View Single Post
  #2  
Vechi 30.08.2011, 18:16:45
ioanna's Avatar
ioanna ioanna is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 20.07.2011
Locație: Cluj-Napoca
Religia: Ortodox
Mesaje: 3.494
Implicit partea a 2-a

Narațiunea evanghelică despre relația de iubire religioasă dintre Învățător și Maria Magdalena, apologurile rabbinice despre ipostazele diverse ale conviețuirii tannaim-ilor cu prostituatele, se încadrează în vasta perspectivă exegetică deschisă de Cartea profetului Osea, scrisă în ultimii ani ai Regatului din Nord, cu puțin timp înainte de cucerirea Samariei de către asirieni (721 î. H.). Din porunca lui Dumnezeu, Osea a luat de soție pe Gomer, fiica lui Diblaim, o femeie desfrînată care i-a născut „copii de desfrînată“: pe Izreel, Lo-Ruhama sau „cea neiubită“ și Lo-Ami sau „nu este poporul meu“. Înțeles ca o descriere a vieții conjugale a lui Osea sau ca o alegorie care transpune textul biblic în planul simbolismului profetic, acest aggadah este o revelație despre istoria lui Israel ca istorie a mîntuirii. Gerhard von Rad consideră că „întreaga predicare a lui Osea este înrădăcinată în istoria salvării“ și că focalizarea profețiilor asupra căsătoriei dintre profet și o femeie desfrînată ca metaforă a nunții istorice și religioase dintre Elohiim și Israel ca popor ales, dar întinat prin păcatul închinării la idoli, reprezintă translația curajoasă și resemnificarea, în interiorul iahwismului, a unor ritualuri care au aparținut, inițial, religiei canaaneene a naturii și fertilității, de pildă căsătoria dintre Baal și pămînt. Osea numește „preadesfrînare“ imersiunea lui Israel în religia Canaanului , iar Gomer este invectivată nu atît ca prostituată, cît ca femeie care a luat parte la ritualurile și sărbătorile închinate lui Baal, al cărui cult al fertilității presupunea dezgolirea trupului și scene lubrice4

Istoria salvării se împlinește însă prin întoarcerea soției smintite la „bărbatul ei cel dintîi“ și la starea de puritate de la începutul căsătoriei, iar Israel Îl va numi pe Dumnezeu „Bărbatul meu“ și nu-i va mai zice „Baalul (stăpînul) meu“. Totodată, „copiii desfrînatei“ se leapădă de negativitate, Izreelul înfrîngerii și pierzaniei devine Izreel al biruinței și bucuriei, Lo-Ruhama se preschimbă în Ruhama și Lo-Ami în Ami: „Și-mi voi semăna pe Israel în țară și Mă voi milostivi spre Lo-Ruhama și voi zice către Lo-Ami: Tu ești poporul Meu!, iar el Îmi va răspunde: Tu ești Dumnezeul meu!“ Evenimentul final al salvării este o întoarcere la evenimentul teocratic care a inaugurat salvarea, anume ieșirea din țara Egiptului și rătăcirea în pustie, iar Israel trebuie să unifice, în cuprinsul timpului istoric, începutul și sfîrșitul căii mîntuirii. Prin reîntoarcerea în pustie, soția necredincioasă se va însingura iarăși în Dumnezeul ei, se va lepăda de Baal și de plăcerile deșarte ale adulterului religios, pentru a trăi din nou în adevăr și neîntinare și a se bucura de puritatea reînhymenării 5

Întîlnirea dintre mîntuitori, profeți, sfinți, învățători, pe de o parte, și curtezane sau prostituate, pe de altă parte, evidențiază nostalgia familiei omenești după grădina beatifică a paradisului terestru, în care bărbatul și femeia trăiau în curățenie trupească și sufletească, în proximitatea Prezenței Divine, fără a cunoaște binele și răul. Pentru bărbații lui Dumnezeu care s-au eliberat de lanțurile senzualității și ispitelor carnale, convertirea, căința și salvarea femeilor desfrînate este rodul predicării Cuvîntului lui Dumnezeu sau Legii religioase în spațiul sufletesc-spiritual al unor ființe create după chipul și asemănarea Creatorului, ale căror spații lăuntrice au fost traumatizate de undele seismice ale imploziei orgasmice. Răul paroxismului erotic este astfel înlocuit de binele credinței și adevărului religios, iar risipirea trupurilor în dansul haotic al masculinității și feminității se metamorfozează în hagiografie.

Din perspectiva sfințeniei creștine, contemplarea frumuseții feminine devine o artă înduhovnicită a lăudării lui Dumnezeu, Care a dăruit harul desăvîrșirii omenești unor ființe al căror arhetip l-a conceput în hebdomada Facerii. Sfîntul care contemplă, femeia contemplată și actul contemplației operează o transmutare a frumuseții păcătoase, a păcatelor trupești săvîrșite în trecut, într-un imn al căinței, purității și neprihănirii omenești, într-o cîntare a cîntărilor care are drept subiect înfrumusețarea frumuseții lumești prin frumusețea împărăției lui Dumnezeu.

Convertirea femeilor desfrînate la tainele nerostite ale adevărului religios constituie preschimbarea frumuseții trupești în frumusețe a grădinii celeste a Dumnezeului Viu. Preafericitul Nonnus, episcop al Antiohiei, privește extaziat strălucitoarea frumusețe a Pelaghiei, cea dintîi dintre actrițe (prima mimarum) și curtezane, care trece pe străzile orașului călare pe un asin, cu trupul gol, înveștmîntat doar în razele aurului, mărgăritarelor și pietrelor prețioase. În timp ce fețele bisericești din anturajul său se arată oripilate de priveliște și se grăbesc să se ferească din calea ispitei, preafericitul Nonnus contemplă cu bucurie nețărmurită covîrșitoarea simfonie de frumusețe omenească din fața sa: „După care și-a întors fața zicînd către episcopii ce ședeau în jurul lui: Voi nu v-ați desfătat de frumusețea ei atît de mare? Iar întrucît aceia n-au răspuns nimic, și-a pus fața pe genunchi și pe cartea sfîntă ce o ținea cu sfintele mîinile sale și astfel și-a umplut tot sînul cu lacrimi, și suspinînd adînc a spus iarăși episcopilor: Nu v-ați desfătat de frumusețea ei atît de mare? Iar întrucît aceștia nu răspundeau nimic, a spus: Cu adevărat, eu m-am desfătat foarte tare și mi-a plăcut frumusețea ei, fiindcă pe aceasta Dumnezeu o va pune înainte și o va așeza în fața înfricoșătorului și minunatului scaun de judecată cînd o va judeca atît pe ea, cît și episcopia noastră.“ 6

Avva Pafnutie își părăsește ermitajul, îmbracă haine lumești și se duce în casa Thaisei, o frumoasă prostituată dintr-o cetate a Egiptului. Ascetul îi dă o monedă (solidum) drept preț al păcatului ipotetic, care nu numai că nu va fi săvîrșit, dar o va ajuta pe seducătoarea femeie să cunoască, să-și reamintească botezul în apele căinței. Părintele deșertului o roagă să-l conducă într-un iatac mai tainic, iar în cuvintele Thaisei își face loc, în mod surprinzător, o credință sinceră în Dumnezeu: „Este unul, dar dacă te temi de oameni, află că nimeni nu intră vreodată în acest iatac dinafară. Afară numai de Dumnezeu, întrucît nu este nici un loc care să se poată ascunde de ochiul Dumnezeirii. Auzind aceasta, bătrînul îi spune: Știi deci că este un Dumnezeu? La care aceea a răspuns: Știu că este Dumnezeu și împărăția veacului viitor, și chinurile viitoare ale celor păcătoși.“ 7

La rîndul său, Maria Egipteanca își începe pelerinajul pe calea pocăinței, vieții în tebaidă și sfințeniei, în curtea Bisericii din Ierusalim, în fața icoanei Fecioarei Maria, în ziua Înălțării Crucii. Oglindirea feminității păcătoase în feminitatea îndumnezeită a imaculatei concepții determină aneantizarea răului lumesc din trupul prostituatei și înlocuirea lichidelor impure care umpleau vasul din carne și sînge cu izvorul idealului christic: „Fecioară Stăpînă, care ai născut după trup pe Dumnezeu Cuvîntul. Știu, știu că nu este cuviincios și binecuvîntat ca eu, atît de necurată, atît de spurcată, să văd icoana ta, a pururea Fecioarei, a celei curate, care ai trupul și sufletul curat și neîntinat. (...) Poruncește, Stăpînă, să-mi fie deschisă și mie ușa dumnezeieștii închinări a Crucii. Dumnezeului născut din tine te dau chezășuitoare, că niciodată nu voi mai pîngări acest trup prin vreo împreunare rușinoasă, iar după ce voi vedea lemnul Crucii Fiului tău, mă voi lepăda numaidecît de lume și de toate din lume și îndată plec acolo unde tu ca o chezășuitoare a mîntuirii mele mă vei povățui și mă vei îndruma.“ 8

Apologurile despre apropierea tragică, redemptoare, dintre mîntuitor și curtezane sînt incluse și în canonul budhhist, Tripitaka. Capitoluldespre curtezana Floare de Lotus statuează cele patru lucruri în care omul nu poate găsi sprijin: tinerețea care se preschimbă în bătrînețe; vigoarea care se dizolvă în moarte; bucuria de a trăi împreună cu rudele, de la prima pînă la a șasea spiță, deoarece ziua despărțirii va veni curînd; bogățiile acumulate, deoarece ele vor fi risipite. Curtezana Floare de Lotus locuia în Rajagriha, iar Buddha predica pe muntele Gridhrakuta, în apropierea orașului. Frumusețea ei era fără egal și toți bărbații tineri din familiile aristocratice o vizitau. Într-o zi, Floare de Lotus se hotărește să renunțe la lume și să devină călugăriță, bhiksuni. Pornește spre munte, pentru a ajunge în proximitatea Mîntuitorului, dar la jumătatea drumului întîlnește un izvor. În timp ce se spală și își potolește setea, își privește în apă chipul roz și proaspăt, părul închis la culoare, formele desăvîrșite ale trupului. Floare de Lotus începe atunci să regrete decizia în urma căreia se dăruise pe sine vieții monastice și își spune: „Cînd o femeie se naște în lume cu un asemenea trup, cum ar putea ea oare să se lepede de ea însăși și să devină sramana? Trebuie, mai curînd, să profit de prezent, pentru a-mi satisface dorințele personale.“ Aceste gînduri o fac să se întoarcă din drum, dar încă din momentul primei rezoluții Buddha concepuse înlănțuirea de evenimente în urma cărora Floare de Lotus avea să experimenteze convertirea și salvarea.
Reply With Quote