Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Biserica Ortodoxa si alte religii > Biserica Ortodoxa in relatia cu alte confesiuni
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 06.04.2010, 15:48:42
razvan.mn razvan.mn is offline
Banned
 
Data înregistrării: 05.04.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 74
Implicit Pastorale ale IPS Mitropoliti ai Bisericilor Ortodoxe Traditionale

IPS Vlasie Mogarzan (Biserica Ortodoxa de Stil Vechi din Romania), la praznicul Invierii Domnului, anul mantuirii 2010:

HRISTOS A ÎNVIAT!

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul (Ioan 1,1).
Când totul se umple de lumina Învierii lui Hristos și cerurile se unesc cu pământul în proslăvirea Biruitorului morții, Evanghelia ne vestește cine este El, care prin graiul Evanghelistului zice : „La început era Cuvântul”. Prin sintagma „la început” Sfântul Evanghelist Ioan a arătat acel început fără de început, adică pe Dumnezeu Tatăl, iar prin forma verbală „era” arată că nu a fost niciodată o vreme când Fiul lui Dumnezeu să nu fi fost, căci din veac El s-a născut din Tatăl, și împreună cu Tatăl rămâne în veac. Precum nu s-a văzut raza soarelui fără lumina soarelui, tot așa nici Fiul nu a fost vreodată fără de Tatăl, ci împreună au fost în același timp, și Tătăl și Fiul, precum și raza și lumina sunt împreună, în același timp și rază și lumină. Fiul lui Dumnezeu Însuși mărturisește despre Sine zicând: „ca să cunoașteți și să credeți că Tatăl este întru Mine și Eu întru El” (Ioan 10, 38). Nimic nu a făcut Dumnezeu-Tatăl fără Fiul, căci „toate prin El s-au facut”- toate prin El au început să fie și fără El nimic nu a început să fie, din toate câte sunt, căci „fără El nimic nu s-a făcut din câte s-au făcut” (Ioan 1, 3). Cuvântul lui Dumnezeu este dătător de viață. El este Izvorul vieții: „Intru El era viață și viața era lumina oamenilor” (Ioan 1, 4). Moise descriind zidirea omului de către Dumnezeu zice: „Și a suflat Dumnezeu în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie” (Facere 2,7). Când a zis Dumnezeu: „Să fie lumină!” și „să fie o tărie sub cer”, înseamnă că Dumnezeu-Tatăl a voit să facă lumina, tăria și celelalte, iar Cuvântul, Fiul Său, le-a adus la împlinire. Cuvântul lui Dumnezeu este Lumina, prin El Dumnezeu-Tatăl Se arată pe Sine și își vestește dumnezeiasca Sa voie prin cuvintele „și El era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume” (Ioan. l, 9).

(va urma)
Reply With Quote
  #2  
Vechi 06.04.2010, 15:50:54
razvan.mn razvan.mn is offline
Banned
 
Data înregistrării: 05.04.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 74
Implicit

IPS Vlasie Mogarzan (Biserica Ortodoxa de Stil Vechi din Romania), la praznicul Invierii Domnului, anul mantuirii 2010(II):


Deci El este lumina care povățuiește și luminează pe om spre înțelegerea binelui și a răului. Această Lumină nu poate fi acoperită de nici un întuneric, căci „lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 1,5). Întunericul păcatului a pus stăpânire pe omenire după căderea omului în păcat, dar nu a putut să acopere Lumina dumnezeiască. Și după voia Tatălui, Fiul lui Dumnezeu a sfințit lumea, S-a coborât pe pământ și S-a întrupat, după cum o spune Sf. Ioan Evanghelistul „Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi” (Ioan. 1, 14). Mărturisește și Sf. Grigorie Teologul despre Sfânta Treime zicând: „după cum soarele este unul singur, dar are în el și rotunjime, și lumină și căldură, tot astfel este Treimea, la care rotunjimea este Tatăl, lumina este Fiul și căldura este Duhul Sfânt.”

