Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Biserica Ortodoxa si alte religii > Secte si culte
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 26.11.2007, 01:23:56
strajeru's Avatar
strajeru strajeru is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 25.11.2007
Locație: Bucuresti
Religia: Ortodox
Mesaje: 362
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru strajeru
Implicit


Sectarul: Ce este Sfânta Tradiție, pe care voi, ortodocșii, o socotiți al doilea izvor al descoperirii dumnezeiești și o puneți în egalitate cu dumnezeiasca Scriptură?
Preotul: Sfânta Tradiție sau Sfânta Predanie este învățătura dată de Dumnezeu prin viu grai Bisericii, din care o parte s-a fixat în scris, mai târziu. Ca și Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție cuprinde descoperirea dumnezeiască trebuitoare mântuirii noastre. Ea este viața Bisericii în Duhul Sfânt și curentul viu al vieții Bisericii, fiind al doilea izvor al descoperirii dumnezeiești și, ca atare, având aceeași autoritate ca și Sfânta Scriptură.
De la Adam și până la sfârșitul lui Avraam au trecut 3678 de ani , și cu 430 de ani, cât au stat israeliții robi în Egipt (Gal. cap. 3), fac 4108 ani. În acești ani, nici Sfânta Scriptură nu a fost și nici sâmbăta nu s-a ținut ca sărbătoare de vreun popor. Timp de atâtea mii de ani, oamenii cei credincioși și aleși ai lui Dumnezeu s-au povățuit pe calea mântuirii numai prin Sfânta Tradiție, adică după învățătura despre Dumnezeu însușită prin viu grai; și numai vreme de 1400 ani – cât a fost de la Moise până la venirea Domnului – s-au călăuzit și de Sfânta Scriptură a Vechiului Testament.
După cum mai înainte de a se scrie cărțile Vechiului Testament lumea s-a povățuit la cunoașterea lui Dumnezeu și la calea mântuirii numai prin Sfânta Tradiție (predania prin viu grai), tot astfel, mai înainte de a se scrie cărțile Noului Testament, Sfânta Tradiție a fost dreptarul după care primii creștini s-au povățuit la calea mântuirii. Primul care a semănat învățăturile Noului Testament prin viu grai în urechile oamenilor a fost Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care, trei ani și jumătate cât a vestit Evanghelia Sa, nu a scris nimic, ci neîncetat în această vreme a învățat poporul. Iar după ce Și-a împlinit ascultarea către Părintele Său, pe Apostolii Săi nu i-a trimis să scrie, ci să propovăduiască la toată lumea Evanghelia, spunându-le: Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. (Matei 28, 19-20).
Din ziua întemeierii ei, anul 33 d.Hr., și până în anul 44 d.Hr., când Sfântul Matei a scris prima Evanghelie, Biserica s-a condus fără Scriptura Noului Testament, s-a condus prin Sfânta Tradiție, din care o parte va fi consemnată mai târziu în scris. De asemenea, au fost multe scrieri despre care s-a pretins că sunt inspirate și scrise de Sfinții Apostoli, dar Biserica a fost aceea care le-a admis, le-a recunoscut sau nu ca fiind inspirate, deoarece ea trăia adevărul Evangheliei mai înainte ca el să fi fost scris, îl trăia prin Tradiție.
Așadar, iată ce este Sfânta Tradiție: izvorul și rădăcina ambelor Testamente – al celui Vechi și al celui Nou – și de aceea noi o numim al doilea izvor al descoperirii dumnezeiești și o socotim ca având aceeași autoritate și însemnătate ca și Sfânta Scriptură.
Sectarul: Sfânta Scriptură este cuvânt dumnezeiesc și nu este iertat a o înlocui sau a o schimba cu Tradiția, care este cuvânt omenesc, pentru că scrie în Evanghelie: De ce și voi călcați porunca lui Dumnezeu pentru datina voastră? Iar apoi: Ați desființat porunca lui Dumnezeu pentru rânduiala voastră. Fățarnicilor, bine a proorocit despre voi Isaia, când a zis: poporul acesta... zadarnic Mă cinstește, învățând învățături care sunt porunci ale oamenilor (cf. Matei 15, 3, 6-9; Marcu 7, 13). De aceea nu este voie să înlocuim și să schimbăm sau să adăugăm și noi la legea lui Dumnezeu, cuprinsă în Sfânta Scriptură, prin cuvântul omenesc al Tradiției.
Preotul: Nu este deloc adevărat ceea ce spui dumneata, căci legea lui Dumnezeu nu este cuprinsă toată numai în Sfânta Scriptură. Auzi ce spune dumnezeiescul Evanghelist Ioan, că sunt încă și alte multe câte a făcut Iisus, care de s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că nici în lumea aceasta n-ar încăpea cărțile ce s-ar fi scris (Ioan 21, 25). Iarăși, același Evanghelist Ioan declară în una din epistolele sale: Multe având a vă scrie, n-am voit să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, ca bucuria noastră să fie deplină (II Ioan 1, 12). Așadar, vezi că dumnezeiescul evanghelist mai mult se bucura cu ucenicii săi când avea posibilitate să le vorbească prin viu grai (predanie) decât atunci când le trimitea ceva în scris, iar voi, sectarii, țineți orbește (și nebunește) numai la cele scrise și nu băgați de seamă că atât Mântuitorul cât și mulți dintre apostoli n-au lăsat nimic în scris, ci au propovăduit prin viu grai. Cred că despre voi a voi a proorocit marele Prooroc Isaia că cu ochii vă veți uita, dar nu veți vedea (Isaia 6, 9).
Sectarul: Creștinii nu trebuie să se lase ademeniți de alte învățături omenești înșelătoare, deosebite de cele dumnezeiești ale Sfintei Scripturi, căci așa ne îndeamnă apostolul: Luați aminte să nu vă fure mințile cineva cu filosofia și cu deșarta înșelăciune din predania omenească, după stihiile lumii și nu după Hristos (Col. 2, 8). Așadar, datoria noastră este să ne ferim de înșelăciunea predaniei (tradiției) omenești.
Preotul: Dumneata după cât văd ești prea sucit la minte și la înțelegere și nu poți face nici măcar această deosebire, de a înțelege care sunt învățăturile cele cu predanie omenească și care sunt cele cu predanie apostolică și evanghelică. Ai adus aici un citat al Sfintei Scripturi care se referă la predania învățăturilor omenești și la filosofia cea deșartă a veacului de acum, și care nu are nici o legătură cu Sfânta Tradiție cea evanghelică și apostolică, a Bisericii lui Hristos. Apoi în dosul acestui citat, rău înțeles de dumneata și de cei cu aceeași înțelegere asemenea dumitale, îți ascunzi viclenia și otrava eresului care te stăpânește și te învață a te împotrivi Predaniei celei apostolice ale Bisericii celei dreptmăritoare. Sfânta Tradiție nu este predanie omenească, nici filosofie și nici deșartă înșelăciune, ci este Cuvântul lui Dumnezeu care s-a predat nouă prin viu grai. Marele Apostol Pavel ne învață și ne îndeamnă să ținem cu tărie predaniile, zicând: Așadar, fraților, stați neclintiți și țineți predaniile pe care le-ați învățat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră (II Tes. 2, 15), iar voi, sectarii, îndemnați pe creștinii cei neîntăriți să hulească și să lase predaniile apostolești și bisericești și nu înțelegeți că însăși Sfânta Scriptură este un rod al Duhului Sfânt, care a crescut din rădăcina și din pomul Sfintei Tradiții.
Sectarul: Sfânta Scriptură ne este de ajuns pentru credință și pentru mântuirea noastră și deci nu avem nevoie și de Tradiție. Așa rezultă din cuvintele Apostolului Pavel către Timotei: De mic copil cunoști Sfintele Scripturi care pot să te înțelepțească spre mântuire, prin credința cea întru Iisus Hristos. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea care duce la dreptate (II Tim. 3, 15-16). Cuvintele sunt limpezi; oricare adaos la Sfânta Scriptură este de prisos.
Preotul: Aici este vorba numai de Scriptura Vechiului Testament, căci cea a Noului Testament nu era încă scrisă. Pavel îi scrie lui Timotei că Vechiul Testament îi poate servi ca cel mai bun învățător pentru întărirea credinței cele în Hristos și pentru educarea în creștinism. După tâlcuirea voastră, a sectarilor, ar urma ca nici cărțile Noului Testament – care în marea lor majoritate aveau să fie scrise în perioada ce a urmat acestei scrisori adresate de Apostolul Pavel lui Timotei – să nu fie primite, ci să ne ținem numai cele ale Vechiului Testament, despre care amintește aici Marele Pavel lui Timotei.
Sectarul: Nu putem admite tradiția, pentru că în ea au intrat cu vremea multe elemente false și astfel, mai ales astăzi, nu mai putem deosebi Tradiția cea adevărată și apostolică de cea falsă.
Preotul: Ascultă, omule, nu crede în această privință minții tale nici celor întunecați la înțelegere asemenea ție. Crede cele ce auzi de la noi, că Biserica lui Hristos a statornicit adevărurile de credință – dezvoltate de-a lungul Tradiției – prin canoane Apostolice, ale Sfintelor Soboare Ecumenice, ale celor locale, ale cărților simbolice, prin mărturisirile de credință și mărturisirea ortodoxă, închegată și formulată definitiv la sinodul de la Iași (1642), și prin alte multe sinoade de sfinții arhierei făcători de minuni, care s-au adunat la sinoadele cele din vechime, unde s-a statornicit dreptarul sfintei credințe ortodoxe, care era atacată de multe cete eretice existente în acele vremuri.
Cât privește neschimbarea și nealterarea Sfintei Tradiții, aceasta se poate controla în baza următoarelor condiții:
1. Să nu cuprindă în sine contraziceri; să nu se contrazică cu tradiția apostolică sigură; să nu se contrazică cu Sfânta Scriptură.
Numai fără astfel de contraziceri este posibil ca o învățătură oarecare din Tradiție să provină de la Mântuitorul sau de la Sfinții Apostoli, care au fost sub înrâurirea directă a Sfântului Duh.
2. Să fi fost ținută de Bisericile apostolice și să aibă continuitate neîntreruptă și controlată până astăzi.
3. Să fi fost recunoscută și urmată totdeauna de întreaga Biserică ecumenică.
4. Să fie în perfect acord cu toți, sau dacă nu, cel puțin cu cea mai mare parte a părinților și învățătorilor bisericești.
Când o tradiție nu împlinește aceste condiții, ea nu poate fi adevărată și sfântă, deci nu poate fi admisă sau urmată.
Sectarul: Cu toate aceste verificări care ziceți că le-a făcut și le face Biserica Ortodoxă referitor la adeverirea Tradiției, noi mai siguri suntem pe învățăturile cuprinse în Sfânta Scriptură. Căci primii creștini primeau numai cele scrise în Sfânta Scriptură, după cum este scris: Aceștia (iudeo-creștinii din Bereea) erau mai mărinimoși decât cei din Tesalonic; ei au primit cuvântul cu toată osârdia și zilnic cercetau Scripturile, ca să vadă dacă lucrurile sunt așa (Fapte 17, 11). De aici urmează că noi trebuie să ținem numai învățăturile pe care le găsim scrise în Sfânta Scriptură.
Preotul: Dumneata și cei asemenea dumitale înțelegeți sucit și cu rătăcire și vă lăudați că țineți numai învățăturile scrise în Sfânta Scriptură. Iar marele Apostol Pavel vă rușinează pe voi, căci el laudă pe creștinii din Corint nu pentru că țineau învățăturile cele scrise, ci pentru că își aduceau aminte de el și țineau cu tărie la învățăturile cele nescrise pe care le primiseră prin Predanie (Tradiție) de la el, scriindu-le: Fraților, vă laud pe voi că în toate vă aduceți aminte de mine și țineți predaniile așa cum vi le-am dat (I Cor. 11, 2). Oare cum este bine, să facem ca voi și să ținem numai învățăturile scrise, sau să urmăm pe marele Apostol Pavel, care laudă pe cei ce țin predaniile nescrise? Ba mai mult, noi vă dovedim că Sfinții Apostoli și Evangheliști au crezut și au predicat multe din Sfânta Tradiție pe care o moșteniseră din vechime și care lucruri nu se găsesc scrise în Sfânta Scriptură. Voi vă lăudați că țineți numai cele scrise, însă apostolii propovăduiesc și din cele nescrise în Sfânta Scriptură.
Sectarul: Unde se vede că apostolii ar fi predicat, afară de cele ce sunt scrise în Sfânta Scriptură?
Preotul: Iată câteva dovezi: Sfântul Apostol Iuda, în epistola sa cea sobornicească, printre altele zice: Dar Mihail Arhanghelul, când se împotrivea diavolului, certându-se cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă judecată de hulă, ci a zis: «Certe-te pe tine Domnul» (1, 9). Ia caută dumneata în toată Sfânta Scriptură și vezi dacă vei afla scrise aceste cuvinte. Dar și mai jos, în aceeași sfântă epistolă, același apostol amintește de proorocia lui Enoh, zicând: Dar și Enoh, al șaptelea de la Adam, a proorocit despre aceștia, zicând: Iată, a venit Domnul în zecile de mii de sfinți ai Lui, ca să facă judecată împotriva tuturor și să mustre pe toți nelegiuiții de faptele păgânătății lor, întru care au făcut fărădelege și de toate cuvintele de ocară pe care ei, păcătoșii, netemători de Dumnezeu, le-au rostit împotriva Lui (Iuda 1, 14-15).
Dar nu numai Iuda Apostolul vorbește din Tradiție, ci și marele Pavel, în epistola a doua către Timotei, iată ce zice: După cum Iannes și Iambres s-au împotrivit lui Moise, așa și aceștia stau împotriva adevărului, oameni stricați la minte și netrebnici pentru credință (II Tim. 3, 8). Și iarăși, marele Apostol Pavel, adresându-se preoților din Efes, le zice: …țineți minte cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da, decât a lua (Fapte 20, 35).
Acum te întreb pe dumneata, care crezi numai cele scrise, de unde au luat acești doi apostoli – Iuda și Pavel – cuvintele de mai sus, căci nicăieri în Sfânta Scriptură nu le vei afla scrise? Vezi cum apostolii au vorbit și au folosit Sfânta Tradiție și cum greșiți voi, hulind învățătura cea nescrisă a Sfintei Tradiții?
Sectarul: Totuși, nu este cu putință ca Sfânta Tradiție să se fi putut păstra până astăzi în întregime și în toată curățenia ei de la început și de aceea noi avem garanție mai mult în învățăturile scrise din Sfânta Scriptură.
Preotul: Omule, nu fii surd la înțelegerea celor bune. Ai văzut în cele de mai sus că marele Apostol Pavel laudă pe creștinii din Corint pentru că au ținut cu tărie predaniile cele nescrise, așa cum le primiseră din gura lui. Ai auzit că apostolii înșiși au folosit în propovăduirea lor cuvinte direct din Sfânta Tradiție, cum sunt cele cu proorocia lui Enoh și celelalte. Ți-am arătat încă și prin ce mijloace s-a păstrat de-a lungul veacurilor Sfânta Tradiție și care sunt semnele care garantează nealterarea și curățenia ei, și totuși dumneata la toate ai rămas neînțelegător și nesimțitor, spunându-mi că nu ai garanție decât în cele scrise. Acest lucru mă face să-ți spun: Deschide, omule, urechile tale cele de gând și auzi pe același mare Apostol Pavel, care îndeamnă și sfătuiește pe creștinii din Tesalonic să fie foarte atenți și vigilenți în păstrarea Sfintei Tradiții, zicându-le: Fraților, stați neclintiți și țineți predaniile pe care le-ați învățat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră (II Tes. 2, 15). Iar în alt loc: Chiar dacă noi înșine sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema (Gal. 1, 8). Înțelege deci că anatema este tăiere de la trupul tainic al Bisericii lui Hristos și pogorâre de viu în iad cu dracii, și sub această înfricoșată osândă ești tu și toți ereticii sectari, care asemenea ție nu voiesc a crede învățăturile cele propovăduite și vestite de Apostoli prin viu grai.
Sectarul: Cum a putut a se păstra vreme de mii de ani, aceeași normă a Sfintei Tradiții în Biserică, de vreme ce preoții și scriitorii voștri bisericești schimbă de la zi la zi adevărul Sfintei Scripturi și predaniile apostolice, care la început au existat curate și nealterate? După cum, dacă iei în mână o Biblie chiar de acum 50 de ani și o pui alături cu cele de azi, nu mai seamănă nicidecum, tot așa au făcut arhiereii și preoții voștri și cu alte cărți sfinte și cu Sfânta Tradiție, pe care voi, ortodocșii, vă lăudați că o țineți așa cum ați moștenit-o de la Apostoli.
Preotul: Nu este deloc adevărat ceea ce susții dumneata. Biserica lui Hristos este ocrotită de Duhul Sfânt și nu poate greși (Matei 10, 17-20; Ioan 14, 16-26; 15, 26; 16, 12-14; I Tim. 3, 15 ș.a.), fiind condusă în chip nevăzut de Însuși întemeietorul ei, Iisus Hristos, până la sfârșitul veacurilor (Matei 28, 20 ș.a). Dacă unii scriitori bisericești, fie arhierei, preoți sau laici, au tradus Biblia din alte limbi sau au îndreptat vreun cuvânt învechit în felul lui de a se exprima în limba de azi a poporului nostru, apoi aceasta a fost o îndreptare și corectare de exprimare, iar nu o schimbare de fond a textului biblic. Dacă ar învia astăzi un român de pe vremea lui Mircea cel Bătrân sau a Marelui Ștefan și ai vrea să vorbești cu el, aproape că ți-ar părea că este din altă nație, căci nu se mai vorbește azi întocmai limba poporului nostru cu cea care se vorbea atunci. Tot astfel și cărțile de pe atunci, trecând vremea, s-au corectat de scriitori după vorbirea de azi, dar nu s-a schimbat înțelesul lor scripturistic și tainic.
Ți-am spus mai înainte că temeiurile pe care se reazemă Sfânta Tradiție și prin care se asigură păstrarea curățeniei ei originale și transmiterea ei peste veacuri au fost: simbolurile vechi de credință, canoanele apostolice, definițiile dogmatice ale celor șapte Sinoade Ecumenice ș.a.
Aici mai adaug că în păstrarea neschimbată a Sfintei Tradiții avem și alte mărturii de mare importanță, precum sunt: Practica veche a Bisericii, mărturiile bărbaților apostolici, printre care este și Sfântul Ignatie Teoforul, ucenicul apostolilor († 107 d.Hr.), care îndemna pe credincioșii de pe vremea sa să se ferească de învățăturile ereticilor și să păzească curată numai Tradiția apostolică . De asemenea Sfântul Policarp, episcop al Smirnei, tot un Părinte Apostolic († 166 d.Hr.). Sfântul Irineu († 202 d.Hr.) mărturisește pentru tradiție în scrierile sale.
Sfântul Vasile cel Mare († 379) mărturisea: „Dintre dogmele și propovăduirile păstrate în Biserică, unele le avem din doctrina cea scrisă, iar altele le-am primit din Tradiția Apostolilor, prin succesiunea în taină, nescrise, și acelea au aceeași putere ca și cele scrise” (Despre Sfântul Duh, c. 27).
Sfântul Egesip – ne mărturisește același istoric Eusebiu de Cezareea (Cartea a IV-a, c. 8, nr. 1) – s-a sârguit să adune la un loc toate tradițiile apostolice și a adunat mai multe din ele în cinci cărți – din care Eusebiu citează –, care însă cu timpul s-au pierdut; Origen († 250 d.H.) zicea: „Să fie păstrată tradiția apostolică în Biserică”. Sfântul Epifanie († 403 d.H.) zicea: „Trebuie păstrată tradiția, pentru că nu este cu putință a afla toate în Sfânta Scriptură”; Sfinții Apostoli au depus unele în scrisori, altele în Tradiție...”.
Sfântul Ioan Gură de Aur († 407) scrie: „De aici (din II Tes. 2, 15) se vede că apostolii n-au predat toate prin scrisoare, ci multe fără scrisori, dar și acestea nescrise sunt demne de crezare. Dacă este Tradiția, atunci nu căuta nimic mai mult” (Omilia IV, nr. 2 la II Tesaloniceni). Sfântul Grigorie de Nyssa († 394) scria: „Avem Tradiția ajunsă la noi de la părinți, ca o moștenire prin succesiune de la apostoli, transmisă prin sfinții ce au urmat” (Contra lui Evnomie, cartea a IV-a). Sfântul Clement Alexandrinul († 215 d.Hr.) „Aceia care explică Scriptura contra Tradiției bisericești, au stricat norma adevărului” (Strommata, lib 1, cap. 7). Tot așa de hotărât în această privință scria și Sfântul Ciprian († 258): „Dacă ne vom îndrepta noi la izvorul Tradiției dumnezeiești, atunci se va curma rătăcirea omenească” (Epistola 74).
Să nu se uite că mărturiile de mai sus oglindesc în ele credința din vremea apostolilor și imediat următoare până în secolul al IV-lea. Practica veche a Bisericii este, de asemenea, o importantă mărturie despre valoarea Sfintei Tradiții și despre prețuirea pe care a avut-o de la început până azi.
Așadar trebuie ținută cu mare sfințenie Sfânta Tradiție, deoarece în Sfânta Scriptură nu este cu putință a afla toate cele spre mântuire. Sfânta Scriptură ne învață multe să facem, dar nu ne arată cum. De exemplu, ne cere să ne botezăm, dar nu ne arată și cum; să ne mărturisim, dar nu și cum; să ne împărtășim, dar nu și cum; să ne cununăm, dar nu și cum; să ne rugăm, dar nu și cum, și unde, și când; să facem semnul Sfintei Cruci pe fața noastră, după cea scrisă: Însemnatu-s-a peste noi lumina feței Tale, Doamne (Ps. 4, 6), dar nu ne arată și cum.
Dar cine ne-a învățat pe noi, prin scriere, să ne închinăm spre răsărit? Care Scriptură ne arată graiurile chemării Sfântului Duh de la sfințirea Preacuratelor Daruri sau la sfințirea pâinii și a paharului euharistic? Care învățătură din Sfânta Scriptură ne arată să facem binecuvântarea apei botezului și sfințirea Hrismei (Sfântul și Marele Mir)? Care Scriptură ne învață despre întreita afundare a celui ce se botează și lepădările de satana de la Botez?
Rugăciunea de doxologie către Sfânta Treime (adică «Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh»), din care Scriptură ne-a rămas nouă? Și apoi același mare Sfânt Vasile, după ce ne arată acestea, zice că: „Dacă ne-am apuca noi a lăsa cele nescrise, din obiceiuri, ca pe unele ce nu ar avea putere mare, am greși la înseși cele mai de frunte, păgubind Evanghelia. Așadar, obiceiul ce îl ține Biserica nescris, ca unul ce este de origine apostolică și folosit de Sfinții Părinți ca Predanie rămasă de la ei în Biserica lui Hristos, are putere de lege” .
Așadar trebuie reținut că importanța și folosul Sfintei Tradiții provine din raportul strâns ce există între ea și Sfânta Scriptură, căci într-adevăr, ele stau într-un raport de strânsă legătură și de întregire reciprocă, bazat pe faptul că amândouă cuprind în ele Sfânta Descoperire și sunt pentru noi izvoarele acesteia. Prin urmare:
a) este cu neputință să se contrazică între ele;
b) este cu neputință să nu existe între ele raporturi de reciprocitate.
Sfânta Scriptură are numai în Sfânta Tradiție mărturia cea mai sigură pentru canonul cărților ei și pentru caracterul ei dogmatic (inspirația ei divină), iar Sfânta Tradiție numai prin Sfânta Scriptură își poate dovedi curățenia adevărurilor ei.
Reply With Quote
  #2  
Vechi 12.01.2008, 21:58:21
strajeru's Avatar
strajeru strajeru is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 25.11.2007
Locație: Bucuresti
Religia: Ortodox
Mesaje: 362
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru strajeru
Implicit

Uite Jane,citeste!!!
Reply With Quote
  #3  
Vechi 13.01.2008, 03:31:22
sisu sisu is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 06.12.2007
Locație: Montreal, Canada
Religia: Alta confesiune
Mesaje: 128
Implicit

Mat 15:3 Iar El, răspunzând, le-a zis: De ce si voi călcați porunca lui Dumnezeu pentru datina voastră?
(datina = sfinta traditie)
Reply With Quote
  #4  
Vechi 13.01.2008, 17:42:18
strajeru's Avatar
strajeru strajeru is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 25.11.2007
Locație: Bucuresti
Religia: Ortodox
Mesaje: 362
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru strajeru
Implicit

Cum poti argumenta acesta afirmatie?
Reply With Quote
  #5  
Vechi 13.01.2008, 18:17:08
costel's Avatar
costel costel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 21.09.2006
Mesaje: 4.827
Implicit

jean, o invatatura de credinta nu se afla exclusiv in Sfanta Scriptura sau exclusiv in Sfanta Traditie. Orice invatatura trebuie sa aiba temei atat in Sf. Scriptura cat si in Sf. Traditie. A spune ca Sf Traditie a deviat grosolan de la Sf. Scriptura duce la a spune ca si Scriptura a deviat de la Sf. Traditie.
Nu uita, ca in Sf. Traditie nu intra obiceiurile de origine pagana. Acelea pot defini un popor, dar nu duc la Sf. Traditie. Este rau ca sunt preoti care le accepta sau nu iau atitudine atunci cand oamenii le dau un caracter revelat.
Reply With Quote
  #6  
Vechi 14.01.2008, 01:18:11
tot_jean tot_jean is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 12.01.2008
Mesaje: 211
Implicit

Citat:
În prealabil postat de strajeru
Cum poti argumenta acesta afirmatie?
simplu.cum se inchinau apostolii in primi ani.....si ce se intimpla acu.ne sesizezi diferenta?
Reply With Quote
  #7  
Vechi 14.01.2008, 19:54:31
strajeru's Avatar
strajeru strajeru is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 25.11.2007
Locație: Bucuresti
Religia: Ortodox
Mesaje: 362
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru strajeru
Implicit

Nu.Chiar nu sesizez.Ti-am mai spus atunci faci o afirmatie,incearca sa aduci si argumente,altfel nu are nicio valoare ceea ce spui.Cred ca mai intai ar fi bine sa studiezi credinta de care apartii(pt a aduce argumente"forte"in favoarea ta)si pe urma sa studiezi si credinta ortodoxa pt a sti ce sa combati.Pana atunci,constat cu parere de rau ca vorbim degeaba.Raspunsurile tale sunt evazive si tind spre penibil.Studiaza si pe vorbim.OK?:)
Reply With Quote
  #8  
Vechi 15.01.2008, 03:13:17
tot_jean tot_jean is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 12.01.2008
Mesaje: 211
Implicit

incerc sa dezvolt o discutie fara sa promovez sau sa fac publicitate credintei mele(oricum nu e important).In Noul Testament apostolii vorbeau doar de Iisus Hristos si indreptau privirile tuturor doar la Hristos.asta e un mic argument....dar destul de important
Reply With Quote
  #9  
Vechi 15.01.2008, 10:30:13
cod_gabriel cod_gabriel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 26.04.2007
Mesaje: 346
Implicit

Citat:
În prealabil postat de tot_jean
incerc sa dezvolt o discutie fara sa promovez sau sa fac publicitate credintei mele(oricum nu e important).In Noul Testament apostolii vorbeau doar de Iisus Hristos si indreptau privirile tuturor doar la Hristos.asta e un mic argument....dar destul de important
Desigur, pentru ca Hristos era atunci printre ei.
