Canon de rugaciune catre Sfanta Mucenita Varvara

Canon de rugaciune catre Sfanta Mucenita Varvara Mareste imaginea.

Canon de rugăciune către Sfânta Mare Muceniţă Varvara

Troparul Sfintei Mari Muceniţe Varvara, glasul al 4-lea:
Pe Sfânta Mare Muceniţă Varvara să o cinstim; că a sfărâmat cursele vrăjmasului şi ca o vrăbioară s-a izbăvit dintr-însele, cu ajutorul Armei Crucii, Preacinstita.

Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Întru adânc a aşternut...
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
O, Preasfântă Treime Cinstită, mai presus de toate, Ceea Ce dai robilor Tăi darul cel mai presus de gând, insuflă în mintea mea cea întunecată Raza Cea de Lumină Purtătoare, ca să laud pe Sfânta Muceniţă a Ta Varvara, cea pururea fericită.
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Toată rânduiala cuvintelor de laudă este covârşită, cu adevărat, de mărirea mucenicilor Tăi, Iubitorule de oameni. Ci, primind lauda cea din credinţă şi după putere, trimite-ne nouă, Stăpâne, răsplătire îmbelşugată.
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ca un trandafir preafrumos dintr-o rădăcină plină de spini odrăslind Mărita Varvara, a umplut Biserica lui Hristos de dulce mireasmă, roşindu-se prin sânge cu roşeala nevoinţei; pe care după vrednicie o fericim.

Cântarea a 3-a. Irmos: Înflorit-a pustiul...
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Rănită fiind de săgeata cea preadulce a dragostei Tale, ca a unui Mire, Stăpâne, purtătoarea de biruinţă Sfânta Muceniţă Varvara a urât toată necredinţa părintească.
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Nici farmecul desfătării, nici strălucirea frumuseţii şi a bogăţiei, nici dulceţile tinereţii nu te-au amăgit pe tine, Mărită Varvara, ceea ce ai fost mireasă a lui Hristos, bună fecioară.
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Către luptele cele desăvârşite nici slăbiciunea femeiască, nici vârsta cea tânără nu te-au împiedicat; că s-au întărit, Hristoase, cu Puterea Ta cea nevăzută.

Cântarea a 4-a. Irmos: Venit-ai din Fecioară...
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Născându-Te din Fecioară, ai dăruit tinerelor fecioare să surpe trufia celui viclean. Pentru aceasta strălucita biruitoare Muceniţă Varvara a batjocorit îndrăzneala aceluia.
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu Crucea Ta ai stricat puterea morţii; pentru aceasta, Hristoase, Fecioara Varvara necruţându-şi trupul său, cu minte prea tare a răbdat vitejeşte rănile.
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Amăgită fiind strămoaşa mai înainte de meşteşugirile celui înşelător, alungată a fost din desfătarea Raiului; iar Sfânta Varvara batjocorindu-l pe acela, sălăşluieşte acum în Cămara cea Cerească de nuntă.

Cântarea a 5-a. Irmos: Mijlocitor lui Dumnezeu...
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Poruncind să se lumineze baia cu trei ferestre, ai zugrăvit în chip tainic botezul, Sfânta Muceniţă Varvara, care este curăţirea cea purtătoare de lumină a sufletelor, prin Lumina Preasfintei Treimi.
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Sfinta Varvara ferindu-se de nebunia cea cumplită a tatălui ei, muntele îndată despicându-se a primit-o; ca şi oarecând pe întâia Muceniţă Tecla, cea pururea mărită, prin minunea lui Hristos.
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Sfânta Muceniţă Varvara cea prealăudată, aprinzându-se de râvna Adevăratului Dumnezeu, a scuipat în feţele cele spurcate ale idolilor celor mincinoşi, bătându-şi joc, fecioara, de stăpânitorul lumii.

Cântarea a 6-a. Irmos: Întru adâncul greşelilor...
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Precum ai făgăduit, Mântuitorule, ai dăruit înţelepciunea Dumnezeiască celor ce luptă pentru Tine, înaintea divanului judecătorilor celor nedrepţi; de care şi Sfânta Varvara Muceniţa, s-a umplut.
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Înşelăciunea celor fără de Dumnezeu ai vădit-o cu cuvântul, de Dumnezeu Înţelepţită, Varvara Preamărită; şi cu stăruinţa în fapte ai înspăimântat minţile tiranilor.
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Purtătoarea de biruinţă, cea fără de prihană şi-a dat trupul să-i fie sfâşiat în chinuri îngrozitoare şi să fie strujit cu mănunchiuri de păr, pentru Hristos.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...
Lui Hristos, Celui în Treime cu evlavie Lăudat, urmându-i tu, purtătoare de biruinţă, ai nimicit templele idolilor; şi luptând în mijlocul locului de pătimire, Sfântă Muceniţă Varvara, nu te-ai temut de ameninţările tiranilor, ceea ce ai avut îndrăznire bărbătească, cu glas mare cântând pururea: cinstesc Preasfânta Treime, Dumnezeirea Cea Una.

