View Single Post
  #658  
Vechi 14.05.2008, 21:17:06
silviu.pintilie silviu.pintilie is offline
Junior Member
 
Data înregistrării: 29.03.2008
Mesaje: 18
Implicit

6.3 Sfântul Botez


Taina Sfântului Botez reprezintă o altă controversă pentru credincioșii celor două Biserici. Deseori clericii Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi sunt învinuiți a boteza a doua oară, ceea ce nu este adevărat. Ținem rânduiala sfintelor canoane și împreună cu Sf. Ap. Pavel mărturisim „un botez”, dar un botez întru dreapta credință și săvârșit de către cleric dreptslăvitor.
Canonul 50 al Sfinților Apostoli caterisește pe episcopul sau preotul care nu va săvârși cele trei afundări la taina sfântului botez, după porunca dată de Mântuitorul Sf. Apostoli zicându-le: „Mergând învățați toate neamurile botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” (Matei 28,19).
Însăși denumirea de botez derivă din latinescul „baptizare” care se traduce prin cufundare, deci botezul presupune noțiunea de cufundare, în Biserica Ortodoxă ele fiind trei la număr, după cele trei fețe ale Sfintei Treimi.
Din tâlcuirea celui de-al 50-lea canon al Sf. Apostoli se poate deduce că trei lucruri sunt necesare în mod obligatoriu la săvârșirea tainei sfântului botez : apă sfințită, afundare în apă și scoaterea, amândouă întreite și chemarea celor trei ipostasuri ale Dumnezeirii, Tatăl, Fiul și Sf. Duh.
Moartea lui Iisus Hristos a reprezentat singurul mijloc necesar mântuirii întregului neam omenesc, cât și a împăcării omului cu Dumnezeu. Fără de acesta era cu neputință a se împăca omul cu Dumnezeu și ar fi fost de nevoie să rămână în veac vrăjmaș al Lui neîmpăcat. Și aceasta însemnând-o Pavel zicea : „ Vrăjmași fiind noi, ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său”(Rom 5,10). Drept aceea și pentru a se lucra totdeauna pomenirea negrăitei acestei faceri de bine a lui Dumnezeu către om, dar și pentru a se lucra de aici înainte totdeauna mântuirea oamenilor prin moartea Acestuia, atât însuși Cel ce cu trupul a suferit moartea, Iisus Hristos, cât și dumnezeieștii săi ucenici și toți purtătorii de Dumnezeu Părinți au rânduit ca în mod obligatoriu la toată taina să se facă închipuirea morții Lui și implicit la toată sfințita lucrare. Dar închipuirea stăpâneștii morți la taina botezului se lucrează prin cele trei afundări, ce întru dânsa se săvârșesc. La toate celelalte din afară de om se face închipuirea stăpâneștii morți, iar la sfântul botez însuși omul întru sine-și lucrează moartea Domnului, adică însuși cel ce se botează cu închipuire moare și împreună se îngroapă cu Iisus în apa botezului. Și martor la aceasta este Sf. Ap. Pavel zicând : „Câți în Hristos ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat, așadar împreună ne-am îngropat cu Dânsul întru moarte” (Rom. 6,4). Deci pentru ca să se facă întru noi asemănarea morții lui Hristos și îngropării Sale celei de trei zile, în mod imperativ se cuvine să se facă cele trei afundări, iar altminteri este cu neputință. Deci cel ce cu sfințenie se botează prin cele trei afundări în apă, pe dumnezeiasca și începătoare moarte și îngropare cea de trei zile și trei nopți a lui Hristos dătătorul de viață o urmează.
Sf. Ioan Damaschin zice că „prin cele trei afundări botezul însemnează pe cele trei zile ale îngropării Domnului”. De aceea aduce spre mărturie pe Părinții noștri cei vechi către întărirea mărturisirii celor trei afundări ale adevăratului botez.
Însuși Corderie, teologul latinilor, în cuvântul lui „Despre Botez” surpă ipoteza greșită a lui Toma Achinatul, care zice că ar fi lucru indiferent, dacă se face botezul ori în trei afundări, ori nu. Și chiar Corderie povățuiește a se păzi cu neschimbare cele trei afundări în trei ieșiri, după rânduiala botezului Bisericii noastre de Răsărit. Din acest motiv în Biserica Sf. Marcu din Veneția se afla o colimvitră (cristelniță) din marmură spre rușinarea papistașilor, care săvârșeau botezul prin stropire. Încă și papa Pelaghie într-un glas cu Corderie afirmă: „Neapărat trebuie ca cele trei afundări să se facă la Sf. Botez”.
De vreme ce cele trei afundări și ieșirile sunt obligatorii într-un botez, pentru a se închipui prin ele moartea cea de trei zile și de trei nopți, îngropare și învierea Mântuitorului, prin care se dă de la Dumnezeu oamenilor mântuirea, lăsarea păcatelor și împăcarea cu Dumnezeu, în aceste condiții botezul prin stropire a celor din Apus (catolicii), lipsit fiind de afundări și scoateri, prin urmare este lipsit și de închipuirea morții celei de trei zile și trei nopți, cât și de închipuirea îngropării și a învierii Domnului. Iar, dacă botezul prin stropire este lipsit de acestea, atunci este lipsit de tot darul și sfințenia, cât și de lăsarea păcatelor . Și, dacă se împotrivesc latinii (catolicii) zicând că botezul lor prin stropire, la care se adaugă cele trei chemări ale Sfintei Treimi, este dătător de Sfințenie și de Dar, învață-se ei că botezul nu se săvârșește prin singurele chemări ale Sfintei Treimi, ci are trebuință neapărat de închipuirea morții, a îngropării și a învierii Domnului. Că nici singură credința cea în Sfânta Treime nu mântuiește pe cel ce se botează, ci împreună cu dânsa de nevoie este și credința cea întru moartea lui Hristos. Că zice marele Vasile : „ În trei afundări și în trei chemări se săvârșește taina botezului, pentru ca și chipul morții Domnului să se închipuiască, iar cu predanisirea cunoștinței de Dumnezeu să ne luminăm la suflet cei ce ne botezăm”.
Deci dacă botezul apusenilor (catolicilor) este eretic și neprimit pentru cele ce s-au zis mai sus, se cade ca și noi dreptslăvitorii să luăm aminte la al nostru, a nu săvârși această sfântă taină în ligheane sau covățele întru care abia se afundă partea picioarelor copiilor ce se boteză.
Urmând rânduielilor Sfintelor canoane, și noi împreună cu Sfinții Apostoli, conform celui de-al 46 canon al lor, mărturisim: : „Episcopul sau clericul care va primi ereticescul botez să se caterisească, căci ce conglăsuire este lui Hristos cu Veliar sau credinciosului cu necredinciosul.
În nota 83 din tâlcuirea acestui canon aflăm despre „Sfântul Sfințit Mucenic Chiprian, episcop al Calcedonului și întreg soborul cel împreună cu el, 84 de episcopi care leapădă botezul ereticilor, urmând apostolescului canon de mai sus, cât și canonului 68 apostolesc, care zice că cei de eretici botezați este cu neputință a fi creștini sau clerici. Urmând ei aceste canoane, la rândul lor, Sfântul Sfințit Mucenic Chiprian și cei 84 de episcopi au întărit canon prin care leapădă, atât botezul ereticilor, cât și pe cel al schismaticilor, dovedind acest lucru din scrierile Sf. Scripturi, mai ales din cele ale Sf. Ap. Pavel, care zice: „Un Domn, o Credință și un Botez” (Efeseni 4). Căci dacă, zic ei, una este Soborniceasca Biserică și unul este Botezul adevărat, cum poate fi adevărat botezul ereticilor și al schismaticilor, de vreme ce ei nu sunt înlăuntru în Biserica cea Sobornicească, ci s-au rupt prin eres sau schismă? Iar de este adevărat Botezul ereticilor și al schismaticilor și este adevărat și cel al dreptslăvitoarei și soborniceștii Biserici, atunci nu este un botez, precum strigă Pavel, ci două, ceea ce este prea cu necuviință. Adaugă ei încă și aceasta, că socoteala aceasta de a nu primi botezul ereticilor, nu ne este nouă proaspătă, adică a lor, ci este veche și de cei mai dinainte a lor cercată. Canonul acestui Sobor și sfântul a toată lumea al 6-lea Sobor prin canonul al 2-lea, l-au pecetluit. Și de unde mai înainte era canon localnic, acum este canon al Soborului a toată lumea . Într-un glas cu Sf. Chiprian și cu Soborul cel de pe lângă el, și Sf. Firmilian, cel ce a stătut exarh al Soborului celui din Iconia, strică și leapădă mai ales botezul ereticilor. Că scriind către Sf. Chiprian, zice acesta: „Dar cine, măcar să fi ajuns la vârful desăvârșirii și al înțelepciunii, poate a se întări și a crede că singură suprachemarea celor trei nume ale Sf. Treimi, este destulă spre iertarea păcatelor și sfințenia botezului, dacă nu este dreptslăvitor și cel care botează?”
Se unește la aceasta și marele Vasile, pe ale cărui canoane așijderea le-a pecetluit cel de-al 6-lea Sobor a toată lumea. Căci în întâiul său canon zice acesta (Sf. Vasile) care botezuri sunt primite și care neprimite și în două le împarte pe acestea, zicând că:


botezul ereticilor, adică a celor cu totul despărțiți de Biserică și care după însăși credința lor, sunt despărțiți de cei dreptslăvitori, și a căror credință privește de-a dreptul credința cea întru Dumnezeu, s-a părut binecuvântată pricină celor din început ca acest botez al lor cu totul a se lepăda. botezul schismaticilor s-a socotit a fi de cuviință, de către Soborul cel de pe lângă Chiprian și Firmilian, să se lepede și acesta. Fiindcă schismaticii s-au despărțit de Biserică și despărțindu-se nu mai au în sine Darul Sf. Duh, fiindcă darea Acestuia s-a tăiat prin despărțirea lor de Biserică. Pentru aceasta ca niște mireni s-au făcut, nici Dar duhovnicesc nu mai au și nici stăpânire (putere) de a mai boteza sau hirotonisi. Și după urmare, cei care s-au botezat de dânșii, ca de niște mireni s-au botezat; și au poruncit aceștia (Sf. Chiprian și Firmilian) să se boteze cu botezul cel adevărat al Bisericii Sobornicești. Dar pentru că s-a socotit de cuviință de către oarecare Sfinți Părinți ai Asiei (din motivul că nu erau destui clerici în vremea persecuțiilor contra creștinilor) să fie primit botezul schismaticilor, pentru oarecare iconomie a multora, fie primit.


…Dar pentru ca să se facă mai lesne înțeleasă dezlegarea acestei nedumeriri este de trebuință a ști că două feluri de chivernisire și îndreptare se păzesc în Biserica lui Hristos. Unul se numește scumpătate, iar celălalt iconomie (sau pogorământ). Deci Sfinții Apostoli și mulți alți Sfinți în canoanele lor au întrebuințat scumpătatea și pentru aceasta cu desăvârșire leapădă botezul ereticilor și al schismaticilor. Iar unele Soboare au întrebuințat iconomia și pentru aceasta, botezul schismaticilor l-au primit și chiar și pe al unor eretici, precum arienii și macedonienii, în vremea celui de-al doilea Sobor, când aceștia erau în putere, nu numai că erau mulți la număr, dar aveau și mari puteri pe lângă împărați și stăpânitori. Drept aceea mai întâi ca să-i tragă la dreapta slăvire și să-i îndepărteze de la eres mai cu lesnire, iar mai apoi pentru ca să nu-i sălbăticească asupra Bisericii și asupra creștinilor, și răul să-l facă și mai rău, au iconomisit așa Sf. Părinți și s-au pogorât a primi botezul lor.
…Dar pe lângă cuvântul iconomie au stătut și o a doua pricină, pentru care au făcut așa. Iar acea pricină este că botezul ereticilor, pe care l-au primit aceste Soboare păzeau neschimbat felul și materia botezului ortodox și se botezau după forma soborniceștii Biserici, iar ereticii, al căror botez nu l-au primit au schimbat săvârșirea botezului și o a stricat, adică chipul felului, chemarea și întrebuințarea materiei, adică a afundărilor și a ieșirii din apă.
…Însă acum, când ereticii relele cele multe nu ni le mai pot face, când nimic asupra noastră nu mai poate tulburarea lor, ce mai trebuie iconomie? Că iconomia are măsuri și hotare și nu este veșnică și nehotărâtă. Pentru aceasta și Sf. Teofilact al Bulgariei zice: „cel care face ceva după iconomie, nu chiar ca un lucru bun face aceasta, ci ca un lucru trebuincios la o vreme” (Tâlcuire la cap.5, vers.11, Ep.către Gal.). la aceasta și Sf. Grigorie Teologul zice că „a iconomisi se cuvine unde nu se face călcare de lege” ,…drept aceea după ce a trecut iconomia trebuie să-și aibă loc scumpătatea și apostoleștile canoane.
Prin prisma acestor motive canonice, și noi reprezentanții Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România respingem botezul prin stropire, iar în ceea ce privește botezul schismaticilor (a celor care au primit schimbarea calendarului) nu repetăm botezul, ci, conform canoanelor Sf. Părinți săvârșim mirungerea.


????????????:D:D