 7. Judecătorii si Rut; 8. Estera; 9. Ale Împăratilor, întâia și a doua; 10. Ale Împăraților, a treia și a patra; 11. Paralipomena întâia si a doua; 12. Ezdra, întâia si a doua; 13. Cartea Psalmilor, 150; 14. Pildele lui Solomon; 15. Ecclesiastul; 16. Cântarea Cântărilor; 17. Iov; 18. Cei doisprezece prooroci; 19. Isaia; 20. Ieremia și Baruh, Plângerile și epistolele; 21. Iezechiel; 22. Daniel.

Iar ale Testamentului Nou acestea: patru Evanghelii, a lui Matei, a lui Marcu, a lui Ioan, a lui Luca; Faptele Apostolilor; șapte epistole catolice: a lui Iacob - una, ale lui Petru - două, ale lui Ioan - trei, a lui Iuda - una; patrusprezece epistole ale lui Pavel: Către Romani, Către Corinteni - două, Către Galateni -una, Către Efeseni - una, Către Filipeni - una, Către Coloseni - una, Că*tre Tesaloniceni - două, Către Evrei - una, Către Timotei - două, Către Tit - una și Către Filimon - una.


Comentariu profesor Ioan Floca (p.252 în formatarea pdf și 255 în colțul filei) : [...]„În canonul 60 se arată care sunt cărțile care alcătuiesc canonul Sfintei Scripturi, și anume 22 de cărți ale Vechiului Testament și toate cărțile Noului Testament, în afară de Apocalipsă, care probabil nu era cunoscută în Frigia. De remarcat că toate cărțile prezentate sunt și astăzi considerate ca fiind canonice."[/...]

Conflictul Biblie- canoane, biblie-dogme e o creație artificială, neoprotestantă.

Seraphim7 07.02.2019 19:52:36

Hai sa si explicăm niste termeni totuși...si sa vedem cum sunt prezentați în Biblie si in ce context.

Episcop=din greacă ἐπίσκοπος „episkopos”, epi = "tot", "peste" + scopein = "a vedea", în înțelesul "supraveghetor"

Apare in Biblie de 5 ori....

1."Drept aceea, luați aminte de voi înșivă și de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi EPISCOPI, ca să păstrați Biserica lui Dumnezeu, pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său."(Fapte 20,28)
2.Pavel și Timotei, robi ai lui Hristos Iisus, tuturor sfinților întru Hristos Iisus, celor ce sunt în Filipi, împreună cu EPISCOPII și diaconii:(Filipeni 1,1)
3.Vrednic de crezare, este cuvântul: de poftește cineva EPISCOPIE, bun lucru dorește.
Se cuvine, dar, ca EPISCOPUL să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înțelept, cuviincios, iubitor de străini, destoinic să învețe pe alții,(1Timotei 3,1-2)...aici continuând sa descrie cum ar trebui sa fie episcopul.
4.Căci se cuvine ca episcopul să fie fără de prihană, ca un iconom al lui Dumnezeu, neîngâmfat, nu grabnic la mânie, nu dat la băutură, pașnic, nepoftitor de câștig urât....(Tot 1,7)..Si aici se continuă cu caracteristici ce trebuie avute pt funcție..
5.Căci erați ca niște oi rătăcite, dar v-ați întors acum la Păstorul și la Păzitorul sufletelor voastre(1Petru 2,25)....Unde pazitorul si pastorul se refera la episcopul....

Iereus (ιερέυς) – a fost tradus la noi prin cuvântul „preot”, dar înseamnă literar: „sfințit slujitor”

Presbiter (πρεσβύτερος) înseamnă literar „bătrân”, dar, întrucât termenul apare, de obicei, în contextul „bătrânii Adunării” sau, mai degrabă, „ai Bisericii / πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας” .

Acum sa vedem un pasaj interesant despre "arhierei" :

"Căci orice arhiereu, fiind luat dintre oameni, este pus pentru oameni, spre cele către Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate;
2. El poate să fie îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, de vreme ce și el este cuprins de slăbiciune.
3. Din această pricină dator este, precum pentru popor, așa și pentru sine să jertfească pentru păcate.
4. Și nimeni nu-și ia singur cinstea aceasta, ci dacă este chemat de Dumnezeu după cum și Aaron.
5. Așa și Hristos nu S-a preaslăvit pe Sine însuși, ca să Se facă arhiereu, ci Cel ce a grăit către El: "Fiul Meu ești Tu, Eu astăzi Te-am născut".
6. În alt loc se zice: "Tu ești Preot în veac după rânduiala lui Melchisedec".(Evrei 5,1-6).


"Și voi înșivă, ca pietre vii, zidiți-vă drept casă duhovnicească, preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești, bine-plăcute lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos;... Iar voi sunteți seminție aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiți în lume bunătățile Celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată, Voi care odinioară nu erați popor, iar acum sunteți poporul lui Dumnezeu; voi care odinioară n-aveați parte de milă, iar acum sunteți miluiți." (1 Petru 2:5; 9-10)

Aceste pasaje explica destul de bine diferențele dintre preoția universală si cea sacerdotală cat și identitatea hristica ca varf și cap al bisericii si slujirii...

Iorest 07.02.2019 20:30:57

Citat:

În prealabil postat de Seraphim7 (Post 663501)
Aceste pasaje explica destul de bine diferențele dintre preoția universală si cea sacerdotală cat și identitatea hristica ca varf și cap al bisericii si slujirii...

Termenul arhiereu e folosit și în aghiografie pentru a desemna oficiul episcopului 25 Ianuarie Viata Sfântului Bretanion
[...]Teodoret, episcopul Cirului, spune și el: "Iar Betranion, fiind împodobit cu tot felul de virtuți și încredințindu-i-se sarcina de arhiereu peste cetățile din Sciția (Dacia Pontică), și-a înflăcărat cugetarea cu rîvnă și a înfruntat stricarea învățăturilor dreptei credințe și fărădelegile comise de Valens împotriva dreptcredincioșilor.[/...]"

Acatistul Sfinților Trei Ierarhi - Vasile, Grigorie și Ioan
:


[...]„Condacul I
Bucură-te, treime de arhierei mult-lăudată !

Icosul I
Cine este destoinic a-și deschide buzele și a-și misca limba, spre a o lăuda, cum se cuvine pe această treime de arhierei?
Bucurați-vă, marilor arhierei cei luminați la minte de Sfânta Treime;
Bucurați-vă, treime de arhierei mult-lăudată![/...]


Și imnografii bisericești și hagiografii folosesc termenul de arhiereu cu referire logică la demnitatea episcopatului.

simpllu 07.02.2019 20:48:39

Miroase a pierdere de timp. :)

Iorest 07.02.2019 21:52:18

Citat:

În prealabil postat de Seraphim7 (Post 663498)
Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați."Sau pasajul asta oare le-a sunat doar celor 12?...."

Nu oricine se poate apuca să o facă pe harismaticul:

Faptele Sfinților Apostoli cap.19 v 13-16
13. Și au încercat unii dintre iudeii care cutreierau lumea, scoțând demoni, să cheme peste cei ce aveau duhuri rele, numele Domnului Iisus, zicând: Vă jur pe Iisus, pe Care-l propovăduiește Pavel!
14. Iar cei care făceau aceasta erau cei șapte fii ai unuia Scheva, arhiereu iudeu.
15. Și răspunzând, duhul cel rău le-a zis: Pe Iisus Îl cunosc și îl știu și pe Pavel, dar voi cine sunteți?
16. Și sărind asupra lor omul în care era duhul cel rău și biruindu-i, s-a întărâtat asupra lor, încât ei au fugit goi și răniți din casa aceea.


Citat:

În prealabil postat de Seraphim7 (Post 663498)
Deci nu văd de ce tu sau eu sau altul nu am putea face ce făceau apostolii pentru că... "Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu și mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl."(Ioan 14,12)

Harismele au fost date spre propovăduirea Evangheliei în teritorii necreștinate, Biblia e deja propovăduită aici, Biserica Apostolică are o practică continuă și neîntreruptă și rânduieli pentru diferite situații.


Citat:

În prealabil postat de Seraphim7 (Post 663498)
Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul și fiii voștri și fiicele voastre vor prooroci și cei mai tineri ai voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vise vor visa.

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel [13:8] -„Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii - se vor desființa; darul limbilor va înceta; știința se va sfârși;

Cum ar putea cineva să practice lucruri așa de mari precum vindecările, dacă în cele elementare strică învățătura de credință ?


Citat:

În prealabil postat de Seraphim7 (Post 663498)
Deci oricine poate primi abilitățile care existau în prooroc si apostoli.

Accentul vieții bisericești nu cade pe minuni, ci pe despătimire și îndumnezeirea vieții. La ce i-ar ajuta unui om să facă minuni dacă sufletul lui s-ar pierde ?

Seraphim7 07.02.2019 22:15:10

Eu doar am oferit niste pasaje din care reies acele concluzii.Deci degeaba oferi contraargumente că nu faci decât să combați cuvintele bibliei,iar daca vi cu argumente tot biblice nu daci decât să demonstrezi că,aparent,biblia se contrazice,asa singurica.

Totuși referitor la Corinteni 13,8...Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii - se vor desființa; darul limbilor va înceta; știința se va sfârși;

De ce nu ai mers mai de parte cu lectura?....Corinteni cap 14,2 Pentru că cel ce vorbește într-o limbă străină nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu; și nimeni nu-l înțelege, fiindcă el, în duh, grăiește taine.
3. Cel ce proorocește vorbește oamenilor, spre zidire, îndemn și mângâiere.
4. Cel ce grăiește într-o limbă străină pe sine singur se zidește, iar cel ce proorocește zidește Biserica.
5. Voiesc ca voi toți să grăiți în limbi; dar mai cu seamă să proorociți. Cel ce proorocește e mai mare decât cel ce grăiește în limbi, afară numai dacă tălmăcește, ca Biserica să ia întărire.

Deci sa nu luam doar pasaje aiurea ca se pierde contextul.

Iorest 07.02.2019 22:43:33

Citat:

În prealabil postat de Seraphim7 (Post 663507)
Eu doar am oferit niste pasaje din care reies acele concluzii.Deci degeaba oferi contraargumente că nu faci decât să combați cuvintele bibliei,iar daca vi cu argumente tot biblice nu daci decât să demonstrezi că,aparent,biblia se contrazice,asa singurica.

Deci sa nu luam doar pasaje aiurea ca se pierde contextul.

Exact asta ai făcut tu în mesajul pe care-l las mai jos când ai înșiruit pasaje cu tâlcuirile tale, eu doar am adus contrargumente din Biblie.

Citat:

În prealabil postat de Seraphim7 (Post 663498)
Hai sa dam si niște pasaje evanghelice,că in oceanul asta ortodox ne pierdem in canoane si dogme...."Că unde sunt doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor."(Matei 18,20).Deci nu specifică Isus ca trebuie sa fie botezați sau vreun alt caracter eliminatoriu.Singura cerință este sa fie adunați în numele lui.(Mat 10:8") Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați."Sau pasajul asta oare le-a sunat doar celor 12?...."Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede!" (Marcu 9:23).Deci nu văd de ce tu sau eu sau altul nu am putea face ce făceau apostolii pentru că... "Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu și mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl."(Ioan 14,12).Si continuă Isus spunând ca...
"Și orice veți cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul"(Ioan 14,13)....Si ca sa vedem ca .."Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul și fiii voștri și fiicele voastre vor prooroci și cei mai tineri ai voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vise vor visa.
18. Încă și peste slugile Mele și peste slujnicele Mele voi turna în acele zile, din Duhul Meu și vor prooroci.
19. Și minuni voi face sus în cer și jos pe pământ semne: sânge, foc și fumegare de fum.(Fapt Ap 2 17-19).Deci oricine poate primi abilitățile care existau în prooroc si apostoli.Iar singura condiție ar fi... "Și tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui".(Fapte 2,21)...Si ca sa fim in concordanța cu VT ultimele 2 pasaje fac trimitere la o profeție a lui Ioil....Dar majoritatea nu mai cred in Biblie sau in ce propune acestea.Ne mulțumim cu interpretări si cu dogme pe sufletul nostru.Ne place segregarea si inloc să vedem il ascultăm pe dumnezeul dintr-o carte pe care multi o consideră Cuvântul Lui,scriem alte sute de cărți in care interpretăm acea carte dupa placul si nevoile noastre.Spuneai:
Citat:

În prealabil postat de Seraphim7 (Post 663498)
"Că unde sunt doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor."(Matei 18,20).Deci nu specifică Isus ca trebuie sa fie botezați sau vreun alt caracter eliminatoriu.Singura cerință este sa fie adunați în numele lui.(Mat 10:8")

Iată că nu e chiar așa... Biblia se completează.

Apropo de asta cu unde sunt doi sau trei, sper că nu vine din partea unor oameni care nu dau pe la Biserică, care preferă să se roage acasă Duminica pentru „o relație personală cu El!” că exact în defavoarea lor e un astfel de pasaj.

Seraphim7 07.02.2019 22:57:36

Cum adică de unde asta cu doi sau trei?....Pai aceeia formează Biserica prin însăși adunarea lor in numele lui Isus...Pe la care altă "biserica" să umble?