Cântarea a 7-a. Irmos: Porunca cea potrivnică...
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Tiranul cel ce se semeţea să cuprindă pământul şi să piardă marea, zace ca o jucărie la picioarele Fecioarei Varvara; că pe acesta slăbindu-l Hristos, ea l-a legat ca pe o vrabie neputincioasă.
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu bătăi de neîndurat chinuit fîindu-ţi tot trupul şi înroşit de curgerile de sânge şi coasta-ţi arsă fiind, ai răbdat, muceniţă prealăudată, dând mulţumită lui Hristos, Mărită Varvara.
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
O, cruzimea cea fără de omenie şi fără de simţire a tiranilor şi preamulta lor nelegiuire! Că au tăiat cumplit cu sabia ca într-o măcelărie sânii muceniţei, care şi-a lipit mintea de Dătătorul de răsplată, Hristos.

Cântarea a 8-a. Irmos: Cuptorul cel cu foc...
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Arătatu-ţi-S-a Hristos în Lumină Neapropiată, ţie, celei ţinută în temniţă, Sfântă Varvara, îndemnându-te să îndrăzneşti, vindecându-ţi rănile şi bucurie dăruindu-ţi. Pentru aceasta te-ai într-aripat de dragostea Mirelui tău.
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Înger luminat te-a îmbrăcat în haină luminoasă pe tine, care ţi-ai dăruit hainele tale la săraci pentru Hristos, Cinstită Muceniţă Varvara, purtându-te ca pe o mireasă; că ai dezbrăcat împreună cu haina şi patimile, muceniţă, primind schimbare Dumnezeiască.
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Arătatu-s-a împlinită în chip lămurit proorocia Ta, Hristoase; că tatăl dă la moarte pe fiu, ticălosul părinte al muceniţei Tale, făcându-se însuşi lucrător al înjunghierii. Pentru aceasta cu foc din cer a fost mistuit.

Cântarea a 9-a. Irmos: Fiul Părintelui...
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Vrând să dobândeşti prin sabie sfârşit fericit muceniciei tale, Sfântă Varvara, împreună cu Sfânta Iuliana te-ai învrednicit cununilor, auzind Glas Dumnezeiesc, care a împlinit rugăciunile tale.
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Hristos plinind cererea ta, Muceniţă Varvara, purtătoare de biruinţă, dă tămăduiri tuturor celor ce săvârşesc cu adevărat, cu credinţă pomenirea ta din fiecare an. Că minunile tale au covârşit nisipul mării, mărită muceniţă.
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Unindu-te acum cu Hristos, Mirele tău, Cel Ce domneşte peste toate şi strălucind de Slava Dumnezeieştii Lumini în Cereştile Cămări, Sfântă Varvara, cauţi spre cântăreţii tăi, scăpându-i de patimi şi aducându-i la Dumnezeul Cel Viu.

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei...
Cu prilejul chinuirii tale pe toţi i-ai înspăimântat; că ai răbdat bătăi de la tirani, legături, chinuri şi temniţă, Sfântă Varvara Preafericită. Pentru aceasta şi cunună din ceruri ai primit de la Dumnezeu, pe Care L-ai iubit cu totul şi ai alergat la Dânsul. Acela ţi-a dat ţie să izvorâşti şi tămăduiri oamenilor, muceniţă.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule...
Minunea cea Uimitoare a zămislirii şi chipul cel negrăit al naşterii, întru tine, s-au făcut cunoscute, Curată, pururea Fecioară. Mintea mi se înfricoşează şi cugetul mi se înspăimântă de mărirea ta, ce se întinde asupra tuturor, spre mântuirea sufletelor noastre.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule...
Lângă Crucea Domnului stând şi plângând, ca o Maică Bună, Curata striga: vai mie, Fiul meu! Vai mie, Lumina ochilor mei! Cum ai fost întins pe cruce, Tu, Care Dumnezeieşte ai întins cerul ca un cort şi scoţi din mare izvoare de ape, cu Porunca Ta?
 

Pe aceeaşi temă

04 Decembrie 2014

Vizualizari: 680

Voteaza:

Canon de rugaciune catre Sfanta Mucenita Varvara 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE