Subiect: Spovedanie
View Single Post
  #8  
Vechi 29.07.2007, 10:18:34
vsm vsm is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 06.04.2006
Locație: Tara Maicii Domnului
Religia: Ortodox
Mesaje: 120
Implicit

Parintele m-a sfatuit sa citesc acest acatist, incercati si voi frati si surori! Este minunat!


ACATISTUL PREASFÂNTULUI ȘI DE-VIAȚĂ-FĂCĂTORULUI DUH

(Ziua prăznuirii, Duminica Pogorârii Sfântului Duh, a Cinzecimii sau a Rusaliilor)

Rugăciunile începătoare:În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Condacele și IcoaseleCondacul 1

Veniți toți credincioșii să preaslăvim pogorârea Sfântului Duh. Cel Care din sânurile Tătălui a purces asupra Apostolilor, acoperind ca și cu niște ape pământul de cunoștința lui Dumnezeu și învrednicind de harul cel de-viață-făcător al înfierii și de slava cea de Sus pe cei ce aleargă la El întru curăție, sfințind și îndumnezeind pe cei ce strigă:

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, și te sălășluiește întru noi!Icosul 1Îngerii cu fețe luminoase în ceruri neîncetat slavoslovesc pe Duhul cel Sfânt, după cuviința datorată Izvorului vieții și Luminii celei nematerialnice. Dimpreună cu ei Te preaslăvim și noi, Duhule necuprins cu mintea, pentru milele tale cele arătate și cele ascunse, și cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiți sub adumbrirea Ta cea fericită:

Vino, Lumină adevărată, duhovnicească bucurie;

Vino, Nor purtător de rouă și negrăită frumusețe;

Vino și primește ca pe un miros de bună mireasmă duhovnicească lauda noastră;

Vino și ne împărtășește de bucuria împărtășirii Tale;

Vino și veselește-ne cu îmbelșugarea darurilor Tale;

Vino, Veșnicule Soare Neapropiat, și întru noi Îți fă lăcaș;

Vino și ne îmbogățește cu darul vieții celei adevărate;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, și te sălășluiește întru noi!

Condacul al 2-leaÎn chipul limbilor de foc, întru lumină și suflare de vânt de bucurie-făcătoare, pogorându-Se Duhul cel Sfânt peste Apostoli și de văpaia lui fiind cuprinși, chemat-au pescarii întreaga lume la Biserica lui Hristos; necazuri și nevoi răbdând cu bucurie pe pământ și pe ape, de morțile cele cumplite nu se spăimântau, în tot pământul ieșind vestirea cântării lor, celei de Dumnezeu insuflate: Aliluia!Icosul al 2-leaPotir de ploaie dătător, izvorâtor de foc, care ai pogorât asupra Apostolilor, Ție cântare Îți aducem, pe Tine Te binecuvântăm și Ție Îți mulțumim, Dumnezeule, Duhule Sfinte:

Vino, Cela ce sfințești Biserica și o păzești pe dânsa;

Vino și dăruiește un suflet și o inimă celor ce cred întru Tine;

Vino și aprinde evlavia noastră cea rece și neroditoare;

Vino și risipește negura necredinței și a răutății, care se îndesește pe pământ;

Vino și ne călăuzește pe toți pe drumul vieții celei drepte;

Vino și ne povățuiește la tot adevărul;

Vino, Înțelepciune Neajunsă, și cu judecățile cele de Tine știute, mântuiește-ne;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, și te sălășluiește întru noi!Condacul al 3-leaO, Preaadâncă Taină! Dumnezeule, Duhule Necuprins cu mintea, Care împreună cu Tatăl și cu Fiul toate le-ai zidit! Tu ai împodobit cetele îngerilor de Sus întru lăcașul luminii celei neapropiate. Tu ai chemat la ființă, cu strălucirea slavei, cetele de foc ale luminătorilor cerești .Unind Tu trup și suflet într-o minunată alcătuire, ai zidit neamul omenesc; pentru aceasta, toată suflarea Te laudă și cântă: Aliluia!Icosul al 3-leaAlfa și Omega, Începutule și Sfârșitule, Tu, Veșnicule Duh, cu necuprinsa putere a purtării deasupra apelor și cu înfricoșata Ta îmbrățișare ai adus pe toți și pe toate la viață. Din suflarea Ta cea de-viață-făcătoare a răsărit, din genunea cea fără chip, frumusețea lumii celei întâi zidite, pentru care Îți strigăm:

Vino la noi, Preaînțeleptule Ziditor al lumii;

Vino, Cela ce ești mare în micuța floare, ca și în luminătorii cerului;

Vino, Felurime Negrăită și Frumusețe Veșnică;

Vino și luminează întunecatul meu suflet;

Vino, Cela ce Te dăruiești nouă prin Sfintele Taine;

Vino, căldură bineînmiresmată;

Vino și ne arată pe noi zidire nouă în Hristos;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, și te sălășluiește întru noi!Condacul al 4-leaO, Duhule Preabun și Neajuns, din care izvorăște sfințenia! Tu ai înveșmântat-o pe Preacurata Fecioară Maria cu strălucirea orbitoare și neapropiată a sfințeniei Tale, făcând-o Maică a lui Dumnezeu-Cuvântul, Împărăteasă a Îngerilor, spre mântuirea oamenilor. Cu puterea cea mai presus de lume Tu i-ai umbrit pe Prooroci și Apostoli, Tu i-ai purtat până în al treilea Cer, Tu le-ai rănit inimile cu frumusețea cea de Sus, punând în graiul lor îndemn înflăcărat, cu care aduceau pe oameni la Dumnezeu. Tu îi preschimbi pe cei păcătoși, iar ei, plini fiind de arzătoare bucurie, Îți cântă: Aliluia!Icosul al 4-leaPrin Duhul Sfânt tot sufletul viază, și cu puterea Lui se va scula spre învierea cea de obște toată zidirea, în ceasul de pe urmă al veacului acesta și în cel dintâi al veacului ce va să fie. Ridică-ne atunci din groapă, Preabunule Mângâietor, nu spre osândă, ci spre a ne împărtăși de fericire, întru dumnezeiasca lumină, cu toți sfinții, cu rudele și apropiații noștri.

Vino dar, și de a sufletului moarte ne izbăvește;

Vino și, înainte de sfârșitul nostru, ne îndestulează cu Trupul și Sângele Mântuitorului nostru;

Vino și dă-ne să adormim în pace, cu cuget neîntinat;

Vino și luminoasă fă scularea noastră din somnul morții;

Vino și ne învrednicește ca să privim cu bucurie la zorii veșniciei;

Vino și fă-ne fii ai nestricăciunii;

Vino și luminează atunci, ca un soare, trupurile noastre cele fără de moarte;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, și te sălășluiește întru noi!Condacul al 5-leaAuzind, Fiule al lui Dumnezeu, glasul Tău: „Dacă cineva însetează să vină la Mine și să bea”, Te rugăm astâmpără-ne setea de viață duhovnicească și dă-ne apa vieții. Trimite asupra noastră raza harului Duhului Sfânt, Celui ce împreună cu Tine are izvor în Tatăl, ca să nu mai însetăm în veac, toți cei ce cântăm cu umilință: Aliluia!Icosul al 5-leaNestricăciosule și Neziditule, Veșnicule, Preaînduratule Duh, Apărătorule al celor drepți, Curățitorule al păcătoșilor, slobozește-ne de orice întinăciune, ca strălucirea luminii harului Tău să nu se stingă întru noi, cei care Îți cântăm:

Vino, Preabunule, și dă-ne umilință și izvoare de lacrimi;

Vino și ne învață să ne închinăm Ție în duh și adevăr;

Vino, Preaînaltule Adevăr, și lămurește îndoielile sărăcăcioasei mele înțelegeri;

Vino, Viață neîmbătrânitoare, și ne primește din strâmtorarea veacului acesta pământesc;

Vino, Lumină Veșnică, și se vor risipi toate nălucirile și spaimele;

Vino, Putere veșnic nouă, împrospătându-i pe copiii Tăi cei osteniți;

Vino, Nemărginită Bucurie, și uitate vor fi vremelnicele întristări;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, și te sălășluiește întru noi!Condacul al 6-leaSaltă, fiică a luminii, Sionule, Sfântă Maică! Împodobește-te, mărită mireasă, cu cerurile deopotrivă, strălucitoare Biserică sobornicească a lui Hristos! Asupra ta odihnește Duhul cel Prea Sfânt, care tămăduiește neputințele, plinește lipsurile, dăruiește viață celor morți și îi aduce la viața veșnică pe toți cei ce cu cuviință și cu dreptate strigă: Aliluia!Icosul al 6-lea„În lume necazuri veți avea”, a zis Mântuitorul. Unde vom afla alinare și cine ne va mângâia? Tu, Duhule Mângâietor, Însuți dezleagă întristarea noastră! Mijlocește pentru noi cu suspinuri negrăite și ușurează inimile celor ce Te roagă:

Vino, Dulce Răcoare a celor osteniți și împovărați;

Vino, Împreună-Grăitorule cu cei întemnițați;

Vino, Adăpostul celor prigoniți;

Vino și miluiește pe cei slăbănogiți de sărăcie și de foamete;

Vino și tămăduiește patimile trupurilor și ale sufletelor noastre;

Vino și cercetează pe toți cei care însetează de lumina Ta;

Vino și alină întristarea noastră cu nădejdea veșnicei bucurii;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, și te sălășluiește întru noi!Condacul al 7-lea„Celui care hulește împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta nici în veacul acesta, nici în cel viitor”, a spus Domnul. Ascultând acest cuvânt străin ne cutremurăm, ca nu cumva să fim judecați cu cei neascultători și cu cei ce luptă împotriva lui Dumnezeu. Nu lăsa, Duhule Sfinte, inima noastră să se plece spre cuvinte de vicleșug. Întoarce din schisme, eresuri și necredință pe toți cei rătăciți, iar pe întâi-născuții Bisericii Tale învrednicește-i să cânte în vecii vecilor: Aliluia!Icosul al 7-leaCând S-a îndepărtat Duhul Sfânt de la Saul, atunci spaima și neliniștea l-au cuprins, iar întunericul deznădăjduirii l-a coborât în cele mai de dedesubt; așa mi s-a întâmplat și mie în ziua întristării și împietririi cugetului meu, că m-am îndepărtat de la lumina Ta; ci dă-mi a Te chema necontenit, Ocrotirea sufletului meu, până ce lumina Ta mă va lumina pe mine, cel împuținat la suflet:

Vino și nu mă lepăda pentru cârtirea și nerăbdarea mea;

Vino și potolește cumplita vijelie a tulburării si a aprinderii;

Vino și odihnește pe cei necăjiți de strâmtorările vieții;

Vino și îmblânzește inima în ziua împietririi și a mâniei;

Vino și surpă urzelile, tulburările și spaimele duhurilor întunericului;

Vino și dă-ne, cu suflarea Ta, inimă zdrobită;

Vino, ca prin răbdare să mântuim sufletele noastre;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, și te sălășluiește întru noi!Condacul al 8-leaMântuiește-mă, Cerescule Părinte! Săraci suntem, neputincioși și orbi, și goi duhovnicește! Dăruiește-ne aurul Tău cel curațit în foc, cu veșmânt alb acoperă rușinea noastră, vindecă ochii noștri cu alifia Ta. Pogoară și în vasele necurate ale sufletelor noastre harul Preasfântului Tău Duh, cel de-viață-făcător, învrednicindu-ne bucuriei celei de-a doua nașteri pe toți cei ce cântam: Aliluia!Icosul al 8-leaCa Turnul Babel se prăbușește fericirea pământească. Jalnice sunt toate strădaniile omenești. Bine îmi este mie că m-ai smerit, că în păcate și căderi mi-ai acoperit toată slăbiciunea și nimicnicia. Fără de Tine nimic nu putem face, dar nădăjduim că ne vom mântui prin harul Tău, grăind:

Vino dar, Preaînțeleptule Ziditor al vieții;

Vino și lămurește-ne căile Tale cele neînțelese;

Vino, precum un fulger, și luminează sfârșitul vieții pământești;

Vino și binecuvântează tot începutul bun pe care îl punem;

Vino și fii nouă ajutător la fapte bune;

Vino și luminează mintea noastră în ceasul descumpănirii;

Vino și dăruiește tuturor duh de pocaință, ca să se risipească prin acesta scârbele ce stau să vină asupra lumii spre pedepsire;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, și te sălășluiește întru noi!Condacul al 9-leaAtât a iubit Dumnezeu lumea că și pe Fiul Său cel Unul Născut, Care S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și Și-a întins pe Cruce mâinile Sale de Ziditor al lumii, L-a trimis de a răscumpărat din păcat și moarte întreaga lume cu sângele Său! Pentru aceasta, toată zidirea, asteptând libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu, cântă Tatălui care a iubit, Fiului care a răscumpărat și Duhului care sfințește: Aliluia!Icosul al 9-leaDuhul Cel Făcător de Viață, Care S-a pogorât asupra lui Hristos la Iordan, în chip de porumbel S-a odihnit și asupra mea, când mă aflam în scăldătoarea Sfântului Botez; s-a întunecat însă lucrarea bunătății Sale din pricina negurii greșelilor mele. Pentru aceea, precum așteaptă zorii drumețul rătăcit noaptea în pădure, așa și eu însetez de razele tale, Bunule, ca să nu pier cu totul:

Vino dar, la cel pecetluit cu Numele Tău cel Înfricoșat;

Vino dar, și ușurează cugetul chinuit și pârjolit fără cruțare;

Vino și înnoiește întru mine chipul lui Dumnezeu ce s-a acoperit de neguri;

Vino și risipește nălucirile născute din păcat;

Vino și mă învață să împărtășesc durerile străine;

Vino și pleacă-mă să iubesc întreaga Ta zidire;

Vino și dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, și te sălășluiește întru noi!Condacul al 10-lea

Duhul Sfânt îl naște a doua oară pe om spre viața veșnică, Duhul Sfânt îi însuflețește pe mucenici, sfințește preoții, încununează pe cei drepți, face din pâine și vin Însuși Dumnezeiescul Trup și Sânge al Mântuitorului. O, adâncul bogației și înțelepciunii lui Dumnezeu! Dă-ne cununa darurilor Tale - dragostea veșnică și atotiertătoare, care se întristează pentru vrăjmași și vrea ca toți să fie mântuiți: ca, lămuriți fiind prin ea, ca niște fii ai luminii să strigăm: Aliluia!Icosul al 10-leaCine ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu? Scârba, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foamea, sau golătatea, sau nevoia, sau sabia? Dacă ne vom lipsi chiar de toate cele de pe pământ, avem moștenire nepieritoare în ceruri: ci dă-ne, Doamne, să Te iubim nu cu cuvântul sau cu limba, ci cu fapta nemincinoasă și cu nevoința întregii vieți:

Vino dar, Atotputernicule Duh, și ne sporește credința cea atotbiruitoare;

Vino și ne dă îndrăzneală în rugăciune;

Vino și încălzește-ne inimile, ca să nu se răcească dragostea noastră din pricina prea multor fărădelegi;

Vino și dă-ne să nu cădem în vreme de prigoană și de batjocorire a credinței;

Vino și ne păzește de ispite peste puteri și de sminteli;

Vino și înviază inimile noastre prin înrourarea Ta;

Vino și tămăduiește-ne, sfintește-ne și ne ridică, Bunule, cu harul Tău;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, și te sălășluiește întru noi!Condacul al 11-leaAcestea zice Domnul: „Varsă-voi Duhul Meu peste tot trupul, și fiii și fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voștri visuri vor visa, iar tinerii voștri vor vedea vedenii”. Duhule Preadorit, dă-ne doar o firimitură de la masa fiilor celor aleși ai mângâierii Tale, celor care cu umilință Îți strigăm: Aliluia!Icosul al 11-leaAcolo unde ai răsărit, fie și doar pentru o clipă, în locul cel de taină al sufletului, strălucind ca un fulger, neuitată e frumusețea descoperirii Tale, prin care se preschimbă, cu preschimbare dumnezeiască și înfricoșată cuviință, făptura cea de tină. Învrednicește-ne, Bunule Mângâietor, încă din viața pământească să Te vedem cu inima curată, noi, cei care strigăm:

Vino, Fulger dătător de lumină veșniciei;

Vino și luminează-ne cu strălucirea cea neîncetată;

Vino, Vistierul smereniei și Veselia celor blânzi;

Vino, Apă Vie, răcorește-ne arșița patimilor;

Vino, că departe de Tine nu aflăm liniște și tihnă;

Vino, că împreună cu Tine pretutindenea este Împărăția Cerurilor;

Vino și întipărește-ne în suflet pecetea darului Tău;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, și te sălășluiește întru noi!Condacul al 12-leaRâu nesecat al harului, Cela ce ierți păcatele, Duhule Sfinte! Primește rugăciunea noastră pentru întreaga lume, pentru cei credincioși și pentru cei necredincioși și pentru fiii neascultării: și pe toți adună-i în Împărăția Sfintei Treimi, ca să se rușineze de Tine și cel din urmă vrăjmaș-moartea, iar lumea, renăscută prin focul curățitor, să cânte cântarea cea nouă a nemuririi: Aliluia!Icosul al 12-leaVăd cu duhul cetatea lui Dumnezeu - Ierusalimul Ceresc - ca pe o mireasă împodobită, cu chip de soare, în sărbătoare. Aud săltarea drepților la Cina Domnului, aud glasurile Îngerilor și pe Prealuminatul nostru Domn între aleșii Săi, iar durerea, întristarea și suspinarea fug. Împărate Ceresc, Duhule Sfinte, învrednicește-ne prin cununa darurilor Tale să ne împărtășim în Domnul de bucuria veșnică, noi, toți cei care strigăm:

