Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Biserica Ortodoxa si alte religii > Secte si culte
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 26.11.2007, 02:52:21
strajeru's Avatar
strajeru strajeru is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 25.11.2007
Locație: Bucuresti
Religia: Ortodox
Mesaje: 362
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru strajeru
Implicit


Despre data exactă a celei de a doua veniri a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Biserica Sa cea dreptmăritoare are numeroase mărturii biblice prin care dovedește că această dată nu a încredințat-o Dumnezeu nici îngerilor, nici oamenilor și nici chiar Fiului Său, ca om. Iată care sunt cuvintele dumnezeieștii Scripturi: Iar de ziua și de ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Și precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și venirea Fiului Omului; căci precum în zilele acelea dinainte de potop oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau... și n-au știut până ce a venit potopul și i-a luat pe toți, la fel va fi și venirea Fiului Omului... Privegheați, deci, că nu știți în care zi vine Domnul vostru. Însă aceea să cunoașteți că, de-ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar priveghea și n-ar lăsa să i se spargă casa. De aceea și voi fiți gata, că în ceasul în care nu gândiți, Fiul Omului va veni (Matei 24, 36–44, vezi și v. 45–51).
Dacă nici îngerii din cer și nici Fiul, ca om, nu știu cu precizie această dată, cum ar putea ea oare să fie cunoscută de către oameni? De aici înțelegem numai că trebuie să fim pururea cu mare grijă de mântuirea noastră – spre a fi pregătiți pentru venirea Domnului –, de vreme ce nu știm nici ziua, nici ceasul când va veni Domnul și nici ceasul sfârșitului nostru. Că venirea Sa va fi pe neașteptate și prin surprindere, după cum ne-a prevenit Domnul, atunci când a spus: Drept aceea, privegheați, că nu știți ziua, nici ceasul când va veni Fiul Omului (Matei 25, 1–13).
Sectarul: Adevărat este că la început apostolii n-au știut data exactă a venirii a doua a Domnului (Matei 24, 36 ș.a.), dar după ce ei au fost întăriți cu putere de sus, prin venirea Sfântului Duh, au devenit cunoscători a toate; căci Duhul Sfânt le-a descoperit toate tainele, după cum le spusese mai înainte Mântuitorul: Încă multe am a vă spune, dar nu le puteți purta acum. Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci câte va auzi va vorbi și cele viitoare vă va vesti (Ioan 16, 12–13; 14, 26; 15, 26). Sfântul Duh a fost trimis apostolilor la Cincizecime și de atunci încoace, atât apostolii cât și bunii creștini – prin priceperea și înțelepciunea pe care le-o insuflă Sfântul Duh – pot cunoaște «tot adevărul», adică întreg planul divin al istoriei lumii și al sfârșitului ei, «planul divin al vârstelor», și pot calcula din Sfânta Scriptură «cele viitoare», adică data venirii a doua. Numai cei ce nu au pe Duhul Sfânt și n-au primit priceperea dată de către El, nu pot cunoaște acea dată.
Preotul: Vai de voi sectarilor adventiști și de toți acei sectari care cred asemenea vouă; vai de voi oamenilor stricați la minte și la înțelegerea Sfintelor Scripturi! Vai de calculele voastre, care v-au înșelat pe voi și pe toți cei înșelați de voi! De atâtea ori voi ați calculat – după rătăcirea minții voastre – data celei de a doua veniri a Domnului, de atâtea ori ați rămas de toată batjocura și rușinea omenirii și încă mai cutezați să susțineți nebunia că știți data exactă a venirii Domnului?
