Ghidul- Indreptarul - privind numirea si transferarea clerului la parohii

Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane in sedinta sa de lucru din 21 iulie 20011 a aprobat Ghidul (Indreptarul) privind numirea si transferarea clerului la parohii, document obligatoriu in eparhiile Patriarhiei Romane, in scopul asigurarii unitatii, transparentei si corectitudinii in activitatea de numire si transferare a clerului la parohii, care aduce la zi si coreleaza prevederile actualului Regulament pentru numirea si transferarea clerului si ale hotararilor Sfantului Sinod cu prevederile Statutului pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane.

A. Clasificarea parohiilor pe categorii:
1. In eparhiile Bisericii Ortodoxe Romane, tinand cont de conditiile misionar-pastorale si de numarul de credinciosi, de posibilitatile materiale, ca si de situarea lor in mediul urban sau rural, parohiile sunt de 3 categorii. (art.

47 alin. (1) din Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane – in continuare Statut)
2. Clasificarea pe categorii a parohiilor se aproba de Permanenta Consiliului eparhial, in baza raportului cuprinzand datele statistice oficiale (numar de credinciosi, conditii materiale, zona geografica, medie de varsta etc.). (art. 47 alin. (2) si art. 102 lit. g) din Statut)
3. Sinoadele mitropolitane analizeaza si stabilesc, la nivelul fiecarei Mitropolii, criterii unitare de clasificare a parohiilor din cuprinsul eparhiilor sufragane, in acord cu prevederile statutare si regulamentare bisericesti, acestea urmand a fi comunicate Cancelariei Sfantului Sinod pentru orientarea in vederea alcatuirii proiectului unui nou Regulament pentru numirea si transferarea clerului in Biserica Ortodoxa Romana. (Hotararea Sfantului Sinod - in continuare HSS nr. 4274/8 iulie 2008)

B. Infiintarea si desfiintarea de posturi clericale:
4. Chiriarhul (arhiepiscopul sau episcopul) aproba infiintarea si desfiintarea de posturi la Centrul eparhial si la unitatile subordonate acestuia, in sedinte ale Permanentei Consiliului eparhial, (conf. art. 88 lit. q) din Statut)

C. Parohii vacante si suplinirea lor:
1. Protopopul face propuneri chiriarhului cu privire la suplinirea posturilor vacante de
preoti, diaconi si cantareti bisericesti, (conf. art. 71 lit. g) din Statut)
2. In caz de vacante la protopopiate, parohii si manastiri, chiriarhii vor lua masuri pentru asigurarea suplinirii pana la numirea noilor titulari. (art. 134 alin. (4) din Statut)

D. Obligativitatea publicarii posturilor vacante, a conditiilor si a tematicii pentru examenele de capacitate preoteasca in vederea numirii intr-un nost clerical, precum si a conditiilor si a tematicii examenelor de selectionare in vederea transferarii la parohiile din mediul urban:
1. Pentru candidatii care doresc numirea intr-un post clerical, titularizarea pe posturile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face in baza examenului de capacitate preoteasca prevazut de Regulamentul pentru numirea si transferarea clerului. In acest scop, eparhiile sunt indatorate sa publice posturile vacante in vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoteasca). - (HSS nr. 1199/9 iulie 2008)
2. Permanentele Consiliilor eparhiale vor organiza in mod regulamentar examene de selectionare, anuntand public, prin afisare, conditiile si data sustinerii lor. (Hotararea Sinodului Permanent nr. 12304/26 februarie 1991; HSS nr. 3227/10 mai 1991)

