Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Biserica Ortodoxa si Massmedia (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=508)
-   -   Noutati de la Centrul de Presa Basilica (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=5160)

cristiboss56 28.11.2016 14:26:08

《 continuare 》
 
Activitatea de pe front a preoților români ortodocși a fost exemplară și plină de eroism, fiind unanim apreciați de comandanții Armatei Române.

Mareșalul Constantin Prezan, erou și fost membru de onoare al Academiei Române, spunea: „Preoții și-au făcut mai mult decât datoria și este o cinste pentru cler, care alături de ostași, a dat mai mult decât i-am cerut noi pentru Țară și Neam“ [1].

Generalul Ioan Rășcanu, Ministrul de Război, în Expunerea de Motive la Legea pentru organizarea clerului militar, susținută la 8 iulie 1921, în ședința Senatului României, a afirmat următoarele:

„Armata noastră, care a luptat în condițiuni extrem de grele, cunoscute îndeajuns de domniile noastre, grație pregătirii ei sufletești a putut să înfrunte cele mai grele timpuri și să treacă neatinsă pe lângă flagelul teribil al bolșevismului care a prins în focul său și a mistuit formidabila armată rusească. Această pregătire sufletească în mare parte își are obârșia în sentimentele religioase cu care a fost înzestrat românul în toate timpurile și care l-a ajutat și salvat în timpurile de restriște. Sentimentul religios a fost veșnic cald în sufletul soldatului nostru, căci preoțimea militară care a însoțit armata în tot timpul războiului a fost mai presus de orice laudă și ca adevărați apostoli, preoții nu au părăsit un moment postul lor sfânt și de onoare, ajutând ofițerimea spre a putea duce la glorie trupele noastre“[2].

În timpul Războiului din perioada 1916-1918, mai mult de 250 de preoți ortodocși români au însoțit trupele armatei române pe câmpurile de luptă în calitate de confesori militari. Unii dintre ei au murit pe front, alții au fost luați prizonieri și deportați. În teritoriile ocupate vremelnic (Oltenia, Muntenia, Dobrogea), aproximativ 20 de preoți și-au pierdut viața, fie împușcați de soldați din armata germană, fie morți în urma bătăilor îndurate, fie luați prizonieri în lagărele din Germania și Bulgaria. Peste 200 de călugări și călugărițe au activat ca infirmieri în diferite spitale de campanie sau pe front, unii murind la datorie, din cauza tifosului exantematic. Sute de preoți au fost anchetați, jefuiți sau alungați din parohiile lor de către inamic, alții au murit împușcați în teritoriile ocupate de trupele germane. O parte dintre preoți au primit misiunea de a rămâne în teritoriul ocupat de inamic, suportând calvarul ocupației, achitându-se în mod lăudabil de misiunea încredințată, de a se îngriji de soarta răniților și de populația civilă. În Transilvania, peste 150 de preoți au fost aruncați în închisorile maghiare, unii fiind condamnați la moarte sau la ani grei de închisoare. Alți peste 200 de preoți au fost deportați în vestul Ungariei, în județul Șopron, unde au trăit în condiții inumane până la eliberarea lor în anul 1919 de către trupele române[3].

De asemenea, mulți slujitori ai Bisericii au fost implicați în evenimentul însuși al Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. Cele două Biserici românești din Transilvania (ortodoxă și greco-catolică) au fost reprezentate la Alba Iulia prin cinci episcopi, patru vicari, zece delegați ai consistoriilor (consiliilor eparhiale) ortodoxe și ai capitulilor greco-catolice, 129 de protopopi, câte un reprezentant al institutelor teologice-pedagogice și câte doi reprezentanți ai studenților teologi, la care se adaugă numeroși alți preoți sosiți în fruntea păstoriților lor, veniți să pecetluiască dorința de veacuri a strămoșilor români de a trăi neasupriți, într-o singură țară. În Marele Sfat al națiunii române, ca și în Consiliul Dirigent, au fost aleși, de asemenea și slujitori ai Bisericii. Episcopul ortodox român de Caransebeș, Miron Cristea, viitorul Mitropolit Primat (1919) și apoi Patriarh al României Mari (1925), a citit, la sfârșitul Sfintei Liturghii, la Alba Iulia, Rugăciunea pentru dezrobirea neamului românesc, care cuprindea, într-o atmosferă de profundă emoție patriotică, adevăruri de mare profunzime spirituală: „Doamne, Dumnezeul nostru, Tu ești Părintele nostru, Tu ai văzut strâmtoarea părinților noștri și ai auzit strigarea lor, căci se făcuseră ei ca floarea în brumă și plecat spre pulbere era sufletul lor, și trupul lor lipit de pământ…Iar acum mântuire ai trimis nouă și toate marginile pământului văd mântuirea Dumnezeului nostru”[4].

cristiboss56 28.11.2016 14:28:11

《 ultima parte 》
 
Așadar, în unire se află puterea și demnitatea, binecuvântarea și bucuria unui popor. Dezbinarea, însă, este ucigătoare și umilitoare pentru un popor, deoarece ea slăbește și degradează viața acestuia. Uniți în „cuget și simțiri” putem birui dificultățile și încercările vieții. Unirea întărește și înalță un popor. Să luăm pildă de la corifeii Marii Uniri pe care-i admirăm totdeauna pentru unitatea lor de acțiune și pentru realizările care au urmat după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Biserica, prin rugăciune, cuvânt și faptă, cultivă darul sfânt al unității și demnității naționale, deoarece adevărata libertate nu se află nici în dezbinare, nici în indiferența egoistă, ci ea se află în starea de comuniune și cooperare pentru săvârșirea binelui comun!

Întrucât darul libertății și al unității naționale, simbol al demnității poporului român, a fost obținut cu multe jertfe de vieți omenești și multe eforturi spirituale și materiale, Biserica Ortodoxă Română pomenește la fiecare Sfântă Liturghie pe „toți eroii, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului românesc, pentru libertatea și demnitatea poporului român”. De asemenea, Biserica dorește să contribuie, împreună cu instituțiile Statului român, la păstrarea integrității României și a demnității poporului român, prețuind astfel jertfa celor ce au luptat de-a lungul istoriei pentru realizarea acestor mari idealuri și totodată să promoveze pacea și înțelegerea între popoare.

Astăzi, toți cetățenii României, toate instituțiile statului și toate cultele religioase avem datoria să păstrăm și să cultivăm darul unității naționale ca fiind un simbol al demnității poporului român, obținut cu multe jertfe de vieți omenești și multe eforturi spirituale și materiale, spre binele României și bucuria românilor de pretutindeni.† DANIEL

Patriarhul României[1] Gheorghe Nicolescu, Gheorghe Dobrescu, Andrei Nicolescu „Preoți în lupta pentru făurirea României Mari (1916-1919)”, Editura Europa Nova, București, 2000, p. 184.

[2] Conf. dr. Aurel Pentelescu, Conf. dr. Gavriil Preda „Jertfa preoților mobilizați în Războiul pentru întregirea Neamului (1916–1919)”, în volumul „Eroi și Morminte”, realizat de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor (coordonator: dr. Cătălin Fudulu), Editura Alpha MDN, București, 2007, p. 8.

[3] Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Membru corespondent al Academiei Române, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ediția a-III-a revăzută, editura BASILICA, București, 2013, p. 471-473.

