Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Din Noul Testament
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 26.03.2022, 22:38:56
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Mesaje: 175
Implicit Noul Testament în Greacă online (cu litere LATINE)

Noul Testament în Greacă online
INDEX 1
Reply With Quote
  #2  
Vechi 26.03.2022, 22:39:40
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Mesaje: 175
Implicit INDEX Noul Testament în Greacă online

Noul Testament în Greacă online
INDEX 2
Reply With Quote
  #3  
Vechi 26.03.2022, 22:42:02
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Mesaje: 175
Implicit Evanghelia MATEI Capitolul 1

1 biblos geneseōs iēsou christou uiou dauid uiou abraam

2 abraam egennēsen ton isaak isaak de egennēsen ton iakōb iakōb de egennēsen ton ioudan kai tous adelphous autou

3 ioudas de egennēsen ton phares kai ton zara ek tēs thamar phares de egennēsen ton esrōm esrōm de egennēsen ton aram

4 aram de egennēsen ton aminadab aminadab de egennēsen ton naassōn naassōn de egennēsen ton salmōn

5 salmōn de egennēsen ton boes ek tēs rachab boes de egennēsen ton iōbēd ek tēs routh iōbēd de egennēsen ton iessai

6 iessai de egennēsen ton dauid ton basilea dauid de egennēsen ton solomōna ek tēs tou ouriou

7 solomōn de egennēsen ton roboam roboam de egennēsen ton abia abia de egennēsen ton asaph

8 asaph de egennēsen ton iōsaphat iōsaphat de egennēsen ton iōram iōram de egennēsen ton ozian

9 ozias de egennēsen ton iōatham iōatham de egennēsen ton achaz achaz de egennēsen ton ezekian

10 ezekias de egennēsen ton manassē manassēs de egennēsen ton amōs amōs de egennēsen ton iōsian

11 iōsias de egennēsen ton iechonian kai tous adelphous autou epi tēs metoikesias babylōnos

12 meta de tēn metoikesian babylōnos iechonias egennēsen ton salathiēl salathiēl de egennēsen ton zorobabel

13 zorobabel de egennēsen ton abioud abioud de egennēsen ton eliakim eliakim de egennēsen ton azōr

14 azōr de egennēsen ton sadōk sadōk de egennēsen ton achim achim de egennēsen ton elioud

15 elioud de egennēsen ton eleazar eleazar de egennēsen ton matthan matthan de egennēsen ton iakōb

16 iakōb de egennēsen ton iōsēph ton andra marias ex ēs egennēthē iēsous o legomenos christos

17 pasai oun ai geneai apo abraam eōs dauid geneai dekatessares kai apo dauid eōs tēs metoikesias babylōnos geneai dekatessares kai apo tēs metoikesias babylōnos eōs tou christou geneai dekatessares

18 tou de iēsou christou ē genesis outōs ēn mnēsteutheisēs tēs mētros autou marias tō iōsēph prin ē synelthein autous eurethē en gastri echousa ek pneumatos agiou

19 iōsēph de o anēr autēs dikaios ōn kai mē thelōn autēn deigmatisai eboulēthē lathra apolysai autēn

20 tauta de autou enthymēthentos idou angelos kyriou kat onar ephanē autō legōn iōsēph uios dauid mē phobēthēs paralabein marian tēn gynaika sou to gar en autē gennēthen ek pneumatos estin agiou

21 texetai de uion kai kaleseis to onoma autou iēsoun autos gar sōsei ton laon autou apo tōn amartiōn autōn

22 touto de olon gegonen ina plērōthē to rēthen ypo kyriou dia tou prophētou legontos

23 idou ē parthenos en gastri exei kai texetai uion kai kalesousin to onoma autou emmanouēl o estin methermēneuomenon meth ēmōn o theos

24 egertheis de o iōsēph apo tou ypnou epoiēsen ōs prosetaxen autō o angelos kyriou kai parelaben tēn gynaika autou

25 kai ouk eginōsken autēn eōs ou eteken uion kai ekalesen to onoma autou iēsoun
Reply With Quote
  #4  
Vechi 26.03.2022, 22:44:13
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Mesaje: 175
Implicit Evanghelia MATEI Capitolul 2

1 tou de iēsou gennēthentos en bēthleem tēs ioudaias en ēmerais ērōdou tou basileōs idou magoi apo anatolōn paregenonto eis ierosolyma

