Canon de rugaciune catre Sfantul Avramie

Canon de rugaciune catre Sfantul Avramie Mareste imaginea.

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Avramie

Troparul Sfântului Cuvios Avramie, glasul al 8-lea:
Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Avramie, duhul tău.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Apa trecând-o.


Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Fiind luminat cu Dumnezeieştile fulgere, miluieşte, Sfinte Avramie, cu rugăciunile tale, pe cei ce săvârşesc praznicul tău cel purtător de lumină, de patimile întunericului, preafericite.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Aprinzând în sufletul tău, Preacuvioase Avramie, pofta cea Dumnezeiască, a stins dragostea trupului, părinte şi aceasta te-a făcut să vieţuieşti pe pământ fără de materie.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Omorându-ţi mădularele cele de pe pământ, cu postul şi cu toate pătimirile cele aspre, părinte înţelepte, te-ai învrednicit de Viaţa Cea mai Bună în ceruri, de Dumnezeu purtătorule, Sfinte Avramie.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Din sfinţite sângiurile tale S-a Întrupat mai presus de fire Dumnezeu Cuvântul Tatălui, Preacurată Fecioară Marie; pe Care roagă-L să omoare cugetele trupului meu.

Cântarea a 3-a. Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut cele.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
În tot chipul dorind de Dragostea Cea mai Desăvârşită, purtătorule de Dumnezeu, ai ieşit afară din lume şi din trup. Pentru aceasta, ai primit Mărirea cea mai presus de gând şi Veşnica Desfătare, Sfinte Părinte Avramie.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Locaş viu te-ai arătat al Duhului Celui Ce lucrează toate, părinte, închizându-ţi, cuvioase, trupul în colibă; pentru aceasta, ai strălucit şi cu lumina virtuţilor împodobindu-te, Sfinţite Părinte Avramie.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Cu plugăria ostenelilor tale, ai crescut spic copt însutit de virtuţi, cuvioase; cu care se hrănesc urmându-ţi cei ce prăznuiesc Dumnezeiasca ta adormire.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Întru tine, Preasfântă, S-a Sălăşluit voind, Cel Ce este Cauza tuturor pentru multa milostivire şi a sfinţit fiinţa omenească, care a alunecat mai înainte prin călcarea Poruncii.
Irmosul:
Doamne, Cel Ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta, că tu eşti Vârful celor dorite şi Sprijinul credincioşilor, Unule, Iubitorule de oameni.

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu curgerile lacrimilor tale, părinte, spălând întinăciunile sufleteşti, te-ai făcut locaş Dumnezeiesc şi cinstit al Duhului, preafericite.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu priveghere de toată noaptea, cu rugăciune neîncetată, cu nezbuciumare, cu dragoste nefăţarnică şi cu credinţă desăvârşită te-ai nevoit, părinte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Luat-ai har, Sfinte Avramie, a vindeca boli şi a goni duhuri, ca un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, cuvioase.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Fiind biruit de lenevie şi cufundat în păcate, izbăveşte-mă cu rugăciunea ta, Născătoare de Dumnezeu, Maică pururea Fecioară.

Cântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ca o viţă foarte roditoare, ai crescut, Sfinte Părinte Avramie, struguri de virtuţi Dumnezeieşti, care izvorăsc vinul cel de umilinţă şi izgonesc din suflet beţia patimilor şi veselesc inimile credincioşilor.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Multe feluri de încercări a ridicat asupra ta şarpele cel prea viclean, părinte, dar tu cu Arma Crucii l-ai omorât, purtătorule de Dumnezeu; şi ai luat de la Dumnezeu cununa biruinţei cu dreaptă judecată, de Dumnezeu Înţelepţite Avramie.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Făcându-te prin credinţă casă Preasfântă Dumnezeiescului Duh, părinte, ai zidit casă sfântă; şi cu învăţăturile tale, prefăcând ceata cea nesfinţită a rătăcirii celei fără sfinţenie, ai închinat-o Dumnezeului tuturor.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Luminându-se cu Dumnezeiescul Duh Sfinţii Prooroci, Preacurată, cu glasuri sfinţite te-au vestit mai înainte, Fecioară Maică; din care S-a Întrupat Dumnezeu Cuvântul, mai presus de fire şi de cuvânt, pentru mila cea nemăsurată.

Cântarea a 6-a. Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Aflându-te pe tine cei din întunericul rătăcirii, luminător care povăţuieşti drept către căile vieţii, purtătorule de Dumnezeu, au părăsit întunericul necunoştinţei, făcându-se luminoşi prin Dumnezeiasca credinţă, Sfinte Părinte Avramie.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu privegherea înduplecând pe Dumnezeu şi trimiţând luminare de mântuire celor cuprinşi de noaptea nebuniei idoleşti, gânditorule de Dumnezeu, i-ai arătat pe toţi fii ai Luminii şi Zilei cu harul.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Cu linişte săvârşindu-ţi viaţa, ai trecut furtunile cele din viaţă, cu nădejdea cea către Dumnezeu, fericite şi ai apucat la Limanurile cele Line ale Împărăţiei Cerurilor şi ale Dumnezeieştii Luminări, Sfinte Preacuvioase Avramie.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Pe mine cel ce sunt îngreuiat de somnul lenevirii, ridică-mă cu mijlocirea ta, Maica lui Dumnezeu şi nu mă lăsa a dormi spre moarte cu păcat, Fecioară; că pe tine te ştiu Folositoare şi Îndreptătoare vieţii mele.
Irmosul:
Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad; şi ca Iona mă rog: Dumnezeule scoate-mă din stricăciune.

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi.
În trup ca un înger pe pământ te-ai arătat şi pustnicind, ai fost ca un pom răsădit, bine crescând lângă apa înfrânării şi cu curgerile lacrimilor tale spălând întinăciunea. Pentru aceasta te-ai arătat locaş Dumnezeiesc al Duhului, Sfinte Părinte Avramie.

Cântarea a 7-a.
Irmosul:
Ca să dobândeşti Împărăţia cea de sus şi Mărirea Cea Negrăită, înţelepţeşte ai defăimat mărirea cea trecătoare şi care se strică, înţelepte; ca unul ce ai fost cuminte şi cu pricepere.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Când a răpit cu vicleşug lupul cel viclean pe mieluşeaua ta, atunci i-ai sfărâmat fălcile, înţelepte, iar pe dânsa ca un păstor preabun ai adus-o la viaţă.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Plecându-te Legilor Stăpânului, ai căutat oaia cea rătăcită şi ai aflat-o şi ridicând-o pe umerii tăi, preafericite, ca un păstor ai adus-o la staulul pocăinţei.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Numai tu ai născut pe Unul din Treime în două firi şi într-un Ipostas, Fecioară; Căruia cântăm: Binecuvânat eşti, Doamne Dumnezeule în veci!

Cântarea a 8-a. Irmos: Tinerii cei de Dumnezeu.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
În prăpastia pierzaniei, a împins pe porumbiţa ta cea curată, şarpele cel făcător de rele; dar ai scos-o pe ea, Sfinte Preacuvioase Părinte Avramie, cu minte întreagă, cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Şi în viaţă fiind, Părinte Avramie şi după moarte te-ai arătat doctor bolilor, cu harul cel Dumnezeiesc al Duhului, cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!
Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.
Cu nerăutate şi cu dreptate, cu curăţie şi cu credinţă strălucind, părinte, te-ai numărat împreună cu îngerii, cuvioase, cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Arătatu-te-ai locaş Preasfânt Râului Celui Viu, din care bând noi, cei omorâţi, moştenim viaţa, cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!
Irmosul:
Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.
Tinerii cei grăitori de Dumnezeu, în cuptor călcând văpaia cea de foc, au cântat: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Cântarea a 9-a. Irmos: Cu adevărat Născătoare.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Învrednicitu-te-ai a vedea, părinte, purtătorule de Dumnezeu, cele de care de demult doreai prin nădejde; ceea ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Frumos te-ai arătat, strălucind cu Dumnezeieştile Raze ale virtuţilor, Sfinte Avramie şi bucurându-te stai înaintea Stăpânului tuturor.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Împreunatu-te-ai cu cetele tuturor cuvioşilor şi cu ei câştigând îndumnezeirea, cuvioase, te rogi să ne mântuim noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Zi de veselie face bucurându-se Biserica, prăznuind adormirea ta cea sfântă, Părinte Avramie şi cinstindu-ţi vieţuirea.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Iubitoare de bine, Fecioară, îmbunătăţeşte sufletul meu cel înrăutăţit de păcate şi mă fă părtaş bunătăţilor cereşti.
Irmosul:
Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioară Curată, noi cei mântuiţi prin tine; cu Cetele cele fără de trupuri mărindu-te pe tine.

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău.
Urmând Sfântului Patriarh Avraam celui de demult, părinte, te-ai îndepărtat de rudeniile cele după trup, plecându-te Dumnezeului nostru, Celui Ce te-a chemat, Sfinte Preacuvioase Avramie; pentru aceea te-ai nevoit şi ţi-ai arătat sufletul mai luminat decât razele soarelui, gânditorule de Dumnezeu, preafericite.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău.
Pe Rugul pe care Moise l-a văzut nears, pe Muntele lui Dumnezeu, pe Norul cel Preasfânt, pe Cortul cel Neîntinat, pe Masa cea Primitoare de Dumnezeu, pe Palatul Împăratului Celui Preaînalt, pe Uşa cea cu totul Luminoasă şi Neumblată, pe tine Fecioară te lăudăm.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău.
Crucea Ta o laud şi Patimilor Tale mă închin şi bunătatea Ta o slăvesc, Fiule; că de bună voie ai răbdat moarte de ocară. Ce adâncime străină şi înfricoşătoare este aceasta a rânduielii Tale celei negrăite, Mântuitorule grăia către Tine Maica Ta!

.

29 Octombrie 2014

Vizualizari: 350

Voteaza:

Canon de rugaciune catre Sfantul Avramie 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE