Rugaciuni catre Sfanta Parascheva

Rugaciuni catre Sfanta Parascheva Mareste imaginea.

Rugaciuni catre Sfanta Cuvioasa Parascheva adunate din slujba inchinata Sfintei Parascheva (Mineiul pe octombrie). Mentionam ca Sfanta Parascheva este cinstita pe 14 octombrie.

Calea cea dreaptă a Raiului alegând din tânără vârstă, cinstită Parascheva, ai urmat lui Hristos. Că, din fire fiind tu miloasă, înţeleaptă fecioară, dezbrăcând haina ta cea scumpă, ai dat-o săracilor. Pentru aceasta te-ai sfinţit, preamărită, rugându-te pentru sufletele noastre.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Nădăjduind în Hristos, în pustie te-ai sălăşluit şi petrecând viaţă îngerească nu te-ai biruit la minte nici de demoni, nici de sălbaticele fiare nu te-ai îngrozit, ci ţi-ai topit trupul prin post şi priveghere, prin arşiţă şi prin ger, preamărită Parascheva, întărindu-ţi mintea întru Dumnezeu. Pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Minunată şi preamărită sărbătoare prăznuim astăzi noi, credincioşii, Preacuvioasă Parascheva; că, preaslăvită fiind între fecioare, bine ai călătorit şi, închinându-te Sfintelor Locuri, la patria ta ai răposat, luând mai înainte dumnezeiesc răspuns, unde moaştele tale au făcut preamărite minuni şi vindecări. Roagă-te lui Hristos să ne dăruiască nouă mare milă.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Veniţi, adunările credincioşilor, duhovniceşte să ne veselim şi, începând cântarea ca un glas de trâmbiţă, să propovăduim zicând: întru năpaste aflându-ne cu adevărat, ne mântuieşte cu rugăciunile ei Preacuvioasa Parascheva şi ne izbăveşte de toată neputinţa şi nevrednicia, ne cere dar şi milă; şi noi, mântuindu-ne prin mijlocirea ei, toti cu bucurie cântăm adormirea ei.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Mintea ta cea curată a strălucit în sufletul tău şi, la cele cereşti gândind, în pustie te-ai sălăşluit. O, minune mare! Pruncă fiind Parascheva şi curată fecioară, ca o stea de la miazăzi, în pustie a strălucit. Racla moaştelor tale, ca o vistierie curată, nouă ne izvorăşte tămăduiri sufleteşti şi trupeşti, Cuvioasă; că tu te rogi lui Hristos pentru noi.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Intru năpaste aflându-ne, Cuvioasă Parascheva, de către văzuţii şi nevăzuţii vrăjmaşi, de toate bunătăţile am sărăcit; pentru aceasta la tine cădem, rugându-ne ca neîncetat să te rogi lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Viaţă pustnicească şi fără gâlceavă iubind şi în urma lui Hristos, Mirele tău, cu dragoste alergând şi jugul cel bun al Aceluia în tinereţile tale luând, cu semnul Crucii bărbăteşte întrarmându-te, împotriva vrăjmaşilor celor de gând, cu luptele pustniceşti, cu postul, cu rugăciunile şi cu picăturile lacrimilor, cărbunii patimilor ai stins, vrednică de laudă, Parascheva; şi acum, în cămările cereşti stând înaintea lui Hristos, împreună cu înţeleptele fecioare roagă-L pentru noi, cei ce cinstim sfântă prăznuirea ta.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Strălucit-ai, Parascheva, cu fapte bune şi cu vedenia, spre întărire, ca o pustnică credincioasă; şi, cu razele cele prealuminate şi mărite, alungi întunecările ereticeşti şi luminezi pe cei ce cu credinţă, cu dragoste şi cu osârdie ascultă învăţăturile tale. Pentru aceasta, săvârşim cu dragoste praznicul tău cel de lumină purtător. Roagă-te lui Hristos cu îndrăzneală pentru sufletele noastre.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Cu osteneli pustniceşti sufletul ţi-ai întrarmat, săltările trupeşti le-ai veştejit şi mintea ai făcut-o locaş dumnezeieştii Treimi şi te-ai înălţat, o, Parascheva, unde este nestricăciunea şi odihna drepţilor: cu care împreună acum te bucuri şi în mărire stai înaintea lui Hristos, cu îndrăzneală rugându-te pentru sufletele noastre.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Cu izvoarele dumnezeieştilor lacrimi ale tale, Parascheva, ai înecat toată tabăra diavolească, ca pe o neputincioasă; şi cu voia ta cea de-a pururea spre Dumnezeu şi cu puternice suişuri, pământeasca înălţare cea trufaşă ai surpat-o şi te-ai înălţat la locaşurile cele cereşti şi bine împodobite, în care te sălăşluieşti împreună cu îngerii. Stând, dar, înaintea lui Hristos, roagă-te cu îndrăzneală pentru sufletele noastre.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Vieţuind după moarte, fericită Parascheva, cercetezi pe toţi cei ce aleargă cu credinţă la mormântul tău şi de cumplite patimi îi acoperi totdeauna; îi aperi de nevoi, le dăruieşti tămăduiri cu rugăciunile tale şi mântuieşti de năvălirea diavolească pe cei ce cinstesc sfântă pomenirea ta, cerând de la Dumnezeu să le dăruiască iertare de greşeli.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Inger pământesc pe pământ te-ai arătat, viaţa celor fără de trup materialnic arătând. Că, fugind departe de la părintele tău şi de la maica ta, te-ai unit cu Hristos, Mirele tău, vieţuind în cămara cerească, dumnezeiască mireasă. încă şi aici, în România, având statornică sălăşluire, dai tămăduiri celor ce aleargă la tine cu credinţă şi izvorăşti tuturor dar de minuni.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

De demult a plouat Dumnezeu israelitenilor mană din cer; iar astăzi, îndoită pâine se dă celor ce cinstesc numele tău, având gata spre împărţire celor ce le trebuie. învredniceşte-ne, dar, şi pe noi acum întru pomenirea ta, Cuvioasă Parascheva, să luăm harul pâinii cereşti, spre mulţumită minunilor tale; ca să dobândim bucurie
sufletească, mântuire şi veşnica fericire.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Cu vărsările lacrimilor tale stingând aprinderea patimilor trupeşti şi aprinzând focul dumnezeieştii râvne, te-ai luminat cu nemurirea împăratului Hristos; cu Dânsul te-ai unit, bună fecioară, şi cu Dânsul în cămara cea înţelegătoare acum ai intrat, Parascheva. Roagă-te pentru sufletele noastre.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Dar duhovnicesc de la Dumnezeu luând, Cuvioasă Parascheva, strălucesc şi după moarte minunile tale; şi ostenelile tale cele pustniceşti şi nevoinţele s-au prefăcut în mir cu bună mireasmă; şi tuturor dai din destul tămăduiri bolilor, celor ce aleargă cu credinţă la sfintele tale moaşte.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Din rânduiala Celui Preaînalt, luând har duhovnicesc, izvorăşti şi după moarte izvoarele apelor cu daruri de minuni curgătoare; şi adăpi cu veselie inimile şi gândurile credincioşilor şi alungi duhurile vicleniei. Roagă pe Hristos Dumnezeu pentru cei ce săvârşesc sfântă pomenirea ta.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Pentru dorul dumnezeieştii dragoste, nimic din cele lumeşti n-ai cinstit; nici n-ai luat în seamă dorul maicii tale; şi podoaba ta ai dat-o în mâinile săracilor şi, glasul Evangheliei ascultând, degrab ai urmat lui Hristos; pe Care roagă-L să ne mântuiască pe noi.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Patria şi rudeniile ai lăsat şi lui Hristos, Mirelui tău, ai urmat Cuvioasă Parascheva, şi la Ierusalimul cel de Sus ai ajuns; cu fecioarele cele înţelepte nedormitând, ai intrat în cămara cea înţelegătoare şi vezi frumuseţea Mirelui tău; pe Care roagă-L pentru sufletele noastre.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Rănindu-te cu dragoste dumnezeiască, Cuvioasă Parascheva, şi urând toate cele deşarte ale acestei vieţi înşelătoare, lui Hristos ai urmat, cu călduros dor al Duhului; zburdarea trupului omorându-ţi cu înfrânarea, cu adevărata umilinţă şi cu smerenie desăvârşită la voia Lui. Pentru care ai şi luat de la Dumnezeu darul facerii de minuni negrăite. Pe Care roagă-L să mântuiască şi să lumineze sufletele noastre.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Doritoare fiind de viaţa îngerească, Cuvioasă Maică Parascheva, această viaţă trecătoare ca un vis ai socotit-o; şi, nevoindu-te cu înfrânarea, cu rugăciunile cele îndelungate, cu postul şi cu privegherea, cu zacerea pe pământ şi cu curăţia, vas preacinstit te-ai arătat dumnezeiescului Duh şi dar de minuni luminate şi negrăite, de la Dumnezeu ai luat. Pe Care, preafericită Maică, roagă-L să mântuiască şi să lumineze sufletele noastre.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Ale acestei vieţi de acum, înşelătoare, scurtă şi degrab trecătoare, toate le-ai lepădat şi văpaia focului patimilor ai stins-o cu neîncetată rugăciune, cu ascultare desăvârşită şi cu adevărată umilinţă. Şi la cetele celor fără de trup ai ajuns şi vezi cu faţă descoperită slava lui Dumnezeu. Pe Care roagă-L, Cuvioasă Parascheva, să mântuiască şi să lumineze sufletele noastre.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Din rădăcină bună ai crescut, trandafirule, care din pruncia ta ai iubit pe Hristos, Parascheva, cu harul mai vârtos decât cu laptele fiind hrănită şi, pe piatră stând, trupul tău ţi-ai topit. Şi, către Dumnezeu înălţându-te cu mintea, locaş Domnului te-ai zidit prin fapte bune şi împreună cu cei cereşti dănţuieşti, fiind locaş al lui Hristos. Roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Cei ce sunt în ispite şi în necazuri, alergând la Biserica ta, iau tămăduiri din dumnezeiescul har, care vieţuieşte întru tine, Cuvioasă Parascheva; că tu pururea izvorăşti lumii tămăduiri.

Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Mântuitorule, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Fragment din cartea "Sfanta Cuvioasa Parascheva cu sfintele moaste la Iasi. Viata, istoricul moastelor, minunile, acatistul, paraclisul", Editura Sophia

Cumpara cartea "Sfanta Cuvioasa Parascheva cu sfintele moaste la Iasi. Viata, istoricul moastelor, minunile, acatistul, paraclisul"

12 Octombrie 2023

Vizualizari: 1615

Voteaza:

Rugaciuni catre Sfanta Parascheva 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE