Schitul Rosia

6 vietuitoare, viata de obste

Hram: Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil

Acces: DN 79A Ineu (spre est)-Buteni (27 km), DJ 793 stanga (spre Sebis), dupa cca 3 km DJ 708 dreapta, Rosia

Egumena: monahia Iftimia Cardei;

Adresa: sat Rosia, com. Dieci, 317119, jud. Arad

Schitul Rosia a luat fiinta dupa 1990,  fosta biserica parohiala, ce dateaza din 1896, devenind biserica schitului. In vechea casa parohiala au fost amenajate cateva chilii. In prezent, se afla in constructie un corp de chilii, staretia, trapeza.