Iorest 07.02.2019 23:06:53

Citat:

În prealabil postat de Seraphim7 (Post 663498)
."Că unde sunt doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor."(Matei 18,20).Deci nu specifică Isus ca trebuie sa fie botezați sau vreun alt caracter eliminatoriu.Singura cerință este sa fie adunați în numele lui.(Mat 10:8")
Citat:

În prealabil postat de Seraphim7 (Post 663509)
Cum adică de unde asta cu doi sau trei?....Pai aceeia formează Biserica prin însăși adunarea lor in numele lui Isus...Pe la care altă "biserica" să umble?


Toată lumea e convinsă de sobornicitatea în rugăciune a doi sau trei, de ce ai folosi tu citatul acela pentru a nega caracterul obligatoriu al botezului înainte de propovăduire cum reiese din primul mesaj citat?

Nu folosi citatul cu unde sunt doi sau trei adunați, dacă nu mergi Duminica la Biserică e un principiu pe care se susține mersul la Biserică, nu rugăciunea personală acasă în timpul slujbei.

Seraphim7 08.02.2019 00:23:00

Citat:

În prealabil postat de Iorest (Post 663510)
Toată lumea e convinsă de sobornicitatea în rugăciune a doi sau trei, de ce ai folosi tu citatul acela pentru a nega caracterul obligatoriu al botezului înainte de propovăduire cum reiese din primul mesaj citat?

Nu folosi citatul cu unde sunt doi sau trei adunați, dacă nu mergi Duminica la Biserică e un principiu pe care se susține mersul la Biserică, nu rugăciunea personală acasă în timpul slujbei.

Dar nu eu neg caracterul obligatoriu al botezului inainte de propovaduire sau comuniune...Este adevărat că pentru a fi membru sau părtaș deplin este nevoie de botez...Dar uite ce zice biblia...Sunt totuși niste etape...Dar sa clarificăm putin ce este botezul.

baptízein (βαπτίζειν)=scufundare

„Duceti-va si faceti ucenici din toate neamurile, botezandu-i in Numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh.” Matei 28:19

Aici vedem o formulă sau in numele cui trebuie facut botezul.

"Iar Petru a zis către ei: Pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, și veți primi darul Duhului Sfânt".(Fapte 2,38)

Aici vedem ca este utilizat doar numele lui Isus,plus o condiție,aceeia a pocaintei.

"Cel ce va crede și se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi."(Marcu 16,16)
"Iar când au crezut lui Filip, care le propovăduia despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Iisus Hristos, bărbați și femei se botezau.
Iar Simon a crezut și el și, botezându-se, era mereu cu Filip. Și văzând semnele și minunile mari ce se făceau, era uimit."(Fapte 8,12-13)

Aici s-a văzut că nu doar pocainta e necesară ci si credința.

"Eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălțămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc"(Matei 3,11)

Asta spune Ioan Botezătorul despre Isus si face diferența între botezul cu apă și cel cu Duh Sfânt.

Iată un pasaj interesant referitor la diferența dintre cele 2 botezuri

Și pe când Apollo era în Corint, Pavel, după ce a străbătut părțile de sus, a venit în Efes. Și găsind câțiva ucenici,
2. A zis către ei: Primit-ați voi Duhul Sfânt când ați crezut? Iar ei au zis către el: Dar nici n-am auzit dacă este Duh Sfânt.
3. Și el a zis: Deci în ce v-ați botezat? Ei au zis: În botezul lui Ioan.
4. Iar Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunând poporului să creadă în Cel ce avea să vină după el, adică în Iisus Hristos.
5. Și auzind ei, s-au botezat în numele Domnului Iisus.
6. Și punându-și Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor și vorbeau în limbi și prooroceau.(Fapte 19,1-6)

"După acestea a venit Iisus și ucenicii Lui în pământul Iudeii și stătea acolo și boteza.
Și boteza și Ioan în Enom, aproape de Salim, că erau acolo ape multe și veneau și se botezau".(Ioan 3,22-23).

Se observă că ambele botezuri se făceau si concomitent.

"În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el.
Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?
Și răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat.
Iar botezându-se Iisus, când ieșea din apă, îndată cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel și venind peste El.
Și iată glas din ceruri zicând: "Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit".(Matei 3,13-17).

Vedem si rolul lui Ioan si importanța botezului acestuia.


Ora este GMT +3. Ora este acum 14:49:43.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.