Oare n-a calculat din Biblie William Miller al vostru că între 1 martie 1843 și 1 martie 1844 va fi a doua venire a Domnului? Oare n-a rămas el cu toți cei înșelați de el, de toată rușinea și de râs în fața întregii lumi? Oare nu anunțase această dată William Miller încă din anul 1833, în broșura sa Învederare din Sfânta Scriptură despre venirea a doua a Domnului în anul 1843? Oare nu calculase și alt «prooroc» mincinos al vostru, Joshua Himes, în revistele «Strigătul din miezul nopții» (1842) și «Trâmbița de alarmă» (1842), că Domnul vine în 1843? Și oare nu și acest fals prooroc a rămas ca și William Miller de toată rușinea și scârba în fața lumii, împreună cu mincinoasele lui proorociri?
Dar ce a pățit Snow al vostru – ucenicul cel mai apropiat al lui Miller –, care calculase că trebuie să adauge la «proorocia» lui Miller încă șapte luni și zece zile, fixând data venirii a doua a Domnului la 10 octombrie 1844? Oare n-a rămas și el ca și dascălul său Miller de toată rușinea? Oare nu anunțaseră acești mincinoși «prooroci» adventiști prin revistele lor, prin ziare și prin discursuri publice, data exactă a venirii Domnului? Oare nu și-au cheltuit averile toți oamenii înșelați de ei, împărțind tot ce aveau și cumpărându-și haine albe, ba chiar și lumânări, ca să întâmpine pe Domnul? Oare nu erau pe atunci pline vitrinele magazinelor din America de haine albe spre vânzare pentru cei ce vor călători la cer la 10 octombrie 1844? Și oare n-a trecut și acea zi ca toate celelalte zile și toți «proorocii» cei mincinoși ai voștri cu calculele lor din Scriptură – care credeau că le-au fost inspirate de Duhul Sfânt – n-au rămas de toată rușinea și ocara, scăpând numai cu fuga, pentru a nu fi omorâți de oamenii cei înșelați de ei, care își risipiseră toate avuțiile în baza «proorociei» lor?
Mă minunez foarte de nebunia voastră, sectarilor stricați la minte, că după atâtea exemple de înșelare și rătăcire, încă mai îndrăzniți să susțineți că puteți calcula din Sfintele Scripturi data corectă a venirii a doua a Domnului?
Înțelepțiți-vă odată, după aceste jalnice evenimente și înțelegeți că făgăduința Mântuitorului nostru Iisus Hristos despre descoperirea «celor viitoare» prin Duhul Sfânt nu s-a referit la data venirii Sale de a doua – după cum vi se pare vouă – ci la proorociile ce se vor face în Biserică cu privire la diferite întâmplări și evenimente viitoare. Astfel de descoperiri, într-adevăr, s-au făcut prin Sfântul Duh, căci vedem – de exemplu – că Apocalipsa este plină de ele și de multe altele de asemenea, expuse în diferite cărți sfinte ale Bibliei (vezi II Tim. 3, 1–8; II Petru 2, 1–3; Fapte 11, 27–28; 20, 29–30; Iuda 1, 17–18 ș.a.). Ele aveau să cuprindă îndeosebi învățături eshatologice (privind ivirea lui Antihrist, a proorocilor mincinoși, dezlănțuirea prigoanelor din viitor asupra creștinilor), precum și înțelepciunea necesară apostolilor spre a se putea apăra atunci când vor fi trași la răspundere în fața judecătorilor pentru învățătura ce o propovăduiesc (Matei 10, 19–20). Acestea sunt «cele viitoare» despre care Mântuitorul vorbește în textul pe care l-ai adus aici, omule rătăcit și încurcat în vicleniile tale.
Contextul și textele paralele ne dau lămuriri și indicații limpezi în acest sens, astfel că oricât te vei stărui tu și cei asemenea ție că știți data exactă a venirii a doua a Domnului, pururea veți rămâne mincinoși, ca și înaintașii voștri amintiți mai sus.
