Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Rugaciuni
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #301  
Vechi 19.07.2015, 21:57:57
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

Te cinstim pe tine proorocule al lui Dumnezeu, Ilie, căci pentru râvna ta întru mărirea Domnului Atotțiitorului, neputând răbda să vezi închinarea la idoli și nelegiuirea fiilor lui Israel, l-ai înfruntat pe regele Ahab, călcătorul de lege și pentru pedepsirea acestora prin rugăciune ai cerut de la Dumnezeu foamete de trei ani pe pământul lui Israel, spre a-l îndepărta de idolii netrebnici, pentru ca să se lase de fărădelegi și de nedreptăți, să se întoarcă spre unul adevăratul Dumnezeu și spre împlinirea sfintelor Sale porunci. În timp de foamete, preaminunate, ai hrănit pe văduva din Sarepta, iar pe fiul ei cel mort, prin rugăciune l-ai inviat. După trecerea timpului de foamete proorocit, ai adunat pe Muntele Carmelului poporul israelit învechit în păcătoșenie și lepădare de Dumnezeu și prin rugăciune foc din cer ai dobândit peste jertfa ta, cu aceasta minune întorcând pe Israel către Domnul. Pe proorocii cei mincinoși ai lui Baal i-ai rușinat, iar după aceea, prin rugăciune, cerul iarăși l-ai deschis și ploaie multă pe pământ ai dobândit, iar pe credincioșii din Israel i-ai umplut de bucurie. Către tine, preafericitul Domnului Ilie, cu umilință alergăm, noi păcătoșii și smerioții, chinuiți de arșiță și secetă : Mărturisim că nu suntem vrednici de mila și de harul lui Dumnezeu; mai curând suntem vrednici pe dreptate de amenințarea aspră a mâniei Lui cu tot felul de rele boli, necazuri și jale. Căci n-am umblat în frică de Dumnezeu, pe calea poruncilor Lui, ci în poftele desfrânării inimilor noastre, și tot felul de greșeli fără de număr am săvârșit. Fărădelegile noastre ne-au întunecat mintea și nu suntem vrednici a ne arăta în fața Domnului și a privi la cer. Mărturisim că și noi ca și vechiul Israel, ne-am îndepărtat de Domnul Dumnezeul nostru prin fărădelegile noastre, și de nu ne închinaăm lui Baal și altor idoli netrebnici atunci prin robia patimilor și prin poftele noastre slujim idolului; prin patima îmbuibării și a poftelor slujim idolului lăcomiei și al trufiei, idolului mândriei și al îngâmfării și mergem pe urmele împotrivirii față de Dumnezeu prin năravuri rele și slujim duhului pierzător al veacului. Mărturisim, că pentru aceea s-a închis cerul și s-a făcut ca arama, fiindcă s-au închis inimile noastre în fața milei și iubirii adevărate față de aproapele nostru. Pentru aceea pământul s-a uscat și s-a facut neroditor, fiindcă nu aducem Domnului nostru roadele faptelor bune. De aceea, nu ne dă ploaie și rouă, fiindcă nu avem lacrimi de umilință și rouă dătătoare de viață a cugetului către Dumnezeu. De aceea s-au vestejit toate bucatele și toată iarba câmpului fiindcă s-a uscat în noi tot gândul cel bun. De aceea s-a întunecat văzduhul pentru că mintea noastră s-a întunecat de gânduri rele, iar inima noastră s-a întinat de poftele fărădelegii. Mărturisim că și ție, proorocul Domnului suntem nevrednici a ne ruga. Căci tu, om fiind, asemănându-te nouă prin patimi, cu viața ta asemenea îngerilor te-ai făcut și ca unul fără trup ai fost înălțat la cer; iar noi prin faptele și gândurile noastre rușinoase, sufletul nostru deopotrivă trupului l-am făcut. Tu prin post și priveghere i-ai minunat pe ingeri și pe oameni, iar noi ne-am făcut robi necumpătării și poftelor. Tu râvneai la slava lui Dumnezeu, noi însă, ne depărtăm de slăvirea Domnului și Creatorului nostru și ne rușinăm a mărturisi preamărit numele Lui. Tu ai stârpit necinstea și deprinderile rele, iar noi ne robim năravurilor lumii potrivnice Domnului mai vârtos decât poruncilor Lui și a rânduielilor Bisericii. Și câte păcate și nedreptăți n-am săvârșit noi păcătoșii ! Prin păcatele noastre am istovit îndelunga răbdare a Domnului. Pentru toate acestea dreptul Judecător s-a mâniat pe noi și în mânia Lui ne-a pedepsit. Deci, cu îndrăzneala mare față de Dumnezeu și nădăjduind în iubirea ta față de neamul omenesc, cutezăm a te ruga, mărite proorocule. Milostiv fii față de noi nemernicii și nevrednicii, roagă pe Atotbunul Dumnezeu să nu se mânie pe noi până în sfârșit, ca să ne piardă pentru fărădelegile noastre, ci să ne trimită pământului însetat ploaie îmbelșugată și curată și să ne dăruiască roadă bogată și bunaintocmire a văzduhului; mijlocește mila Împăratului ceresc, dar nu pentru noi păcătoșii și nevrednicii, ci pentru aleșii robii Lui care nu și-au plecat genunchii în fața lui Baal al lumii acesteia, pentru blândetea și curăția copiilor, pentru dobitoacele cele necuvântătoare și pentru păsările cerului, care îndură din pricina fărădelegilor noastre și pier de foame, de arșiță și de sete. Dobândește pentru noi prin rugăciunile tale bine-plăcute lui Dumnezeu : duhul pocăinței și al smereniei, duhul blândeții și al înfrânării, al iubirii, al răbdării, al temerii de Dumnezeu și al bunei cinstiri, ca astfel, întorcându-ne de la căile necinstei la calea cea dreaptă a faptelor bune, să umblăm în lumina poruncilor Domnului și să ajungem la bunurile făgăduite nouă, binecuvântând pe Cel fără de început Dumnezeu-Tatăl, pe iubitorul de oameni Unul-Născut Fiul Său și pe sfințitorul Duh Preasfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #302  
Vechi 19.07.2015, 22:03:25
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

Ca un Prooroc al dumnezeieștii Lumini cu adevărat, pe proorocii cei mincinoși surpându-i și prin aceasta ai mustrat pe Ahav cel ce făcea fărădelege, învățându-l să nu se închine lui Baal, preamărite. Și cu rugăciune ai cerut de sus ape, pentru care te-ai și înălțat către Domnul, Sfinte Proorocule Ilie, în căruță de foc șezând. Pentru aceasta, grăim către tine: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #303  
Vechi 19.07.2015, 22:05:14
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

Preamărite și preaminunate proorocule al lui Dumuezeu, Ilie, care ai luminat pe pământ cu viața ta îngerească, cu râvna ta fierbinte către Dumnezeu Atotțiitorul, cu semnele și cu minunile tale, și cu marea lui Dumnezeu bunăvoință față de tine, fiind ridicat la cer cu trupul într-un car de foc; învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului, în timpul schimbării Lui la față, acum sălășluind în locașurile raiului și stând în fața tronului Împăratului ceresc, auzi-ne pe noi păcătoșii și nevrednicii, care în ceasul acesta stăm în fața sfintei tale icoane, și cu umilință alergăm către mijlocirea ta. Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu, Iubitorul de oameni, să ne dea nouă duhul pocăinței, al izbăvirii de păcate și cu atotputernica Sa bunăvoință să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului, îdrumâdu-ne spre tot lucrul bun; ca să ne întărească în lupta împotriva poftelor și a patimilor noastre, sădind în inimile noastre duhul smereniei, al blândeții, duhul iubirii de aproapele nostru, al bunătății, al răbdării, al înțelepciunii, al râvnei pentru cuvântul lui Dumnezeu și al izbăvirii aproapelui. Nimicește prin rugăciunile tale, proorocule, năravurile cele rele ale lumii, ce întinează neamul creștinesc prin necinstirea credinței dreptslăvitoare, față de rânduielile Sfintei Biserici, a poruncilor Domnului, prin necinstirea părinților și a stăpânitorilor ce ne stăpânesc, aruncând astfel lumea în bezna necinstei, a desfrâului și a pierzaniei.

Depărtează de la noi, preamărite proorocule, prin mijlocirea ta către Domnul, dreapta mânie a lui Dumnezeu; apără orașele, satele și țara noastră de secetă, de foamete, de furtuni năpraznice, de cutremur, de boli și răni aducătoare de moarte, de neînțelegeri între frați, de năvălirea asupra noastră a altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Prin rugăciunile tale, preamărite, întărește poporul nostru binecredincios și ajută-l în toate faptele lui bune. Mijlocește, proorocule al lui Dumnezeu, păstoriților noștri râvna fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriților, înțelepciune în purtare și învățătura, cucernicie și tărie în ispite; judecătorilor dăruiește-le nepărtinire și lepădare de pofta câștigurilor, dreptate și milă față de cei obijduiți; tuturor cârmuitorilor purtare de grijă față de supuși, milă și dreaptă judecată, iar dreptcredincioșilor supunere și ascultare față de cârmuitori, cum și îndeplinirea cu sârguință a tuturor îndatoririlor lor; ca astfel, în pace și cucernicie, să petrecem veacul acesta. Să ne învrednicim de împărtășirea bunătăților celor veșnice în Împărăția lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine cinste și închinăciune, împreună cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #304  
Vechi 26.07.2015, 22:06:19
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

Maine , Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Pantelimon , Doctor fara de arginti , mare facator de minuni si ajutor celor aflati in boli si suferinte :
Sfinte Mare Mucenice si tamaduitorule Pantelimoane , tie iti varsam durerile noastre de multe feluri si tu fara intarziere , cu puterea ce o ai de la Dumnezeu , spre care ne esti mijlocitor , auzind suspinuri inabusite in noapte , in zi , in pat de suferinta , in calatorii , fii celor ce se roaga tie , dupa nevoile fiecaruia : celor nelinistiti , linistitor , celor asupriti , aparator , celor in primejdii , izbavitor , celor invaluiti in pacate , scutitor , ratacitilor indrumator , bolnavilor deplin vindecator , orfanilor tata , vaduvelor parinte , sotilor intaritor in casnicie , celor porniti cu rautate , imblanzitor , si ne intareste in fata necazurilor , caci suntem slabi si istoviti , sfinte , si astfel cu puterea ta , descatusati de amaraciunile noastre , sa petrecem in multumire , cantand lui Dumnezeu :
Aliluia !+
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #305  
Vechi 26.07.2015, 22:08:01
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

În fiecare an, la 27 iulie este sărbătorit SFÂNTUL MARE MUCENIC PANTELIMON. Puțini știu însă că acest sfânt are puterea de a-i vindeca pe cei care i se roagă și-și pun toată încrederea în Dumnezeu.

Pe drept cuvânt a fost numit „doctorul fără de arginți”. În timpul vieții, și-a împărțit toate bogățiile cu săracii și n-a acceptat niciodată să fie răsplătit cu bani pentru tămăduirile pe care le făcea. Singurul lucru pe care îl cerea era ca omul vindecat să creadă în Hristos, Cel venit pe pământ pentru a-i lecui fizic și sufletește pe toți cei ce cred în El.
A ALES CREDINȚA ÎN LOCUL AVERII
Pantoleon i-a fost numele dat de tatăl său, un senator păgân, ceea ce în greacă însemna „cel puternic precum un leu”. Provenind dintr-o familie bogată a Imperiului Roman, Sfântul Pantelimon a învățat medicina de la un doctor de renume al vremii sale.
A ajuns atât de priceput, încât însuși împăratul Maximian și-a dorit să-l aibă ca medic personal. Însă, destinul său s-a schimbat după ce l-a cunoscut pe cel care va deveni Sfântul Ermolae și care i-a arătat o altă față a științei medicale.
De la el a învățat că medicina nu-i decât o ameliorare trecătoare a suferinței trupești și că adevăratul leac este credința în Hristos, singurul vindecător real, care a adus mântuirea fără să ceară în schimb bunuri materiale. Atunci, s-a hotărât să-și dea toată averea săracilor și să-i însănătoșească fără a primi vreun ban.

RUGĂCIUNEA, LEACUL SĂU CEL MAI PUTERNIC
Prin rugăciunile sale către Dumnezeu îi făcea bine pe cei rămași fără de nădejde. Odată, întâlnind un copil mușcat de o viperă, Sfântul a căzut în genunchi și s-a rugat până când copilul s-a înzdrăvenit. A fost ispitit cu bogății, dar a continuat să trăiască modest, crezând în răsplata lui din Ceruri.
MINUNI SĂVÂRȘITE PRIN CREDINȚĂ
Vindecarea de orbie a unui creștin pedepsit de împărat și credința lui mărturisită l-au adus în fața împăratului Maximian. Pantoleon, cum i se spunea Sfântului, atinsese ochii bolnavului și se rugase pentru însănătoșirea lui, spunând că îl va face bine prin puterea lui Dumnezeu.
Chiar sub privirile împăratului a vindecat și un paralitic, făcându-l să se ridice în numele lui Hristos. Atunci, a fost supus la multe chinuri, iar înaintea morții lui un glas s-a auzit din ceruri: „Tu vei fi de acum adăpost deznădăjduiților, ajutor celor încercați, doctor bolnavilor și teroare demonilor. De aceea, numele tău va fi Pantelimon”, care însemna cel milostiv.

CREDINȚA VINDECĂ TOATE BOLILE
Acum, moaștele sale se află la Catedrala „Sfinții Petru și Pavel” din Constanța. Se spune că, dacă mergi acolo și te rogi Sfântului, ești binecuvântat cu liniște sufletească și sănătate. Acatistul Sfântului Pantelimon sau rugăciunea Sfântului Pantelimon șterg suferințele și temerile, apără de primejdii, alungă gândurile rele, alină pe cei orfani și pe văduve.
Îndemnul Sfântului este să rabzi necazurile date ca să ți se șteargă păcatele și să crezi în Tatăl. Minunile stau dovadă că atunci când nu mai găsești remediu pentru boala unei ființe dragi, stându-i alături și mângâind-o îi ameliorezi suferința, dar numai Dumnezeu o poate vindeca dacă te rogi cu credință.RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL PANTELIMON

Dacă suspinăm în ceas de noapte,
Cu rugi scurte, transformate-n șoapte,
Urechile Sfinților sunt gata
Păsul să ne-asculte de îndată!
Iar Pantelimon cel sfânt și blând,
Preamilos, cu daruri luminând,
Roagă-se cu dor la Dumnezeu,
Să fim fericiți și noi mereu!
Felurimi de griji și încercări
Se-mpletesc în luciul ăstei mări,
Corabia vieții e-n furtună;
Sfinte făr' de-arginți, cârma ne-ndrumă!
Cei neliniștiți strigă la tine,
Cei bolnavi vin ca să se închine,
Cei căsătoriți cer întărire,
În pace deplină și iubire;
Suntem obosiți de răutate,
Însetați de cea de sus dreptate,
Flămânzi după mângâieri de har,
Sfinte Doctor, mijlocește iar!
Mijlocește mila și iertarea,
Dăruiește ruga și răbdarea,
Sfinte bun, arată drumul drept,
O, Pantelimon cel înțelept!

__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #306  
Vechi 26.07.2015, 22:47:55
Ioan_Cezar Ioan_Cezar is offline
Banned
 
Data înregistrării: 17.06.2014
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.618
Implicit

http://www.crestinortodox.ro/sfinti/...mon-96365.html

Parintele Teofil Paraianu, vorbind despre Sfantul Mare Mucenic Pantelimon, spune: "E buna cinstirea pe care i-o aducem unui sfant prin cuvant, e buna cinstirea pe care i-o aducem unui sfant prin gand, e buna cinstirea pe care i-o aducem unui sfant prin laudele randuite de Biserica, e buna cinstirea pe care o aducem oricarui sfant sub indrumarea Bisericii noastre, dar, iubiti credinciosi, cea mai de capetenie cinstire pe care i-o putem aduce unui sfant, este sa ne asemanam cu el.
Nu suntem doctori, nu suntem tamaduitori, dar mangaietori putem fi, alinatori de suferinta cu putere omeneasca, cu dorinta de bine pentru cel care sufera, asta o putem face si noi; si daca facem cele la masurile noastre, face si Dumnezeu prin noi, ceea ce nu putem face noi numai prin puterea noastra. Si atunci, iata ca suntem si noi pe calea Sfantului Mare Mucenic Pantelimon."Parintele Arsenie Boca are un frumos cuvant, care zice: "Sa ai intelegere fata de neputinta omeneasca." Drept aceea, sa fim ingaduitori, sa fim iertatori, sa fim binevoitori si atunci suntem, cu siguranta, mergatori pe calea Sfantului Mare Mucenic, doctor fara de arginti si tamaduitor Pantelimon. Sa rostim des aceasta scurt rugaciune, inaintea icoanei sale: "Purtatorule de chinuri, Sfinte si tamaduitorule Pantelimoane, roaga pe milostivul Dumnezeu ca sa dea iertare de greseli sufletelor noastre."

Moastele Sfantului Pantelimon sunt imprastiate in toata lumea crestina, multimi de credinciosi gasind mangaiere si tamaduire la acestea, spre care Dumnezeu se milostiveste ca spre un lucru drag, ca spre "prietenul" Sau, doctorul Pantelimon. Multe lacase de cult, biserici si manastiri, cabinete si asociatii medicale, sunt puse sub ocrotirea Sfantului Pantelimon. Atat in afara tarii, cat si la noi, moastele Sfantului Pantelimon, aduc neincetate bucurii si tamaduiri.

Catedrala Episcopala din Galati si Catedrala Mitropolitana din Iasi pastreza, cu mare bucurie, cate o particica din Sfintele sale Moaste. In Bucuresti, multe biserici s-au invrednicit de darul cel mare al prezentei unei particele din Moastele Sfantului Pantelimon. Acestea sunt urmatoarlee: Biserica Sfantul Stelian Lucaci (str. Logofat Udriste), Biserica Sfantul Dumitru Posta (in spatele Muzeului de Istorie a Romaniei), Manastirea Plumbuita (str. Plumbuita, nr. 58), Biserica Adormirea Maicii Domnului - Precupetii Noi, Biserica Sfantul Antonie cel Mare ((Aleea Valea Boteni, str. Romancierilor), Biserica Stavropoleos, Biserica Sfantul Alexie (Calea Serban Voda, nr. 123), Biserica Sfantul Pantelimon (str. Iancu Capitan, nr. 24).
Reply With Quote
  #307  
Vechi 26.07.2015, 22:52:08
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

Citat:
În prealabil postat de Ioan_Cezar Vezi mesajul
Moastele Sfantului Pantelimon sunt imprastiate in toata lumea crestina, multimi de credinciosi gasind mangaiere si tamaduire la acestea, spre care Dumnezeu se milostiveste ca spre un lucru drag, ca spre "prietenul" Sau, doctorul Pantelimon. Multe lacase de cult, biserici si manastiri, cabinete si asociatii medicale, sunt puse sub ocrotirea Sfantului Pantelimon. Atat in afara tarii, cat si la noi, moastele Sfantului Pantelimon, aduc neincetate bucurii si tamaduiri.
Schitul Sfântul Pantelimon aparține Mănăstirii Cutlumuș. Așezământul a fost ctitorit în anul 1785 de către ieromonahului Haralambie, într-o zonă aridă, pe locul unei chilii mai vechi. Ocrotitorul Schitului este Sfântului Pantelimon, care a săvârșit și săvârșește multe minuni. O dată Sfântul a scos apă dintr-o fântână a Schitului la rugăciunile părinților. Apa avea culoarea laptelui, așa cum era sângele Sfântului atunci când i s-a tăiat capul.
Kiriakonul (biserica centrală) schitului a fost început în 1782 și sfințit în 1790. Prin sigiliul patriarhului Neofit din anul 1799, așezământul a fost recunoscut oficial ca schit. Tot în acest an s-a stabilit aici renumitul duhovnic Chiril Kastanofilis, cel care l-a ajutat pe Sfântul Nicodim Aghioritul în scrierea operelor sale. În 1808 a venit și a trăit aici timp de patru ani Cuviosul Mucenic Gherasim cel Nou, care a mărturisit la Constantinopol în ziua de 3 iulie 1812.
Interiorul bisericii centrale este pictat parțial (1868). Aici se află și Icoana făcătoare de minuni a Sfântului Pantelimon (secolul al XVIII-lea), precum și o Icoană a Maicii Domnului (secolul al XIII-XIV-lea) și una a Sfinților Apostoli Petru și Pavel (secolele al XI-XII-lea).
Alături de Kyriakon este un turn-clopotniță cu trei etaje, o sală de mese și un Archontariki (casă de oaspeți). Aceste clădiri, împreună, sunt străjuite de doi chiparoși gemeni care potrivit tradiției au o vârstă de 770 ani.
Astăzi, schitul este alcătuit din 23 de chilii amenajate ca un cătun. Chiliile sunt locuite de douăzeci de monahi, care se îndeletnicesc cu agricultura și lucrul mâinilor.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #308  
Vechi 26.07.2015, 22:58:32
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

O parte din Cinstitul Cap al Sfântului se află acum la mănăstirea rusească Sfântul Pantelimon din Muntele. Athos, în timp ce o altă parte este la Mănăstirea Sfântul Pavel, tot din Sfântul Munte. O a treia parte se află la mănăstirea Panachrantos de pe insula Andros, Grecia.
În mănăstire Sfântul Pantelimon se află și icoana făcătoare de minuni a Sfântului Pantelimon, având și o mică părticică din Moaștele sfântului.
În Athos, părți din moaștele Sfântului Pantelimon se mai găsesc la mănăstirile Vatopedi și Filotheu, precum și la Schitul Sfântul Pantelimon al mănăstirii Kutlumuș. La acest schit se află și o icoană făcătoare de minuni a Sfântului.
O mică parte din moaștele Sfântului Pantelimon se găsesc și în Statele Unite ale Americii la mănăstirea „Sfântul Antonie” din Arizona, întemeiată de părintele Efrem Filotheitul.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #309  
Vechi 26.07.2015, 23:18:56
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #310  
Vechi 27.07.2015, 22:58:39
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
ImplicitSfinte Mare Mucenice și tămăduitorule, Pantelimoane, ție îți vărsăm durerile noastre de multe feluri și tu fără întîrziere, cu puterea ce o ai de la Dumnezeu, spre Care ne ești mijlocitor, auzind suspinuri înăbușite în noapte, în zi, în pat de suferință, în călătorii, fii celor ce se roagă ție, după nevoile fiecăruia: celor neliniștiți, liniștitor, celor asupriți, apărător, celor în primejdii, izbăvitor, celor învăluiți în păcate, scutitor, rătăciților îndrumător, bolnavilor deplin vindecător, orfanilor tată, văduvelor părinte, soților întăritor în căsnicie, celor porniți cu răutate, îmblînzitor și ne întărește în fața necazurilor, căci sîntem slabi și istoviți, sfinte, si astfel cu puterea ta, descătușați de amărăciunile noastre, să petrecem în mulțumire, cîntînd lui Dumnezeu: Aliluia!__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
De Nașterea Domnului - poezii , rugăciuni , colinde + cristiboss56 Rugaciuni 284 24.12.2018 12:01:09
Rugaciuni catre Maica Domnului georgeval Rugaciuni 19 10.12.2013 23:15:21
Rugaciuni catre Sf. Arhanghel Mihail? colaps Rugaciuni 9 04.11.2011 08:39:46
Paraclisul salvarii sufletelor din iad de catre cei sapte sfinti arhangheli: Mihail, patinina34 Rugaciuni 3 04.07.2009 02:30:50
Rugaciuni catre Maica Domnului phradmon Rugaciuni 7 12.10.2006 15:01:06