2 legontes pou estin o techtheis basileus tōn ioudaiōn eidomen gar autou ton astera en tē anatolē kai ēlthomen proskynēsai autō

3 akousas de o basileus ērōdēs etarachthē kai pasa ierosolyma met autou

4 kai synagagōn pantas tous archiereis kai grammateis tou laou epynthaneto par autōn pou o christos gennatai

5 oi de eipan autō en bēthleem tēs ioudaias outōs gar gegraptai dia tou prophētou

6 kai sy bēthleem gē iouda oudamōs elachistē ei en tois ēgemosin iouda ek sou gar exeleusetai ēgoumenos ostis poimanei ton laon mou ton israēl

7 tote ērōdēs lathra kalesas tous magous ēkribōsen par autōn ton chronon tou phainomenou asteros

8 kai pempsas autous eis bēthleem eipen poreuthentes exetasate akribōs peri tou paidiou epan de eurēte apangeilate moi opōs kagō elthōn proskynēsō autō

9 oi de akousantes tou basileōs eporeuthēsan kai idou o astēr on eidon en tē anatolē proēgen autous eōs elthōn estathē epanō ou ēn to paidion

10 idontes de ton astera echarēsan charan megalēn sphodra

11 kai elthontes eis tēn oikian eidon to paidion meta marias tēs mētros autou kai pesontes prosekynēsan autō kai anoixantes tous thēsaurous autōn prosēnenkan autō dōra chryson kai libanon kai smyrnan

12 kai chrēmatisthentes kat onar mē anakampsai pros ērōdēn di allēs odou anechōrēsan eis tēn chōran autōn

13 anachōrēsantōn de autōn idou angelos kyriou phainetai kat onar tō iōsēph legōn egertheis paralabe to paidion kai tēn mētera autou kai pheuge eis aigypton kai isthi ekei eōs an eipō soi mellei gar ērōdēs zētein to paidion tou apolesai auto

14 o de egertheis parelaben to paidion kai tēn mētera autou nyktos kai anechōrēsen eis aigypton

15 kai ēn ekei eōs tēs teleutēs ērōdou ina plērōthē to rēthen ypo kyriou dia tou prophētou legontos ex aigyptou ekalesa ton uion mou

16 tote ērōdēs idōn oti enepaichthē ypo tōn magōn ethymōthē lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en bēthleem kai en pasin tois oriois autēs apo dietous kai katōterō kata ton chronon on ēkribōsen para tōn magōn

17 tote eplērōthē to rēthen dia ieremiou tou prophētou legontos

18 phōnē en rama ēkousthē klauthmos kai odyrmos polys rachēl klaiousa ta tekna autēs kai ouk ēthelen paraklēthēnai oti ouk eisin

19 teleutēsantos de tou ērōdou idou angelos kyriou phainetai kat onar tō iōsēph en aigyptō

20 legōn egertheis paralabe to paidion kai tēn mētera autou kai poreuou eis gēn israēl tethnēkasin gar oi zētountes tēn psychēn tou paidiou

21 o de egertheis parelaben to paidion kai tēn mētera autou kai eisēlthen eis gēn israēl

22 akousas de oti archelaos basileuei tēs ioudaias anti tou patros autou ērōdou ephobēthē ekei apelthein chrēmatistheis de kat onar anechōrēsen eis ta merē tēs galilaias

23 kai elthōn katōkēsen eis polin legomenēn nazaret opōs plērōthē to rēthen dia tōn prophētōn oti nazōraios klēthēsetai
Reply With Quote
  #5  
Vechi 26.03.2022, 22:49:01
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Mesaje: 175
Implicit Evanghelia MATEI Capitolul 3

1 en de tais ēmerais ekeinais paraginetai iōannēs o baptistēs kēryssōn en tē erēmō tēs ioudaias

2 [kai] legōn metanoeite ēngiken gar ē basileia tōn ouranōn

3 outos gar estin o rētheis dia ēsaiou tou prophētou legontos phōnē boōntos en tē erēmō etoimasate tēn odon kyriou eutheias poieite tas tribous autou

4 autos de o iōannēs eichen to endyma autou apo trichōn kamēlou kai zōnēn dermatinēn peri tēn osphyn autou ē de trophē ēn autou akrides kai meli agrion

