Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Biserica Ortodoxa in relatia cu alte confesiuni (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=5028)
-   -   Textul complet al intalnirii de la Chieti, intre Biserica Ortodoxa si Romano-Catolica (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=18654)

Patrie si Credinta 17.10.2016 13:39:14

Textul complet al intalnirii de la Chieti, intre Biserica Ortodoxa si Romano-Catolica
 
Sinodalitate și primat în timpul primului mileniu: spre o înțelegere comună în slujba unității Bisericii

Chieti, 21 Septembrie 2016

„Ceea ce am văzut și am auzit vă vestim vouă ca să aveți și voi împărtășire cu noi; și împărtășirea noastră este cu Tatăl și cu Fiul Lui, Iisus Hristos. Și acestea vi le scriem ca bucuria noastră să fie deplină” (1Ioan 1,3-4)

Comuniunea bisericească derivă direct din întruparea Cuvântului veșnic al lui Dumnezeu potrivit cu bunăvoința Tatălui prin Sfântul Duh, Care a venit pe pământ, a întemeiat Biserica drept trup al Său (cf. 1Cor. 12,12-27). Unitatea care există între Persoanele Treimii se reflectă în comuniunea membrilor Bisericii unii cu alții. Astfel, după cum afirma Sf. Maxim Mărturisitorul, Biserica este un «chip» al Sfintei Treimi[1]. La ultima Cină, Iisus Hristos S-a rugat către Tatăl: „Păzește-i în numele Tău pe cei pe care Mi l-ai dat, ca ei să fie una precum Noi una suntem” (In. 17,11). Această unitate trinitară se manifestă în Sfânta Împărtășanie, în cadrul căreia Biserica se roagă lui Dumnezeu Tatăl prin Iisus Hristos în Sfântul Duh.
Din primele veacuri, Biserica cea una a existat ca multe Biserici Locale. Comuniunea cu Sfântul Duh (cf. 2Cor. 13,13) era trăită atât în fiecare Biserică Locală, cât și în relațiile dintre ele ca o unitate în diversitate. Sub călăuzirea Duhului (cf. In. 16,13), Biserica a dezvoltat modele de ordine și diferite practici în conformitate cu natura ei de „popor adus la unitate din unitatea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh”[2].
Sinodalitatea este o calitate fundamentală a Bisericii ca întreg. După cum spune Sf. Ioan Gură de Aur: „«Biserica» înseamnă atât adunare (systema), cât și sinod (synodos)”[3]. Termenul vine de la cuvântul sinod (synodos în greacă, concilium în latină), care la bază desemnează adunarea episcopilor sub călăuzirea Sfântului Duh pentru deliberare și activitate comună în purtarea de grijă față de Biserică. Mai larg, se referă la participarea activă a tuturor credincioșilor la viața și misiunea Bisericii.
Termenul primat se refer la faptul de a fi primul (primus, protos). În Biserică, primatul aparține capului ei – Iisus Hristos, „Care este începutul, primul născut din morți; ca în toate El să aibă întâietatea (preotevon)” (Col. 1:18). Tradiția creștină a clarificat faptul că în viața sinodală a Bisericii pe diferite nivele, un episcop a fost recunoscut ca «primul». Iisus Hristos a legat acest fapt de a fi «primul» în slujire (diakonia): „Oricine vrea să fie primul trebuie să fie ultimul dintre toți și slujitorul tuturor” (Mc. 9:35).
În al doilea mileniu, a fost ruptă comuniunea dintre Răsărit și Apus. S-au făcut multe eforturi pentru a restabili comuniunea dintre catolici și ortodocși, dar nu au avut succes. Comisia Mixtă Internațională pentru Dialog Teologic între Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă, în lucrarea ei aflată în derulare pentru a depăși divergențele teologice, a luat în considerare relația dintre sinodalitate și primat în viața Bisericii. Diferitele înțelegeri ale acestor realități au jucat un rol important în stabilirea înțelegerii comune a acestor realități legate una de alta, complementare și inseparabile.
Pentru a ajunge la înțelegerea comună a primatului și a sinodalității, este necesară reflecția asupra istoriei. Dumnezeu Se descoperă pe Sine în istorie. Este deosebit de important să ne asumăm împreună o citire teologică a istoriei Liturghiei, spiritualității și canoanelor Bisericii, care au mereu o dimensiune teologică.
Istoria Bisericii în primul mileniu este hotărâtoare. În ciuda unor rupturi temporare, creștinii din Răsărit și din Apus au trăit în comuniune în acel timp și, în acel context, au fost formate structurile esențiale ale Bisericii. Relația dintre sinodalitate și primat a luat diferite forme, care pot da o călăuzire vitală ortodocșilor și catolicilor în eforturile lor de a restabili deplina comuniune astăzi.

Patrie si Credinta 17.10.2016 13:39:56

Biserica Locală

Biserica una, sfântă, sobornicească (catolică) Č™i apostolică, al cărei cap este Hristos, este prezentă în adunarea euharistică a Bisericii Locale sub episcopul ei. El este cel care conduce (proestos). În adunarea liturgică, episcopul face vizibilă prezenČ›a lui Iisus Hristos. În Biserica Locală (ex. o dioceză), mulČ›imea credincioČ™ilor Č™i a clerului sub un episcop este unită în Hristos unul cu altul Č™i sunt în comuniune cu el în toate aspectele de viaČ›ă ale Bisericii, în mod special în săvârČ™irea Euharistiei. După cum învăČ›a Sf. Ignatie al Antiohiei: „Unde este episcopul, acolo să fie toată lumea, după cum, unde este Iisus Hristos, avem Biserica sobornicească (katholike ekklesia)”[4]. Fiecare Biserică Locală săvârČ™eČ™te slujbele în comuniune cu toate celelalte Biserici Locale care mărturisesc adevărata credinČ›ă Č™i săvârČ™esc aceeaČ™i Euharistie. Când un preot conduce Euharistia, episcopul local este mereu pomenit ca un semn de unitate a Bisericii Locale. În Euharistie proestos-ul Č™i comunitatea sunt interdependenČ›i: comunitatea nu poate săvârČ™i Euharistia fără proestos Č™i proestos-ul, în schimb, trebuie să slujească cu o comunitate.

Legătura reciprocă dintre proestos Č™i comunitate este un element constitutiv al vieČ›ii Bisericii Locale. Împreună cu clerul, care este cooptat în această slujire, episcopul local lucrează în mijlocul credincioČ™ilor, care sunt turma lui Hristos, ca un garant Č™i slujitor al unităČ›ii. Ca urmaČ™ al apostolilor, el îČ™i exercită misiunea ca fiind una de slujire Č™i dragoste, păstorind comunitatea Č™i conducând-o, ca un cap al ei, la o mereu mai profundă unitate cu Hristos în adevăr, păstrând credinČ›a apostolică prin propovăduirea Evangheliei Č™i săvârČ™irea Tainelor.

De vreme ce episcopul este capul Bisericii Locale, el reprezintă Biserica lui în alte Biserici Locale Č™i în comuniune cu toate Bisericile. În acelaČ™i fel, el face prezentă acea comuniune în propria lui Biserică. Acesta este un principiu de bază al sinodalităČ›ii.

Patrie si Credinta 17.10.2016 13:42:19

Comuniunea regională a Bisericilor

Există o abundenČ›ă de mărturii că, în Biserica primară, episcopii erau conČ™tienČ›i că aveau o responsabilitate împărČ›ită faČ›ă de Biserică în întregul ei. După cum zicea Sf. Ciprian: „Nu există decât un episcopat, dar este împrăČ™tiat în mulČ›imea unită a tuturor episcopilor”[5]. Această legătură a unităČ›ii a fost exprimată prin cerinČ›a ca cel puČ›in trei episcopi să trebuiască a lua parte la hirotonia (cheirotonia) unuia nou[6]; de asemenea, a fost evident [acest lucru] prin desele adunări ale episcopilor în concilii sau sinoade pentru a discuta în comun chestiunile de doctrină (dogma, didaskalia) Č™i practică Č™i prin schimburile frecvente de scrisori Č™i vizitele reciproce.

Deja din primele patru secole, au apărut diferite grupări de dioceze din anumite regiuni. Protos-ul, primul dintre episcopii regiunii, era episcopul primului scaun, mitropolitul Č™i instituČ›ia lui ca mitropolit era mereu dependentă de scaunul său. Sinoadele Ecumenice au atribuit unele prerogative (presbeia, pronomia, dikaia) mitropoliČ›ilor, mereu în cadrul sinodalităČ›ii. Astfel, primul Sinod Ecumenic (Niceea, 325), în timp ce a cerut participarea personală a tuturor episcopilor unei provincii sau acordul scris la alegerea Č™i consacrarea unui episcop – un fapt sinodal par excellence –, a conferit mitropolitului validarea (kyros) alegerii unui nou episcop[7]. Al patrulea Sinod Ecumenic (Calcedon, 451) a evocat din nou drepturile (dikaia) mitropolitului – insistând că această atribuČ›ie este bisericească, nu politică[8] – după cum a procedat Č™i al Č™aptelea Sinod Ecumenic (Niceea, 787)[9].

Canonul 34 apostolic oferă o descriere canonică a corelaČ›iei dintre protos Č™i ceilalČ›i episcopi ai fiecărei regiuni: „Episcopii poporului dintr-o provincie sau regiune (ethnos) trebuie să recunoască pe cel care este primul (protos) dintre ei Č™i să-l considere a fi capul (kephale) Č™i să nu facă nimic important fără consimČ›ământul (gnome) lui; fiecare episcop poate să facă doar ceea ce priveČ™te propria dioceză (paroikia) Č™i teritoriile dependente. Iar primul (protos) nu poate face nimic fără consimČ›ământul tuturor. Pentru că în acest fel consensul (homonoia) va birui Č™i Dumnezeu va fi slăvit prin Domnul în Duhul Sfânt”[10].

InstituČ›ia mitropoliei este o formă de comuniune regională între Bisericile Locale. După aceea s-au dezvoltat alte forme, mai precis patriarhiile, care cuprind câteva mitropolii. Atât mitropolitul, cât Č™i patriarhul erau episcopi diocezani cu putere episcopală deplină în interiorul propriilor dioceze. În chestiuni legate de mitropoliile sau patriarhiile lor, în orice caz, trebuiau să acČ›ioneze în acord cu episcopii colegi. Acest mod de lucru stă la rădăcina instituČ›iilor sinodale în sensul strict al termenului, precum un sinod regional al episcopilor. Aceste sinoade erau convocate Č™i prezidate de mitropolit sau patriarh. El Č™i toČ›i episcopii acČ›ionau în completare reciprocă Č™i dădeau seama în faČ›a sinodului.

Patrie si Credinta 17.10.2016 13:44:36

Biserica la nivel universal

Între secolele al patrulea și al cincilea, ordinea (taxis) celor cinci scaune patriarhale a ajuns să fie recunoscută și amendată de Sinoadele Ecumenice cu scaunul Romei ocupând primul loc, exercitând un primat al onoarei (presbeia ths times), urmat de scaunele Constantinopolului, Alexandriei, Antiohiei și Ierusalimului, în ordinea aceasta precisă, potrivit tradiției canonice[11].

În Apus, primatul scaunului Romei a fost înțeles în mod deosebit începând cu secolul al patrulea cu referire la rolul lui Petru între Apostoli. Primatul episcopului Romei printre episcopi a fost treptat interpretat ca o prerogativă care era a lui deoarece el era succesorul lui Petru, primul dintre apostoli[12]. Această înțelegere nu a fost adoptată în Răsărit, care a avut o interpretare diferită a Scripturilor și Părinților în această privință. Dialogul nostru se poate întoarce la această chestiune în viitor.

Când un patriarh nou era ales într-unul din cele cinci scaune din taxis, practica firească era ca el să trimită o scrisoare către toți ceilalți patriarhi, anunțându-și alegerea și incluzând o mărturisire de credință. Asemenea «scrisori de comuniune» exprimau în mod profund legătura canonică dintre patriarhi. Prin includerea numelui noului patriarh, în ordinea potrivită, în dipticele Bisericilor lor, citite la Liturghie, ceilalți patriarhi recunoșteau alegerea lui. Taxis-ul scaunelor patriarhale avea punctul culminant în oficierea Sfintei Liturghii. Oricând se adunau doi sau mai mulți patriarhi să slujească Euharistia, stăteau potrivit taxis-ului. Această practică exprima caracterul euharistic al comuniunii dintre ei.