Sectarul: Creștinii au de la Sfântul Duh lumina cunoștinței prin care ei pot cunoaște și data venirii a doua. Numai păgânii și creștinii cei neadevărați sunt în această privință întunecați și în neștiință, căci Apostolul Pavel scrie: Voi însă, fraților, nu sunteți în întuneric ca să vă apuce ziua aceea ca un fur. Căci voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei; nu suntem ai nopții, nici ai întunericului (I Tes. 5, 4–5). Din cuvintele acestea rezultă că toți creștinii pot și chiar trebuie să cunoască data exactă a venirii a doua, spre a fi pregătiți să o întâmpine.
Preotul: Omule rătăcit de la adevăr, de ce tai adevărul înțelesului Sfintei Scripturi folosindu-te numai de unele texte care ți se pare că îți susțin rătăcirea? Pentru ce ai luat versetele 4 și 5 din capitolul 5 al Epistolei către Tesaloniceni, înlăturând versetele 1 și 2, de mai sus, care îl tâlcuiesc pe cel de al 4-lea și al 5-lea și pe cele de mai jos? Auzi ce zice marele Apostol Pavel acolo: Iar despre ani și despre vremuri, fraților, nu aveți nevoie să vă scriem, căci voi înșivă știți bine că ziua Domnului vine așa, ca un fur, noaptea (I Tes. 5, 1–2). Deci cunoaște, omule rătăcit, că acesta este adevărul pe care îl păstrează Biserica lui Hristos, iar nu al vostru. Căci Biserica cea dreptmăritoare învață, deopotrivă cu marele Pavel, că ziua Domnului va veni ca un fur, «noaptea», și nimeni nu știe ziua și nici ceasul când vine Fiul Omului (Matei 25, 1–13).
Numai apropierea datei venirii a doua poate fi cunoscută, după semnele ce vor trebui să se arate mai înainte și care sunt următoarele:
1. Propovăduirea Evangheliei la toate popoarele lumii (Matei 24, 14);
2. convertirea poporului evreu la creștinism, în urma propovăduirii Evangheliei la toată lumea (Rom. 11, 25);
3. apariția lui antihrist (I Ioan 2, 18), «omul nelegiuirii» (II Tes. 2, 3–11) sau «fiara» (Apoc. 13, 1–18), lucrând împreună cu agenții săi – proorocii și hristoșii mincinoși – și tot felul de semne, prin puterea satanei, pentru a amăgi pe oameni (Apoc. 20, 1–10);
4. el se va substitui lui Dumnezeu și ca o fiară crudă va prigoni cu toată furia pe cei aleși ai Domnului (Matei 24, 9);
5. înmulțirea fărădelegilor și răcirea iubirii dintre oameni, care se vor urî și se vor trăda unii pe alții (Matei 24, 10–12, 24);
6. înmulțirea războaielor și a veștilor de războaie între neamurile, popoarele și statele lumii (Matei 24, 6–7);
7. producerea unor calamități, ca: cutremure, inundații, ciumă, molime ș.a. (Matei 24, 7, 9);
8. producerea unor semne cosmice: întunecări de soare și de lună, căderi de stele, zguduiri în elementele naturii, ș.a. (Matei 24, 7, 29);
9. arătarea pe cer a semnului Fiului Omului (Matei 24, 30), adică a Crucii, căci ea este semnul de biruință al Domnului nostru Iisus Hristos și nici un alt semn nu-L vestește atât de caracteristic precum Crucea. Când cei păcătoși Îl vor vedea pe cer, își vor aduce aminte de Cel pe Care L-au tăgăduit și se vor bate în piept, căindu-se și jelindu-se de soarta ce-i așteaptă (Matei 24, 30).
Despre tâlcul acestor semne a grăit Domnul: Învățați de la smochin pilda: când mlădița lui se face fragedă și odrăslește frunze, cunoașteți că vara este aproape. Asemenea și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape la uși (Matei 24, 32–33). Așadar, despre semnele premergătoare celei de a doua veniri a Domnului avem tâlcuire și adeverire chiar de la Mântuitorul Hristos, iar despre data exactă a venirii Lui, nimeni nu știe, nici chiar îngerii Lui și nici Fiul, «ca om» (Matei 24, 36), ci numai Tatăl.
Reply With Quote
  #2  
Vechi 22.04.2008, 19:31:01
valivalivali valivalivali is offline
Junior Member
 
Data înregistrării: 21.04.2008
Mesaje: 15
Implicit

Deci nu pot sa cred! din toate topicurile trebuie sa faceti un mijloc de a injosi pe sectari?
facand abstractie de asta, conform Apoc.(rugati-va iar apoi cititi cu atentie):
Prima venire: cap 6:1 calaretul pe calul alb, cu puterea de a birui!
Lui Isus I s-a dat putere sa Biruiasca.El a biruit lumea("Indrazniti caci Eu am biruit lumea")
A biruit pe cel rau prin jertfa de la golgota, prin Moartea si Invierea Sa.
In finalul cartii este din nou prezentat pe un cal alb venind pe norii cerului, sa biruiasca!(Cred ca aici este vorba de Domnul Isus)
cea de-a doua venire:
Intai se va arata fiara(fiara2), profetul mincinos, care va face semne, pana acolo ca va cobori foc din cer:cap 13.tot aici episodul cu semnul fiarei.atentie!probabil, multi o vor recunoaste ca a 2-a venire a lui Cristos!
A 2-a Venire a Mielului:
Cap 14:1 Dupa aparitia fiarei si a profetului, sau probabil concomitent(Domnul stie) Mielul se va arata pe muntele Sionului( poate in sens spiritual doar; tind sa cred ca se va arata chiar fizic.poate vom vedea )
Cap 19: cea de-a doua venire a Domnului, cand va instaura imparatia sa.
Cap 20: rascoala satanei
Cap 21: un cer nou si un pamant nou.
P.S. nu uitati ca in timpul necazului cel mare are loc si rapirea celor credinciosi.Caare este pozitia BO referitor la rapire?
"Si Duhul si Mireasa zic vino! Si cel ce aude sa zica Vino!"
Vino Doamne Isuse!
Reply With Quote
  #3  
Vechi 22.04.2008, 21:25:57
valivalivali valivalivali is offline
Junior Member
 
Data înregistrării: 21.04.2008
Mesaje: 15
Implicit

ziua si anul nu il stie nimeni, insa putem vedea semnel venirii Lui, scrise in Biblie
Insusi Isus a zis:
„De la smochin învățați pilda lui: Când îi frăgezește și înfrunzește mlădiția, știți că vara este aproape”

iar smochinul, dupa cum stim, simbolizeaza natiunea israel. care "a inflorit" in 1948 cand a inceput sa existe ca stat, si care infloreste prin acceptarea, a tot mai multi evrei, a Cuvantului datator de viata!
Reply With Quote
  #4  
Vechi 23.04.2008, 21:09:40
danyel danyel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 17.06.2006
Locație: Cluj Napoca, Ardeal ,Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.306
Implicit

Da cred ca pentru un crestin este mai important sa se gandeasca la sfarsitul vietii lui si la felul in care-l va gasi moartea decat sa se tot gandeasca si sa speculeze cand v-a veni sfarsitul lumii, de multe ori ne putem insela in privinta semnelor, ganditi-va in perioada ciumei negre, nu putea jura lumea ca e sfarsitul? dar in perioada primului si mai ales celui de-al doilea razboi mondial, mai putea cineva spera ca lumea nu se va sfarsi? dar vedeti, Dumnezeu nu gandeste ca noi si cum zice Scriptura "atunci cand vor zice ca e pace si liniste atunci va veni Fiul omului, deci vedeti, pe neasteptate, nu mai speculati ci privegheati mai degraba pt ca nu stiti cand firul vietii fiecaruia se termina, tocmai ma intorc de la spital unde in decurs de o jumata de zi in salonul in care am fost au fost doua decese, am vazut cat de scurt e sfarsitul si cat de repede poti trece de aci, acolo le El, pentru asta trebuie sa priveghem
Reply With Quote
  #5  
Vechi 24.04.2008, 16:44:01
tot_sisu tot_sisu is offline
Junior Member
 
Data înregistrării: 24.04.2008
Mesaje: 1
Implicit

imi pare rau pentru experienta ta, cred ca nu e placut deloc.
Totusi sa nu cadem in pesimism.Cred ca omul ar fi bine sa se gindeasca nu la sfirsitul vietii lui ci la restul vietii lui.(chestie de nuanta)
Ideea ca sfirsitul "acestei lumi" este aproape poate da o adiere de speranta si de optimism.In acelasi timp ne poate face sa fim mai atenti la actele si gindurile noastre, tocmai ca acest sfirsit poate fi aproape si poate veni "ca un hot"
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Venirea Fiului Omului Tartaruga Dogmatica 69 18.08.2012 15:42:23
Venirea lui Mesia (Isus Cristos) Alin27 Din Noul Testament 23 23.12.2010 18:25:14
Cuvânt despre venirea lui Antihrist și pentru sfârșitul lumii clujeanul33 Generalitati 14 08.05.2010 00:38:20
Venirea Antihristului ancah Biserica Romano-Catolica 16 23.04.2008 03:29:50
RUGACIUNI PENTRU VENIREA PLOII anadomnica Rugaciuni 8 20.05.2007 21:02:43