View Single Post
  #26  
Vechi 28.02.2014, 14:59:53
SteaEmy SteaEmy is offline
Junior Member
 
Data înregistrării: 08.03.2010
Mesaje: 6
Implicit

Acatistul Sfintei Mucenițe Fotini

Condac 1
Pe mucenița lui Hristos cea aleasă dintre samarineni, care cu râvnă dumnezeiască a străbătut cetăți și sate propovăduind la multe neamuri lumina Evangheliei și cu suflet vitejesc a îndurat chinuri nesuferite, pe Fotini cea întocmai cu apostolii, prea mărindu-o să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Icos 1
Trecând Iisus, Mântuitorul lumii din Iudeea către ținutul Galileii prin Atotștiința Sa a cunoscut sufletul tău cel ales ascuns între locuitorii Samariei celei defăimate și cu smerenia Păstorului în căutarea oii rătăcite, venind în căutarea ta și cerându-ți apă, ți-a deșteptat setea mântuirii și a iubirii ce nu piere, iar noi fericindu-te îți grăim:
Bucură-te, că cerându-ți Domnul apa ți-a arătat că întru El, vrăjmășia dintre iudei și samarineni încetează;
Bucură-te, că te-a făcut a vedea că însăși natura la iubire frățească și mulțumirea Creatorului ne îndeamnă;
Bucură-te, că Hristos ți-a vestit că El este apa cea vie din care bând cineva, în veac nu mai însetează;
Bucură-te, că văzându-te nedumerită, schimbându-ți cugetul spre cele cerești, ți-a poruncit a-l chema pe bărbatul tău;
Bucură-te, că răspunzând că nu ai bărbat, El ți-a vorbit de cei cinci pe care i-ai avut și de cel care nu îți era bărbat;
Bucură-te, că văzându-ți descoperită taina inimii, de prooroc L-ai cunoscut;
Bucură-te, că începând a gândi după duh, despre locul închinării Domnului L-ai întrebat;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 2
Peste veacuri răsună și astăzi cuvintele Domnului: “Dă-mi apă să beau!” îndemnându-ne la faptele bunătății. Noi însă Îl lăsăm singur și însetat pe cruce pe Cel ce pentru noi S-a jertfit, nu ne lăsa muceniță prea cinstită, ci ajută-ne să urâm păcatul și prin sfintele tale milojciri să aflăm milă și izbăvire în ziua judecății, cântând cu umilință: Aliluia!

Icos 2
Privirea cea plină de duioșie a Răscumpărătorului, pătruzându-te până la cele dinlăuntru ale sufletului, ți-a frânt legăturile robiei morții și încredințându-te a fi chiar El, Mesia cel așteptat, cu dor l-ai mărturisit Lumina lumii, pentru care auzi de la noi:
Bucură-te, muceniță Fotini, porumbița lui Hristos cea prea frumoasă;
Bucură-te, că aflându-te Domnul pe brațele iubirii Sale te-a purtat;
Bucură-te, că odraslă a luminii ni te-a dăruit;
Bucură-te, că de însuși glas al lui Hristos te-ai învrednicit a fi învățată;
Bucură-te, că blânzii ochi ai Mielului, cei asemenea cerului senini ai văzut;
Bucură-te, că de privirea dumnezeiescului Său chip te-ai învrednicit;
Bucură-te, că găsind pe Mesia, nici găleată, nici apă nu ai mai dorit;
Bucură-te, că apei vieții părtașă te-ai făcut;
Bucură-te, că tuturor ai vestit pe Mirele neprețuit;
Bucură-te, că pe urmele Sale n-ai pregetat a merge;
Bucură-te, că și viața pentru El ți-ai pus;
Bucură-te, învrednicindu-ne și pe noi a nu fi lipsiți de prea scumpa Lui față;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 3
Însetați suntem, fericită muceniță, însă apei vieții nu ne arătăm vrednici și nici râvnă dumnezeiască, asemenea ție n-am dobândit, măcar că netrebnici cu totul ne aflăm, dăruiește-ne nouă folosința ta cea tare, ca neîncetat să cântăm: Aliluia!

Icos 3
Mergând cu grăbire în cetate, spus-ai cele întâmplate ție la fântână și pe toți i-ai chemat a vedea pe Mesia. Ducându-se aceia și încredințându-se ei înșiși, împreună cu tine L-au urmat, iar noi te lăudăm cu graiuri ca acestea:
Bucură-te, că în ziua Cincizecimii de la apostoli ai primit sfântul botez;
Bucură-te, că iubirea păcatului ai lepădat;
Bucură-te că țărânii nu te-ai mai supus;
Bucură-te, că de poftele rușinoase te-ai dezgustat;
Bucură-te, că viață nouă în Hristos și pentru Hristos ai trăit;
Bucură-te, că șuvoaiele apei celei vii ți-au fost desfătare îndestulătoare;
Bucură-te, că focul ce-ți ardea în suflet, pretutindeni l-ai răspândit;
Bucură-te, că sfintele tale picioare n-au mai aflat răgaz;
Bucură-te, că nimic nu a putut opri a ta alergare;
Bucură-te, neînfricată propovăduitoare a Cuvântului;
Bucură-te, a păgânilor întoarcere la Adevăr;
Bucură-te și îndepărtează norul întunecării noastre sufletești;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 4
Nu înceta a te ruga, muceniță prea lăudată, pentru fiii tăi cei împresurați de ispite și de nevoi, ci tinzând asupră-ne pavăză ocrotirii tale ridică-ne a-ți aduce prinos de mulțumire cântarea: Aliluia!

Icos 4
Aducând cu smerenie închinarea cea plăcută Domnului, cea în duh și în adevăr, pildă ai fost tuturor și pe toți i-ai îndemnat a cunoaște pe Dumnezeu de Tată, părăsind orbirea ritualurilor formaliste și a jertfelor moarte și îmbrățișând mila și dragostea, pentru care te lăudăm, cântându-ți:
Bucură-te, că pe Unul, Singurul Dumnezeu în trei Fețe ai propovăduit;
Bucură-te, că pe Acela ca pe Dumnezeul iubirii L-ai vestit;
Bucură-te, că ai învățat că Aceluia, iubire de fiu se cuvine a-I aduce;
Bucură-te, că apropierea cu inima, iar nu frica de rob ai propovăduit;
Bucură-te, căci credință și faptă, intru cunoștință și dragoste ai prea mărit;
Bucură-te, că jertfa duhului umilit, mai presus de sângele țapilor și al berbecilor jertfiți a alege, ai învățat;
Bucură-te, că slujirii cu inimi de piatră și minți întunecate te-ai împotrivit;
Bucură-te, că idolii cei nesimțitori i-ai defăimat;
Bucură-te , că pe mulți i-ai întors de la închinarea acelora;
Bucură-te, încălzind și inimile nesimțitoare;
Bucură-te, întorcându-ne de la slujirea idolilor patimilor noastre;
Bucură-te, insuflându-ne nouă iubirea și apropierea de fiu către Tatăl;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 5
Botezându-se împreună cu tine cei doi fii ai tăi și cele cinci surori după trup, ați strălucit ca o salbă de diamante pe ogorul Împăratului și întorcând pe mulți din căile pierzării v-ați țesut porfira nepieritoare a slavei, prin sângele muceniciei vărsat din dragoste pentru Acela, Căruia îi cântați, în veșnică desfătare: Aliluia!

Icos 5
Plinind Hristos lucrarea încredințată de Părintele Ceresc și pecetluindu-o cu jertfa Sa pe cruce, sfinții săi ucenici au purces în toată lumea întru răspândirea învățăturii Sale. Printre aceia numărându-te și tu, fericită, cu mare înflăcărare ai propovăduit “nebunia crucii” înviind în dreapta credință mulțimi nenumărate, pentru care îți grăim:
Bucură-te, că de firea femeiască cea neputincioasă n-ai ținut seama;
Bucură-te, că pentru scumpul tău Mire, multe neajunsuri ai răbdat;
Bucură-te, că de multe ori desculță și flămândă te-ai trudit de dragul Evangheliei;
Bucură-te, că odihnă și mângâiere ai socotit rodirea în inimi a Cuvântului;
Bucură-te, că sfintele tale picioare au străbătut distanțe mari, ca să-i apropii de Domnul pe cei depărtați;
Bucură-te, că ai vestit comoara Evangheliei în Siria și Fenicia;
Bucură-te, că luminându-i pe aceia, în numele Treimii i-ai plecat a se boteza;
Bucură-te, că și în Palestina, pe mulți i-ai covertit la Adevăr;
Bucură-te, că Egiptul cel deșert l-ai înflorit cu învățătura cea de sus;
Bucură-te, că ajungând la Roma ai vorbit cu putere multă;
Bucură-te, că ascultându-ți mărturisirea, mulți au crezut;
Bucură-te, că prin tine nenumărate suflete s-au întors și prin baia pocăinței s-au curățit;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 6
După martiriul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, aflându-te împreună cu fiul cel mic Iosua, în cetatea Cartagina din nordul Africii, ați fost înștiințați prin descoperire despre cele ce urma să pătimiți pentru numele lui Hristos din partea prigonitorilor credinței și înconjurați de alai mare de credincioși, ați mers la Roma, la tiranul împărat Nero, cântând în inimile voastre: Aliluia!

Icos 6
Văzându-te împăratul Nero însoțită de mulțimea de creștini ce te-a urmat și întrebându-te pricina venirii către el, ai început fericită, cu fierbinte râvnă a-L mărturisi pe Hristos. Sosind din Italia și fiul tău cel mare, Victor, cel numit de Domnul, Fotinos împreună cu guvernatorul Sebastian pe care acesta îl aduse la credință, uniți în același gând, ca o familie de mucenici ați dorit a pătimi pentru Hristos, iar noi vă prea mărim cu laude ca acestea:
Bucură-te, maică a mucenicești vlăstare;
Bucură-te, că fiul tău Iosua ți-a urmat în propovăduire și în pătimire;
Bucua-te, că și Fotinos a lepădat cinstea de stratilat și voied a toată Italia;
Bucură-te, că nu s-a învoit a-i persecuta pe creștini, ci a dorit mai vârtos a fi chinuiți împreună cu ei;
Bucură-te, că prietenul său, guvernatorul Sebastian încercând a-l opri, a orbit;
Bucură-te, că după trei zile de bolire și amuțire, a cerut botezul;
Bucură-te, că botezându-se, îndată s-a tămăduit și pe Dumnezeu L-a slăvit;
Bucură-te, că surorile tale: Anatoli, Foto, Fotis, Paraschevi și Chiriachi vi s-au alăturat;
Bucură-te, că dragostea de fii și de rudenii, desăvârșită în Hristos a ajuns;
Bucură-te, căci chemării lui Hristos cu propria viață i-ați răspuns;
Bucură-te, mielușița Domnului și ceată binecuvântată;
Bucură-te, aleasă pilduire de petrecere sfințită și iubire înflăcărată;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!
Reply With Quote