Această mare sărbătoare care se numește „sărbătoare a sărbătorilor” sau „Paștele Domnului, Paștele”, cum o cânta Biserica, înseamnă trecerea de la moarte la viață. Inima și sufletul acestui praznic al Paștelui este Darul mântuitor al lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a scos pe Israeliți din Egipt nu fiindcă erau un popor vrednic, ci pentru că El i-a iubit și a rămas credincios legământului Său. În mod asemănător, mântuirea pe care noi o primim de la Hristos ne vine prin Darul lui Dumnezeu căci „în Dar suntem mântuiți” cum o spune Sf. Ap Pavel și poruncă avem de la Dumnezeu să umblăm în fapte bune, nu ca păgânii, ci ca niște adevărați fii ai lui Dumnezeu, „pentru că a Lui făptură suntem, zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblăm întru ele” cum din nou o mărturisește același Apostol al neamurilor. Invierea lui Hristos este un strigăt de triumf și de bucurie care ne ridică până la cer, este o stare sufletească unică și fericirea noastră de a fi creștini!

Când Iisus Hristos trăia în suferință și umilire în zilele patimilor, El era cel mai nefericit, „nu avea nici chip, nici frumusețe, ca să ne uităm la El, și nici o înfățișare, ca să ne fie drag. Disprețuit era și cel din urmă dintre oameni; om al durerilor și cunoscător al suferinței, unul înaintea căruia să-ți acoperi fața; disprețuit și nebăgat în seamă” (Isaia, 53, 2). Niciodată un om n-a fost mai greu lovit pentru binele ce-l făcea pentru omenire, precum a fost Iisus Hristos. Nu numai cei care-L răstigneau, Il blestemau, nu numai un popor se desfăta privind trupeștile Lui dureri, ci mulți necredincioși, de atunci și până astăzi, au găsit în moartea Lui o plăcere și o împlinire a hulirii lor împotriva Fiului Omului. Împotriva tuturor celor care L-au acuzat și batjocorit de atunci și până astăzi, Iisus Hristos, numit în derâdere și "Regele Iudeilor", rege încoronat cu spini, rege al cărui tron era Sfânta Cruce, rege fără gardă, părăsit de ai Săi, păzit sub grea și rece lespede de piatră, a arătat lumii cea mai strălucită și neașteptată biruință ce s-a văzut vreodată: biruința asupra morții, asupra iadului, asupra păcatului și asupra răutății omenești. Această biruință fost tăgăduită de mulți eretici, însă nici unul dintre aceștia nu a putut să I-o smulsă vreodată. Mântuitorul, Iisus Hristos prin patima Sa și prin Înviere a biruit moartea, și pe cei care au crezut Lui și s-au botezat după porunca Lui, i-a făcut fii ai lui Dumnezeu după Dar. Scopul sângelui stropit pe stâlpii ușilor evreilor aflați în robia egiptenilor era să salveze de la moarte întâiul născut al fiecărei familii. Și acest sânge prefigura vărsarea sângelui lui Hristos pe cruce, pentru a ne mântui din moarte și din robia păcatului. Mielul de Paște era numai o jertfă care închipuia pe Mielul lui Dumnezeu despre care spune Sf. Ap Pavel : „Paștile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi” (I Cor. 5,7).
(va urma)
Reply With Quote
  #3  
Vechi 06.04.2010, 15:54:36
razvan.mn razvan.mn is offline
Banned
 
Data înregistrării: 05.04.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 74
Implicit

IPS Vlasie Mogarzan (Biserica Ortodoxa de Stil Vechi din Romania), la praznicul Invierii Domnului, anul mantuirii 2010(III):

Iubiților fii duhovnicești,
Domnul a înviat cu adevărat și Invierea lui Iisus Hristos se dovedește prin minunile Apostolilor. Mulți își pun întrebarea: pentru ce Hristos nu S-a arătat iudeilor îndată după învierea Sa? Dar aceasta este o întrebare de prisos și nefolositoare. Dacă Hristos ar fi nădăjduit, că ei prin aceasta s-ar fi întors la credință, negreșit El n-ar fi pregetat, după învierea Sa, a Se arăta tuturor. Cum că ei n-ar fi crezut, nici când El li S-ar fi arătat după învierea Sa, o dovedește învierea lui Lazăr. Acesta murise de patru zile, deci trecuse în putreziciune. Dar Hristos l-a rechemat la viață înaintea ochilor iudeilor, și iarăși l-a deșteptat. Însă cu toate acestea, El n-a putut a-i aduce pe evreii cei înrăiți la credință. Dimpotrivă, i-a făcut mai mari vrăjmași ai Săi. Căci ei au venit și voiau pentru aceasta a-L omorî. Dacă ei n-au crezut în El, când a sculat din moarte pe un altul, nu s-ar fi înfuriat ei oare asupra Lui mai tare, când El li S-ar fi arătat iarăși ca înviat? Așadar, pentru ca El să-i scape de o tulburare de prisos, nu S-a arătat lor, ci numai ucenicilor Săi. Hristos a înviat și S-a arătat ucenicilor Săi, dar totuși și între aceștia s-a găsit unul, care nu voia să creadă în Învierea Domnului, adică Toma. El dorea chiar ca, înainte de a crede, să pună degetul său pe semnele rănilor și cu mâna sa să poată pipăi coasta Domnului. Acest ucenic petrecuse cu Domnul vreme de trei ani, mâncase cu Domnul de-a pururea la o masă, văzuse cele mai mari semne și minuni, auzise pe însuși Domnul vorbind, dar acum, când el a văzut pe Domnul înviat, nu voia să creadă, până ce mai întâi nu a văzut semnele cuielor și rana cea pricinuită de suliță!

