Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Biserica Ortodoxa si Massmedia (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=508)
-   -   Noutati de la Centrul de Presa Basilica (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=5160)

ioan67 30.10.2016 22:23:55

Citat:

În prealabil postat de cristiboss56 (Post 633408)
Pelerinii prezenți la București cu prilejul manifestărilor religioase dedicate Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au primit duminică, 23 octombrie 2016, alimente și ceai cald din partea parohiilor aflate în componența Protoieriei Ilfov Nord.

Reprezentanții Protoieriei Ilfov Nord au împărțit 2.000 sandvișuri credincioșilor pelerini care au venit să-l cinstească pe Sfântul Dimitrie, dar și pe Sfântul Arhidiacon Ștefan, primul martir al credinței creștine.

..............................

cristiboss56 30.10.2016 22:53:36

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat în Catedrala patriarhală cu prilejul Ceremoniei de ridicare în demnitatea de Mitropolit a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Nicolae al celor două Americi, duminică, 30 octombrie 2016.

În Biserica Ortodoxă, slujba de ridicare la rangul de mitropolit este plină de semnificații teologice și duhovnicești, fiind de fapt momentul prin care chiriarhul unei eparhii, în urma alegerii de către Sfântul Sinod, este recunoscut în mod public și solemn de Biserică în noua demnitate de mitropolit și prezentat clerului și credincioșilor prezenți la slujba de ridicare în rang sau de întronizare.

Solemnitatea slujbei, departe de a fi doar o simplă ceremonie formală, în care sunt prezentate însemnele rangului noului mitropolit, este menită de fapt să evidențieze rolul de învățător al dreptei credințe, de slujitor al Sfintelor Taine, de arhipăstor al clerului și credincioșilor din eparhia sa și de apărător al unității bisericești din mitropolia încredințată lui.

Această slujbă de ridicare în demnitatea de mitropolit a conținut rugăciuni de mulțumire și cerere rostite în timpul Sfintei Liturghii, deoarece prin Sfânta Liturghie se realizează cea mai vie legătură duhovnicească a lui Hristos cu Biserica Sa, cea mai bogată comunicare și cea mai intensă comuniune dintre Hristos, Capul Bisericii și Biserica Sa, care este Trupul Său tainic sau mistic.

Astfel, învățăm că după cum Hristos a trimis pe Ucenicii Săi în lume să învețe, să boteze și să păstorească toate popoarele (cf. Matei 28, 19) și le-a făgăduit: „Iată, Eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului”(Matei 28, 20), tot așa El cheamă și trimite la misiune pastorală noi slujitori ai Săi.

Rugăciunea de mulțumire și cerere este adresată Mântuitorului Iisus Hristos, Arhiereul Cel veșnic, ca să ajute pe noul mitropolit „pentru a spori în dreapta credință, în dra*gostea cea către Dumnezeu și către aproapele și în toate faptele cele bune”.

După sfârșitul Sfintei Liturghii, a avut loc citirea Tomosului Sinodal de înființare a Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi și apoi Gramata patriarhală, documente oficiale de recunoaștere și de prezentare a noului mitropolit, prin care acesta primește oficial, în public, învestirea sau confirmarea canonică de păstorire a noii mitropolii, pe baza hotărârii Sfântului Sinod. Apoi, noului mitropolit i-au fost acordate în mod solemn însemnele mitropolitane: mantia arhierească, crucea pectorală, engolpionul, camilafca însemnată cu Cruce și cârja arhierească, fiecare având o semnificație aparte:

Mantia arhierească, de culoare roșiatică, amintește de jertfa Domnului Iisus Hristos, „Cel îmbrăcat în veșmânt stropit cu sânge”(Apocalipsa 19, 13) și simbolizează o lucrare cerească sau îngerească. Ea este haina de arhipăstor, învățător și slujitor al eparhiei în lucrarea de păzitor și călăuzitor al oamenilor pe calea mântuirii, împreună cu îngerii păzitori și călăuzitori trimiși de Dumnezeu în lume. Sfântul Simeon al Tesalonicului spune că mantia este „darul lui Dumnezeu Cel purtător de grijă, cuprinzător și acoperitor”[1]. Iar Sfântul Gherman al Constantinopolului spune că râurile sau pliurile mantiei înseamnă „învățăturile ce izvorăsc necontenit din cele două Legi”[2], Vechiul și Noul Testament, „care trebuie să izvorască deplin din mintea și gura arhiereului”[3].

Crucea pectorală simbolizează crucea lui Hristos, fiind semn al biruinței Lui Hristos asupra păcatului și asupra morții, dar și simbol al lucrării jertfelnice a Păstorului cel bun pentru mântuirea oamenilor. Ea aduce aminte de cuvintele Domnului Hristos: „Cel ce voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”(Marcu 8, 34), de îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos!”(Galateni 6, 14), dar și de glasul Bisericii: „Iată, prin Cruce a venit bucurie la toată lumea!” (Slujba Utreniei de Duminică).

Engolpionul, după învățătura Sfântului Simeon al Tesalonicului, simbolizează „pecetea și mărturisirea credinței cea din inimă”, având zugrăvită pe el icoana Mântuitorului Iisus Hristos purtând Evanghelia iubirii smerite și milostive pe brațul stâng, lângă inimă, iar cu mâna dreaptă binecuvântând; sau purtând globul pământesc, arătând că El, Arhiereul veșnic este Pantocratorul, Atotțiitorul și Mântuitorul lumii. Atunci când pe engolpion se află imprimată icoana Maicii Domnului, aceasta simbolizează „puterea mijlocitoare și ocrotitoare a Preacuratei, căreia i se încredințează arhiereul”, ea fiind Mama Arhiereului Hristos, apărătoarea, protectoarea și călăuzitoarea tuturor arhiereilor, preoților și diaconilor. Totodată, engolpionul simbolizează și marea responsabilitate a arhiereului în Biserica lui Hristos, zidită pe temelia sfinților apostoli (cf. Efeseni 2, 20), întrucât lui, ca următor și moștenitor al aceluiași dar și har dumnezeiesc, i se încredințează grija pentru Biserică, precum odinioară ucenicului iubit, Ioan, Domnul Iisus i-a încredințat-o pe Mama Sa (cf. Ioan 19, 26-27), ea fiind icoana vie a Bisericii, întrucât arată lumii pe Hristos. Astfel, înțelegem că noul arhipăstor primește de la Însuși Hristos Arhiereul veșnic responsabilitatea de a păstori Biserica locală încredințată lui, deoarece „nimeni nu-și ia singur cinstea aceasta, ci dacă este chemat de Dumnezeu” (Evrei 5, 4).

cristiboss56 30.10.2016 22:56:34

CONTINUARE :

Cârja arhierească*amintește detoiagul de sprijin*pentru*călători(cf.*Facere*32, 10),*păstori*(cf.Ieșire*4, 2) și*nobili*(cf.*Facere*38, 18), dar și de*toiagul lui Aaron(cf.*Numeri*17; și*Evrei*9, 4),Arhiereu al Vechiului Testament, care însă prefigura pe Arhiereul veșnic Hristos, despre Carecartea Apocalipsei*spune că:*„Se numește Credincios și Adevărat și judecă și Se războiește întru dreptate*(…)*și este îmbrăcat în veșmânt stropit cu sânge și numele Lui se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu*(…)*și El îi va păstori cu toiag de fier”(Apocalipsa*19, versetele 11, 13 și 15) ca un păstor drept.

Pe scurt,*cârja arhiereascăsimbolizează*demnitatea, dreptatea și responsabilitatea arhipăstorului de suflete, care va da seamă în fața Dreptului Judecător pentru cei încredințați lui spre păstorire părintească pe calea mântuirii, după cum îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, zicând:*„Ascultați pe mai-marii voștri și vă supuneți lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă”*(Evrei 13, 17). De aceea, cârja arhierească dăruită noului Arhipăstor este numită în *cartea*Arhieraticon:*toiag de sprijin și întărire*– pentru cei ascultători, iar pentru cei neascultători și nestatornici –toiag de deșteptare și îndreptare.

Prin urmare, arhipăstorul are datoria sfântă de a păstra cu fidelitate adevărul deplin al mesajului evanghelic (cf.*1Timotei*6, 20; 1, 3 ș.u.;*2 Timotei3, 14) și de a lucra*cu timp și fără timp*pentru a binevesti Evanghelia lui Hristos și a face roditoare credința apostolică (cf.2 Timotei*4, 1-4).

Această mare responsabilitate de a veghea permanent ca dreapta credință mântuitoare a Bisericii să fie păstrată de către toți preoții, diaconii și *credincioșii din eparhie explică de ce la toate slujbele ei Biserica pomenește pe episcopul arhipăstor iar episcopii sufragani pomenesc pe mitropolitul lor, *cerând lui Dumnezeu: „dăruiește-l sfintelor Tale Biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău!” (cf. 2 Timotei 2, 15).

Comuniunea sau legătura permanentă a preoților, diaconilor și credincioșilor din toate parohiile, precum și a monahilor și monahiilor din mănăstiri și schituri, cu arhipăstorul lor canonic este semnul sau*dovada menținerii acestora în dreapta credință și în comuniunea Bisericii Ortodoxe universale de azi, din toate timpurile și din toate locurile.

Mitropolitul, ca arhipăstor întâistătător și bun chivernisitor al eparhiei încredințate lui de Dumnezeu spre păstorire, dar și ca veghetor asupra Mitropoliei, precum și ca reprezentant al acesteia în Sfântul Sinod, trebuie să-i adune și păstreze pe toți păstoriții lui în Biserica lui Hristos și în iubirea Preasfintei Treimi, călăuzindu-i prin rugăciune, cuvânt și faptă pe calea mântuirii sau a dobândirii vieții veșnice.

Chiriarhul Mitropolit este arhipăstor pentru eparhia sa, dar în același timp el estecoliturghisitor, coresponsabil și împreună-slujitor în*și*pentru Biserica cea una, sfântă, sobornicească și apostolească a lui Hristos. Mai precis el este întâiul slujitor al lui Hristos pentru clerul și credincioșii din eparhia sa, înțeleasă nu ca fragment dintr-un întreg, ci ca oepifanie*sau*manifestare*într-un loc și un timp anume a Bisericii sobornicești sau universale a lui Hristos din toate timpurile și toate locurile, după cum Hristos-Domnul nu este parțial sau fragmentar prezent în Sfânta Euharistie, ci*întreg prezent în fiecare părticică din Sfânta Euharistie, pe care o primește cel ce se împărtășește, potrivit făgăduinței Sale:*„Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu rămâne întru Mine și Eu întru El”*(Ioan*6, 56).

Marea demnitate și responsabilitate de a mărturisi și sluji, prin cuvânt și faptă, prezența și lucrarea lui HristosMarele-Preot*sau*Arhiereul veșnic*în Biserica Sa, explică de ce episcopul a fost numit încă din primele veacuri ale Bisericii „om al lui Dumnezeu” (cf. 1Timotei*6, 11), „slujitor al lui Hristos și iconom al tainelor lui Dumnezeu”*(cf. 1*Corinteni*4, 1), învrednicindu-se de îndoită cinste, ca unul ce se ostenește „cu (vestirea) cuvântului și cu învățătura” (1*Timotei*5, 17).

Astăzi, prin voia lui Dumnezeu, împreună cu întreaga Biserică Ortodoxă Română, cu reprezentanți ai clerului și credincioșilor din Mitropolia ortodoxă română a celor două Americi, în prezența reprezentanților autorităților centrale ale statului român, sărbătorim ridicarea la demnitatea de Mitropolit a Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae.

*Calitățile teologice, pastorale și administrative deosebite pe care Înaltpreasfinția Sa le-a arătat în slujirea de chiriarh alArhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi,vreme de 14 ani, ne îndreptățesc speranța că lucrarea pe care o începe astăzi ca mitropolit va fi o lucrare binecuvântată de Dumnezeu și mult folositoare românilor ortodocși care viețuiesc pe continentul american, dar având dorul de-a revedea România și de-a păstra comuniunea cu poporul român.

De aceea, cu multă bucurie, Vă încredințăm, Înaltpreasfinția Voastră, de sprijinul nostru personal și al ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în lucrarea sfântă la care ați fost chemat, spre slava Preasfintei Treimi, binele Bisericii noastre și mântuirea celor binecredincioși!

*† D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

cristiboss56 30.10.2016 22:59:58

n anii Ž90, pe străzile din capitala țării noastre luase amploare fenomenul copiilor străzii, încât, de exemplu, în anul 1995 numărul acestora depă*șise 5.000. Sensibili față de suferințele acestor semeni, părintele Iustin Marchiș, duhovnicul Mănăstirii Stavropoleos din București, și preotul catolic Georg Sporschill, care a derulat numeroase proiecte sociale în Europa de Est, au avut inițiativa de a realiza o fundație care să dezvolte servicii sociale pentru copiii străzii. Acestui demers i s-au alăturat mai multe persoane cu inimă bună care au înființat încă din anul 1996 o fundație pentru copiii străzii. Părinte spiritual l-au ales pe sfântul care ocrotește Bucureștiul, și anume pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou.
Au trecut 20 de ani. Fundația „Sfântul Dimitrie” și-a dezvoltat activitățile și proiectele prin înființarea unui atelier destinat persoanelor cu dizabilități și a Centrului pentru educație și sprijin comunitar, iar beneficiari ai serviciilor sociale oferite sunt copii ai „copiilor străzii” din anii Ž90, dar și copii din familii defavorizate.
Irina Zaharia este asistent social și activează în domeniu de la inaugurarea fundației. Din luna mai a acestui an este directorul Centrului pentru educație și sprijin comunitar. Ea este una dintre persoanele din cadrul centrului care își jertfesc aproape întreg timpul unei zile ca să-i ajute pe acești copii să-și îmbunătățească încrederea în sine, să-și dezvolte capacitățile intelectuale, ca apoi să se integreze pe piața muncii. „De când am venit la «Sfântul Dimitrie», am vrut să cunosc familiile copiilor, mai ales că i-am văzut pe copilași frumoși, curați. Dar, ajungând acolo, am văzut că este o situație foarte grea. Așa am descoperit o lume subterană a Bucureștiului care m-a înfiorat de-a dreptul. Nu cred că cineva din Bucureștiul ăsta de fițe poate crede că în subteran este o adevărată lume. Nu credeam că pot fi oameni care să trăiască în asemenea condiții, adică în subsolurile unor clădiri părăsite, iar aceasta fiindcă nu au alternativă. Nivelul lor de instruire nu le permite să aibă locuri de muncă ca să-și permită o chirie decentă și, având 3, 4, 5 copii, este cu atât mai greu. Unii dintre copii, când pleacă de la centrul nostru, se duc în subteran. Eu aș invita și profesorii, și directorii de școli, care au pretenții foarte mari de la copii, dar nu le oferă nimic, și chiar oamenii care îi privesc într-un fel anume, să vină să vadă în ce condiții trăiesc copiii aceștia. Poate așa am fi mai sensibili la nevoile lor și ne-am opri în a-i eticheta atât de repede”, a explicat Irina Zaharia, directorul Centrului pentru educație și sprijin comunitar.
30 de copii, cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani, beneficiază de o masă caldă, sprijin la efectuarea lecțiilor, consiliere psihologică și vocațională, logopedie, activități de dezvoltare personală, jocuri de grup și alte activități recreative. Beneficiarii provin din familii foarte sărace din București, mai mult de 75% dintre ei fiind din familii monoparentale și cu mai mulți frați și surori. Echipa centrului este formată din 3 pedagogi, un psiholog, un artist plastic și un asistent social. Fiecare membru al centrului este responsabil de câte o grupă de copii și de realizarea unui plan personalizat cu nevoile, respectiv soluțiile pentru fiecare copil. Totodată, au fost organizate sesiuni pentru părinți în privința relaționării cu copiii, cursuri de calificare pentru părinți și au fost oferite ajutoare materiale, în limita posibilităților.
Viața lui ar fi fost urâtă dacă nu ar fi ajuns aici
Din dorința de a-i sprijini și a-i motiva pe copii să continue studiile, directoarea Centrului pentru educație și sprijin comunitar a încercat să organizeze întâlniri cu directori și profesori de la școlile din apropiere pentru a prezenta cazurile de copii care se confruntă cu diferite probleme și pe care ei, în cadrul unității școlare, nu le pot gestiona. Dar nu toți au fost deschiși acestei inițiative. „A venit la centrul nostru un copil de 6 ani cu deficit de vorbire. Adică acest copil a fost mai întâi la grădiniță, dar, pur și simplu, nu l-a ajutat nimeni. La noi a început un program cu logopedul. De astfel de probleme doream să-mi vorbească, dar nu-i interesează. Am fost surprinsă foarte neplăcut de lipsa de interes și de implicare. Din fericire, există și oameni implicați, interesați pentru rezolvarea problemelor acestor copii. Avem copii în centru primiți la recomandarea școlilor pe diferite probleme. Am abordat familia, iar copilul vine în centru, își face temele, mănâncă, primește ce-i trebuie”, a precizat directoarea Irina Zaharia.
Ștefan Rotaru este elev în clasa a 5-a, iar activitățile din centru îi plac mai mult decât cele de la școală, deoarece „pe doamnele de aici le cunosc mai bine decât pe profesorii mei”. Întrebat cum ar fi fost viața lui dacă nu ar fi venit în acest centru, Alin Mocanu, elev în clasa a 8-a, a răspuns: „Urâtă”. Iar apoi i-au dat lacrimile, nemaifiind nevoie de alte cuvinte.
Sprijinul voluntarilor
Din luna noiembrie, când vor fi definitivate grupele cu copiii care s-au integrat în cadrul centrului, vor fi derulate mai multe tipuri de programe, inclusiv de consiliere spirituală. Astfel, sunt așteptați voluntari, chiar dintre studenții teologi, care să-i învețe pe cei mici colinde, dar și orice alte activități. „Lucrul cu copilașii este fascinant și mă bucur foarte mult că pot contribui într-un fel la evoluția lor intelectuală și spirituală. Îmi place foarte mult să le ofer atenția și cunoștințele mele. Odată ce devii voluntar, îți dorești să ajuți tot timpul și să faci parte din viața copiilor, să-i ajuți, fiindcă te atașezi de ei foarte mult”, a spus Simona Badiu, voluntară pentru atelierul de pictură și creativitate.
Activitatea de zi cu zi în Centrul pentru educație și sprijin comunitar, a precizat psihologul Roxana Gogiu, este provocatoare, dificilă și, în același timp, plăcută. „Sunt zile când copiii sunt agitați, dar reușim să-i atragem să lucreze. Aici, cred că ei învață să fie mai responsabili, fiindcă, dacă s-ar duce acasă după școală, ar uita de teme, mai ales că, din păcate, sunt și puțini părinții care să îi încurajeze să lucreze”.
Eforturile acestor oameni pentru îmbunătățirea calității vieții, mai ales sufletești, a acestor copii marginalizați, aflați în lipsuri materiale, în indiferența și nepăsarea altor semeni, poate nu se concretizează în schimbări imediate de comportament și mentalitate. Însă, datorită dăruirii lor, ei au pus în sufletul copiilor gânduri de iubire care vor da roade bune în timp. Această părere mi-a fost întărită de Ionuț Dănică, elev în clasa a 8-a. Prin venirea lui la centru încă din clasa a 3-a, copilăria lui a fost mai frumoasă, a spus el, iar mulțumirea față de binefăcătorii lui se va manifesta „tot prin acest lucru, adică să ajut și eu pe cineva”.
Președintele executiv al Fundației „Sfântul Dimitrie” este doamna Elena Reta Avramescu, membru fondator. Pentru cei care doresc să desfășoare acțiuni de voluntariat, Centrul pentru educație și sprijin comunitar al Fundației „Sfântul Dimitrie” se află pe str. Agricultori, nr. 62, sector 2. Alte informații se pot afla la tel./fax: +4 031 425 08 09 sau prin e mail: centrusfdimitrie@gmail.com.

cristiboss56 30.10.2016 23:05:17

Mai aproape de România prin sfântul lor ocrotitor :)


Odată cu stabilirea a milioane de români în țările din vestul Europei, parohiile din diasporă s-au înmulțit consi*de*rabil, iar cele cu o exis*tență mai înde*lungată au sporit în privința numărului de credincioși. Ele pot fi privite nu doar prin prisma rostului lor fun*damental, cel de ordin spiritual, dar și ca nuclee de identitate româ*nească, păstrătoare de cultură și tradiții. Parohia românească „Sfântul Dimitrie cel Nou” din Dortmund, Ger*mania, constituie un model, în această perspectivă.
Parohia „Sfântul Dimitrie cel Nou” din Dortmund s-a în*ființat la inițiativa unor credincioși români de acolo în anul 2000, prin numirea preotului Gabriel Vasile (aflat la o bursă de studii în Münster) de către Mitropolitul Serafim pentru această parohie. Din 2002 parohia a fost deservită de părintele Ioan Hodoș (actualul preot al comunității românești din Essen), iar din februarie 2008, de preotul Ispas Ruja.
Nihil sine Deo
„Fiind stabiliți în Dortmund din anul 2001, se poate spune că facem parte din nucleul «vechi» al parohiei din acest oraș. Foarte multă vreme nu a existat aici decât posibilitatea unei Liturghii o dată pe lună, iar comunitatea inițială era destul de mică. Lucrurile s-au schimbat în anul 2008 odată cu venirea părintelui paroh Ispas, când sfintele slujbe au putut fi ținute săptămânal, la Dortmund sau în împrejurimi. În urma strădaniilor neobosite ale părintelui, am asistat la sporirea numărului de credincioși români cu fiecare an care trecea, încât parohia noastră s-a mutat din capela unui azil de bătrâni într-o biserică mai spațioasă, unde plătim o chirie rezonabilă. Nădăjduim și ne rugăm ca într-o zi să ne putem închina în propria noastră biserică”, mărturisește Flavius Guiaș.
Viața în cadrul parohiei s-a desfășurat în paralel cu traseul profesional în domeniul academic în orașul Dortmund, unde soții Guiaș s-au stabilit. Flavius și-a susținut în anul 2007 abilitarea în cadrul Facultății de Matematică a Universității din Dort*mund. Soția sa, Adina, și-a susținut doctoratul în matematică în anul 2005 și predă matematică și informatică la un liceu din oraș. „Prima noastră experiență a unei parohii din exil e legată de prezența vreme de câțiva ani ca bursieri doctoranzi la Heidelberg. Însă venind la Dortmund, odată cu posibilitatea unei vieți liturgice firești, în ritm săptămânal, pentru comunitatea noastră, ne-am integrat tot mai mult în acest mod de viață prin care ne străduim să menținem o legătură vie cu Dumnezeu și cu tradiția din care facem parte”, adaugă Adina Guiaș. Dacă în timpul săptămânii Flavius Guiaș se dedică activității universitare, duminica e închinată lui Dumnezeu. Din postura de paraclisier el îl ajută pe părintele paroh în cadrul Sfintei Liturghii, dar și la organizarea necesară în prealabil și după încheierea ei. Soția sa Adina cântă la strană cu o pricepere pe care a deprins-o încă din tinerețea petrecută la Timișoara, într-un mediu familial religios.
Familia Guiaș are doi băieți, Horia și Marcel, primul la vârsta studenției, al doilea încă elev. Părinții lor consideră că cel mai bun mod de a-și familiariza copiii cu viața în Biserică nu este atât impunerea, mai ales într-un mediu cultural și spiritual diferit, cât exemplul personal, prin implicarea proprie.
O altă enoriașă, Liliana Constantin, vorbește despre întâlnirea cu membrii comunității din Dortmund. „Au trecut mai bine de opt ani de când l-am cunoscut pe părintele Ispas și am devenit enoriașii Parohiei «Sfântul Dimitrie cel Nou». De existența ei am aflat prin intermediul internetului. Eram împreună cu familia într-o situație grea, ne simțeam singuri printre străini. Părintele Ispas, Liturghiile la care cu ajutorul Bunului Dumnezeu am luat parte în mica capelă din Iosephinen Stift, și întreaga comunitate ne-au deschis calea către credința noastră ortodoxă, pe care până atunci o cunoscusem superficial. Viața noastră a luat o altă întorsătură, a căpătat un alt sens.
Aceasta *ne-a adus liniște și mulțumire sufletească. Cu timpul am început să ne integrăm din ce în ce mai mult în comunitate și să îi acordăm sprijinul nostru părintelui Ispas în tot ceea ce organiza parohia. Soțul meu deține funcția de consilier și este angajat împreună cu ceilalți membri ai consiliului în toate activitățile, începând de la agapele care au loc o dată pe lună și care oferă posibilitatea enoriașilor de a se cunoaște mai bine, până la vizitele în parohia noastră a numeroși oaspeți de seamă, pe care i-am primit cu mare bucurie și care ne-au împărtășit din experiența lor duhovnicească. Părinții Constantin Necula, Vasile Mihoc, Pantelimon de la Oașa, maica Siluana sunt numai câțiva dintre cei care ne-au onorat, ne-au umplut sufletele de liniște și mai ales ne-au alinat un pic dorul de țară. Am întreprins împreună cu părintele Ispas și câteva vizite la diverse parohii și mănăstiri din Germania și ne-am bucurat împreună de tot ceea ce am văzut și au trăit împreună și asta ne-a apropiat și mai mult. Părintele Ispas este acum duhovnicul familiei noastre și mulțumim Bunului Dumnezeu pentru acest dar. Primitor la orice oră, indiferent cât ar fi de ocupat, părintele găsește timp pentru toți care îi cer sfatul, și nu numai sfatul, ci de multe ori sprijin material. Suntem fericiți că trăim în această parohie”.
„Activitatea cea mai importantă în parohie este slujirea liturgică, precum și îndrumarea pastorală a credincioșilor, la care se adaugă și strădania de a lucra «liturghia de după Liturghie», adică slujirea aproapelui prin activități sociale”, spune părintele Ispas.
La Sfânta Liturghie duminicală participă regulat 70-100 de credincioși din Dortmund și din împrejurimi. „În cadrul școlii de duminică avem în jur de 10-15 copii pe care îi îndrumăm în tainele credinței împreună cu Alina Trenkel, povestește doamna preoteasă Lavinia Ruja. Acești copii sunt cei care în fiecare an, de Nașterea Domnului, organizează o mică serbare, spre *bucuria tuturor credincioșilor și mai ales a părinților lor.”
Ajutoare pentru cei din țară
Românii ortodocși sunt în Dortmund un important factor de integrare în comunitatea locală, în cadrul parohiei desfă*șurându-se multiple activități de traducere, de întocmire de formulare și acte pentru cei care vor să muncească în zonă. Pe lângă acestea, cei aflați în necaz sau dificultăți materiale beneficiază de un sprijin serios. S-au strâns bani pentru întrajutorarea unor copii bolnavi veniți din România să se opereze în Germania sau a celor care au suferit accidente de muncă aici. Însă parohia nu i-a uitat nici pe cei nevoiași din țară. Colectele făcute anual pentru copiii din Valea Plopului, aflați în grija părintelui Nicolae Tănase, ajutorul trimis maicii Iustina de la Mănăstirea Mărcuș din județul Covasna sunt doar câteva din activitățile social-filantropice desfășurate de parohia românească din Dortmund.
Anul acesta, credincioșii din Dortmund vor sărbători hramul Sfântului Cuvios Dimitrie împreună cu Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, care va sluji Sfânta Liturghie, duminică 30 octombrie, împreună cu un sobor de preoți din parohiile învecinate.
Istoria orașului
Dortmund se situează în partea centrală a landului Nord*rhein-Westfalen, fiind cel mai mare oraș din aglomerația Ruhr (590.000 de locuitori în 2014). Atestat documentar în 880 sub numele Throtmanni, obține drepturi comerciale în 990, fiind una dintre reședințele imperiale ale regelui Frederic Barbarossa (1152). Cunoaște o puternică înflorire economică din secolul al XIX-lea, ca urmare a extracției de cărbuni din bazinul Ruhr și a prelucrării oțelului, fiind conectat în 1847 la calea ferată și în 1899 la rețeaua fluvială. În urma celui de-al Doilea Război Mondial, e distrus în proporție de 98%, însă are parte de o reconstrucție rapidă, în 1950 înregistrând o populație de 500.000 de locuitori. Istoria postbelică înregistrează o nouă dezvoltare economică în domeniul industrial, al asigurărilor, comerțului și tehnologiei informației.

cristiboss56 31.10.2016 00:17:41

„Smerit, fără de răutate, blând și fără vicleșug, pașnic, părinte, mai presus de om, cu adevărat, în trup stricăcios fără stricăciune, locaș vrednic lui Dumnezeu te-ai făcut, luând de la Dânsul daruri de tămăduiri și nouă izvorându-le”, așa zugrăvește chipul sufletesc al Sfântului Dimitrie cel Nou una dintre cântările din slujba închinată sfântului. Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucu*reștilor, ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală, este sărbătorit la 27 octombrie pe Colina Bucuriei din Capitală.
La racla lui au îngenuncheat, de peste două sute de ani, șiruri de strămoși și credincioși ai noștri, căutând la el ajutor, alinare de necazuri și suferințe, izbăvire din nevoi, așa cum căutăm și noi astăzi, și nu numai o dată și-a arătat sfântul puterea și mila sa. Sfântul Dimitrie cel Nou a trăit în veacul al XIII-Iea. S-a născut în localitatea Basarabi, așezată pe râul Lom, un afluent al Dunării, în apropierea orașului Ruse din Bulgaria.
Părinții lui erau oameni săraci, care nu l-au putut da la învățătură, de aceea de mic a fost nevoit să-și câștige el însuși cele necesare traiului. Ani în șir a păscut vitele și oile țăranilor din sat, pe colinele din preajma Dunării și pe văile înverzite ale râului Lom. În duminici și sărbători a luat parte alături de părinți și de ceilalți credincioși la slujbele săvârșite în biserica satului. Atmosfera de viață autentic creștină din familie, ca și învățăturile pe care le auzea la biserică l-au făcut să fie blând și milostiv cu toți semenii săi.
Mânat de iubirea pentru Dumnezeu spre monahism
Cunoscând pe unii călugări din mănăstirile din apropiere, a aflat de viața îmbunătățită pe care o duceau aceștia, departe de lume și de grijile ei. Pe măsură ce creștea cu vârsta și cu înțelepciunea, s-a trezit în el dorul după viață monahală. De aceea aceea a părăsit lumea și s-a călugărit într-o mănăstire din apropiere. S-a așezat într-o peșteră săpată în stâncă, pe malul râului Lom. Acolo a petrecut ani în șir în post aspru, înfrânare și rugăciune, izolat cu totul de lume și chiar de ceilalți monahi. Nu se știe câți ani a trăit în această peșteră și nici cum își agonisea cele necesare traiului, după cum nu se știe nici data trecerii sale la cele veșnice.
Se spune în viața lui că, pe când și-a simțit sfârșitul aproape, a venit pe malul Lomului și s-a așezat între două lespezi de piatră ca într-un sicriu. Și astfel și-a încredințat sufletul lui Dumnezeu.
Mulți ani nimeni n-a știut de trecerea la cele veșnice a sfântului. Dar în urma unor ploi puternice au căzut în apa Lomului și cele două lespezi de piatră în care era adăpostit trupul cuviosului. Acesta a fost acoperit de nisip și de prundiș, rămânând iarăși o bucată de vreme neștiut de nimeni în albia râului Lom. Moaștele sfântului n-au fost atinse de putreziciune. Într-o noapte, Cuviosul Dimitrie s-a arătat în vis unei tinere care suferea de o boală grea, căreia i-a spus că dacă părinții ei îl vor scoate din apă va fi tămăduită de boală. Tânăra a povestit părinților visul ei și împreună cu aceștia și cu alți credincioși din sat s-au îndreptat spre locul pe care însuși cuviosul îl arătase în vis acelei tinere. Și căutând cu stăruință au aflat cinstitul trup al Cuviosului Dimitrie întreg și neputrezit. Binecredincioșii creștini din localitate, împreună cu preoții, au dus cinstitele moaște în biserica satului. Tânăra bolnavă, atingându-se de ele, și-a recăpătat de îndată sănătatea.
Vestea despre aflarea cinstitelor sale moaște s-a răspândit curând atât în localitățile din sudul Dunării, cât și în cele din nordul ei. Numeroși credincioși de pe ambele sale maluri se îndreptau spre locul unde erau sfintele moaște pentru a se închina și a cere sfântului ajutor. Tradiția spune că unul din domnii Țării Românești a ridicat în sat o biserică nouă, în care au fost așezate moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou spre a fi cinstite de credincioși.
Moaștele sfântului au rămas acolo aproape cinci secole. Între anii 1768 și 1774 a avut loc un război între ruși și turci, purtat și pe pământul românesc, dar și în sudul Dunării, pe teritoriul Bulgariei de astăzi.
Primit cu mare evlavie în Țara Românească
Generalul rus Petru Saltâcov a ajuns cu armata sa în localitatea Basarabi. Pentru ca cinstitele moaște să nu fie profanate de ostașii turci musulmani, generalul a poruncit ca ele să fie duse în Rusia. Ajungând racla cu sfintele moaște în București, un negustor bogat, cu numele Hagi Dimitrie, precum și Mitropolitul Grigorie II al Țării Românești au rugat pe generalul rus să lase cinstitele moaște ale Sfântului Dimitrie cel Nou Mitropoliei țării, ca o mângâiere pentru pagubele materiale și suferințe îndurate de români în cursul acelui război. Ascultându-le dorința, moaștele au fost așezate cu mare cinste în Catedrala Mitropolitană din București, în iulie 1774. Mâna dreaptă a sfântului a fost trimisă, totuși, la Kiev.
Sfântul Dimitrie a fost primit cu mare bucurie și evlavie în Țara Românească. Aducând multe binecuvântări orașului și țării, evlavia credincioșilor față de acesta a crescut mereu.
În vremea lui Vodă Caragea, sfântul a izbăvit orașul de ciumă, fiind cuprinse mahalale întregi de această molimă. Locuitorii nu aveau nici o șansă de supraviețuire. Ciuma a omorât mulți oameni. Doar scoaterea moaștelor Cuviosului Dimitrie pe străzile Bucureștilor a făcut să înceteze această boală. Atunci, pentru numeroasele vindecări, a fost declarat ocrotitor al orașului București.
Istoria Capitalei vorbește de un alt fapt minunat petrecut în timpul Primului Război Mondial, când un grup de soldați bulgari a încercat să fure moaștele Cuviosului Dimitrie. Noaptea, într-un moment de neatenție, au intrat în catedrală, au luat moaștele și au plecat cu ele către Dunăre, sperând că pot trece dincolo, în teritoriul bulgar. Dar, din senin, o ceață deasă i-a înconjurat pe soldații bulgari, care nu mai știau în ce direcție este drumul. Acest fenomen neașteptat al naturii a ajutat pe autorități și soldații germani să îi ajungă, salvând astfel moaștele Cuviosului Dimitrie și aducându-le din nou în catedrală, unde au fost așteptate cu entuziasm și dragoste de toți bucureștenii.
În anul 1950, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis generalizarea cultului său în întreaga Biserică Ortodoxă Română, ceea ce s-a și făcut, printr-o slujbă specială, în 27 octombrie 1955.
Bunătate, blândețe, compătimire și iubire nesfârșită față de toți oamenii și față de toate făpturile lui Dumnezeu sunt virtuțile care au ridicat pe un umil păzitor de vite pe treptele sfințeniei și au făcut din el un sfânt încununat cu slavă în ceruri și cinstit de mulțime de credincioși pe pământ. Aceasta este mai ales lecția pe care ne-o dă Dumnezeu prin viața minunată a sfântului pe care-l sărbătorim la 27 octombrie. A fost un sfânt al smereniei, al bunătății și al milostivirii, virtuți care au fost totdeauna în mare cinste la binecredincioșii noștri creștini.

cristiboss56 31.10.2016 01:04:09

Zece citate celebre ale IPS Arhiepiscop Iustinian Chira

Rugăciunea are darul de a face să picure în suflet neîncetatul izvor al bucuriei. Sufletul din care nu se înalță spre Cer glas de rugăciune este asemenea unei case pustii, plină de păienjeniș, locuită numai de păsările întunericului. Un suflet care nu se știe ruga, nu va ști ce-i fericirea, chiar de ar avea toate bogățiile pământului. Rugăciunea adevărată este trudă sfântă.
Când ești mâhnit, când ești necăjit, când ai ispite, nu te tulbura. Du-te la fratele tău și intră în vorbă cu el: „Ce faci, frate?”. Fără să-i spui că ai venit fiindcă ești tare neliniștit. Discută banalități. Tristețea se poate risipi și primești putere din puterea lui.
Trebuie să ne păstrăm și să ne cultivăm dorul de Dumnezeu, dorul de Maica Domnului, dorul de sfinți. Să căutăm să anulăm barierele care ne răcesc sufletește, care ne împietresc, prin care uităm de Dumnezeu.
Când un om reușește să iubească, în adevăratul înțeles al cuvântului, se îndumnezeiește, devine asemenea cu Dumnezeu.
Prin răbdare ajungi să‑l iubești pe fratele tău, să‑l ierți pe fratele tău, să‑l respecți pe fratele tău, să vezi că‑i mai bun decât tine, să vezi că‑i mai frumos decât tine, să vezi că‑i mai harnic decât tine. Prin răbdare le vezi pe toate acestea. Abia atunci te ridici.
Cea mai puternică rugăciune este pomenirea numelui lui Iisus Hristos. Cu răbdare și practică, rugăciunea lui Iisus ajunge să facă parte din viața noastră, la fel ca aerul pe care-l respirăm.
Când Iisus este cunoscut și ascultat cu adevărat, atunci se face pace și în suflet, și în familie, și în țară, și în lume.
Omul, abuzând de libertatea pe care a primit-o de la Dumnezeu, a căzut din starea lui cea dintâi și, din stăpân a devenit rob, rob al instinctelor; toate s-au întunecat înlăuntrul lui, iar odată cu căderea lui s-a tulburat toată creația.
Stresul se creează din grija exagerată. Din grijă și iar din grijă. Toate relele vin din această exagerată grijă…
Voi sta la poarta Raiului și voi aștepta să sosiți cu toții acolo!

cristiboss56 31.10.2016 08:56:57

Solidaritatea Bisericii Ortodoxe Române față de cei greu încercați în urma incendiului de la Clubul Colectiv din București s-a manifestat de-a lungul unui an atât prin rugăciunile stăruitoare către Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor 64 de victime, prin ajutorul financiar oferit celor suferinzi și familiilor acestora, cât și prin ridicarea unui monument funerar din marmură, construit de Arhiepiscopia Bucureștilor, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Monumentul a fost sfințit ieri, 30 octombrie 2016, de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
Monumentul funerar, realizat din marmură românească de Rușchița, a fost amplasat în incinta Bisericii „Sfântul Nicolae”- Broșteni, locaș de rugăciune aflat în imediata vecinătate a Clubului Colectiv. La slujba de sfințire, apoi la slujba Parastasului au participat, alături de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, numeroși preoți și credincioși, dar și familiile îndoliate, care au pierdut pe cei dragi în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015. Slujba de sfințire a fost precedată de Sfânta Liturghie, oficiată în biserica amintită de Preasfinția Sa, în cadrul căreia au fost rostite ectenii și rugăciuni pentru Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, care a trecut la cele veșnice ieri, 30 octombrie 2016, dar și pentru victimele incendiului de la Clubul Colectiv.
„În acest răstimp, Biserica Ortodoxă Română a făcut numeroase rugăciuni de pomenire a celor care au pierit în urma incendiului de la Colectiv din 30 octombrie 2015. Astfel, în Catedrala Patriarhală, în catedralele chiriarhale, în mănăstiri și parohii s-au înălțat rugăciuni la împlinirea soroacelor de pomenire, la 40 de zile, la trei luni, la jumătate de an, la nouă luni și acum la un an. (...) Și astăzi, în foarte multe biserici și mănăstiri au fost înălțate rugăciuni pentru iertarea păcatelor celor care au sfârșit în urmă cu un an. Rugăm pe Părintele Îndurărilor să așeze sufletele lor întru Împărăția iubirii Sale, iar pe familiile îndoliate să le mângâie, să le întărească în aceste momente de grea încercare”, a evidențiat Prea*sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.
Monumentul funerar din incinta Bisericii „Sfântul Nicolae”-Broșteni, a fost realizat de meșteri din zona Hunedoarei, pe el fiind inscripționate următoarele versuri, scrise de Claudia Șuteu: „Pentru chipurile lor ce nu vor fi uitate/ Pentru cei ce au suflete îndurerate/ Pentru cei ce până ieri erau mamă și tată/ Dar azi privesc în gol o cruce și dată”. „Orice monument vine spre a opri timpul din goana lui nebună, spre a pregusta veșnicia, spre a ne aminti nouă, tuturor, de faptul că pe 30 octombrie 2015 într-un mod cu totul tragic și nefericit și-au pierdut viața 64 de tineri în Clubul Colectiv. Cu nădejdea învierii și a vieții veșnice am ridicat acest monument, mărturisind astfel într-un glas comun învierea morților și viața veacului”, a spus pr. Costinel Ailioaei, consilier eparhial în cadrul Sectorului cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
În cadrul Sfintei Liturghii, diac. Ionuț Necula a fost hirotonit preot pe seama Parohiei „Podul Cheii”, Protopopiatul Câmpina, iar lect. dr. Alexandru Mihăilă, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei „Sfânta Parascheva”, Protopopiatul Sector 6 Capitală. „Fiecare slujbă de pomenire ne-a adus în memorie nouă, dar mai ales familiilor îndoliate, chipurile celor dragi care, în floarea vârstei, au plecat dintre noi. La un an de zile, am însemnat acest moment printr-un monument ridicat din marmură românească, simțire românească, trăire ortodoxă și cele mai alese sentimente de compasiune”, ne-a declarat pr. Aurel Mihai, vicar eparhial.
După slujba de sfințire și cea de pomenire, oficiate în incinta bisericii Parohiei „Sfântul Ni*colae”-Broșteni, PS Episcop Timotei Prahoveanul împreună cu preoți și credincioși au mers și la monumentul funerar ridicat chiar în fața Clubului Colectiv, unde a fost depusă o coroană de flori, din partea Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ierarhul a oficiat și aici slujba Parastasului și a stropit cu agheasmă monumentul funerar.

cristiboss56 31.10.2016 11:37:19

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,a oficiat ceremonia de ridicare la rangul de mitropolit a Înaltpreafințitului Părinte Nicolae. La eveniment au participat ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române și reprezentanți ai autorităților centrale .

În cuvântul de învățătură intitulat O demnitate mai înaltă înseamnă o responsabilitate mai mare, Preafericirea Sa a evidențiat importanța slujirii arhierești.

Solemnitatea slujbei, departe de a fi doar o simplă ceremonie formală, în care sunt prezentate însemnele rangului noului mitropolit, este menită de fapt să evidențieze rolul de învățător al dreptei credințe, de slujitor al Sfintelor Taine, de arhipăstor al clerului și credincioșilor din eparhia sa și de apărător al unității bisericești din mitropolia încredințată lui, a spus Patriarhul României.

De asemenea, Preafericirea Sa explicat credincioșilor prezenți semnificația însemnelor arhierești.

La rândul său, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae a arătat importanța înființării unei Mitropolii pentru românii care locuiesc pe continentul american.

Ridicarea Arhiepiscopiei la rang de Mitropolie este împlinirea unui gând mai vechi pentru o mai bună organizare a ortodocșilor români risipiți nu pe un continent, ci pe mai multe, căci SUA și Canada nu sunt doar două țări ci, după mărime, sunt două continente, la care se adaugă și cel sud-american. Mitropolia noastră oferă acum cadrul administrativ bisericesc potrivit pentru unitate a tuturor românilor ortodocși prin cuprinderea mai multor eparhii, a spus Înaltpreasfinția Sa.

În cadrul ceremoniei au mai luat cuvântul reprezentanți ai statului și ai Arhiepiscopiei din Statele Unite.

cristiboss56 31.10.2016 21:10:50

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad împlinește la începutul lunii noiembrie 25 de ani de la reînființare. Manifestările prilejuite de acest eveniment au debutat duminica, 30 octombrie 2016, cu oficierea Sfintei Liturghii de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, la Catedrala istorică din Arad, informează site-ul oficial al Arhiepiscopiei Aradului

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de corul mixt al Facultății de Teologie din Arad. Din sobor au făcut parte părintele Cristinel Ioja, decanul instituției de învățământ, împreună cu părinți profesori ai Facultății de Teologie din Arad.

În cadrul sfintei slujbe s-au înălțat rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate în cei 25 de ani, asupra profesorilor, studenților și ostenitorilor școlii de teologie arădene.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a explicat celor prezenți înțelesurile duhovnicești ale pericopei evanghelice citite la Sfânta Liturghie.

După cuvântul de învățătură, a fost citit mesajul de consolare și comuniune la un an de la tragedia din Clubul Colectiv, transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, precum și comunicatul Biroului de Presă al Patriarhiei Române, cu privire la sfințirea monumentului funerar dedicat victimelor din Colectiv.

De asemenea, a fost oficiată slujba Parastasului pentru tinerii trecuți la Domnul în urma incendiului din Colectiv și pentru profesorii, studenții, ctitorii și ostenitorii Institutului Teologic, Academiei Teologice și Facultății de Teologie din Arad (1822/1927-1948; 1991-2016).

La final,părintele decan a adresat un cuvânt de mulțumire Arhiepiscopului Aradului pentru întreaga purtare de grijă arătată Facultății de Teologie, profesorilor și studenților.

cristiboss56 01.11.2016 12:10:28

Persoanele în vârstă, tinerii și copiii din cele patru sate ale comunei Petrăchioaia, județul Ilfov, au beneficiat sâmbătă, 29 octombrie, de serviciile medicale ale campaniei „Sănătate pentru sate”, ajunsă la cea de-a 36-a ediție. La aceasta au participat 23 de voluntari de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, dintre care opt medici, șapte asistenți medicali și personal auxiliar.
Beneficiarii campaniei „Sănătate pentru sate” s-au bucurat de consultații de specialitate gratuite de la medicii cu specializări în: diabetologie, medicină internă, EKG, pediatrie, stomatologie, neurologie, dermatologie și endocrinologie. „Am întâlnit, așa cum s-a întâmplat de altfel și în acțiunile precedente, un număr mare de pacienți cu hipertensiune arterială și cu grade variabile de insuficiență cardiacă cronică. Insuficiența cardiacă este, până la urmă, stadiul final de evoluție al majorității bolilor cardiovasculare. Am oferit îndrumări în legătură cu regimul alimentar, pentru că pacienții cu boli cardiovasculare ar trebui să urmeze un regim alimentar destul de strict, în care sunt restricționate consumul de sare și consumul de grăsimi de origine animală. De asemenea, ar fi de preferat și un regim hipocaloric, pentru că nu puțini dintre pacienții cardiaci pe care i-am văzut astăzi sunt cu grade variabile de obezitate”, a declarat, pentru TRINITAS TV, Camelia Diaconu, medic cardiolog și internist. Un rol important în mobilizarea oamenilor pentru participarea la consultații l-au avut preoții din satele comunei Petrăchioaia. „A fost o campanie de mobilizare foarte simplă. În primul rând am anunțat în biserică împreună cu părinții slujitori. În al doilea rând am împărțit pliante și am afișat la magazine, la primărie, peste tot în locurile importante ale satelor și comunei, iar în al treilea rând, prin discuții față către față. Mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru înalta binecuvântare pe care ne-a acordat-o în a desfășura această activitate în comunitatea noastră. Mulțumim și părintelui arhim. Ciprian Grădinaru pentru acest proiect care ajută cu adevărat oamenii cu probleme din mediul rural”, a precizat pr. Dragoș Dumitrescu, Parohia Vânători, județul Ilfov.
Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului vor desfășura în perioada următoare mai multe campanii de prevenție și educație stomatologică. „În cadrul acțiunii de astăzi am consultat copii, scopul principal fiind acela de a le explica atât lor, cât și părinților acestora importanța profilaxiei. În acest sens, pe lângă instructajul privind periajul corect, cei mici au primit pachete cu produse de igienă orală și personală. De asemenea, am făcut o evaluare a igienei și a problemelor stomatologice și i-am făcut pe părinți să conștientizeze importanța dispensarizării *periodice a copiilor”, a declarat Andreea Ivona Georgescu, medic specialist stomatolog.

cristiboss56 01.11.2016 16:54:43

Târgul Național de Carte și Revistă Religioasă, la Sibiu Târgul Național de Carte și Revistă Religioasă, la Sibiu
În perioada 3-6 noiembrie, în corpul B al Bibliotecii Județene ASTRA din Sibiu, se va desfășura cea de-a XVI-a ediție a Târgului Național de Carte și Revistă Religioasă (cu participare internațională) unde vor expune 22 de edituri de carte și redacții de revistă religioasă. Vor fi prezentate și lansate 35 dintre cele mai recente apariții editoriale, vor avea loc trei conferințe și dezbateri, două concerte de muzică religioasă și două expoziții.
Târgul Național de Carte și Revistă Religioasă este organizat de Asociația Scrip*tus Sibiu, cu sprijinul Mitropoliei Ardealului și al Bibliotecii Județene „Astra“ fiind co-finanțat de Consiliul Județean Sibiu, Consiliul Local Sibiu și Primăria Municipiului Sibiu. Scopul manifestării este de a facilita redescoperirea spiritualității creștine și a tradițiilor românești, prin intermediul cărții duhovnicești. Deschiderea oficială a Târgului va avea loc joi, 3 noiembrie. Pe parcursul celor patru zile ale târgului, vor fi prezentate și lansate 35 dintre cele mai recente apariții editoriale din sfera cărților cu tematică religioasă (cu participarea autorilor și editorilor acestora). Totodată, vor avea loc trei conferințe și dezbateri pe diverse teme culturale, două concerte de muzică religioasă și două expoziții tematice.
În fiecare seară va avea loc o tombolă cu premii oferite vizitatorilor de către organizatori și editurile participante. Programul general de vizitare al standurilor este zilnic între orele 10.00-20.00, intrarea fiind liberă. Majoritatea evenimentelor vor fi transmise online prin intermediul site-ului www.targdecartereligioasa.ro
Între editurile participante se numără Editura Sophia - București, Editura Egumenița – Galați, Editura Lumea Credinței – București, Editura Adenium – Iași, Editura Agaton – Făgăraș, Editura Familia Ortodoxă – București, Editura Andreiana a Arhiepiscopiei Sibiului – Sibiu, Editura Christiana– București, Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei – Iași, Editura Deisis – Sibiu, Editura Agnos– Sibiu, Editura Oastea Domnului– Sibiu, Editura Evdochimos – București, Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului – Râmnicu-Vâlcea, Editura Bizantină – București, Editura Charisma– Deva, Editura Renaș*terea a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului – Cluj-Napoca, Editura Eikon – Bu*curești, Centrul de Cercetare Ecumenică – Sibiu, Editura Bunavestire – Bacău, conform unui comunict transmis de organizatori.

cristiboss56 01.11.2016 21:51:00

Trupul neînsuflețit al Înaltpreasfințitului Părinte Justinian Chira a fost depus luni, 31 octombrie 2016, în jurul orei 14:00, în Catedrala Episcopală „Sf. Treime” din Baia Mare.Înainte de a fi depus la Catedrala din Baia Mare, sicriul cu trupul neînsuflețit a fost transportat, la orele amiezii, la Centrul Eparhial și așezat pe un catafalc, în curte. Toți ostenitorii Centrului Eparhial, împreună cu Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, i-au adus un ultim omagiu. Alături de ei s-au aflat preoți din municipiu și din țară, monahi și monahii, stareți și starețe, precum și numeroși credincioși.

De asemenea, la Centrul Eparhial, a venit să se roage pentru sufletul ierarhului trecut la cele veșnice Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Înaltpreasfinția Sa a oficiat, împreună cu Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, Panihida Mică.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup coral al Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, dirijat de pr. prof. Andrei Baboșan.

Apoi, sicriul a părăsit curtea purtat de consilierii eparhiali. Trupul neînsuflețit al Arhiepiscopului Justinian a fost transportat la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, unde îl așteptau o mulțime de credincioși din cuprinsul Eparhiei.

După ce a fost așezat pe catafalc, în catedrala din Baia Mare,

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei și Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul au oficiat Panihida. La slujbă au participat peste 100 de preoți și sute de credincioși.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Angelli” al Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, dirijat de pr. drd. Andrei Baboșan, și de corul „Sfântul Ioan Damaschin” al Departamentului de Teologie Ortodoxă de la Centrul Universitar „Nord” din Baia Mare, dirijat de pr. lect. univ. dr. Teofil Stan.

Voievodul spiritual al Maramureșului

În cuvântul său, ÎPS Andrei a vorbit despre virtuțile care au împodobit personalitatea deosebită a Arhiepiscopului Justinian:

Justinian Arhiepiscopul a fost voievodul spiritual al Maramureșului și al întregii Transilvanii. Și cum Dumnezeu rostuiește toate lucrurile, având grijă ca să se petreacă perfect, tare îi plăcea Înaltpreasfințitului Justinian să ne povestească că a fost chemat la viață într-o zi de Rusalii, când se oficia Sfânta Liturghie. Și iată că și plecarea lui a fost tot într-o zi de duminică în timp ce se oficia Sfânta Liturghie. E greu să rezumăm ce a însemnat Înaltpreasfințitul Justinian, Arhiepiscopul nostru, pentru noi și pentru toți cei ce l-au cunoscut. Au fost multe virtuțile care l-au împodobit. Ctitor de lăcașuri sfinte, și-a pus sufletul pentru ctitoria de la Mănăstirea Rohia. A fost un păstor neobosit care a cercetat credincioșii din Eparhiei învățând, mângâind, îmbărbătând. Pe lângă toate aceste virtuți, și multe altele, pe cea de „părinte” trebuie să o subliniem. A fost un părinte spiritual extraordinar. Și ca părinte spiritual i-a primit pe toți, oricum au fost ei: credincioși și mai puțin credincioși, tineri și bătrâni. I-a primit pe toți în inima lui mare. Și după ce i-a primit pe toți, i-a iubit pe toți. Avea o iubire care se revărsa în afară peste toți și peste toate. Și după ce i-a primit pe toți, după ce ne-a iubit pe toți, s-a rugat pentru noi, pentru toți. Și apoi a purtat sarcinile spirituale ale tuturor. În momente de restriște, de necaz, mulți dintre credincioșii noștri au căpătat îmbărbătare, consolare, întărire prin cuvântul vlădicului Justinian. Inclusiv eu. Pentru că vlădicul Justinian a fost vlădicul tinereților mele.Am dat cinstea care i se cuvine în ceea ce înseamnă petrecerea pe ultimul drum a unui mare Ierarh al Bisericii. Și-a dorit mult să nu plece până nu va fi pusă crucea pe Catedrală. I s-a împlinit dorința. Dumnezeu l-a iubit și ne-a ajutat să punem Crucea și a fost împăcat din toate punctele de vedere. Acum, l-am așezat aici spre cinstire și priveghere, a spus PS Iustin Sigheteanul.

Arhiepiscopul Justinian Chira a trecut la cele veșnice duminică, 30 octombrie 2016, la ora 10:30, în urma unui infarct miocardic acut, după 95 de ani de viață pământească.

cristiboss56 02.11.2016 21:33:05

Sanctitatea Sa Bartolomeu aniversează miercuri, 2 noiembrie 2016, 25 ani de la întronizarea ca Patriarh Ecumenic. Cu prilejul acestui moment aniversar, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a adresat Sanctității Sale un mesaj de felicitare.

În acest moment deosebit când sărbătoriți 25 de ani de slujire ca Patriarh Ecumenic și peste 55 de ani de slujire bisericească, în numele ierarhilor, clerului și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, dorim Sanctității Voastre ani mulți cu multă sănătate, ajutor de la Dumnezeu în această misiune foarte importantă și de mare responsabilitate, spre slava Preasfintei Treimi și binele Ortodoxiei, se arată în mesajul Patriarhului României.

cristiboss56 03.11.2016 07:16:57

Trupul neînsuflețit al IPS Arhiepiscop Justinian se află depus în Catedrala Episco*pală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Aici, privegherea continuă până la slujba de înmormântare, care va fi săvârșită azi, 3 noiembrie, la ora 12.00. După slujba înmormântării, sicriul cu trupul neînsuflețit al IPS Arhiepiscop Justinian va fi condus pe ultimul drum către Mănăstirea de metanie de la Rohia, unde va fi așezat în locul de veci.
Trupul neînsuflețit al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Justinian al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a fost adus luni, 31 octombrie, la Catedrala Episcopală din Baia Mare, unde a fost oficiată Panihida de către Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Prea*sfințitul Iustin Sigheteanul, Arhiereul-vicar al Episcopiei Ma*ramureșului și Sălajului, în mijlocul unui sobor de peste 100 de preoți.
Marți, 1 noiembrie, PS Iustin Sigheteanul l-a însoțit pe Preasfințitul Vasile Someșeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care a venit, în fruntea unei delegații de la Arhiepiscopie, să-și ia un ultim rămas bun de la Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Justinian al cărui trup neînsuflețit se află depus la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”. PS Iustin Sigheteanul a oficiat, apoi, împreună cu monahii și preoții prezenți, o ectenie de pomenire pentru IPS Arhiepiscop Justinian.
De la ora 17.00, PS Iustin Sigheteanul a oficiat, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, slujba Vecerniei, continuată cu Panihida Mică, pentru pomenirea sufletului IPS Arhiepiscop Justinian. În Catedrală s-au aflat monahi și monahii, preoți de mir și un număr mare de credincioși, astfel încât sfântul locaș a fost neîncăpător. Cu acest prilej, PS Iustin Sigheteanul a evocat personalitatea duhovnicească a marelui păstor de suflete Arhiepiscopul Justinian, precum și activitatea administrativă, misionară și caritativă.
Privegherea a continuat apoi în Catedrala din Baia Mare, fiind întreruptă doar de programul liturgic - Sfânta Liturghie și slujba Vecerniei.
Slujba de înmormântare va avea loc azi, de la ora 12.00 și va fi precedată de săvârșirea Sfintei Liturghii Arhierești. După slujba înmormântării, sicriul cu trupul neînsuflețit al IPS Arhiepiscop Justinian va fi condus pe ultimul drum către Mănăstirea de metanie de la Rohia, unde va fi așezat în locul de veci.

crincrin 03.11.2016 18:12:39

Dumnezeu sa-l ierte!

http://www.cuvantul-ortodox.ro/recom...evocari-video/

cristiboss56 03.11.2016 22:57:00

Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL la slujba de înmormântare a Arhiepiscopului Justinian al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, oficiată în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime“ din Baia Mare, joi, 03 noiembrie 2016.

Trecerea din această viață a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian, Arhipăstor al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului este pentru Biserica noastră o mare pierdere și o negrăită durere sufletească. Vârsta sa venerabilă și anii mulți de slujirea arhierească sunt mărturii ale unei mari și bogate misiuni în slujba Bisericii.

Născut în anul 1921 în ținutul Maramureșului din părinți evlavioși, a primit la botez numele Ioan. În anul 1941, din dragoste pentru viața monahală a intrat în obștea Mănăstirii Sfânta Ana – Rohia, unde, în anul 1942 a fost tuns călugăr cu numele Justinian. În anul 1944, în perioada vitregă a războiului, a preluat conducerea mănăstirii, deși era în vârstă de doar de 23 ani. Râvna și hărnicia sa au ajutat la dezvoltarea și promovarea acestui așezământ, pe care l-a condus ca stareț vreme de aproape 30 de ani, până în anul 1973, când – pentru meritele sale deosebite – a fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului, cu titlul de Maramureșeanul. Și la Cluj, vreme de 17 ani (1973-1990), a desfășurat o bogată activitate pastoral-misionară și social-culturală.

Însă, din cei 43 de ani de slujire arhierească (1973-2016), cei mai cunoscuți tuturor sunt anii de neobosită și intensă lucrare misionară, dedicați renașterii și înnoirii Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, veche năzuință a dreptcredincioșilor maramureșeni.

Înfruntând, de-a lungul istoriei, numeroase vitregii, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului a fost cotropită de imperiul habsburgic în anul 1688 și trecută prin dureroasa dezbinare bisericească a românilor transilvăneni în perioada 1698 – 1701; desființată abuziv în anul 1740, cu interdicția de a avea episcop ortodox; reînființată, pentru puțin timp, în anul 1937, prin decret regal; înstrăinată apoi prin răpirea Ardealului de nord-vest, între anii 1940-1944; desființată din nou, în anul 1948, de regimul comunist ateu, Episcopia Maramureșului și Sătmarului a cunoscut pătimirile și răstignirea cauzate de factori ostili Ortodoxiei românești, timp de mai multe secole.

Reînființarea Episcopiei Maramureșului și Sătmarului s-a realizat în anul 1990, după căderea regimului comunist, când Biserica Ortodoxă Română a avut posibilitatea de a se organiza în libertate. Alegerea și întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Justinian la cârma ei a fost un act de dreptate, recunoștință și cinstire față de toți cei care au luptat și s-au jertfit pentru ca dreapta credință să dăinuie de-a lungul secolelor în aceste ținuturi românești.

Înzestrat cu un profund spirit misionar, Arhiepiscopul Justinian s-a preocupat dintru început de rectitorirea acestei eparhii, care nu avea nici reședință episcopală și nici catedrală adecvată. Cu ajutorul lui Dumnezeu, depășind multe greutăți, cu răbdare constantă și înțelepciune practică, eparhia Maramureșului și Sătmarului, condusă de Arhiepiscopul Justinian, are acum o reședință frumoasă și o catedrală impunătoare, aproape de finalizare. De asemenea, în vremea păstoririi sale a fost pusă piatra de temelie pentru mai mult de 130 de biserici noi, au fost înființate peste 20 de mănăstiri, trei protopopiate noi: Vișeu, Chioar și Oaș, iar sute de biserici au fost sfințite sau resfințite.

Cunoscând râvna sa misionară, darul său oratoric, înțelepciunea sa pastorală și dăruirea sa jertfelnică pentru Biserică și popor, i-am conferit rangul de Arhiepiscop onorific în luna decembrie 2009.

Prin fidelitatea sa față de credința ortodoxă, tradiția liturgică și canonică a Bisericii noastre, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian rămâne în memoria noastră a tuturor ca fiind un ierarh luptător, un păstor dinamic și un evlavios slujitor liturgic. Totodată, Voievodul Maramureșului a fost un mare patriot, iubind și apărând valorile spirituale și culturale ale poporului român.

La acest moment de mare tristețe pentru Eparhia Maramureșului și Sătmarului și pentru întreaga Biserica Ortodoxă Română, în numele ierarhilor Sfântului Sinod și al nostru personal, adresăm familiei îndurerate, clerului, viețuitorilor din mănăstiri și credincioșilor îndoliatei Episcopii a Maramureșului și Sătmarului, părintești condoleanțe, rugându-ne Domnului nostru Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veșnic, să așeze sufletul vrednicului de pomenire Arhiepiscopul JUSTINIAN, fratele nostru, în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi, în ceata sfinților Săi slujitori, care au binevestit lumii Evanghelia mântuirii și a vieții veșnice.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

cristiboss56 04.11.2016 13:53:15

Sinaxa stareților și starețelor din Arhiepiscopia Bucureștilor a avut loc ieri, 3 noiembrie 2016, la Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov. Ședința a fost prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și arhim. Nectarie Șofelea, Exarh administrativ al Mănăstirilor din Arhiepiscopie, au participat, de asemenea, la întâlnire.

În cuvântul de deschidere, Preafericirea Sa a prezentat subiectele aflate pe ordinea de zi:

Mănăstirile trebuie sprijinite ca să își poată intensifica intensifica activătățile, a mai spus Părintele Patriarh:

Dorim să mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că numărul monahilor și monahiilor este în creștere și, de asemenea, mulțumim pentru activitățile desfășurate până acum. Toate mănăstirile sunt angajate în multe lucrări duhovnicești, culturale, misionare și social filantropice după posibilități. Dar, ca să fie și mai implicate, au nevoie să fie ajutate. Cu alte cuvinte, reținem că pentru a ajuta mai mult poporul, mănăstirile trebuie ele însele ajutate de Centrul Eparhial, de sponsori, de autorități etc.

În continuare, părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, a prezentat referatul „Digitizarea arhivei și a bibliotecii mănăstirii, exemplu Biblioteca Sfântului Sinod”:

Digitizarea documentelor tradiționale: cărți, acte vechi înseamnă transpunerea din format fizic în format digital sau electronic prin diverse mijloace (scanare, fotografiere, microfilmare). Care sunt avantajele digitizării? Beneficiile sunt următoarele: manuscrisul este ferit de uzura prin răsfoire, căci vechimea fragilizează; citit în formă digitală manuscrisul este salvat de la degradarea adusă de sustragerea, îndoirea, pătarea sau adnotarea filelor. În plus, imaginile consultate digital pot fi mărite suficient cât să poată fi descifrate sau citite. Un manuscris poate fi consultat simultan de către mai mulți cititori care pot obține și o copie. Forma electronică a manuscrisului poate fi expediată oriunde în lume prin poșta electronică sau dacă este postată pe un site propriu sau pe un portal specific, manuscrisul respectiv poate fi consultat de către cercetători din întreaga lume.

Lucrările sinaxei au fost precedate de slujba Sfintei Liturghii, oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

cristiboss56 05.11.2016 00:10:37

Sambata, 5 noiembrie, Biserica noastra a randuit sa se faca pomenirea mortilor. Pomenirea din aceasta zi, este cunoscuta si sub denumirea de Mosii de toamna. Tinand seama ca nu stim unde se afla cei morti, ne rugam atat pentru cei din iad, cat si pentru cei din rai.
De ce facem pomenire mortilor?
Biserica ii numeste pe cei trecuti in viata de dincolo “adormiti”, termen care are intelesul de stare din care te poti trezi. Ea nu vorbeste de trecere intr-o stare de nefiinta, ci de trecere dintr-un mod de existenta in alt mod de existenta. Hristos ii va darui cuvantului “adormit”, intelesul care il asociaza cu invierea. Cand Mantuitorul ajunge in casa lui Iair, a carui fiica, de numai 12 ani, de abia murise, spune: “Nu plangeti; n-a murit, ci doarme” (Luca: 8,52).
Potrivit Sfintei Scripturi, dupa moarte urmeaza Judecata particulara, in urma careia omul ajunge sa se impartaseasca fie de fericire, fie de suferinta, stari date de modul vietuirii pe pamant (unit cu Dumnezeu sau despartit de El). Aceste stari nu sunt definitive, ele dureaza pana la Judecata Universala, cand va avea loc invierea intregului neam omenesc si cand vor avea loc hotararile finale legate de starea de fericire sau suferinta. Noi ortodocsii ne rugam pentru cei morti, pentru ca avem credinta ca prin rugaciunile noastre, sufletul pentru care ne rugam va ajunge la Judecata Universala, intr-o stare mai buna decat aceea cu care s-a despartit de trup.
In ziua de Mosi se savarseste Sfanta Liturghie
La Proscomidie, preotul scoate din prescura miridele pentru morti si le aseaza sub Sfantul Agnet, rostind numele mortilor de pe pomelnicele ce i-au fost aduse. In cadrul Sfintei Liturgii , Agnetul se preface in Trupul si Sangele Domnului. Astfel, miridele (care ii reprezinta pe cei pomeniti), participa la sfintenie prin prezenta lor alaturi de Trupul Lui Hristos de pe Sfantul Disc.
Sambata, ziua de pomenire a mortilor
Sambata e ziua in care Mantuitorul a stat in mormant cu trupul, iar cu sufletul S-a pogorat la iad, ca sa elibereze din el pe toti dreptii adormiti. Biserica face pomenirea celor adormiti sambata si pentru ca aceasta zi premerge duminicii – ziua Invierii – numita si cea dintai zi a noii creatii sau a opta, ziua vesniciei.

cristiboss56 05.11.2016 22:26:06

Biserica Ortodoxă Română s-a implicat activ în ajutorarea victimelor din Clubul Colectiv, în cele 12 luni care s-au scurs de la tragicul eveniment, atât prin slujbele de pomenire pentru cei 64 de decedați, cât și prin ajutorul financiar oferit celor răniți și familiilor acestora. Câțiva dintre cei suferinzi au ajuns în diferite orașe din Europa, printre care 11 la Bruxelles (Belgia), 1 la Birmingham (Anglia) și 2 la Groningen (Olanda). În fiecare dintre aceste orașe, parohiile ortodoxe românești s-au mobilizat prin organizarea de colecte și multe alte acțiuni, menite să-i ajute pe cei greu încercați. Astfel, Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Nicolae” din Bruxelles a organizat un dispozitiv de asistență permanentă, împreună cu ambasada și câteva asociații din oraș. Totodată, a organizat o colectă, strângând suma de 19.940 de euro. Împreună cu alte parohii ortodoxe românești din Belgia, au strâns suma de 24.940 de euro, banii fiind împărțiți în mod egal celor 11 răniți. De asemenea, s-a organizat la Spitalul Militar din Bruxelles, în cadrul capelei catolice, un loc de rugăciune ortodox, unde au fost săvârșite Sfânta Liturghie și Taina Sfântului Maslu, răniții și însoțitorii lor fiind spovediți și împărtășiți. Până în februarie 2016 s-a asigurat zilnic o prezență la spital, iar apoi, de cel puțin patru ori pe săptămână, stabilindu-se o relație de încredere cu răniții și familiile lor, pentru a-i ajuta să depășească momentele grele și problemele de limbă în relația cu medicii și personalul medical. Pe 7 noiembrie 2016 va fi organizată la Spitalul Militar o seară românească cu masă tradițională, prin care răniții și familiile lor aduc mulțumiri personalului medical. La Groningen, Parohia Ortodoxă Românească s-a ocupat de cina pentru însoțitori, Parohia Arnem donând suma de 600 de euro. La Birmingham, pr. Răzvan Novacovschi s-a ocupat de singurul rănit trimis acolo, care a murit p

cristiboss56 05.11.2016 23:57:50

În Duminica a 24-a după Rusalii membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române slujesc după următorul program pe care îl aflăm de la Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reședința Patriarhlă.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji în parohia Buzăiel, protopopiatul Săcele, județul Brașov.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și locțiitor al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji în parohia Poiana Seciuri, Protoieria Târgu Cărbunești, județul Gorj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în parohia Gladna Română din protopopiatul Făget.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la paraclisul mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu: Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului și Preasfințitul Părinte Ignatie, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, vor sluji la capela Catedralei „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris, Franța (sfințire).

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh Patriarhal, va sluji la biserica din localitatea Broșteni, județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Topraisar, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji în Parohia Podul Coșnei, Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Mogoș-Miclești, protopopiatul Câmpeni;

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în parohia Băile Olanești, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji în parohia Luncani, protopopiatul Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji în Parohia Huluba, protopopiatul Mioveni.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji în parohia Bălăbănești Deal, județul Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitate Bârzava, protopopiatul Lipova.

Preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor, va sluji la Catedrala episcopală din Huși.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în parohia Cireșa, Protopopiatul Caransebeș.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în Parohia Rohani, Protopopiatul Tinca.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Românilor Ortodocși din Ungaria, și cu Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, la Mănăstirea „Sfânta Maria” Techirghiol, stavropighie patriarhală.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfinții Voievozi” din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji în Parohia Lada, Protopopiatul Videle.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji în parohia Turda, protopopiatul Babadag.

Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Treznea, Protopopiatul Zalău.

Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji în parohia Hunedoara 9, protopopiatul Deva.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, va sluji în Parohia Ortodoxa Română din Oslo, Norvegia.

Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la biserica Sfântul Spiridon din Ploiești

Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, va sluji în parohia Făgăraș – Spital, biserica „Sfinții Cosma și Damian”, jud. Brașov.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Cărpinis din Protopopiatul Timișoara I.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian de Vicina, Episcop ales al noii Episcopii ortodoxe române a Canadei, va sluji în parohia „Învierea Domnului” din Hamilton, provincia canadiană Ontario.

Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la capela mortuară din parohia Halmeu, Protopopiatul Oaș.

cristiboss56 06.11.2016 05:45:16

Interviul saptamanii ( partea 1 )
 
O experiență inedită: întâlnirea cu Ortodoxia chineză
Domnule Florin Cârlan, înainte de toate, câteva cuvinte despre dumneavoastră și cum ați ajuns în China.
Am 42 de ani și sunt absolvent al Facultății de Teologie din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța. Tot la aceeași universitate am făcut un masterat în drept, după care am urmat cursurile Secției de Limbi Orientale a Universității Bucu*rești, unde am studiat limbile chineză și persană. Acum patru ani am plecat în China, cu o bursă pentru aprofundarea limbii chineze. Între timp am primit și o bursă din partea orașului Beijing pentru continuarea studiilor doctorale.
Ce vizează aceste studii?
Cercetarea documentelor clasice chineze referitoare la opera marelui gânditor Lao Zi, conceptele fundamentale din opera lui și un scurt studiu comparativ cu gândirea patristică ortodoxă.
O biserică neinterzisă, dar nici recunoscută
Știu că în anii petrecuți în China ați diortosit o traducere a Noului Testament pentru ortodocșii de acolo.
E prea mult spus. Este vorba mai degrabă despre o adaptare în limba chineză actuală a unei traduceri a Noului Testament, publicată în 1864, și a Psaltirii din 1879, ambele tipărite la Beijing, după exemplare puse la dispoziție de Biserica Ortodoxă Japoneză misionarului rus ortodox de la Hong Kong, care se ocupă într-un fel și de restul Chinei. Sper ca ele să-i ajute pe ortodocșii din această țară. Pentru că în lume mai există doar patru exemplare, dar scrise în limba clasică, într-un format foarte greoi pentru cei de astăzi, m-am apucat, împreună cu prietenii ortodocși chinezi, să le retranscriem într-un nou format, acceptat de toată lumea. Am păstrat limba clasică veche, în care sunt traduse, pentru că este încântătoare la auz pentru chinezii de astăzi. Mai există o variantă a Bibliei, de la 1910, tradusă în „limba chineză de stradă”, cum spun ei, dar care nu-i mulțumește pe deplin.
Pentru că tot îi pomeniți, câți ortodocși trăiesc astăzi în China?
Este foarte greu de stabilit numărul lor, pentru că, practic, nu există o statistică oficială în acest sens. Există însă mărturiile credincioșilor care spun că în Beijing, spre exemplu, trăiesc peste 100 de ortodocși. Dar și aceștia sunt împărțiți în două grupări, după etnie: gruparea Albazin, ai cărei strămoși provin din cazacii din Rusia căsătoriți cu etnice chineze, după cucerirea populației locale în 1685 de către împăratul Kangxi. Urmașii lor de astăzi nu se deosebesc de masa nativilor chinezi. Când apar însă în acte, originea lor este menționată. Ortodocșii din a doua grupare, puțini la număr, aparțin etniei Han, majoritară în China.
Spuneți-ne câteva cuvinte despre Biserica Ortodoxă Chineză.
De regulă se spune că primele misiuni creștine în China au avut loc în secolul al VII-lea, odată cu pătrunderea nestorienilor. Eu am o cu totul altă părere despre acești „nestorieni”, despre care, probabil, vom vorbi. Primul misionar catolic în China a fost Ioan de Monte Corvino, iar primul contact al creștinismului ortodox cu China s-a făcut prin spătarul Nicolae Milescu, aflat în solie în această țară, între 1575-1577, din partea împăratului Rusiei. Bazele misionarismului ortodox rus în China s-au pus însă în 1685, când părintele Maxim Leontiev a fost luat prizonier în regiunea Amur de către chinezi și dus la Beijing. În 1695, Mitropolitul rus Filotei de Tobolsk a trimis acestuia un Sfânt Antimis, mir și cărți liturgice. În 1714, același mitropolit a întemeiat Misiunea ortodoxă rusă din China, care a avut de înfruntat atât reticența chinezilor, cât și opoziția acerbă a iezuiților. În 1957, Biserica Ortodoxă Chineză devenea autocefală, având 20.000 de membri. Revoluția culturală din 1966-1967 însă a distrus tânăra Biserică Ortodoxă aproape complet. Astăzi, guvernul chinez recunoaște oficial cinci culte religioase: budismul, taoismul, catolicismul, protestantismul și islamul, nu și creștinismul ortodox. În timpul revoluției culturale, numai romano-catolicii au beneficiat de sprijinul primului-ministru de atunci, Zhou Enlai, mâna dreaptă a lui Mao. El l-a convins pe acesta să păstreze două catedrale istorice romano-catolice în Beijing, ridicate de misionari în urmă cu 400 de ani. Ortodocșii nu au avut nici un susținător, Biserica lor fiind distrusă din temelii și cei mai mulți preoți, martirizați. În 1990, când guvernul comunist a făcut marea deschidere către Occident, a chemat toate cultele să se înregistreze oficial. Romano-catolicii, având încă episcopi nativi chinezi, au reușit să se înregistreze. La fel și protestanții. Ortodocșii însă, cu doar trei-patru preoți nativi, și aceștia lipsiți de drepturi civile, fără episcop, neștiind poate de invitația guvernului, nu au avut forța necesară să se treacă pe lista cultelor recunoscute. Astăzi, Ortodoxia în China nu este interzisă, dar nici recunoscută. În aceste condiții, comunitățile ortodoxe sunt doar tolerate. În perioada comunistă nu s-a ridicat nici o biserică ortodoxă în China, dimpotrivă, au fost demolate. Acum, există doar două în orașul Harbin, în nord-estul țării. Una, „Sfânta Sofia”, foarte frumoasă, a fost transformată în muzeu. Cealaltă, „Acoperământul Maicii Domnului”, mai mică, la fel de frumoasă, a rămas activă, dar nu a avut *preot. Acum are unul, hirotonit în Rusia, care, din păcate, nu are voie să slujească în nici o altă localitate. În Beijing a existat Centrul misionar ortodox rus, care a avut patru-cinci biserici, cu moaște de sfinți mucenici, două mănăstiri, una de maici și una de călugări, o Reședință episcopală, o bibliotecă. Toate însă au fost demolate și acoperite cu pământ. Străinii ortodocși care vor să participe astăzi la o slujbă trebuie să meargă în incinta Ambasadei Rusiei, unde funcționează o capelă. În sud, în orașul Hong Kong, se află o biserică ortodoxă rusească, una grecească, a Patriarhiei Ecumenice, care are și un episcop. Preoții de acolo nu au dreptul să slujească în alte localități. În zona numită Mongolia interioară trăiesc vreo 3.000-4.000 de ortodocși de etnie Man. Ei se adunau în casa unuia dintre credincioși. Guvernul a sesizat însă lucrul acesta și, temându-se de vreo posibilă conspirație politică, le-a ridicat două biserici! În Taiwan există acum o singură biserică ortodoxă. În total, în China, trăiesc aproximativ 10.000 de credincioși ortodocși.

cristiboss56 06.11.2016 05:47:39

Continuare
 
Ce senzație v-a creat contactul cu această istorie și realitate ortodoxă chineză?
Aceea de trăire a creștinis*mului ca în perioada lui primară. Ca atunci când credincioșii erau înconjurați numai de păgâni, erau prigoniți de autorități, obligați să se ascundă ca, neștiuți de nimeni, să-și practice cultul. În Beijing, de pildă, ortodocșii se adună în casa unuia dintre ei și se roagă în fața icoanelor.
Apropo de icoane: cum arată acestea, în varianta lor chinezească?
Nu diferit de ale noastre. În majoritate, sunt aduse fie de la Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, fie din Rusia. În diaspora chineză din America există pictori care realizează icoane ortodoxe cu specific național, mai ales cu chipurile mucenicilor martirizați în 1900 în China, în timpul Răscoalei așa-zișilor „boxeri”. O răscoală în fapt anticolonialistă, îndreptățită din acest punct de vedere, dar condamnabilă pentru că s-a extins violent și asupra conaționalilor care se aflau într-o anumită legătură cu străinii și care îmbrățișaseră religia acestora. Este vorba de 222 de mucenici, în frunte cu Mitrofan Yang Ji, primul preot ortodox nativ chinez. În vremea aceea, întreaga Biserică Ortodoxă Chineză avea puțin peste 400 de credincioși. Cu alte cuvinte, jumătate din Biserică a fost martirizată!
O căsătorie și o familie adusă la Ortodoxie
Domnule Cârlan, din China v-ați întors nu numai cu o experiență inedită, ci și cu o soție și o fiică...
Așa e. Acolo m-am căsătorit cu o chinezoaică, medic specialist în medicină tradițională. O cheamă Maria-Ting Ting. În timpul pregătirii tezei de doctorat, aveam nevoie de o Biblie în limba chineză. Atunci, în pangarul unei catedrale romano-catolice, unde căutam cartea, am cunoscut-o pe Maria, care provine dintr-un sat în întregime romano-catolic. Acolo a funcționat fosta misiune iezuită condusă de Matteo Ricci, ajuns în China în 1582. Când am hotărât să ne „luăm”, am venit în țară, unde ea a primit mirungerea ortodoxă și ne-am căsătorit. Părinții ei au avut oarece rețineri, și încă mai au, deoarece în China nu se știe aproape nimic despre Ortodoxie. Până și unii din mediul romano-catolic cred despre ortodocși că sunt protestanți sau sectanți! Părinții Mariei l-au întrebat pe preotul lor ce este cu Ortodoxia. Iar acela le-a spus că nu este nici o mare diferență ca și credință. Atunci s-au mai liniștit. Acum mergem împreună la slujbe la Biserica „Sfântul Grigorie Palama” din București și la „Sfânta Ecaterina”, paraclisul Facultății de Teologie, dar cea mai mare problemă pentru ea rămâne bariera lingvistică. Împreună o avem pe Anastasia-Yang Ji, după numele primului preot ortodox chinez de care am pomenit, care are un an și șase luni. I-am pus și al doilea nume pentru că chinezii nu pot pronunța numele occidentale. Așa că aici îi spunem Anastasia, iar în China Yang Ji. Fetița, deși s-a născut acolo, am botezat-o ortodoxă aici, în România.
Ce proiecte de cercetare aveți în lucru?
La cererea Secției de Religie a Universității de lingvistică din Beijing, doresc să continui un studiu referitor la primii creștini care au intrat în China și care, conform studiilor protestante, citate și pe la noi, ar fi fost nestorieni. Este o afirmație care nu se sprijină pe nici o sursă! Am studiat problema în China pentru teza mea de doctorat și am ajuns la concluzia că, în realitate, iezuiții, adică misionarii romano-catolici care au descoperit și analizat prima mărturie creștină chineză, așa-zisa „Stelă nestoriană” de la Xi’an, susțin că primii creștini care au intrat în China, după cum reiese din textul de pe stelă, au aparținut „Bisericii primare, a cărei dogmă era pură”. Atunci, se pune firesc întrebarea: cum de toate studiile protestante afirmă că ei erau nestorieni? Asta este o mare problemă. Protes*tanții nu pleacă în această susținere de la nici o mărturie de ordin dogmatic sau de altă natură. Singurul lor argument ar fi că apar pe această stelă numele unor monahi veniți din Imperiul roman, ale căror nume sunt scrise în limba siriacă! De aici au tras concluzia că aceștia au venit din Siria, care pe vremea aceea se pare că era nestoriană. După părerea mea este o mare eroare. Pentru că în anul în care stela respectivă mărtu*risește că au intrat creștinii în China, adică 635, Siria nu era neapărat nestoriană. Sfântul Ioan Damaschin, care a trăit între anii 645-749, era ortodox. Asta ce ar însemna să credem, că doar sfântul, care era din Siria, era unicul ortodox de acolo, înconjurat de o mare mulțime nestoriană? O mare eroare! Eu mă bazez în principal pe studiile chineze, pe care se pare că Occidentul le evită. De aceea voi încerca să contrazic această teorie occidentală, lipsită de fundament.
Domnule Cârlan, înainte de a ne despărți, definiți într-un fel metaforic această întâlnire ortodoxă românească, prin persoana dumneavoastră, cu Ortodoxia chineză.
Eu cred că în Dumnezeu suntem una, chiar dacă ne despart distanțe atât de mari. Tot suntem frați în Hristos și urmași ai lui Adam. Nu trebuie decât să ne întâlnim. Atâta tot.

cristiboss56 06.11.2016 13:54:52

Fragmente din moaștele Sfinților Atanasie cel Mare al Alexandriei, Nectarie al Eghinei și Efrem cel Nou au fost aduse ieri, 5 noiembrie 2016, la ora 17:00, la biserica „Buna-Vestire” Bellu, Protoieria sector 4. Acestea au fost dăruite locașului de cult din București de Mitropolia Dimitriados și Almyrou din Grecia. Ceremonialul de primire a sfintelor moaște și slujba Vecerniei au fost oficiate de delegatul Patriarhului României, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Sfintele moaște a fost aduse de Preacuviosul Părinte Arhimandrit Gheorghios Giannios de la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Evxeinoypoli, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ignatios, Mitropolit de Dimitriados și Almyroy din Grecia.

cristiboss56 07.11.2016 21:48:06

În perioada 7-18 noiembrie 2016, reprezentanții statelor lumii se află la Marrakech, Maroc, pentru a discuta aspecte legate de schimbările climatice. Este vorba de cea de-a 22-a Conferință a părților (Conference of the Parties – COP) la Convenția Cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice.

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, cunoscut și sub denumirea de Patriarhul Verde pentru multiplele sale inițiative pentru protejarea mediului înconjurător, a adresat un mesaj membrilor COP22. În mesaj, Sanctitatea Sa atrage atenția asupra perioadei îndelungate de douăzeci și doi de ani care a trecut de la intrarea în vigoare a Convenției Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice, în 1994. Această perioadă este inadmisibil de lungă pentru a oferi soluții la problemele de mediu, spune Patriarhul Verde în mesajul său.

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu la cea de-a 22-a Conferință ONU privind schimbările climatice de la Marrakech

Cea de-a 22-a ediție a Conferinței Părților Națiunilor Unite privind schimbările climatice reprezintă, dintr-o perspectivă, o ocazie pentru a celebra faptul că națiunile lumii au răspuns apelului de urgență făcut la Paris de a aborda în colaborare și de a conveni în mod hotărât asupra agendei imperioase care ne stă înainte.

COP22 este însă, în multe privințe, și o amintire dureroasă că 197 de părți au ratificat astăzi o convenție intrată în vigoare după Summit-ul Pământului de la Rio, din anul 1992. De atunci, o serie de protocoale și acorduri au dus la numeroase negocieri și decizii pe parcursul a douăzeci și două de ediții internaționale ale convențiilor Națiunilor Unite. Așadar, în unele privințe, am parcurs o cale lungă. Totuși, am făcut puține progrese. Cu siguranță, nu ne-am făcut națiunile responsabile pentru rezoluțiile atinse sau pentru încălcările provocate.

Pentru douăzeci și doi de ani, autoritățile de la conducerea lumii și politicienii au convenit, în mod fundamental, asupra problemelor de schimbări climatice la nivel global și au ținut consultări interminabile și discuții de nivel înalt pe o tematică ce necesită măsuri practice și acțiuni concrete.

Cu toate acestea, douăzeci și doi de ani reprezintă o perioadă inacceptabil de lungă pentru a oferi un răspuns crizei mediului, mai ales când suntem conștienți de legăturile intime și inseparabile pe care le are aceasta cu sărăcia globală, migrația și tulburările.

Mai mult, douăzeci și doi de ani reprezintă o perioadă interminabilă în mod nejustificabil pentru a aborda extinderea combustibililor fosili, în condițiile în care oamenii de știință ne informează că avem mai puțin de două decenii nu doar pentru a reduce consumul lor, ci, de fapt, pentru a-i înlocui cu surse regenerabile de energie.

Douăzeci și doi de ani sunt, într-adevăr, o întârziere rușinoasă pentru ca guvernele să urmeze în mod apatic aceeași politică, pentru corporații să camufleze aceleași politici în mod nesincer și pentru persoane să continue aceleași practici în mod arogant.

După douăzeci și doi de ani, a sosit, în cele din urmă, timpul – de mult așteptat – pentru ca noi toți să distingem chipurile umane afectate de păcatele noastre ecologice. Nu este vorba doar despre cine este vinovat sau cine ar trebui să compenseze. Nu este o simplă întrebare dacă sau de ce ar trebui să ne schimbăm. Și, cu siguranță, nu este o problemă despre modul în care unii pot continua să profite sau despre cum putem să ne schimbăm cel mai puțin.

Oamenii – noi toți, dar în special cei „mai mici” și cei mai vulnerabili sau marginalizați dintre noi – sunt cei afectați în mod inechitabil și asupra cărora se manifestă un impact ireversibil. Cum ar putea, deci, o națiune să justifice suferința propriului popor? Cum ar putea o industrie să apere exploatarea consumatorului? Dacă nu observăm în atitudinile și acțiunile noastre, precum și în deliberările și deciziile noastre, chipurile propriilor noștri copii –din generațiile prezente și viitoare – atunci vom continua prelungirea și amânarea dezvoltării oricărei soluții; și vom persista în obstrucționarea sau restricționarea oricărei implementări.

Care este prețul pe care suntem dispuși să îl plătim pentru profit? Sau câte vieți suntem dispuși să sacrificăm pentru câștigul material sau financiar? Și cu ce cost am renunța la creația lui Dumnezeu sau am împiedica supraviețuirea acesteia? Este rugăciunea noastră smerită, dar plină de îndrăzneală, ca toate părțile prezente la COP22 să recunoască și să răspundă mizelor înalte pe care le implică schimbările climatice. O modalitate ar fi implementarea acordului COP21 de la Paris, fără nicio altă întârziere.

†Bartolomeu

Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și

Patriarh Ecumenic

cristiboss56 08.11.2016 00:51:10

La Sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române slujesc după următorul program pe care îl aflăm de la Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va săvârși slujba Sfintei Liturghii la Catedrala Patriarhală, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Agapia, județul Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Brașov.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și locțiitor al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Sfinții Voievozi din Slobozia, împreună cu Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Biserica Sfinții Arhangheli din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea Petroasa Mare, județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, și Preasfințitul Părinte Ignatie, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, vor sluji în Biserica Soborul Maicii Domnului și Sfântul Ilie a Reședinței Mitropolitane din Limours, Franța.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh Patriarhal, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, vor sluji la Biserica Sfinții Arhangheli a parohiei Marginea 1, Protopopiatul Rădăuți.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil de la Rimetea, Județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în Parohia Foleștii de Sus, filia Băltățeni, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Biserica Sfinții Arhangheli a Parohiei Izvoare din Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji în Parohia Popești-Hârsești, Protopopiatul Costești.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Mănăstirea Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil – metocul Arhiepiscopal din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Schitul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil – Roșia, județul Arad.

Preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor, va sluji la Catedrala Episcopală din Huși.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în Parohia Sacu, Protopopiatul Caransebeș.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în Parohia Mihai Bravu, Protopopiatul Marghita.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, și cu Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, la Mănăstirea Sfânta Maria Teghirghiol – stavropighie patriarhală, județul Constanța.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji în Parohia Mavrodin, Protopopiatul Alexandria.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji în Parohia Făgărașu Nou, Protopopiatul Babadag.

Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, va sluji la Paraclisul Sfântul Evanghelist Luca, de la Centrul Eparhial din Zalău.

Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji în Parohia Sântuhalm, Protopopiatul Deva.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, va sluji în Parohia Ortodoxă Română Sf. Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm, Suedia.

Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Biserica Parc Domenii – Paraclis Patriarhal din București.

Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, va sluji la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din localitatea Bogatu Român, județul Sibiu.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Cebza, județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian de Vicina, Episcop ales al noii Episcopii Ortodoxe Române a Canadei, va sluji în Parohia românească Sfinții Arhangheli, Montreal, Canada.

Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Sighetu Marmației, județul Maramureș.

cristiboss56 08.11.2016 22:36:10

A început pelerinajul la Mănăstirea Radu Vodă. Sute de bucureșteni așteaptă la rând pentru a aduce cinstire Sfântului Ierarh Nectarie și Sfântului Efrem cel Nou.

Moaștele celor doi sfinți, aflate în lăcașul de cult, au fost scoase în procesiune astăzi, 08 noiembrie 2016, de către obștea Mănăstirii Radu Vodă. Procesiunea a fost condusă de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Alături de Preasfințitul Părinte Timotei s-a aflat și arhim. Nectarie Șofelea, starețul mănăstirii și și Exarh administrativ al Mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor. Sfintele moaște au fost așezate spre închinare credincioșilor, într-un baldachin special amenajat, în apropierea lăcașului de cult.

Biserica Ortodoxă îl sărbătorește miercuri, 09 noiembrie 2016, pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina. Cu acest prilej, mănăstirea bucureșteană Radu Vodă își sărbătorește unul din hramuri, Sfântul Nectarie fiind ocrotitor al așezământului monahal ctitorit de voievodul Alexandru al II-lea Mircea (1568-1577) și doamna sa, Ecaterina.

Priveghere de hram

Cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Nectarie, în această seară va fi oficiată slujba Privegherii, începând cu ora 18:00.

Mâine, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Răspunsurile liturgice vor fi oferite de Grupul psaltic Potirul al Mănăstirii Radu Vodă.

Sfintele moaște vor rămâne spre cinstire în baldachinul din curtea mănăstirii până la închinarea ultimului pelerin, urmând ca apoi să fie purtate din nou în procesiune în sfânta biserică.

cristiboss56 10.11.2016 07:14:39

Primul simpozion al bibliștilor ortodocși din România !

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București organizează, în perioada 11-12 noiembrie 2016, primul simpozion al bibliștilor ortodocși din România.
Vor participa profesori, conferențiari, lectori și asistenți ai disciplinelor „Vechiul Testament” și „Noul Testament” de la aproape toate facultățile de teologie din țară. „Simpozionul se va desfășura cu binecuvântarea Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, care a recomandat ca această întâlnire să continue anual sau o dată la doi ani. Lucrările se vor desfășura în două părți: vineri au loc prezentările profesorilor, iar în cea de-a doua parte a simpozionului, sâmbătă, vor avea loc prezentările lectorilor și asistenților. De asemenea, va avea loc o ședință în care vom propune înființarea Societății Bibliștilor Ortodocși din România (SBOR) și vom discuta statutul acestei societăți, membrii și condițiile de desfășurare. Tot în cadrul ședinței se vor discuta și alte aspecte legate de posibile proiecte și colaborări”, ne-a declarat pr. asist. univ. dr. Cosmin Pricop de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

cristiboss56 10.11.2016 23:25:04

Calendarul creștin-ortodox 2017 format foaie de perete și agendă mică editat de Arhiepiscopia Bucureștilor și Patriarhia Română, a fost tipărit la Tipografia Cărților Bisericești a Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă.

Calendarul bisericesc tip foaie de perete cuprinde calendaristica pentru anul 2017 și rânduieli bisericești aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, potrivit articolului 164 din Statutul pentru Organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române; printre informațiile utile redate se numără: durata exactă a posturilor și indicarea celorlalte zile de post în 2017, zilele în care nu se săvârșește Sfânta Liturghie (zile aliturgice) și zile cu Liturghie diferită în 2017, zilele în care nu se săvârșesc parastase în 2017, zilele în care nu se fac nunți în anii 2017 și 2018, alte zile și date mai importante, sărbători bisericești naționale, zile și sărbători legale în care nu se lucrează.

Calendarul bisericesc tip agendă, publicat în formatul de bază (48 p.), cuprinde, în plus față de calendarul tip foaie de perete, Cuvântul înainte al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române referitor la anul omagial și comemorativ 2017, Rugăciunile începătoare și prezentarea Sectorului Pelerinaje al Patriarhiei Române și a componentelor Centrului de presă BASILICA al Patriarhiei Române (Radio Trinitas, Trinitas TV, publicațiile Lumina, Agenția de știri BASILICA și Biroul de Presă al Patriarhiei Române).

Calendarele pot fi achiziționate de la pangarele bisericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, de la librăriile și magazinele de cărți și obiecte bisericești ale Patriarhiei Române și ale Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Doar calendarele publicate de eparhiile din cuprinsul Patriarhiei Române conțin calendaristica, rânduielile bisericești și informațiile privind posturile de peste an și zilele în care nu se fac nunți și parastase aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și aflate în uz în bisericile și mănăstirile din România.

cristiboss56 11.11.2016 00:30:02

Moaștele Sfântului Cuvios Efrem cel Nou de la Reședința Patriarhală vor fi aduse vineri, 11 noiembrie 2016, spre închinare credincioșilor la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Anul acesta, credincioșii prezenți la slujbele oficiate cu prilejul hramului paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului (închinat Sfântului Ioan Gură de Aur) vor putea aduce cinstire și unui fragment din moaștele Sfântului Cuvios Efrem cel Nou. Acestea vor fi aduse, vineri 11 noiembrie, spre închinare credincioșilor, de la Paraclisul Reședinței Patriarhale. Ceremonia de primire a moaștelor va avea loc începând cu ora 17:00. În continuare, de la ora 18.00, va fi oficiată Slujba Sfântului Maslu de obște.

cristiboss56 11.11.2016 07:32:36

Parastas de un an pentru părintele Constantin Voicu


În capela Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” va fi oficiat sâmbătă, 12 noiembrie, de la ora 12.00, parastasul de un an pentru arhid. prof. dr. Constantin Voicu. Vor fi prezenți familia, rudele, apropiații și numeroși preoți, profesori și studenți teologi, care se vor ruga pentru odihna sufletului celui care le-a fost profesor, prieten, mentor și îndrumător. Părintele Constantin Voicu a trecut la cele veșnice pe 13 noiembrie 201, la vârsta de 86 de ani și este înmormântat în cimitirul municipal din Sibiu.

cristiboss56 11.11.2016 15:36:41

Biserica Ortodoxă îl cinstește duminică, 13 noiembrie 2016, pe Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului.

Printre lăcașurile de cult care îl au ocrotitor pe acest mare sfânt se numără și Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Acest Paraclis patriarhal, în care se înalță zilnic rugăciuni către Preamilostivul Dumnezeu pentru ajutor în buna desfășurare a lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului, a fost rânduit de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel încă de la sfințirea sa, din data de 23 octombrie 2011, sub ocrotirea Sfântului Ioan Gură de Aur.

Tot atunci a fost adusă, la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, racla cu moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur și așezate aici spre venerare pentru întărirea credinței, spre ajutor și binecuvântare pentru toți binefăcătorii, rugătorii și ziditorii Catedralei Mântuirii Neamului.

cristiboss56 12.11.2016 20:30:55

Începând de vineri, 11 noiembrie 2016, timp de trei zile, Agenția Basilica Travel participă la cel mai mare târg de turism profesionist din Asia, ce are loc în China, la Shanghai. La târg mai participă încă două agenții de turism din România, standul României ocupând o suprafață de 30 mp.

Târgul internațional de Turism de la Shanghai oferă o perspectivă amplă asupra turismului mondial, cu o participare de peste 111.000 de vizitatori și 2.300 de expozanți.

De la începutul anului, reprezentanții Agenției Basilica Travel a Patriarhiei Române au participat, prin programul Autorității Naționale pentru Turism de promovare a României ca destinație turistică, la Târgurile Internaționale de turism din Viena, Madrid, Bruxelles, Milano, Berlin, Moscova și Londra.

cristiboss56 12.11.2016 23:51:56

Felicitarea Patriarhului României adresată Arhiepiscopului Hrisostom al II-lea al Ciprului


Preafericirii Sale,
Preafericitului Părinte HRISOSTOM al II-lea,
Arhiepiscop de Noua-Justiniana și al întregului Cipru

Preafericirea Voastră,

Cu prilejul sărbătorii patronului spiritual al Preafericirii Voastre, Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Vă adresăm calde urări de sănătate și ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Păstorul cel Bun (Ioan 10, 11), să Vă dăruiască bucurii duhovnicești.

In numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului și al credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, Vă dorim ani binecuvântați în slujirea Sfintei Biserici a Ciprului și mult ajutor de la Dumnezeu în lucrarea pastorală pe care o împliniți.

Întru mulți și binecuvântați ani!

Cu stimă și frățească îmbrățișare în Hristos Domnul,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

cristiboss56 12.11.2016 23:56:13

La Duminica a 25-a după Rusalii membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române slujesc după următorul program pe care îl aflăm de la Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie ce va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploiesteanul, Episcop-vicar patriarhal, la hramul paraclicului Catedralei Mântuirii Neamului închinat Sfântului Ioan Gură de Aur.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji împreuna cu Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, și cu Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din localitatea Zărnești, județul Brașov.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și locțiitor al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji împreuna cu Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, la Catedrala Mitropolitana din Cluj Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Parohia Bâltișoara, comuna Runcu, Protoieria Târgu Jiu Nord.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în parohia Cetereni, raionul Ungheni, Republica Moldova.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul, Montreal, Qobec Canada.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopala din Constanța

Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Biserica Sfântul Nicolae Câmpulung Moldovenesc.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Luduș-Gheja.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Parohia Marcea, Protoieria Drăgășani, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacãului, va sluji la Biserica Izvorul Tămăduirii din Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji în parohia Bârsești de Jos, Protoieria Curtea de Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în parohia Doaga, protopopiatul Focșani 2.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galati.

Înaltpreasfințitul Părinte Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopala Sfânta Treime din Arad .

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în parohia Cărănzel, Protopopiatul Tinca.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la hramul Bisericii Sfântul Ioan Gură de Aur din Drobeta Turnu Severin.

Preasfințitul Părinte Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Cãlãrașilor, va sluji în Catedrala Episcopală din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei si Harghitei, va sluji împreuna cu Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, la Biserica Buna-Vestire a parohiei Deva II, protopopiatul Deva.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Crasna, jud. Prahova.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Catedrala Episcopala din Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanaților, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Parohia Șerbăneștii de Sus, Protoieria Slatina I, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, va sluji la biserica românească din Roquetas de Mar, Spania.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Românilor Ortodocși din Ungaria, va sluji la Catedrala Episcopala din Giula, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, va sluji la Paraclisul Adormirea Maicii Domnului de la Sediul Eparhial din Roma, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu, din Alicante, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, va sluji în Parohia Ortodoxă Română Sfantul Mare Mucenic Mina din Kristiansand, Norvegia.

Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Sfântul Ioan Gură de Aur Silistea Gumesti, judetul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în parohia Sfântul Nicolae, Campina judetul Prahova.

Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în parohia Sfântul Martin și Sfântul Siluan din Metz, Franța.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Salzburg, Austria.

Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, va sluji la Biserica Postelnicu Fir din Craiova.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian de Vicina, Episcop ales al noii Episcopii Ortodoxe Române a Canadei, va sluji la parohia Sfântul Ștefan cel Mare și Sfântul Nectarie, Oshawa, Ontario Canada.

Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din municipiul Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Ignatie Mureșanul, Arhiereu–vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la parohia Sfântul Paisie de la Neamț, din Liverpool, Marea Britanie.

cristiboss56 14.11.2016 19:46:45

Mâine, 15 noiembrie 2016, începe Postul Nașterii Domnului. Pornind de la îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos – „Când postiți, nu fiți triști…” – (Mt. 6, 16 – 18) vă invităm să parcurgem acest post cu bucurie și să împărtășim bucuria noastră duhovnicească tuturor.

Copacel 14.11.2016 19:48:51

Citat:

În prealabil postat de cristiboss56 (Post 635773)
Mâine, 15 noiembrie 2016, începe Postul Nașterii Domnului. Pornind de la îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos – „Când postiți, nu fiți triști…” – (Mt. 6, 16 – 18) vă invităm să parcurgem acest post cu bucurie și să împărtășim bucuria noastră duhovnicească tuturor.

Thx man, sa punem inceput bun la toate, mai ales ca vin ispitele.

cristiboss56 14.11.2016 20:05:34

Citat:

În prealabil postat de Copacel (Post 635774)
Thx man, sa punem inceput bun la toate, mai ales ca vin ispitele.

Doamne ajută, frate :)

cristiboss56 15.11.2016 10:05:19

Postul Crăciunulu ( Pr. Ciprian Apetrei)


Postul a fost rânduit doar pentru folosul duhovnicesc al omului, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Începând de astăzi, Biserica ne cheamă să ne desăvârșim prin post timp de 40 de zile pentru a fi pregătiți de marea sărbătoare a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.
În această perioadă, grija noastră principală este să ținem postul alimentar, însă Avva Dorotei al Gazei ne învață că suntem datori să ținem nu numai rânduiala postului de bucate, ci să ne și înfrânăm de la tot păcatul, astfel încât, după cum postim cu pântecele, să postim și cu limba, ocolind grăirea de rău, minciuna, vorba deșartă, batjocura, mânia. Este și un post al ochilor: să nu vedem lu*cruri deșarte, să nu căpătăm îndrăzneala privirii, să nu stăruim privindu-i pe ceilalți cu răutate.
Biserica de la început a avut perioade de postire prin care Sfin*ții Apostoli au urmat modelul Dom*nului nostru Iisus Hristos, Care a practicat postul după cum aflăm din Sfintele Evanghelii, cel mai aspru fiind cel de 40 de zile din pustiul Carantaniei. Părinții Bisericii nu considerau că postul este un scop în sine, ci este doar un mijloc prin intermediul căruia trebuie să ne atingem scopul esen*țial, care este îndumnezeirea omului. Prin intermediul ascezei și al pos*tului, omul, trup și suflet, se smerește, își vine în sine. Ex*cep*ție de la postire fac doar cei bol*navi. În aceste cazuri, postul poate fi anulat, fiindcă însăși boa*la de care suferă cineva este o ne*voință care aduce cu sine smerirea trupului.
Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie și se încheie pe data de 24 decembrie. Pe întreaga durată a celor patruzeci de zile nu se consumă carne, produse lactate și ouă. Este însă dezlegare la pește în anumite zile. Dezlegare la pește este, totodată, și de Praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului, indiferent în ce zi ar cădea. Anul acesta, zilele cu dezlegare la pește din Postul Cră*ciu*nului sunt: 21, 26, 27, 30 noiembrie și 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17 și 18 decembrie.
Sărbătoarea Nașterii după Trup a Domnului nostru Iisus Hristos reprezintă al doilea mare praznic împărătesc din calendarul creștin. Până la mijlocul secolului al IV-lea, Biserica Răsăritului sărbătorea Nașterea Domnului deopotrivă cu Botezul lui Hristos, praznic comun numit Epifania și ținut în aceeași zi, pe data de 6 ianuarie. Crăciunul a fost introdus în spațiul răsăritean ca sărbătoare distinctă, prăznuit pe 25 decembrie, pe filon apusean, la sfârșitul secolului al IV-lea.
Marea însemnătate pe care noua sărbătoare a Crăciunului a dobândit-o odată cu trecerea timpului în conștiința Bisericii, respectiv evlavia credincioșilor, mai cu seamă a monahilor, explică împrejurările rânduirii Postului dinaintea Crăciunului. În mod sigur, a existat și influența din partea Postului Paștilor, perioadă deja statornicită în Biserică.
Postul Crăciunului a apărut mai întâi în Apus, unde se numea Patruzecimea Sfântului Martin, întrucât începea odată cu prăz*nuirea acestui sfânt al Bisericii Apu*sene. Același lucru s-a repetat și în spațiul nostru, unde Postul Crăciunului este numit de mulți Postul Sfântului Filip, din moment ce începe tocmai în urmă*toa*rea zi după prăznuirea acestui apostol. Primele mărturii istorice pe care le avem despre Postul dinaintea Crăciunului datează din secolul al V-lea, pentru spațiul apusean, respectiv din secolul al VI-lea, pentru cel răsă*ritean. La acesta fac referire, dintre scriitorii răsăriteni, Anastásios Sinaítis, Nichifor Măr*tu*ri*sitorul, Patriarhul Con*stan*tinopolului, Sfântul Teodor Studitul, precum și Theódoros Válsamon, Patriarhul Antiohiei.
Postul Crăciunului amintește de postul îndelungat al patriarhilor și drepților din Vechiul Testament, în așteptarea venirii lui Mesia – Izbăvitorul. După unii tâlcuitori ai cultului ortodox, prin durata lui de 40 de zile, acest post ne aduce aminte și de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când acesta aștepta să primească cuvintele lui Dumnezeu, Decalogul (cele 10 porunci), scrise pe lespezile de piatră ale Tablelor Legii.
Referindu-se la modul cum trebuie să postim, una dintre cele mai vechi scrieri creștine, Păstorul lui Herma, ne recomandă: „Prin urmare, așa să păzești postul acesta pe care ai intenția să-l ții. Mai întâi de toate, să te păzești pe tine de orice cuvânt rău și orice poftă rea și să-ți cureți inima ta de toate deșertăciunile veacului acestuia. Dacă le vei păzi pe acestea, acest post al tău va fi desă*vârșit. Vei face după cum urmea*ză: După ce vei împlini cele ce au fost scrise mai sus, în ziua aceea în care vei posti, nu vei gusta nimic altceva decât pâine și apă. Și din mâncărurile tale pe care voiai să le mănânci vei face un calcul al mărimii cheltuielii zilei aceleia și vei da suma văduvei și orfanului sau oricui se află în nevoie. Astfel, vei ține cugetul tău smerit, încât acela care a primit milostenie de la smerenia ta să-și sature sufletul lui și să se roage la Domnul pentru tine. Dacă, așadar, vei ține postul cum te-am învățat, jertfa ta va fi bineprimită înaintea lui Dumnezeu, și acest post se va socoti înaintea Domnului. Iar slujirea care se face în acest chip este bună, aducătoare de bucurie și bine*primită înaintea lui Dumnezeu.”
Această perioadă de post este una a bucuriei, în care un loc aparte îl ocupă colindele noastre tradiționale, ce ne vestesc Naș*te*rea Domnului. Să ne pregătim prin rugăciune și post pentru a primi în inima noastră pe Domnul Iisus Hristos pe care Dumnezeu Tatăl îl dăruiește lumii spre mântuire. Aceasta este taina Betleemului, pe care o primim în fiecare an la 25 decembrie, însă, pentru a ajunge la ea, Biserica ne invită să facem drumul de rugăciune și postire al patriarhilor și prorocilor în așteptarea lui Mesia - Domnul nostru Iisus Hristos.

cristiboss56 15.11.2016 15:17:35

O


La inițiativa și cu purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, în prag de iarnă, Arhiepiscopia Timișoarei a finalizat lucrările de zidire a unei locuințe pentru o familie cu opt copii, aflată într-o situație financiară delicată, din localitatea Murani, Județul Timiș. Cu acest prilej, ieri, 14 noiembrie 2016, în ajunul Postului Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, a avut loc, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, slujba de sfințire și de binecuvântare a noii case, informează Răzvan Fibișan de la Biroul de presă al Arhiepiscopiei Timișoarei.

După slujbă, Înaltpreasfinția Sa a adresat un cuvânt de binecuvântare pentru membrii familiei. De asemenea, Ierarhul le-a dăruit lemne pentru iarnă, covoare, veselă și pachete cu alimente. Totodată, a fost oferit membrilor familiei un abonament de pâine și lapte la magazinul alimentar din comună pentru o perioadă de patru luni. Familia cu opt copii, care a beneficiat de noua locuință, va rămâne în strânsă legătură cu Centrul eparhial din Timișoara, care se va îngriji în continuare de cele necesare traiului, astfel încât copiii să poată beneficia și de o educație specifică vârstei fiecăruia.

Am cercetat aproape toate satele și am văzut că Banatul, deși este o zonă înstărită, totuși, în unele locuri, există multă sărăcie și nevoință. Am cumpărat de curând o casă pentru un deținut, iar, acum, văzându-o pe sora Maria cu opt copii că locuiește într-o casă aflată în pericol de prăbușire, m-am gândit că, în prag de iarnă, să intre în casă nouă, decentă, pentru a putea aștepta Nașterea Domnului nostru Iisus și în care poate să-și crească copiii mai departe. Casa are deja curent electric, iar, din mila lui Dumnezeu, o să le asigurăm un abonament de pâine și lapte pentru întreaga perioadă a iernii, a precizat Mitropolitul Banatului.

În septembrie 2016, Arhiepiscopia Timișoarei a donat o casă în localitatea Variaș, Jud. Timiș unui deținut de la Penitenciarul Timișoara, cu patru copii, iar astăzi, 14 noiembrie, acest proiect social continuă prin donarea unei alte case, nou construită, pentru o familie cu opt copii, arătându-se, în felul acesta, grija Înaltpreasfinției Sale față de cei aflați în nevoi.


Ora este GMT +3. Ora este acum 05:39:55.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.