E. Recrutarea si numirea personalului clerical la parohii:
1. Numirea sau revocarea din oficiul de paroh se face de chiriarh intr-o sedinta a Permanentei Consiliului eparhial, avand in vedere calitatea activitatii desfasurate. (art. 49 alin. (1) din Statut)
2. Pe langa preotul paroh, intr-o parohie pot fi unui sau mai multi preoti si diaconi slujitori numiti de chiriarh intr-o sedinta a Permanentei Consiliului eparhial. Numarul slujitorilor la parohie se stabileste in functie de cerintele misionar-pastorale locale constatate de conducerea eparhiei. cu respectarea prevederilor statutare si regulamentare bisericesti. (art. 51 alin, (l) si art. 123 alin. (2) din Statut)
1. Preotii si diaconii slujitori se recruteaza dintre doctorii, absolventii de masterat si licentiatii facultatilor de teologie, specializarea Teologie pastorala, care au sustinut examenul de capacitate preoteasca. (art. 123 alin. (1) din Statut)
2. Numirea pe post ca titular in vederea hirotoniei se face de centrul eparhial (Permanenta Consiliului eparhial) in limita posturilor publicate si in ordinea mediilor generale de titularizare. (HSS nr. 1199/9 iulie 2008)

F. Hirotonirea clericilor. Marturisirea (declaratia) de la hirotonie, Decizia privind reglementarea drepturilor si indatoririlor. Cartea canonica:
1. Chiriarhul (arhiepiscopul sau episcopul) hirotoneste clerici si se ingrijeste de ocuparea la timp a parohiilor vacante, cu respectarea prevederilor canonice, statutare si regulamentare bisericesti, (conf. art. 88 alin. (1) din Statut)
2. Hirotesia intru citet si ipodiacon si hirotonia intru diacon si preot se fac numai pe seama unui altar din cuprinsul eparhiei. (art. 123 alin. (5) din Statut)
3. Raportul intre personalul clerical si Centrul eparhial este unul de slujire si misiune liber asumata, conform marturisirii (declaratiei) solemne publice rostite si semnate de catre fiecare candidat inaintea hirotoniei intru preot. La inceperea activitatii pastorale in unitatea pentru care a fost numit, personalul bisericesc primeste din partea chiriarhului o decizie prin care se reglementeaza drepturile si indatoririle ce-i vor reveni. (art. 123 alin (7) din Statut)
4. Doctorii in teologie, absolventii de masterat, licentiatii in teologie, absolventii de seminar teologic liceal, citetii si ipodiaconii teologi nu pot fi hirotesiti sau hirotoniti intr-o alta eparhie fara documentele de iesire canonica din eparhia de care apartin. (art. 125 alin. (2) din Statut)
5. Textul Marturisirii (Declaratiei) de la hirotonia clerului de mir si textul Marturisirii (Declaratiei) de la hirotonia clerului din randul personalului monahal au caracter unitar si obligatoriu in eparhiile Patriarhiei Romane din tara si din afara granitelor tarii. (HSS nr. 4218/7 iulie 2010)

G. Perfectionarea personalului clerical in vederea obtinerii gradelor profesionale:
1. Promovarea examenelor pentru obtinerea gradelor profesionale (definitiv, II si I) da dreptul preotilor si diaconilor de a concura sau a solicita transferul pentru ocuparea de posturi in parohii de categorii superioare. Cursurile si examenele pentru obtinerea gradelor profesionale (definitiv, II si I) sunt obligatorii ca forma continua de perfectionare a pregatirii clerului si se desfasoara potrivit metodologiei, 3a institutiile de invatamant universitar teologic, care se aproba de catre Sfantul Sinod. (art. 125 alin. (1) din Statut)
2. Metodologia pentru obtinerea gradelor profesionale de catre personalul clerical, studii medii si studii superioare si Precizarile aditionale reprezinta criteriul unic de pregatire, incadrare si promovare a personalului clerical in Biserica Ortodoxa Romana, prin examen de capacitate, definitivat, gradul II si gradul I. (HSS nr. 545/5 martie 2003 si nr. 1199/9 iulie 2008)
3. Personalului didactic licentiat la specializarea Teologie Pastorala din cadru! Facultatilor de Teologie Ortodoxa, care preda discipline de specialitate teologica in invatamantul preuniversitar teologic sau care preda disciplina Religie in invatamantul de stat, i se echivaleaza, pe baza de acte justificative, gradele didactice obtinute in invatamantul de stat (definitivat, II si I) cu gradele profesionale pentru personalul clerical, cu obligatia sustinerii examenului de titularizare (capacitate preoteasca), inaintea hirotoniei. (conf. art. 121 alin. (3) din Statut coroborat cu prevederile HSS nr. 1199/9 iulie 2008)
4. Pentru certificarea promovarii examenelor de obtinere a gradelor profesionale de catre personalul clerical, se va tipari un model unic de diploma, valabil in toate eparhiile din cuprinsul Patriarhiei Romane. (HSS nr. 1.199/9 iulie 2008)

H. Notarea administrativa a personalului clerical:
1. Permanenta Consiliului eparhial definitiveaza notarea anuala a preotilor, la propunerea protopopului, intr-o sedinta de lucru din prima luna a anului urmator perioadei evaluate. (art.102 lit. h) din Statut)

I. Conditii pentru numirea si transferarea clerului in mediul urban si rural:
1. Numirea si transferarea preotilor si a diaconilor la parohii se fac prin concurs. (conf. art. 123 alin. (3) din Statut)
2. Pentru a putea fi numiti, candidatii la posturile de preot si diacon trebuie sa corespunda conditiilor canonice, statutare si regulamentare bisericesti. (art. 123 alin. (4) din Statut)
3. La parohiile din mediul urban (municipii si orase), preotii se numesc prin concurs, dintre doctorii, absolventii de masterat si licentiatii in teologie. Acestia sunt datori sa aiba minimum cinci ani de vechime in cler si sa promoveze examenul de selectionare pentru parohiile din mediul urban. (HSS nr. 3228/10 mai 1991 si art. 124 alin. (1) din Statut)
La parohiile din mediul rural (comune si sate), preotii si diaconii se numesc prin concurs dintre doctorii in teologie, absolventii de masterat si licentiatii in teologie care au promovat examenul de capacitate preoteasca. In cazul preotilor care solicita transferul, acestia sunt datori sa aiba cel putin cinci ani de la ultimul transfer. (HSS nr. 3228/10 mai 1991 si art. 124 alin. (2) din Statut). La transferul de la o parohie la alta in mediul rural se va tine cont de studii, notarea administrativa si activitatea candidatilor, precum si de situatia misionara din teren. (conf. HSS nr. 3228/10 mai 1991)
1. In cazul in care la unele parohii din mediul rural nu se prezinta candidati care intrunesc conditiile prevazute la aliniatul precedent, pot fi numiti si absolventi de seminar care au sustinut examenul de capacitate. (art. 124 alin. (3) din Statut)
1. Media generala de candidare la transferare a preotilor si diaconilor (din mediul rural si urban) rezulta din ultima medie la acelasi nivel de studii (doctorat, admisibilitate, masterat, licenta in teologie, diploma de seminar)*, adunata cu media notarilor administrative pe ultimii cinci ani, cu media examenului de definitivat, gradul II sau gradul I (ultimul absolvit) si impartite la trei. (HSS nr. 3228/10 mai 1991)
2. Absolventii de seminarii si preotii care au numai studii seminariale nu vor putea candida si nu vor putea fi numiti la parohii din mediul urban. (HSS nr. 3227/10 mai 1991)

J. Examenul selectionare numirea prin concurs la parohiile din mediul urban
(municipii si orase):
1. La examenul de selectionare pentru transferare la parohiile din mediul urban (municipii si orase) se pot prezenta preotii si diaconii avand calificativul Foarte Bine (8,51-9,50) si Exceptional (9,51-10,00), rezultat din media la studii (ultima scoala absolvita), media ultimului grad profesional absolvit (definitivat, gradul II sau gradul I) si media notarilor administrative pe ultimii 5 ani, toate mediile adunate si impartite la 3, vechimea in cier de minimum 5 ani, fara impedimente canonice si fara sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani. (HSS nr. 3227/10 mai 1991, nr. 511/25 ian. 1992, nr. 545/5 martie 2003, nr. 1199/9 iulie 2008)
1. Examenul de selectionare pentru mediul urban este obligatoriu si pentru doctorii in teologie. (HSS nr. 5014/15 noiembrie 2001 si nr. 1002/13 martie 2G02)
2. Comisia de examinare se va stabili de chiriarhul locului dintre profesorii universitari de teologie, profesorii de la seminariile teologice liceale sau preoti cu pregatire teologica superioara (doctorii in teologie, absolventi ai cursurilor de doctorat cu examen de admisibilitate, absolventi de masterat sau gradul I in preotie), avand activitate pastoral-misionara si administrativa foarte buna sau exceptionala. Comisia va fi prezidata de chiriarh sau delegatul sau. (HSS nr. 3227/10 mai 1991)

3. Examenul de selectionare va consta din urmatoarele probe:
1. Un memoriu asupra activitatii pastorale, misionare si gospodaresti, desfasurate in ultimii cinci ani, avizat de protopop si aprobat de chiriarhul locului, care apoi va fi prezentat oral si in fata Comisiei si notat de aceasta;
2. O proba scrisa cu subiect stabilit de Comisie, din domeniul Teologiei pastorale, al
Teologiei dogmatice si al indrumarilor misionare, care sa faca dovada cunostintelor candidatului in problemele actuale de pastoratie, precum si a capacitatii sale;
3. O proba orala de predica, rostita fie in fata Comisiei in sala, fie in biserica, la un serviciu religios (15 minute);
4. O proba orala de cateheza, predata copiilor (30 minute);
5. O proba de slujire in biserica. (HSS nr. 3227/10 mai 1991)
1. Tematicele pentru examenul de selectionare vor fi intocmite pentru fiecare serie in parte, cu concursul cadrelor didactice universitare, vor fi aprobate de chiriarhul locului si afisate la sediul centrului eparhial si in protopopiate, cu cel putin o luna inainte de data examenului. (HSS nr. 3227/10 mai 1991)
1. Subiectele pentru probele fiecarui examen se vor extrage din urna, unde vor exista cu 10 subiecte in plus fata de numarul candidatilor. (HSS nr. 3227/10 mai 1991)
2. La fiecare proba, fiecare examinator, inclusiv presedintele, acorda cate o nota si se face media la fiecare proba, fara rotunjire. Mediile de la probele examenului de selectionare se aduna si se impart la cinci, obtinandu-se astfel media generala a examenului. (HSS nr. 3227/10 mai 1991)
1. Candidatii care vor obtine media generala 8,51, calculata din mediile de la probele examenului de selectionare, vor fi declarati admisi. (HSS nr. 3227/10 mai 1991)
2. Daca niciun candidat nu a obtinut media generala 8,51, examenul se va repeta. (HSS nr. 3227/10 mai 1991)
3. Media generala a examenului de selectionare are valabilitate un an de zile de la data sustinerii, indiferent de parohia pentru care preotul sau diaconul respectiv se inscrie la concurs. (HSS nr. nr. 4277 din 7 iulie 1993)
4. Candidatul care a obtinut cea mai mare medie la examenul de selectionare va fi numit la parohia pentru care a concurat (in ordinea mediilor obtinute de candidati). (HSS nr. 3227/10 mai 1991) 
5. La medii generale egale au prioritate preotii si diaconii eparhiei care indeplinesc, in ordine, urmatoarele criterii: sunt doctori in teologie, absolventi de masterat, au absolvit si examenul de gradul II sau gradul I, nu au mai solicitat transfer in ultimii cinci ani si intra in concurenta cu candidati din alte eparhii. (HSS nr. 3227/10 mai 1991 si coroborat cu HSS nr. 3228/10 mai 1991)

Precizari ale Cancelariei Sfantului Sinod, intrucat acestea nu existau pana acum.
Precizarea dintre paranteze apartine Cancelariei Sfantului Sinod, tinand seama de faptul ca pentru aceeasi parohie pot fi mai multi candidati.

Sursa: edj.ro

 

.

12 Octombrie 2011

Vizualizari: 839

Voteaza:

Ghidul- Indreptarul - privind numirea si transferarea clerului la parohii 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

Asculta colinde de craciun

RETELE SOCIALE