[4] Ilie Șandru-Valentin Borda, Patriarhul Miron Cristea, Editura Petru Maior, Târgu Mureș, 1998, p. 111.

cristiboss56 29.11.2016 06:19:18

Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit mâine, 30 noiembrie, în Biserica Ortodoxă. La noi în țară, Sfântul Andrei se bucură de o cinstire deosebită, fiind considerat Ocrotitorul României, deoarece el a adus Creștinismul pe meleagurile noastre, de aceea mai este numit și „Apostolul Românilor”.
Acest fapt este autentificat și de Sinaxarul Bisericii din Constantinopol, din secolul al X-lea, care ne spune că sfântul a propovăduit Evanghelia în `toată regiunea Bitiniei și Pontului, provinciile romane Thracia și Scitia, apoi a mers la Sevastopolis cea mare (în Crimeea)”. Prin provincia romană Scitia se înțelege teritoriul Dobrogei de astăzi, care făcea parte, în secolul I, din Imperiul Roman. Dintre toate mărturiile legate de prezența Sfântului Apostol Andrei în părțile noastre, cea mai valoroasă este socotită a lui Eusebiu de Cezareea, un autor de mare prestigiu în cunoașterea creștinismului primelor secole. Mai mult, afirmația sa este bazată pe o tradiție veche, întărită și de mărturia lui Ipolit al Romei, contemporan cu Origen, care spune că Sfântul Andrei `a vestit (Cuvântul Evangheliei) sciților și tracilor. El a fost răstignit la Patras în Achaia, fiind legat în picioare de un măslin, și este înmormântat acolo”. Aceste date ale istoriei mărturisesc adevărul că cel care a adus Creștinismul în părțile noastre este Sfântul Apostol Andrei. De aceea, în anul 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca ziua Sfântului Apostol Andrei să fie însemnată în calendarul bisericesc cu cruce roșie, iar în 1997 a fost proclamat Ocrotitorul României. Ziua prăznuirii sale a devenit sărbătoare națională bisericească, urmare a hotărârii Sfântului Sinod din 14 noiembrie 2001. Prin Legea nr. 147 din 23 iulie 2012, adoptată de Senatul României în 23 noiembrie 2011 și de Camera Deputaților în 26 iunie 2012, iar apoi promulgată prin Decretul nr. 517/20 iulie 2012 al Președintelui României, ziua de 30 noiembrie, în care se face pomenirea Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, a fost consacrată „zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează”. Astfel, pentru toți românii, ziua Sfântului Apostol Andrei este prilej de bucurie și sărbătoare.
Aghiografia greacă ne relatează că Sfântul Apostol Andrei s-a născut în Betsaida Galileii, localitate pe malul Mării Galileii. A fost fiul lui Iona și frate al lui Simon Petru, ocupându-se cu pescuitul împreună cu aceș*tia, cu Iacov și cu Ioan. Căutând cele duhovnicești, a urmat o viață feciorească, ajungând ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, de la care a primit mărturie *despre Iisus că Acesta este Mielul lui Dumnezeu. Andrei a fost cel dintâi care a primit chemarea lui Hristos, luându-l împreună cu el pe fratele său Petru. După tăierea capului *Înaintemergătorului, s-au întors la cele ale pescuitului, de la care i-a chemat Hristos pentru a deveni ucenicii Lui, iar ei L-au urmat, lăsând deoparte *familia și toate ale lumii.
Andrei avea un loc aparte între ucenici, lucru ce se observă din episodul când unii elini au cerut să-L vadă pe Hristos și s-au adresat lui Filip. Acesta, la rândul lui, a apelat la Andrei, care i-a și dus la Hristos. După Cincizecime, Andrei cel Întâi chemat a predicat Evanghelia în Bitinia, în regiunea Mării Negre, în Propontida și în Bizanț, în Sciția Mică (Dobrogea de astăzi), dar și în Sciția Mare (țărmul de nord al Mării Negre), Tracia, Macedonia, Thessalia, Peloponez, ajungând până în Patra (Peloponez), în sudul Greciei. În Patra a predicat Evanghelia, săvârșind o mulțime de minuni: vindecarea Maximillei, soția prefectului roman Egeátis, precum și a slujitorului credincios al fratelui lui Egeátis, Stratocle, și s-a făcut pricină cre*dinței acelora întru Hristos. Egeátis, însă, l-a întemnițat pe Apostol, condamnându-l la moarte pe cruce.
În închisoare, Sfântul Andrei l-a hirotonit pe cel dintâi Episcop al Patrei, Stratocle. Locuitorii Patrei s-au răsculat și au cerut eliberarea Sfântului Andrei, dar acesta le-a explicat că pentru el moartea este o bucurie, deoarece astfel se va afla mai aproape de Dumnezeu. Chiar și Egeátis, temându-se, a suspendat condamnarea, dar Apostolul a refuzat. După aghiografii din spațiul elin, în anul 62, în vârstă de 80 de ani, în locul în care se găsește astăzi sfânta biserică ce-i poartă numele, Apostolul Andrei a fost răstignit, după cum mărturisește tradiția, cu capul în jos. Ultimele sale sfaturi către creștini au fost de a rămâne tari în credință; i-a iertat pe cei ce-l răstigneau, i-a binecuvântat pe toți și și-a dat sfântul său suflet în mâinile lui Dumnezeu. Anul muceniciei Sfântului Andrei oscilează, în datarea istoricilor, între domnia lui Nero (54-68) și cea a lui Domițian (81-96). Cel mai des se vorbește de perioada persecuției împotriva creștinilor a împăratului Nero, 64-68. Locuitorii Patrei l-au înmormântat în locul martiriului, acolo unde mai târziu s-a ridicat o biserică deasupra mormântului sfântului. Apostolul Andrei este singurul dintre cei 12 ucenici care nu doar că a predicat, dar a și suferit martiriu în Grecia.
O parte din moaștele celui dintâi chemat au fost duse la Constantinopol, în anul 357, de către Sfântul Artemie, generalul Marelui Constantin. Cinci secole mai târziu, cronicarii consemnează faptul că împăratul Vasile I Macedonul (867-886) s-a închinat la moaștele Sfântului Apostol Andrei în Patra. Cardinalul Petru de Capua va duce moaștele Sfântului Andrei în Italia, în catedrala din Amalfi, în timpul Cruciadei a IV-a. În 1462, din pricina pericolului turcesc, Sfântul Cap a fost dus de Despotul Moreei, Toma Paleologul, la Roma, fiind dat Papei Pius al II-lea. În noiembrie 1847, prințul rus Andrei Muraviev a dăruit orașului Patra un deget al Sfântului Andrei, pe care-l primise la rândul lui de la Calinic, fostul Episcop de Moschonisíon, care pe atunci era monah în Sfântul Munte. În septembrie 1964, Sfântul Cap al Apostolului Andrei s-a reîntors în Patra, iar în ianuarie 1980 s-au adăugat și rămășițele crucii pe care a fost răstignit.
Cinstitul Cap al Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat și Ocrotitorul României, a fost adus pentru prima dată în țara noastră la Iași, în 1996, în data de 13 octombrie, și în anul 2011, la 24 octombrie, prin grija Preafericitului Părinte Daniel, prima dată în calitate de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, iar a doua oară ca Patriarh al României.
În zilele noastre este cinstit îndeosebi de noi, românii, de Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, de către Bisericile Ortodoxe din Grecia, Rusia și Ucraina, iar în tradiția occidentală este considerat patron și ocrotitor al Scoției, țara unde au ajuns părți din sfintele sale moaște în secolul al VIII-lea. Sfântul Apostol Andrei cheamă mereu întreaga umanitate să descopere bucuria curată și sfântă, exprimată de el prin cuvintele: „Am găsit pe Mesia!” Astăzi, această veste bună pe care ne-a adus-o Sfântul Apostol Andrei ne îndeamnă pe toți să zidim în inimile noastre piatra cea din capul unghiului care este cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos, pentru a dobândi mântuirea sufletelor noastre.

cristiboss56 29.11.2016 12:49:21

De Ziua Națională a României, joi, 1 decembrie 2016, în catedralele eparhiale, bisericile parohiale și mânăstirești din țară și străinătate, precum și în paraclisele școlilor de teologie ortodoxă, la Sfânta Liturghie vor fi pomeniți eroii neamului românesc care acum 98 de ani au înfăptuit unitatea națională a românilor din anul 1918 și va fi oficiată slujba de Te Deum, potrivit tradiției bisericești și hotărârii Sfântului Sinod.

Te Deum-ul de Ziua Națională a României la Catedrala patriarhală va fi oficiat după Sfânta Liturghie, de la ora 12.00.

În București, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol, o slujbă de pomenire a eroilor români care au luptat pentru apărarea țării, credinței, libertății, unității și demnității naționale va fi oficiată de la ora 8.00.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

cristiboss56 29.11.2016 20:37:08

Pe 30 noiembrie, praznuim cu multa bucurie pe Sfantul Apostol Andrei, cel intai chemat, Apostolul romanilor, care a vestit Evanghelia lui Hristos pe pamantul tarii noastre acum aproape 2000 de ani, in Dobrogea si la Gurile Dunarii.
Astazi se sarbatoreste cel dintai chemat, Sfantul Apostol Andrei, ocrotitorul Romaniei – cel care a propovaduit si a crestinizat Romania ,fiind considerat „nașul poporului român”.
Cine dintre noi ar putea uita vreodată mucenicia Sfântului Apostol Andrei? Crucea lui, care a fost numai a lui? Bucuria lui de a muri răstignit pe ea, ca Domnul, dar pe una pe care nevrednicia lui o dorea să nu fie la fel cu a Domnului, căci a cerut să fie răstignit pe o cruce în formă de X. La vederea ei, o tradiția ne spune că Sfântul Andrei se adresează cu aceste cuvinte:
“Mă închin înaintea ta, cruce sfântă, care ai fost sfințită de trupul Domnului, și cu mădularele Lui, ca și cum cu niște pietre de preț ai fost împodobită. Mai înainte ca Domnul să fi fost atârnat de lemnul tău, eu mă îngrozeam când te vedeam, dar prin suferința Domnului meu, tu ți-ai agonisit cereasca și negrăita dragoste și tu ești râvnită azi de inima mea ca o binecuvântare.
Iată, eu mă apropii de tine cu bucurie și fără nici o sfială! De când te doresc! O, cruce, prea bună, cea prea înfrumusețată și cu vrednicie prea împodobită! Tu, cea pe care te-am dorit, te-am așteptat și te-am căutat atât de mult, smulge-mă din vălmășagul oamenilor și du-mă la Stăpânul meu! El m-a răscumpărat prin tine, din brațele tale să mă primească”.

https://lh4.googleusercontent.com/-3...132_1-copy.jpg

cristiboss56 30.11.2016 06:20:36

Cu ocazia zilei Sfantului Andrei, iti doresc o ora de liniste, o zi senina, o saptamana de bucurii, o luna de impliniri, un an de prosperitate, un veac de sanatate, fericire si iubire.
La multi ani!

"Ca cel dintre Apostoli mai intai-chemat si lui Petru frate adevarat, Stapanului tuturor, Andreie, roaga-te, pace lumii sa daruiasca si sufletelor noastre mare mila"

cristiboss56 30.11.2016 13:37:18

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oferit marți, 29 noiembrie 2016, diploma Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou diaconilor care au contribuit la organizarea evenimentelor prilejuite de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, informează Radio Trinitas.

Evenimentul a avut loc în Reședința Patriarhală, la finalul Permanenței Consiliului eparhial.

În cuvântul de binecuvântare, Preafericirea Sa a subliniat importanța misionară a diaconilor în viața credincioșilor.

Am apreciat faptul că ați îndrumat pe credincioșii pelerini la locurile cuvenite, nu numai la raclă, ci și la spațiile de cazare. Diaconii trebuie să fie mai activi, nu numai la hram, ci și în lucrarea misionară cu tineretul, precum și în toate activitățile culturale și pastorale care sunt de competența lor, a evidențiat Preafericirea Sa.

În perioada 22-28 octombrie 2016, mii de pelerini au participat la evenimentele prilejuite de hramul Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

cristiboss56 01.12.2016 00:39:47

Peste zece mii de pelerini au participat miercuri, 30 noiembrie 2016, la slujba oficiată la Peștera Sfântului Apostol Andrei din sudul Dobrogei, informează Radio Trinitas.

Credincioșii prezenți au avut ocazia să se închine atât moaștelor Sfântului Apostol Andrei, aflate la așezământul monahal, cât moaștelor Sfântului Apostol Pavel și ale Sfintei Mucenițe Sofia și fiicelor ei, aduse din Grecia.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de ierarhi din România și din străinătate. Slujba a fost oficiată pe un podium amenajat în curtea așezământului monahal.

De asemenea, ierarhii prezenți au oficiat o slujba de parastas pentru ctitorii mănăstirii, reînhumați de curând la loc de cinste în fața bisericii mari.

În cuvântul rostit, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a evidențiat importanța propovăduirii evangheliei lui Hristos de Sfântului Apostol Andrei neamului românesc.

Potrivit tradiției, Peștera Sfântului Apostol Andrei este locul în care ucenicul Mântuitorului s-a adăpostit în perioada când propovăduia creștinismul în Sciția Mică.

cristiboss56 01.12.2016 10:48:48

Fie ca Maica Domnului sa ocroteasca mereu tara noastra si sa binecuvinteze pe toti romanii de pretutindeni, La Multi Ani Romania!

cristiboss56 01.12.2016 20:31:12

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a participat joi, 1 decembrie 2016, la recepția organizată de Președinția României la Palatul Cotroceni, cu prilejul Zilei Naționale a României.

La acest eveniment, Președintele României, Domnul Klaus Werner Iohannis, a ținut un discurs. Excelența Sa a subliniat că Ziua Marii Uniri este prin ea însăși un îndemn la unitate, solidaritate și mândrie națională.

Sărbătorim astăzi împreună Ziua Națională a României, cu recunoștință pentru sacrificiul și înțelepciunea înaintașilor noștri, care au făcut posibilă România Mare, dar și cu încredere și speranță în viitorul pe care noi înșine, ca națiune, alegem să-l construim, în acord cu valorile democrației și libertății. Ca de fiecare dată, Ziua Marii Uniri este prin ea însăși un îndemn la unitate, solidaritate și mândrie națională. 1 Decembrie ne amintește, an de an, că această națiune are forța de a-și împlini marile idealuri, chiar în pofida celor mai potrivnice circumstanțe istorice.

Președintele României a mai evidențiat că valorile naționale stau la baza României moderne.

În 1916, exact în urmă cu 100 de ani, România trecea prin momente dramatice și era sfâșiată, la propriu și la figurat, de război. Dar ceea ce nimeni nu a putut lua românilor a fost dragostea de neam și țară, curajul, spiritul de sacrificiu, jertfa de sine în numele unui ideal, tenacitatea, dârzenia și speranța. Acestea sunt adânc înrădăcinate în ființa națională, pe ele s-a clădit România modernă și de ele trebuie să ne aducem aminte în fiecare zi. Aceste valori nu ne-au părăsit niciodată, sunt ale noastre și ne reprezintă ca popor, a spus Domnul Klaus Werner Iohannis.

Au fost prezenți reprezentați ai cultelor din țara noastră, foștii șefi de stat Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu, Primul Ministru al României, reprezentanți ai autorităților centrale și alte personalități.

***

Constituția României prevede că 1 Decembrie este Ziua Națională a țării noastre, în amintirea celor peste 100.000 români adunați pe Câmpul lui Horea de la Alba Iulia, care au cerut Unirea Transilvaniei cu Țara. Marea Adunare Națională, constituită din 1.228 delegați, a adoptat o rezoluție care consfințea Unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul (teritoriul dintre râurile Mureș, Tisa și fluviul Dunărea) și Țara Ungurească (Crișana, Sătmar și Maramureș) cu România.


Ora este GMT +3. Ora este acum 05:06:01.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.