5 tote exeporeueto pros auton ierosolyma kai pasa ē ioudaia kai pasa ē perichōros tou iordanou

6 kai ebaptizonto en tō iordanē potamō yp autou exomologoumenoi tas amartias autōn

7 idōn de pollous tōn pharisaiōn kai saddoukaiōn erchomenous epi to baptisma autou eipen autois gennēmata echidnōn tis ypedeixen ymin phygein apo tēs mellousēs orgēs

8 poiēsate oun karpon axion tēs metanoias

9 kai mē doxēte legein en eautois patera echomen ton abraam legō gar ymin oti dynatai o theos ek tōn lithōn toutōn egeirai tekna tō abraam

10 ēdē de ē axinē pros tēn rizan tōn dendrōn keitai pan oun dendron mē poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pyr balletai

11 egō men ymas baptizō en ydati eis metanoian o de opisō mou erchomenos ischyroteros mou estin ou ouk eimi ikanos ta ypodēmata bastasai autos ymas baptisei en pneumati agiō kai pyri

12 ou to ptyon en tē cheiri autou kai diakathariei tēn alōna autou kai synaxei ton siton autou eis tēn apothēkēn to de achyron katakausei pyri asbestō

13 tote paraginetai o iēsous apo tēs galilaias epi ton iordanēn pros ton iōannēn tou baptisthēnai yp autou

14 o de iōannēs diekōlyen auton legōn egō chreian echō ypo sou baptisthēnai kai sy erchē pros me

15 apokritheis de o iēsous eipen pros auton aphes arti outōs gar prepon estin ēmin plērōsai pasan dikaiosynēn tote aphiēsin auton

16 baptistheis de o iēsous euthys anebē apo tou ydatos kai idou ēneōchthēsan [autō] oi ouranoi kai eiden [to] pneuma [tou] theou katabainon ōsei peristeran [kai] erchomenon ep auton

17 kai idou phōnē ek tōn ouranōn legousa outos estin o uios mou o agapētos en ō eudokēsa
Reply With Quote
  #6  
Vechi 26.03.2022, 22:50:31
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Mesaje: 175
Implicit Evanghelia MATEI Capitolul 4

1 tote o iēsous anēchthē eis tēn erēmon ypo tou pneumatos peirasthēnai ypo tou diabolou

2 kai nēsteusas ēmeras tesserakonta kai nyktas tesserakonta ysteron epeinasen

3 kai proselthōn o peirazōn eipen autō ei uios ei tou theou eipe ina oi lithoi outoi artoi genōntai

4 o de apokritheis eipen gegraptai ouk ep artō monō zēsetai o anthrōpos all epi panti rēmati ekporeuomenō dia stomatos theou

5 tote paralambanei auton o diabolos eis tēn agian polin kai estēsen auton epi to pterygion tou ierou

6 kai legei autō ei uios ei tou theou bale seauton katō gegraptai gar oti tois angelois autou enteleitai peri sou kai epi cheirōn arousin se mēpote proskopsēs pros lithon ton poda sou

7 ephē autō o iēsous palin gegraptai ouk ekpeiraseis kyrion ton theon sou

8 palin paralambanei auton o diabolos eis oros ypsēlon lian kai deiknysin autō pasas tas basileias tou kosmou kai tēn doxan autōn

9 kai eipen autō tauta soi panta dōsō ean pesōn proskynēsēs moi

10 tote legei autō o iēsous ypage satana gegraptai gar kyrion ton theon sou proskynēseis kai autō monō latreuseis

11 tote aphiēsin auton o diabolos kai idou angeloi prosēlthon kai diēkonoun autō

12 akousas de oti iōannēs paredothē anechōrēsen eis tēn galilaian

13 kai katalipōn tēn nazara elthōn katōkēsen eis kapharnaoum tēn parathalassian en oriois zaboulōn kai nephthalim

14 ina plērōthē to rēthen dia ēsaiou tou prophētou legontos

15 gē zaboulōn kai gē nephthalim odon thalassēs peran tou iordanou galilaia tōn ethnōn

16 o laos o kathēmenos en skotei phōs eiden mega kai tois kathēmenois en chōra kai skia thanatou phōs aneteilen autois

17 apo tote ērxato o iēsous kēryssein kai legein metanoeite ēngiken gar ē basileia tōn ouranōn