Minunile Apostolilor ne conving despre Învierea lui Hristos, mai puternic decât dacă L-am vedea pe Hristos înviat. Când poporul a auzit, ce a zis Petru către slăbănog: „în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă”, au crezut mai multe mii, cum se mărturisește în Faptele Apostolilor. Așadar, această minune a trebuit să-i fi convins despre Înviere mai lămurit și mai puternic decât însăși vederea Mântuitorului înviat. De aceea minunile și semnele Apostolilor sunt dovada cea mai puternică despre Învierea Domnului. De aceea zice El însuși: „Adevăr, adevăr zic vouă, cel ce crede întru Mine va face aceleași lucruri, pe care Eu le fac, ba încă și mai mari va face” (Ioan. 14, 12). Dacă Hristos nu ar fi înviat, cum oare după răstignirea Lui au putut să se facă în numele Lui încă mai mari minuni, decât acelea pe care le-a făcut El însuși? Niciodată n-a făcut cineva după moartea sa lucruri mai mari decât în viață sa. Însă după moartea lui Hristos, numele Său a lucrat minuni care, după fel și însușire și în tot chipul au fost mai mari, căci niciodată în timpul vieții Domnului, umbra Sa n-a sculat morții, dar umbra Apostolilor, prin puterea lui Hristos, a făcut aceasta de mai multe ori. Și iarăși minunile după Înviere au fost mai mari, căci la minunile cele de mai înainte era însuși Poruncitorul, iară după răstignirea Sa, chiar slugile Lui numai cu numele Lui au făcut minuni, încă și mai mari și mai înalte. Cu cât a dăinuit și a crescut în acest timp îndoiala sau tăgada Învierii lui Hristos, cu atât a crescut puterea și însemnătatea ei de biruință asupra firii și a râului morții. Cu cât va dăinui și va crește încă îndoială sau tăgada Învierii lui Hristos, cu atât se va vădi prin contrast adevărul ei triumfător, de fapt, de viață și de credință. Va crește și se va întări în convingerea noastră, bazată pe existența adevărului Bisericii Ortodoxe că Hristos a Înviat! Cu cât omul și omenirea întreagă vor cunoaște mai multe biruințe, cu atât va fi mai mare între toate biruința lui Hristos.

Iubiților credincioși.
În ceea ce priveste legea Noului Testament și implicit adevărata Ortodoxie, Dumnezeu a reînnoit legământul făcut cu israeliții, de data aceasta nu printr-un om (Moise), ci prin Fiul Său, Iisus Hristos. Legământul cel nou nu mai este un legământ făcut doar cu evreii, ci cu toate popoarele care vor să primească iertarea păcatelor prin jertfa lui Iisus Hristos. Legământul cel vechi purta sigiliul sângelui unui miel, care trebuia junghiat de Paști. În Noul Testament, Mielul junghiat a fost Mântuitorul Iisus Hristos, iar sângele care a curs pe cruce este sânge răscumpărător. Învierea lui Hritos a rupt vălul care acoperea omului misterul existenței post-mortem, a deschis vieții omenești o privire spre zarea veșniciei și a răpit puterea ei. Viața nu este o scânteie efemeră și enigmatică în haos; este o existență de durată cu destin duhovnicesc în eternitatea în care se integrează cu preț de suflet și cu rost dumnezeiesc. Fără Învierea lui Hristos, creștinismul s-ar fi înăbușit în râsul și în batjocura fariseilor și cărturarilor, s-ar fi înnecat în teama și neputința Apostolilor terorizați de strigătele mulțimii înfuriate: "Răstignește-L, răstignește-L!" Fără moartea lui Hristos, creștinismul nu avea efect mântuitor, fără Învierea Lui nu avea viață veșnică și nici putere mântuitoare. Fără Înviere nu ar fi fost nici credință, nici nădejde, dragoste către Cel înviat. Suferința și biruința, durerea și bucuria, Crucea și Învierea își dau mâna că două făclii asemenea ce se oglindesc în faptele de creștin.
(va urma)
Reply With Quote
  #4  
Vechi 06.04.2010, 16:01:04
razvan.mn razvan.mn is offline
Banned
 
Data înregistrării: 05.04.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 74
Implicit

IPS Vlasie Mogarzan (Biserica Ortodoxa de Stil Vechi din Romania), la praznicul Invierii Domnului, anul mantuirii 2010(IV):


Iubiților fii duhovnicești,

Suntem datori să mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns în pace și bucurie sufletească acest mare praznic al Învierii Domnului. Și pentru că acest praznic îl săvârșim în zile de primăvară, în această vreme de reînnoire a naturii, să ne reînnoim și noi sufletește prin fapte bune și plăcute lui Dumnezeu. Să ne bucurăm sufletește de pacea Bisericii cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu, și cei care sunt departe și cei care sunt aproape, căci Dumnezeu pretutindeni este. De aceea, iubiților, să nu încetăm niciodată a lăuda și a proslăvi pe Cel înviat, ca să putem să ajungem la bunătățile cele veșnice și negrăite, prin Darul și prin iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia împreună cu Tatăl și cu de-viață-făcătorul Duh se cuvine cinstea și puterea, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin.

Cu arhierești binecuvântări,

ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT

VLASIE


HRISTOS A ÎNVIAT!

Last edited by razvan.mn; 06.04.2010 at 17:17:27.
Reply With Quote
  #5  
Vechi 06.04.2010, 17:33:53
gata cu joaca gata cu joaca is offline
Junior Member
 
Data înregistrării: 05.04.2010
Mesaje: 18
Implicit Hristos a inviat !

ai spus 'Mitropoliti'... care sunt aceia? Vlasie si cu Mogarzan? :))
Reply With Quote
  #6  
Vechi 13.04.2010, 21:06:03
adelin's Avatar
adelin adelin is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 05.08.2007
Religia: Ortodox
Mesaje: 113
Implicit

Dacă i te adresezi cu râs, încearcă să-ți cauți alt loc de joacă. Nu cred că ai loc aici. Cu copii nu avem ce discuta, adică cu cei care fac haz din orice. Tu vrei să discuți subiecte ortodoxe să te folosești? No... ori tu cauți să te distrezi? Fi Ortodox! Nu-ți bate joc de semenii tăi
Reply With Quote
  #7  
Vechi 15.04.2010, 19:30:14
gata cu joaca gata cu joaca is offline
Junior Member
 
Data înregistrării: 05.04.2010
Mesaje: 18
Implicit

eram in toane bune si am facut o mica gluma, fara rautate.
daca tu asa ai inteles, ca l-am luat in ras, e problema ta.

ca sa nu mai spun ca observatiile de genul acesta se fac in prv...ok?

respect pt tot ce a spus IPS Vlasie, cat si pt Romeo ca a postat, cu o mica precizare: ar trebui sa posteze si sursa.
Reply With Quote
  #8  
Vechi 20.04.2010, 20:14:32
adelin's Avatar
adelin adelin is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 05.08.2007
Religia: Ortodox
Mesaje: 113
Implicit

Sursa este inexistentă....
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Resfintirea Bisericilor cristiboss56 Despre Biserica Ortodoxa in general 18 10.07.2016 15:17:30
mincaruri traditionale romanesti zaharia_2009 Postul 317 16.03.2016 23:58:44
Despagubiri acordate Bisericilor Mihnea Dragomir Stiri, actualitati, anunturi 0 05.10.2011 07:59:58
Pastorale la Nastere Domnului nostru Iisus Hristos cristiboss56 Resurse ortodoxe on-line 0 22.12.2010 20:26:34
Mitropoliti catalinabalhui Biserica Ortodoxa Romana 0 09.04.2009 09:13:59