Începând cu primul Sinod Ecumenic (Niceea, 325) problemele majore cu privire la credință și ordinea canonică în Biserică au fost discutate și rezolvate în Sinoadele Ecumenice. Cu toate că episcopul Romei nu a fost prezent personal la nici unul dintre acele Sinoade, în fiecare situație fie a fost reprezentat prin legații săi, fie a fost de acord cu concluziile Sinodului post factum. Înțelegerea Bisericii privind criteriul receptării unui Sinod ca Ecumenic s-a dezvoltat pe parcursul primului mileniu. De exemplu, facilitat de condițiile istorice, Sinodul Ecumenic al șaptelea (Niceea II, 787) a dat o descriere detaliată a criteriilor după cum erau înțelese atunci: consensul (symphonia) capilor Bisericilor, cooperarea (synergeia) episcopului Romei și consensul celorlalți patriarhi (symphronountes). Un Sinod Ecumenic trebuie să aibă propriul lui număr în succesiunea Sinoadelor Ecumenice și învățătura lui trebuie să fie în acord cu cea a Sinoadelor precedente[13]. Receptarea din partea Bisericii ca întreg a fost mereu ultimul criteriu pentru ecumenicitatea unui Sinod.

De-a lungul secolelor, s-au făcut o serie de apeluri la episcopul Romei, de asemenea și din Răsărit, în chestiuni disciplinare, cum ar fi depunerea unui episcop. A fost făcută o încercare la Sinodul din Sardica (343) de stabilire a regulilor unei asemenea proceduri[14]. Sardica a fost acceptat la Sinodul trulan (692)[15]. Canoanele din Sardica au determinat ca un episcop care a fost condamnat să poată face apel la episcopul Romei și cel din urmă, dacă ar fi considerat nepotrivit, ar fi putut hotărî rejudecarea de către episcopi din provincia învecinată cu cea a episcopului. Apelurile cu privire la chestiuni de disciplină erau făcute de asemenea la scaunul Constantinopolului[16] și la alte scaune. Asemenea apeluri din Răsărit la episcopul Romei exprimau comuniunea Bisericii, dar episcopul Romei nu exercita vreo autoritate canonică asupra Bisericilor din Răsărit.

Patrie si Credinta 17.10.2016 13:45:14

Concluzie

În decursul primului mileniu, Biserica din Răsărit și Apus a fost unită în păzirea credinței apostolice, păstrând succesiunea apostolică a episcopilor, dezvoltând structuri de sinodalitate inseparabil legate cu primatul și într-o înțelegere a autorității ca slujire (diakonnia) a dragostei. Cu toate că unitatea dintre Răsărit și Apus a fost tulburată ocazional, episcopii din Răsărit și Apus au fost conștienți că aparțineau Bisericii celei una.

Această moștenire comună a principiilor teologice, a prevederilor canonice și a practicilor liturgice din primul mileniu constituie un punct de referință necesar și o sursă puternică de inspirație atât pentru catolici, cât și pentru ortodocși când caută să vindece rana despărțirii lor la începutul celui de-al treilea mileniu. Pe baza acestei moșteniri comune, ambele părți trebuie să țină seama cum pot fi concepute și exercitate primatul, sinodalitatea și interdependența dintre ei în ziua de azi și în viitor.

Patrie si Credinta 17.10.2016 13:47:24

Surse
 
[1] Sf. Maxim Mărturisitorul, Mistagogia (PG 91, 663D).

[2] Sf. Ciprian, Despre rugăciunea domnească, 23 (PL 4, 536).

[3] Sf. Ioan Gură de Aur, Comentarii la Ps 149 (PG 55, 493).

[4] Sf. Ignatie Teoforul, Scrisoare către smirneni, 8.

[5] Sf. Ciprian al Cartaginei, Epistola 55, XXIV, 2, cf., de asemenea, „episcopatus unus este cuius a singulis in soldium pars tenetur” (De unitate, 5).

[6] Canonul 4 al primului Sinod Ecumenic (Niceea 325): „Este de preferat ca un episcop să fie înscăunat de toți episcopii unei provincii; dar, dacă asta pare a fi dificil din cauza unei nevoi stringente, sau din cauza distanței călătoriei, cel puțin trei episcopi să vină laolaltă și, având consimțământul scris al episcopilor absenți, pot trece la hirotonire. Validarea a ceea ce are loc cade în sarcina episcopului mitropolit al fiecărei provincii”. Cf., de asemenea, Canoanelor apostolice, 1: „Un episcop trebuie hirotonit de doi sau trei episcopi”.

[7] Canonul4 al primului Sinod Ecumenic (Niceea, 325), de asemenea, canonul6: „Dacă cineva devine episcop fără acceptul mitropolitului, marele Sinod hotărăște ca o asemenea persoană nici nu este episcop”.

[8] Canonul 12 al celui de-al patrulea Sinod Ecumenic (Calcedon, 451):„Cât privește orașele care au fost deja onorate cu titlul de mitropolie prin scrisori imperiale, să aibă aceste orașe și episcopi care le cârmuiesc cu bucurie numai cinstea titlului; adică, drepturile cuvenite (kata aletheian) ale mitropoliei să fie păstrate”.

[9] Canonul 11 al celui de-al șaptelea Sinod Ecumenic conferă mitropoliților dreptul de a desemna vistiernici ai diocezelor lor sufragane dacă episcopii nu-i oferă episcopii.

[10] Cf. canonul 9 al Sinodului din Antiohia (327): „Se cuvine ca episcopii din fiecare provincie (eparchia) să se supună episcopului care conduce mitropolia”.

[11] Cf. canonul 6 al primului Sinod Ecumenic (Niceea, 325): „Obiceiurile vechi din Egipt, Libia și Pentapole vor fi păstrate, potrivit cărora episcopul Alexandriei are autoritate peste toate aceste ținuturi, de vreme ce există un obicei corespunzător cu referire la episcopul Romei. În mod analog, în Antiohia și în alte provincii, prerogativele (presbeia) Bisericilor trebuie păstrate”. Canonul 3 al celui de-al Doilea Sinod Ecumenic: „Episcopul Constantinopolului… să aibă primatul de onoare (presbeia tes times) după Episcopul Romei datorită faptului că este Noua Romă”. Canonul 28 al Sinodului al patrulea Ecumenic: „Părinții au acordat pe drept prerogative (presbeia) scaunului vechii Rome, de vreme ce este o cetate imperială; și, mișcați de același scop, cei o sută cincizeci dintre cei mai devotați episcopi au împărțit prerogative egale pentru cel mai sfânt scaun al Noii Rome, judecând corect că orașul care este cinstit de puterea imperială și de senat și se bucură de privilegii egale cu mai vechea Romă ar trebui să fie ridicat, de asemenea, la nivelul ei în probleme bisericești și să primească al doilea loc după el” (acest canon nu a fost acceptat niciodată în Apus). Canonul 36 al Sinodului trulan (692): „Înnoind hotărârile celor o sută cincizeci de Părinți adunați în cetatea împărătească de Dumnezeu păzită și ale celor 630 care s-au întrunit la Calcedon, decretăm că scaunul Constantinopolului va avea privilegii egale (presbeia) cu scaunul vechii Rome și va fi cu precădere privit în chestiuni bisericești precum este scaunul acela și va fi al doilea după el. După Constantinopol va fi plasat scaunul de Alexandria, apoi cel al Antiohiei și după aceea scaunul de Ierusalim”.

[12] Cf. Ieronim, In Isaia 14, 53; Leon, Sermo 96, 2-3.

[13] Cf. Sinodul al șaptelea Ecumenic (Niceea II, 787): J.D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, XII, 208D-209C.

[14] Cf. canoanelor 3 și 5 ale Sinodului din Sardica (343).

[15] Canonul 2 al Sinodului trulan. În mod similar, Sinodul din 861 a primit canoanele din Sardica ce recunosc faptul că episcopul Romei are dreptul de casare în cazuri deja judecate la Constantinopol.

[16] Cf. canoanele 9 și 17 de la Sinodul al patrulea Ecumenic (Calcedon, 451).

Traducere luata de pe:
http://www.cuvantul-ortodox.ro/recom...bat-la-chieti/

Textul original disponibil pe:
http://panorthodoxcemes.blogspot.ro/...ing-first.html

Romowe 17.10.2016 14:27:26

Excelent, P&C, mulțumim mult.

Romowe 17.10.2016 14:31:50

Stai să vexi, conform "ritualului" deja binecunoscut de pe acest forum, ce replici vor băga e-zeloții. Distracție mare.
Serios scum, chiar privind cu ochi intransigenți, nu se vede vreun motiv sincretist de panică. Deși, ăi cu ciocane în cap vor vedea întotdeauna o lume formată exclusiv din cuie.

Patrie si Credinta 17.10.2016 15:06:55

Citat:

În prealabil postat de Romowe (Post 632743)
Stai să vexi, conform "ritualului" deja binecunoscut de pe acest forum, ce replici vor băga e-zeloČ›ii. DistracČ›ie mare.
Serios scum, chiar privind cu ochi intransigenČ›i, nu se vede vreun motiv sincretist de panică. DeČ™i, ăi cu ciocane în cap vor vedea întotdeauna o lume formată exclusiv din cuie.

Nah, forumul pare destul de mort.
Si stai sa vezi distractie la anul, cand analizeaza ce s-a intamplat in mileniul II, si ce o sa se intample cu uniatii. Si dupa aia in 2018, cand au catolicii sinod, si relatia cu noi o sa fie una din teme.

Interesant totusi, si nu imi vine sa cred, ca au zis
"Asemenea apeluri din Răsărit la episcopul Romei exprimau comuniunea Bisericii, dar episcopul Romei nu exercita vreo autoritate canonică asupra Bisericilor din Răsărit."

Si ca nu fie ambiguitati, unul din cei care au participat la chestia asta, a zis ca chiar si ca catolici, a vorbi de jurisdictia universala papala in mileniul I e anacronic.

Copacel 17.10.2016 15:28:47

Citat:

În prealabil postat de Patrie si Credinta (Post 632746)
Nah, forumul pare destul de mort.
.

Cum bah sa fie mort cand noi ne agitam pe aici mai rau decat ramele.

Patrie si Credinta 17.10.2016 15:33:38

Citat:

În prealabil postat de Copacel (Post 632747)
Cum bah sa fie mort cand noi ne agitam pe aici mai rau decat ramele.

Suntem ceva mai mult de juma' de duzina.

iuliu46 19.10.2016 02:42:57

Citat:

În prealabil postat de Patrie si Credinta (Post 632742)
Interesant totusi, si nu imi vine sa cred, ca au zis
"Asemenea apeluri din Răsărit la episcopul Romei exprimau comuniunea Bisericii, dar episcopul Romei nu exercita vreo autoritate canonică asupra Bisericilor din Răsărit."

Exact! E o concesie mare facuta de catolici dar unii ortodocsi spun ca acolo ai nostri ar fi tradat din nou ortodoxia. :71:

catalin2 19.10.2016 15:44:36

Citat:

În prealabil postat de iuliu46 (Post 632931)
Exact! E o concesie mare facuta de catolici dar unii ortodocsi spun ca acolo ai nostri ar fi tradat din nou ortodoxia. :71:

Probabil nu au citit cu atentie textul. Si mie, la prima vedere, mi s-a parut ca sunt aceleasi lucruri ca la precedenta intrunire, de la Ravenna. Mai important decat citatul semnalat pare faptul ca in alta parte documentul specifica faptul ca primatul era onorific. Pare ca reprezentatii catolici au semnat ca sunt de acord cu invatatura ortodoxa: exista doar un primat onorific al episcopului Romei, care era egal cu ceilalti patriarhi si, la fel ca si acestia isi exercita autoritatea canonica doar in Patriarhia proprie. Asta nu excludea colaborarea frateasca intre Patriarhii, inclusiv pentru judecarea unui caz.
Culmea e ca Patriarhul ecumenic (si Patriarhia ecumenica) se grabisera sa accepte primatul papal pe care il respinsese Sfantul Fotie si Sinodul ecumenic din 879. In urma cu doi ani Patriarhia ecumenica afirma ca Patriarhul Ecumenic este primul fara egal fata de ceilalti patriarhi, iar primul intre egali s-ar referi la faptul ca toti sunt episcopi (o argumentatie ilara). Mai mult, ii acuzau pe rusi ca au interese legate de suprematie si ca lupta impotriva unitatii cu catolicii. Am discutat acum cate luni cu Patrie si credinta despre acest lucru, dar el nu stia (probabil) de unde luase acele explicatii si nu intelegea ca este o invatatura gresita. Documentul este aici: http://www.cuvantul-ortodox.ro/recom...mul-fara-egal/
Iar acum chiar si catolicii au semnat pentru "primul intre egali", deci invatatura ortodoxa afirmata si de rusi (printre altii).

Igor_Paslusnik 20.10.2016 01:13:57

Frumos textul de dialog. Deşi l-am citit pe sărite, că nu are diacritice.

E un început reuşit pentru vindecarea eresurilor mişcării romano-catolicismului şi altor inovaţii din căderea Apusului.

Mulţumim Domnului.

ortodoxia_e_Adevarul 30.10.2016 12:26:44

Sfantul Ioan de Kronstadt - papa este eretic - papistasii sunt eretici - papismul e erezie : http://cartearomaneasca.blogspot.ro/...papa-este.html

"Toti isi lauda credinta ca fiind dreapta, dar drept nu este cel care se lauda, ci cel pe care il lauda Dumnezeu – iar credinta noastra este proslavita neincetat de Dumnezeu insusi prin sfintii Lui. Mergeti la moastele sfintilor si vedeti a cui credinta este dreapta. In ce credinta mai face Dumnezeu minuni ca in cea ortodoxa? In ce credinta se mai invrednicesc oamenii de nestricaciune si de buna mireasma a trupurilor dupa moarte?..

Ce au facut oamenii cu credinta adevarata, pe care Hristos a adus-o din cer, cu toata invatatura Lui cea dumnezeiasca, cu tainele de Dumnezeu randuite? Le-au schimonosit de nu mai poti sa le recunosti, unii le-au lepadat si in locul invataturii Lui au pus propriile nascocirii, cum au facut carturarii si fariseii, iar in zilele noastre – Lev Tolstoi.
Din talcuirea gresita de catre catolici a spuselor Mantuitorului: tu esti Petru, si pre aceasta piatra voi zidi Biserica Mea (Mt. 16,18) vin multe rataciri ale lor, mai ales nalucirea cum ca papa este vicarul lui Hristos pe pamant.

Cat de sfanta este credinta si Biserica ortodoxa! Cat de dreapta este, cat de plina de pacea lui Dumnezeu, cat de plina de frumusete nesfarsita si nedescrisa (aminteste-ti chipul fiecarui sfant, asa cum l-ai vazut in icoana, aminteste-ti viata lui, plina de toata fapta buna si de minuni in timpul vietii si dupa moarte)! Biserica indeplineste toate cerintele duhului omenesc si il mantuieste pe orice om care sa daruit ei si a ramas credincios pana la sfarsitul vietii sale. Slava sfintei credintei Tale ortodoxe, Doamne! Papistasii, recunoscandu-l pe papa drept cap al Bisericii, l-au ridicat pe tron in locul lui Hristos, facandu-si dumnezeu din el, iar pe Hristos l-au pus pe planul al doilea. Pe papa l-au facut vicar al lui Hristos, desi Hristos ramane cu noi in toate zilele, pana la sfarsitul veacului (Matei 28, 20). Dar uitati-va cate rataciri au fost ingaduite in credinta papei (care nu este a lui Hristos!), cate ciudate rataciri hulitoare, si intoarceti spatele acestei credinte cu nemultumire si groaza! O, trufie omeneasca! O, trufie sataniceasca! Papa – infailibil! O, iezuitism!

Daca papa Romei ar fi intru totul de un cuget si de un suflet si de o invatatura cu Domnul, ar putea – desi nu in deplinul inteles al cuvantului – sa isi dea numele de „Cap al Bisericii”. Dar intrucat este de alt cuget si de alta invatatura decat Hristos, papa este eretic si nu poate fi numit „Cap al Bisericii”, pentru ca ea e stalpul si intarirea adevarului (1 Tim. 3, 15), iar papa si papistasii sunt trestie clatinata de vant si au schimonosit cu desavarsire adevarul lui Hristos si in invatatura, si in slujbe (azime, lipsa proscomidiei), si in carmuire, facand intregul catolicism rob ereziei lor si facandu-l de neindreptat."

ortodoxia_e_Adevarul 30.10.2016 12:35:42

TRADARE: Reprezentatii ortodocsi RECUNOSC PRIMATUL PAPAL in documentul Comisiei mixte catolico – ortodoxe de la Chieti https://saccsiv.wordpress.com/2016/0...-de-la-chieti/

"”Din lectura primului mileniu”, participanții la lucrările Comisiei mixte au recunoscut că ”nu există nici o îndoială cu privire la faptul Scaunului Apostolic al Romei îi era recunoscut primul loc în ordinea Bisericilor.

Sinodul VIII Ecumenic s-a întrunit în 879-880 d.Hr. la Constantinopol pe vremea domniei împăratului Vasilie Macedon, pe când Patriarh al Constantinopolului era Fotie cel Mare. Au fost de față 383 de episcopi din întreaga Biserică.

Așa cum menționează Înaltpreasfințitul Mitropolit de Nafpaktos, kir Ierótheos, Sinodul al VIII-lea a anulat Sinodul din 869-870 și a confirmat Sinodul VII Ecumenic. De asemenea, au fost emise trei sfinte canoane importante care privesc chestiuni ecleziale fundamentale. Sinodul acesta a anulat anatemele care s-au impus lui Fotie de către Sinodul din 869-870, a condamnat Filioque, a combătut anumite neorânduieli ecleziologice și, în esență, a negat primatul Papei asupra tuturor bisericilor. Sinodul acesta este foarte important din punct de vedere ortodox și are o foarte mare însemnătate. Dincolo de subiectul dogmatic al lui Filioque a stabilit autocefalia fiecărei biserici și neamestecul Papei în celelalte jurisdicții bisericești, așa că în principal a respins primatul Papei."

Sfântul Ioan de Kronstadt, Ultimul Jurnal mai-noiembrie 1908, Ed. Egumeniţa, p. 53:

„Papii romani timp de o mie de ani şi ceva au lucrat în folosul mândriei lor şi al minciunii, nu al lui Hristos, nu al Bisericii Lui, născocind o mulţime de învăţături false – despre primatul papal în biserică, despre infailibilitatea papală, despre azime la Liturghie, despre împărtăşirea numai cu Trupul, nu şi cu sângele lui Hristos, despre purgatoriu şi altele; au îngrămădit atâtea dogme noi, nemaiauzite, încât este cu neputinţă ca cineva să se mântuiască, dar ei cred că este cu putinţă – pentru cel ce mărturiseşte credinţa catolică şi minciuna catolică o socoteşte adevăr.”

Chiar si Mitropolitul Teofan a marturisit de curand ca:

Învățăturile și practicile greșite ale eterodocșilor (ex.: o singură fire în Hristos, Filioque, primatul papal, hirotonia femeilor și altele) sunt erezii și le consider ca atare.

ortodoxia_e_Adevarul 30.10.2016 12:44:10

Biserica Ortodoxa Bulgara nu a trimis reprezentanti la COMISIA MIXTA CATOLICO-ORTODOXA de la Chieti (Italia, 15 la 22 septembrie 2016)

Biserica Ortodoxa Bulgara a parasit Consiliul Mondial al Bisericilor din 1998.

GMihai 30.10.2016 18:10:32

S-a intors userul antiecumenism, cu aceleasi apucaturi urate: citate kilometrice, obsesii anticatolice si zero idei proprii.

Bine v-am regasit, pravoslavnicia voastra !

ioan67 30.10.2016 22:29:00

Citat:

În prealabil postat de ortodoxia_e_Adevarul (Post 634370)
TRADARE: ....

Dar sa stim si noi, coana Joitico!

iuliu46 02.11.2016 12:16:26

Te apuca si rasul cand vezi cine apara ortodoxia si cat inteleg ei din ce s-a discutat la Chieti. :21:

suslik 02.11.2016 14:33:22

Citat:

În prealabil postat de iuliu46 (Post 634739)
Te apuca si rasul cand vezi cine apara ortodoxia si cat inteleg ei din ce s-a discutat la Chieti. :21:

Just. Unii atita inteleg: ai discutat cu "papistasul"? Bleah, te-ai murdarit; ala emana erezie.


Ora este GMT +3. Ora este acum 09:36:19.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.