Vino, Bunule, și trezește în noi setea de viața de dincolo de mormânt;

Vino și aprinde în inimile noastre dorirea vieții veacului celui adevărat;

Vino și ne descoperă bucuria Împărăției ce va să fie;

Vino și dă-ne haina strălucitoare ca zăpada a curătiei;

Vino și umple-ne cu strălucirea dumnezeirii;

Vino și ia-ne la nunta Mielului;

Vino și ne învrednicește să împărățim în slava Ta cea veșnică;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, și te sălășluiește întru noi!Condacul al 13-leaO, noian purtător de lumină al iubirii celei mântuitoare, Duhule Făcător de Viață! Încălzește cu suflarea venirii Tale neamul omenesc cel înghețat întru fărădelegi, grăbește pieirea răului cu nepătrunsele Tale judecăți și ne descoperă cum să prăznuim în veșnicie adevărul cel dumnezeiesc, astfel ca să fie Dumnezeu totul întru toate, și cele cerești și cele pământești și cei izbăviți de iad, dimpreună să cânte: Aliluia!

Condacul acesta se repetă de trei ori, după care se zic iarăși Icosul I („Îngerii cu fețe luminoase în ceruri neîncetat slavoslovesc...”) și Condacul 1 („Veniți toți credincioșii să preaslăvim...”), apoi rugăciunea:Rugăciune către Sfântul Duh

(a Sfântului Simeon Noul Teolog)Vino, Viața cea veselă și veșnică și dreaptă, cea atotțiitoare, întru-tot-Sfinte și De-Viață-Făcătorule și Ziditorule Duh, Cela ce ești întru aceeași cinste cu Stăpânirea Tatălui și a Fiului, Care au această egalitate și dumnezeire și unitate de socotință în Trei Fețe.

Vino, Doamne al meu, Tu, pe Care Te-a dorit și te dorește ticălosul meu suflet! Vino, Cel ce Te-ai făcut Însuți dorința întru mine și m-ai făcut a Te dori pe Tine, Cel cu totul neapropiat. Vino, bucuria mea cea neîncetată și desfătarea și slava mea, viața mea, mângâierea sufletului meu.

Fă-Te cu mine un duh, Preabunule Stăpâne, fără de amestecare, fără de mutare, fără de schimbare. Dumnezeule cel peste Toate, fă-Te mie Însuți toate întru toate, hrană negrăită și cu totul nemistuită, care de-a pururea se revarsă în buzele sufletului meu și curge în izvorul inimii mele; îmbrăcămintea care strălucește și cu totul arde pe draci. Curăția care mă spală pe mine prin nestricăcioase și sfinte lacrimi, pe care venirea Ta le dăruiește celor la care vine. Fă-Te mie, Doamne, lumină neîncetată; și soare neapus, în tot locul strălucindu-mă pe mine. Cela ce nu Te întorci de la nimenea din toți. Ca să nu ne acoperim de întunericul păcatelor noastre, nevoind a veni către noi. Depărtează de la mine, Doamne, toată înălțarea cea pierzătoare și-mi dă mie, Doamne, întreaga înțelepțire a ochilor. Pune limbii mele frâu. Arată auzirile mele bine supuse sfintelor Tale porunci. Dă-mi răbdare întru necazuri. Înțelepțește și întărește inima mea întru împreună pătimire, întru milostivire, întru dragoste, întru smerită cugetare, în sinea mea și către toți, întru întoarcere dinspre lenevia și trândăvia dracilor, în care ca în niște dulceți m-am desfătat. Dă-mi mie deslușire în gânduri, ca să aflu pe care dintre ele se cade mai mult a le alege. Dă-mi a cunoaște uneltirile diavolului și pe acestea împreună cu el a le lepăda; și cu totul a-mi tăia voia mea și a atârna cele ale mele de purtarea Ta de grijă și de la aceasta a nădăjdui folosul. Căci la Tine este viața mea, mântuirea mea. Și pe Tine Te binecuvântez și Te slăvesc și Ție mă închin, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Purcezător și Celui de o veșnicie cu Tine și de o ființă cu Tine al Lui Fiu, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.Reply With Quote