Dar uiti un capitol intreg din Evaghelia dupa Ioan.
"16. Si Eu voi ruga pe Tatal și alt Mangaietor va va da voua ca sa fie cu voi in veac,
17. Duhul Adevarului, pe Care lumea nu poate sa-L primeasca, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaste; voi Il cunoasteti, ca ramane la voi si in voi va fi!"

"25. Acestea vi le-am spus, fiind cu voi;
26. Dar Mangaietorul, Duhul Sfant, pe Care-L va trimite Tatal, in numele Meu, Acela va va invata toate si va va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu."

Aici insusi Mantuiorul, despre care vorbeau apostolii, vorbeste despre altceva: despre Sfantul Duh, care va continua sa invete pe oameni dupa ce Hristos nu va mai fi printre ei. Aceasta invatatura pe care au continuat s-o primeasca oamenii prin Sfantul Duh, este Sfanta Traditie. Cel putin asa cred eu. Deci, ea are fundament enuntat clar in Sfanta Scriptura.


Reply With Quote
  #10  
Vechi 18.01.2008, 13:52:47
cod_gabriel cod_gabriel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 26.04.2007
Mesaje: 346
Implicit

Nu sunt convins ca Traditia e mai importanta decat Scriptura.
Cateva definitii ale Traditiei dintr-un articol recent postat pe acest site, de Vladimir Losky:
"In cazul nostru, straduindu-ne sa opunem Scriptura si Traditia ca doua izvoare ale Revelatiei, independente unul de altul, in chip inevitabil vom atribui Traditiei insusirile caracteristice pentru Scriptura : ea - Traditia - devine, "prin unele cuvinte scrise" si "prin alte cuvinte nescrise" tot ceea ce Biserica poate adauga le Sfanta Scriptura in planul ei orizontal si istoric."
"Ne putem apropia de o mult mai precisa reprezentare a Traditiei, folosind acest termen numai pentru singura transmitere verbala a adevarului de credinta. "
"In acest fel noi putem acum da definitia precisa a Traditiei, spunand ca ea este viata Duhului Sfant in Biserica, viata care transmite fiecarui membru al Trupului lui Hristos capacitatea de a asculta, de a primi si de a cunoaste Adevarul in lumina lui specifica, nu in lumina fireasca mintii omenesti."
Avand in vedere ultima definitie, devine intemeiata afirmatia potrivit careia Scriptura e rezultatul Traditiei, intrucat, daca Evangheliile sunt relatari ale unor lucruri la care apostolii au fost martori, in schimb epistolele sunt in mare parte insuflate de Sfantul Duh, mai ales in cazul lui Pavel, care nu l-a cunoscut pe Hristos inainte de rastignire.

Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Sfanta Traditie Iuliiiii Generalitati 4 07.06.2013 13:42:36
Sfanta traditie caiusltd Despre Sfanta Scriptura 9 18.10.2010 09:10:57
Sfanta Traditie Ioana-Andreea Secte si culte 5 26.07.2010 18:21:55
traditiile si sfanta traditie. iulian_vlc Generalitati 4 16.03.2009 10:19:34
Sfanta Traditie si Sfintii Parinti ancah Despre Sfanta Scriptura 0 21.03.2008 13:28:49