18 peripatōn de para tēn thalassan tēs galilaias eiden dyo adelphous simōna ton legomenon petron kai andrean ton adelphon autou ballontas amphiblēstron eis tēn thalassan ēsan gar alieis

19 kai legei autois deute opisō mou kai poiēsō ymas alieis anthrōpōn

20 oi de eutheōs aphentes ta diktya ēkolouthēsan autō

21 kai probas ekeithen eiden allous dyo adelphous iakōbon ton tou zebedaiou kai iōannēn ton adelphon autou en tō ploiō meta zebedaiou tou patros autōn katartizontas ta diktya autōn kai ekalesen autous

22 oi de eutheōs aphentes to ploion kai ton patera autōn ēkolouthēsan autō

23 kai periēgen en olē tē galilaia didaskōn en tais synagōgais autōn kai kēryssōn to euangelion tēs basileias kai therapeuōn pasan noson kai pasan malakian en tō laō

24 kai apēlthen ē akoē autou eis olēn tēn syrian kai prosēnenkan autō pantas tous kakōs echontas poikilais nosois kai basanois synechomenous [kai] daimonizomenous kai selēniazomenous kai paralytikous kai etherapeusen autous

25 Mai ēkolouthēsan autō ochloi polloi apo tēs galilaias kai dekapoleōs kai ierosolymōn kai ioudaias kai peran tou iordanou
Reply With Quote
  #7  
Vechi 26.03.2022, 22:52:32
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Mesaje: 175
Implicit Evanghelia MATEI Capitolul 5

1 idōn de tous ochlous anebē eis to oros kai kathisantos autou prosēlthan autō oi mathētai autou

2 kai anoixas to stoma autou edidasken autous legōn

3 makarioi oi ptōchoi tō pneumati oti autōn estin ē basileia tōn ouranōn

4 makarioi oi penthountes oti autoi paraklēthēsontai

5 makarioi oi praeis oti autoi klēronomēsousin tēn gēn

6 makarioi oi peinōntes kai dipsōntes tēn dikaiosynēn oti autoi chortasthēsontai

7 makarioi oi eleēmones oti autoi eleēthēsontai

8 makarioi oi katharoi tē kardia oti autoi ton theon opsontai

9 makarioi oi eirēnopoioi oti autoi uioi theou klēthēsontai

10 makarioi oi dediōgmenoi eneken dikaiosynēs oti autōn estin ē basileia tōn ouranōn

11 makarioi este otan oneidisōsin ymas kai diōxōsin kai eipōsin pan ponēron kath ymōn [pseudomenoi] eneken emou

12 chairete kai agalliasthe oti o misthos ymōn polys en tois ouranois outōs gar ediōxan tous prophētas tous pro ymōn

13 ymeis este to alas tēs gēs ean de to alas mōranthē en tini alisthēsetai eis ouden ischyei eti ei mē blēthen exō katapateisthai ypo tōn anthrōpōn

14 ymeis este to phōs tou kosmou ou dynatai polis krybēnai epanō orous keimenē

15 oude kaiousin lychnon kai titheasin auton ypo ton modion all epi tēn lychnian kai lampei pasin tois en tē oikia

16 outōs lampsatō to phōs ymōn emprosthen tōn anthrōpōn opōs idōsin ymōn ta kala erga kai doxasōsin ton patera ymōn ton en tois ouranois

17 mē nomisēte oti ēlthon katalysai ton nomon ē tous prophētas ouk ēlthon katalysai alla plērōsai

18 amēn gar legō ymin eōs an parelthē o ouranos kai ē gē iōta en ē mia keraia ou mē parelthē apo tou nomou eōs an panta genētai

19 os ean oun lysē mian tōn entolōn toutōn tōn elachistōn kai didaxē outōs tous anthrōpous elachistos klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn os d an poiēsē kai didaxē outos megas klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn

20 legō gar ymin oti ean mē perisseusē ymōn ē dikaiosynē pleion tōn grammateōn kai pharisaiōn ou mē eiselthēte eis tēn basileian tōn ouranōn

21 ēkousate oti errethē tois archaiois ou phoneuseis os d an phoneusē enochos estai tē krisei

