View Single Post
  #28  
Vechi 28.02.2014, 15:03:20
SteaEmy SteaEmy is offline
Junior Member
 
Data înregistrării: 08.03.2010
Mesaje: 6
Implicit

Acatistul Sfintei Mucenițe Fotini - continuare

Condac 10
Mustrându-te cu furie că n-ai încetat nici în închisoare a întări credința creștină, prigonitorul a poruncit să fii răstignită pe cruce cu capul în jos și strujită trei zile, apoi lăsată atârnată alte patru zile. Acestea făcându-se, ostașii ce veneau către tine au orbit, iar un înger al Domnului pogorându-se din cer te-a dezlegat de pe cruce și vindecându-te de toate rănile, ți-a așternut pe buze cântarea îngerească: Aliluia!

Icos 10
Precum Domnul S-a rugat pentru cei ce-L batjocoreau, așa și tu, prea lăudată, făcându-ți-se milă de orbirea slugilor împăratului, cerând îndurarea Stăpânului asupra lor, și-au recăpătat vederea și crezând în Hristos au primit botezul. Înștiințându-se tiranul a poruncit ca iarăși să-ți fie jupuită pielea și să fii azvârlită într-o fântână seacă, iar noi minunându-ne de statornicia ta în chinuri, te mărim și-ți zicem;
Bucură-te, următoarea lui Hristos până la ultima suflare;
Bucură-te, că jupuirea trupului tău, îmbrăcăminte de nestricăciune ți s-a făcut;
Bucură-te, că mare binecuvântare socoteai a suferi pentru Domnul;
Bucură-te, că răbdând, fierbinți rugăciuni înălțai;
Bucură-te, că din fântână, te-au băgat iarăși în închisoare;
Bucură-te, că arătându-ți-se Domnul, te-a pecetluit cu semnul Sfintei Cruci;
Bucură-te, că în chip minunat te-ai făcut din nou sănătoasă;
Bucură-te, că sufletul ți l-ai dat în mâinile Celui pe care L-ai iubit cu ardoare;
Bucură-te, că cete de îngeri cântau înălțarea lui intru slavă;
Bucură-te, că pentru pătimirile ce ai suferit, cu dar de sfințenie a fost învăluit trupul tău;
Bucură-te, că noian de minuni și tămăduiri izvorăști până astăzi dintr-însul;
Bucură-te, că mângâiere și lumină te-a dăruit Dumnezeu neamului nostru;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 11
Nu trece cu vederea, muceniță Fotini, pe cei ce cu umilință și evlavie înalță către tine aceste puține cuvinte de laudă. Deschide-ne nouă ușile îndurării, că prin sfintele tale mijociri să ne învrednicim și noi, smeriții, veșnicei mântuiri și neîntreruptei cântări: Aliluia!

Icos 11
Făclie strălucitoare lumii fiind, prea cinstită, ai revărsat harul cel dumnezeiesc prin osârdia propovăduirii Evangheliei și prin mărturisirea acesteia în chinurile cele înfricoșătoare, căci văzând poporul răbdarea ta din munci și minunile ce se făceau, se boteza și binecuvânta pe Dumnezeu care cu o astfel de tărie îmbracă pe ai Săi, zicând împreună cu noi:
Bucură-te, solie de pace și neprihănire;
Bucură-te, rază a slavei neînserate;
Bucură-te, odihnă sufletelor învolburate;
Bucură-te, cercetarea celor apăsați de ispite și păcate;
Bucură-te, lumină dulce, alungătoarea duhurilor necurate;
Bucură-te, cântare de slavă a celor izbăviți de la moarte;
Bucură-te, sprijinul nostru în primejdii nenumărate;
Bucură-te, mireasmă ce ne îmbii a jindui virtuțile înălțătoare;
Bucură-te, porumbel ceresc ce ne îndemni spre gânduri curate;
Bucură-te, turn de nădejde al celor descurajați și mâhniți;
Bucură-te, mijlocitoare fierbinte pentru sufletele noastre întinate;
Bucură-te și venind ne ajută când vom da seamă, la Judecată;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 12
Dezleagă, muceniță prea iubită, din mrejele vrăjmașului urâtor al binelui și urzitor de urâciune, pe cei cuprinși de erezii și credințe pierzătoare. Așterne pacea și bunăvoirea între oameni, ca uniți în dragoste frățească, izbăvindu-ne prin tine, să cântăm veșnic: Aliluia!

Icos 12
Cântând cu bucurie laude proslăvirii tale, îți fericim râvna cea mare pentru răspândirea Evangheliei și cinstindu-te întocmai cu apostolii, ne închinăm ție ca uneia ce te-ai învrednicit apei celei vii, cu care rourează-ne și pe noi, cei ce grăim către tine:
Bucură-te, veselia și minunarea cereștilor cete;
Bucură-te și a noastră bucurie și nădejde;
Bucură-te, ceea ce ne învelești cu acoperământul ocrotirii tale;
Bucură-te, adiere plăcută ce ne revarsă har dumnezeiesc;
Bucură-te, dăruitoare și înțelepciune și luminare;
Bucură-te, că auzi îndată a noastră strigare;
Bucură-te, că în frământări și dureri ne aduci ușurare;
Bucură-te, vas ce reverși mirul milostivirii;
Bucură-te, punte ce ne scapi de înghițirea valurilor amăgitoare;
Bucură-te, folositoarea cea tare a creștinilor evlavioși;
Bucură-te, rugătoare nebiruită pentru fii tăi;
Bucură-te, limanul și îndrăznirea cea de la moartea noastră;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 13 ( de trei ori)
O, mare muceniță Fotini, care după toate pătimirile pământești te odihnești în slava și desfătarea sfinților, cercetează cu har de sus pe robii tăi. Dăruiește-ne credință nezdruncinată, dragoste și răbdare și curățând tina de pe ochii sufletului nostru, arată-ne moștenitori ai veșnicelor bunătăți și neîncetatei cântări îngerești: Aliluia!

Rugăciune
O, mult pătimitoare porumbiță a lui Hristos, Fotini primește smerita noastră rugăciune de acum și nu trece cu vederea năzuința ce avem către al tău ajutor! Nu ne îndepărta de la izvorul darurilor tale pentru urâțenia noastră sufletească și pentru călcările de fiecare zi ale Evangheliei vestite de tine în îndelungate suferințe.

Tu, muceniță, prea mărită care rănindu-te de dragostea lui Hristos ai îndurat cu mare osârdie munci nesuferite, rănește și sufletele noastre cu străpungerea pocăinței și ne învață a primi cu bucurie toate scârbele și necazurile cele ce pentru mulțimea răutăților noastre, ne împresoară.

Aprinde în noi iubirea cea către semenii noștri și ne învrednicește să săvârșim cu pace viața aceasta, în faptele bunătății, cântând laudă ție și slavă Sfintei Treimi: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!
Reply With Quote