22 egō de legō ymin oti pas o orgizomenos tō adelphō autou enochos estai tē krisei os d an eipē tō adelphō autou raka enochos estai tō synedriō os d an eipē mōre enochos estai eis tēn geennan tou pyros

23 ean oun prospherēs to dōron sou epi to thysiastērion kakei mnēsthēs oti o adelphos sou echei ti kata sou

24 aphes ekei to dōron sou emprosthen tou thysiastēriou kai ypage prōton diallagēthi tō adelphō sou kai tote elthōn prosphere to dōron sou

25 isthi eunoōn tō antidikō sou tachy eōs otou ei met autou en tē odō mēpote se paradō o antidikos tō kritē kai o kritēs tō ypēretē kai eis phylakēn blēthēsē

26 amēn legō soi ou mē exelthēs ekeithen eōs an apodōs ton eschaton kodrantēn

27 ēkousate oti errethē ou moicheuseis

28 egō de legō ymin oti pas o blepōn gynaika pros to epithymēsai autēn ēdē emoicheusen autēn en tē kardia autou

29 ei de o ophthalmos sou o dexios skandalizei se exele auton kai bale apo sou sympherei gar soi ina apolētai en tōn melōn sou kai mē olon to sōma sou blēthē eis geennan

30 kai ei ē dexia sou cheir skandalizei se ekkopson autēn kai bale apo sou sympherei gar soi ina apolētai en tōn melōn sou kai mē olon to sōma sou eis geennan apelthē

31 errethē de os an apolysē tēn gynaika autou dotō autē apostasion

32 egō de legō ymin oti pas o apolyōn tēn gynaika autou parektos logou porneias poiei autēn moicheuthēnai kai os ean apolelymenēn gamēsē moichatai

33 palin ēkousate oti errethē tois archaiois ouk epiorkēseis apodōseis de tō kyriō tous orkous sou

34 egō de legō ymin mē omosai olōs mēte en tō ouranō oti thronos estin tou theou

35 mēte en tē gē oti ypopodion estin tōn podōn autou mēte eis ierosolyma oti polis estin tou megalou basileōs

36 mēte en tē kephalē sou omosēs oti ou dynasai mian tricha leukēn poiēsai ē melainan

37 estō de o logos ymōn nai nai ou ou to de perisson toutōn ek tou ponērou estin

38 ēkousate oti errethē ophthalmon anti ophthalmou kai odonta anti odontos

39 egō de legō ymin mē antistēnai tō ponērō all ostis se rapizei eis tēn dexian siagona [sou] strepson autō kai tēn allēn

40 kai tō thelonti soi krithēnai kai ton chitōna sou labein aphes autō kai to imation

41 kai ostis se angareusei milion en ypage met autou dyo

42 tō aitounti se dos kai ton thelonta apo sou danisasthai mē apostraphēs

43 ēkousate oti errethē agapēseis ton plēsion sou kai misēseis ton echthron sou

44 egō de legō ymin agapate tous echthrous ymōn kai proseuchesthe yper tōn diōkontōn ymas

45 opōs genēsthe uioi tou patros ymōn tou en ouranois oti ton ēlion autou anatellei epi ponērous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous

46 ean gar agapēsēte tous agapōntas ymas tina misthon echete ouchi kai oi telōnai to auto poiousin

47 kai ean aspasēsthe tous adelphous ymōn monon ti perisson poieite ouchi kai oi ethnikoi to auto poiousin

48 esesthe oun ymeis teleioi ōs o patēr ymōn o ouranios teleios estin
Reply With Quote
  #8  
Vechi 26.03.2022, 22:58:55
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Mesaje: 175
Implicit Evanghelia MATEI Capitolul 6

1 prosechete [de] tēn dikaiosynēn ymōn mē poiein emprosthen tōn anthrōpōn pros to theathēnai autois ei de mē ge misthon ouk echete para tō patri ymōn tō en tois ouranois

2 otan oun poiēs eleēmosynēn mē salpisēs emprosthen sou ōsper oi ypokritai poiousin en tais synagōgais kai en tais rymais opōs doxasthōsin ypo tōn anthrōpōn amēn legō ymin apechousin ton misthon autōn

3 sou de poiountos eleēmosynēn mē gnōtō ē aristera sou ti poiei ē dexia sou

4 opōs ē sou ē eleēmosynē en tō kryptō kai o patēr sou o blepōn en tō kryptō apodōsei soi

5 kai otan proseuchēsthe ouk esesthe ōs oi ypokritai oti philousin en tais synagōgais kai en tais gōniais tōn plateiōn estōtes proseuchesthai opōs phanōsin tois anthrōpois amēn legō ymin apechousin ton misthon autōn

6 sy de otan proseuchē eiselthe eis to tameion sou kai kleisas tēn thyran sou proseuxai tō patri sou tō en tō kryptō kai o patēr sou o blepōn en tō kryptō apodōsei soi

7 proseuchomenoi de mē battalogēsēte ōsper oi ethnikoi dokousin gar oti en tē polylogia autōn eisakousthēsontai

8 mē oun omoiōthēte autois oiden gar o patēr ymōn ōn chreian echete pro tou ymas aitēsai auton

9 outōs oun proseuchesthe ymeis pater ēmōn o en tois ouranois agiasthētō to onoma sou

10 elthetō ē basileia sou genēthētō to thelēma sou ōs en ouranō kai epi gēs

11 ton arton ēmōn ton epiousion dos ēmin sēmeron

12 kai aphes ēmin ta opheilēmata ēmōn ōs kai ēmeis aphēkamen tois opheiletais ēmōn

13 kai mē eisenenkēs ēmas eis peirasmon alla rysai ēmas apo tou ponērou

14 ean gar aphēte tois anthrōpois ta paraptōmata autōn aphēsei kai ymin o patēr ymōn o ouranios

15 ean de mē aphēte tois anthrōpois oude o patēr ymōn aphēsei ta paraptōmata ymōn

16 otan de nēsteuēte mē ginesthe ōs oi ypokritai skythrōpoi aphanizousin gar ta prosōpa autōn opōs phanōsin tois anthrōpois nēsteuontes amēn legō ymin apechousin ton misthon autōn

17 sy de nēsteuōn aleipsai sou tēn kephalēn kai to prosōpon sou nipsai

18 opōs mē phanēs tois anthrōpois nēsteuōn alla tō patri sou tō en tō kryphaiō kai o patēr sou o blepōn en tō kryphaiō apodōsei soi

19 mē thēsaurizete ymin thēsaurous epi tēs gēs opou sēs kai brōsis aphanizei kai opou kleptai dioryssousin kai kleptousin

20 thēsaurizete de ymin thēsaurous en ouranō opou oute sēs oute brōsis aphanizei kai opou kleptai ou dioryssousin oude kleptousin

21 opou gar estin o thēsauros sou ekei estai kai ē kardia sou

22 o lychnos tou sōmatos estin o ophthalmos ean oun ē o ophthalmos sou aplous olon to sōma sou phōteinon estai

23 ean de o ophthalmos sou ponēros ē olon to sōma sou skoteinon estai ei oun to phōs to en soi skotos estin to skotos poson

24 oudeis dynatai dysin kyriois douleuein ē gar ton ena misēsei kai ton eteron agapēsei ē enos anthexetai kai tou eterou kataphronēsei ou dynasthe theō douleuein kai mamōna

25 dia touto legō ymin mē merimnate tē psychē ymōn ti phagēte [ē ti piēte] mēde tō sōmati ymōn ti endysēsthe ouchi ē psychē pleion estin tēs trophēs kai to sōma tou endymatos

26 emblepsate eis ta peteina tou ouranou oti ou speirousin oude therizousin oude synagousin eis apothēkas kai o patēr ymōn o ouranios trephei auta ouch ymeis mallon diapherete autōn

27 tis de ex ymōn merimnōn dynatai prostheinai epi tēn ēlikian autou pēchyn ena

28 kai peri endymatos ti merimnate katamathete ta krina tou agrou pōs auxanousin ou kopiōsin oude nēthousin

29 legō de ymin oti oude solomōn en pasē tē doxē autou periebaleto ōs en toutōn

30 ei de ton chorton tou agrou sēmeron onta kai aurion eis klibanon ballomenon o theos outōs amphiennysin ou pollō mallon ymas oligopistoi

31 mē oun merimnēsēte legontes ti phagōmen ē ti piōmen ē ti peribalōmetha

32 panta gar tauta ta ethnē epizētousin oiden gar o patēr ymōn o ouranios oti chrēzete toutōn apantōn

33 zēteite de prōton tēn basileian [tou theou] kai tēn dikaiosynēn autou kai tauta panta prostethēsetai ymin

34 mē oun merimnēsēte eis tēn aurion ē gar aurion merimnēsei eautēs arketon tē ēmera ē kakia autēs
Reply With Quote
  #9  
Vechi 26.03.2022, 23:00:22
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Mesaje: 175
Implicit Evanghelia MATEI Capitolul 7

1 mē krinete ina mē krithēte

2 en ō gar krimati krinete krithēsesthe kai en ō metrō metreite metrēthēsetai ymin

3 ti de blepeis to karphos to en tō ophthalmō tou adelphou sou tēn de en tō sō ophthalmō dokon ou katanoeis

4 ē pōs ereis tō adelphō sou aphes ekbalō to karphos ek tou ophthalmou sou kai idou ē dokos en tō ophthalmō sou

5 ypokrita ekbale prōton ek tou ophthalmou sou tēn dokon kai tote diablepseis ekbalein to karphos ek tou ophthalmou tou adelphou sou

6 mē dōte to agion tois kysin mēde balēte tous margaritas ymōn emprosthen tōn choirōn mēpote katapatēsousin autous en tois posin autōn kai straphentes rēxōsin ymas

7 aiteite kai dothēsetai ymin zēteite kai eurēsete krouete kai anoigēsetai ymin

8 pas gar o aitōn lambanei kai o zētōn euriskei kai tō krouonti anoigēsetai

9 ē tis estin ex ymōn anthrōpos on aitēsei o uios autou arton mē lithon epidōsei autō

10 ē kai ichthyn aitēsei mē ophin epidōsei autō

11 ei oun ymeis ponēroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois ymōn posō mallon o patēr ymōn o en tois ouranois dōsei agatha tois aitousin auton

12 panta oun osa ean thelēte ina poiōsin ymin oi anthrōpoi outōs kai ymeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi prophētai

13 eiselthate dia tēs stenēs pylēs oti plateia ē pylē kai eurychōros ē odos ē apagousa eis tēn apōleian kai polloi eisin oi eiserchomenoi di autēs

14 ti stenē ē pylē kai tethlimmenē ē odos ē apagousa eis tēn zōēn kai oligoi eisin oi euriskontes autēn

15 prosechete apo tōn pseudoprophētōn oitines erchontai pros ymas en endymasin probatōn esōthen de eisin lykoi arpages

16 apo tōn karpōn autōn epignōsesthe autous mēti syllegousin apo akanthōn staphylas ē apo tribolōn syka

17 outōs pan dendron agathon karpous kalous poiei to de sapron dendron karpous ponērous poiei

18 ou dynatai dendron agathon karpous ponērous poiein oude dendron sapron karpous kalous poiein

19 pan dendron mē poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pyr balletai

20 ara ge apo tōn karpōn autōn epignōsesthe autous

21 ou pas o legōn moi kyrie kyrie eiseleusetai eis tēn basileian tōn ouranōn all o poiōn to thelēma tou patros mou tou en tois ouranois

22 polloi erousin moi en ekeinē tē ēmera kyrie kyrie ou tō sō onomati eprophēteusamen kai tō sō onomati daimonia exebalomen kai tō sō onomati dynameis pollas epoiēsamen

23 kai tote omologēsō autois oti oudepote egnōn ymas apochōreite ap emou oi ergazomenoi tēn anomian

24 pas oun ostis akouei mou tous logous toutous kai poiei autous omoiōthēsetai andri phronimō ostis ōkodomēsen autou tēn oikian epi tēn petran

25 kai katebē ē brochē kai ēlthon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosepesan tē oikia ekeinē kai ouk epesen tethemeliōto gar epi tēn petran

26 kai pas o akouōn mou tous logous toutous kai mē poiōn autous omoiōthēsetai andri mōrō ostis ōkodomēsen autou tēn oikian epi tēn ammon

27 kai katebē ē brochē kai ēlthon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosekopsan tē oikia ekeinē kai epesen kai ēn ē ptōsis autēs megalē

28 kai egeneto ote etelesen o iēsous tous logous toutous exeplēssonto oi ochloi epi tē didachē autou

29 ēn gar didaskōn autous ōs exousian echōn kai ouch ōs oi grammateis autōn
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare