Eparhia

Eparhia Mareste imaginea.

 

Eparhia

Art.87 - Eparhiile sunt unitati teritoriale bisericesti sub conducerea unui Episcop, constituite dintr-un numar de parohii, grupate in protopopia­te si din manastirile aflate pe acel teritoriu.

 

Eparhiile sunt Episcopii sau Arhiepiscopii, dupa cum sunt conduse respectiv de catre un Episcop sau Arhiepiscop.

 

Art.88 - Eparhiile au ca organ de conducere harismatica, catehetica si jurisdictionala, pe un Episcop sau Arhiepiscop, ca organ deliberativ Adunarea Eparhiala, iar ca organ executiv Consiliul Eparhial.

 

Episcopul si Arhiepiscopul

Art.89 - Episcopul si Arhiepiscopul se bucura de toate drepturile prevazute de Sfintele Canoane, Statutul de fata si Regulamentele bisericesti.

 

Art.90 - Drepturile si indatoririle Episcopului sau Arhiepisco­pului sunt:

 

a.  Conduce Eparhia in marginile prescrise de canoanele si de nor­mele in vigoare;

 

b.  Se ingrijeste de bunul mers al vietii bisericesti din Eparhie si de functionarea normala a organelor ei;

 

c.  Convoaca si prezideaza organele deliberative ale Eparhiei si ingrijeste de aducerea la indeplinire a hotararilor acestora;

 

d. Reprezinta Eparhia in justitie, in fata autoritatilor si fata de terti, personal sau prin delegati legal imputerniciti;

 

e. Hirotoneste clerici si confera distinctii bisericesti;

 

f. Numeste personalul bisericesc sau il confirma, in caz de alegere, cu respectarea normelor legale;

 

g. Aproba sau respinge motivat sentintele pronuntate de Consistoriul Eparhial;

 

h. Face cat mai des vizite canonice in Eparhia sa, pentru a controla mersul treburilor bisericesti, a mangaia si a lumina direct pe credinciosi, referind despre cele constatate Sfantului Sinod si Adunarii Eparhiale;

 

i. Acorda dispense bisericesti de casatorie si desface casatoria bise­riceasca, dupa ce s-a pronuntat divortul de catre judecatoria civila;

 

j. in cazuri de vinovatie grava si vadita, poate suspenda din functiu­ne personalul bisericesc de orice fel, din Eparhia sa, chiar inainte de in­ceperea cercetarilor, care insa vor fi facute in termen de cel mult 30 zile de la data suspendarii;

 

k. Episcopul este dator a sta neintrerupt in Eparhie, afara de cazul cand ia parte la sedintele Sfantului Sinod sau alte intruniri oficiale, sau cu incuviintarea primita de la Mitropolit;

 

l. Acorda concedii mai mari de 8 zile pe an, personalului bisericesc si didactic.

Adunarea Eparhiala

 

Art.91 - Adunarea Eparhiala este organul deliberativ pentru toate chestiunile administrative, culturale si economice ale Eparhiei, precum si pentru cele care nu intra in competenta Episcopului sau Arhiepiscopului.

 

Art.92 - Adunarea Eparhiala se compune din reprezentantii cleru­lui si ai credinciosilor, in proportie de 1/3 clerici si 2/3 mireni.

 

Numarul membrilor Adunarii Eparhiale este de 30.

 

Art.93 - Membrii Adunarii Eparhiale se aleg pe termen de 4 ani, de catre delegatii Consiliilor Parohiale pentru membrii mireni si de catre preoti si diaconi pentru membrii clerici, pe circumscriptii stabilite de Consiliul Eparhial si ratificate de Adunarea Eparhiala.

 

Art.94 - Atributiile Adunarii Eparhiale sunt:

 

a.  Sustine interesele religioase si drepturile Bisericii, conform legilor tarii;

 

b. Deleaga un cleric si doi mireni ca reprezentanti eparhiali in Adu­narea Nationala Bisericeasca;

 

c. Alege pe membrii Consiliului Eparhial;

 

d. Alege pe membrii Consistoriului Eparhial cu aprobarea Episco­pului sau Arhiepiscopului;

 

e.  Examineaza raportul general anual intocmit de Consiliul Epar­hial si hotaraste asupra masurilor ce trebuie luate pentru o buna chiverni-sire a treburilor bisericesti;

 

f.  Hotaraste asupra administrarii bunurilor bisericesti eparhiale si fundationale;

 

g. intocmeste bugetul Eparhiei si institutiilor sale si al Fondului de Asigurare a bunurilor bisericesti;

 

h. Verifica si aproba gestiunea financiara a Eparhiei si institutiilor sale si a Fondului de Asigurare a bunurilor bisericesti;

 

i. Ia masuri pentru procurarea mijloacelor necesare propasirii cul­turale si educative bisericesti din Eparhie;

 

j. infiinteaza tipografii bisericesti, turnatorii de lumanari pentru cult in bisericile Eparhiei si depozite de aprovizionare a bisericilor si cre­dinciosilor cu cele necesare cultului ortodox (icoane, carti religioase, vin si faina pentru liturghii, cruciulite etc);

 

k. Ajuta bisericile sarace;

 

l. Acorda burse si subventii;

 

m. Hotaraste asupra infiintarii, desfiintarii si delimitarii teritoriale a protopopiatelor si parohiilor;

 

n. ingrijeste ca organele parohiale si protopopesti sa-si indepli­neasca indatoririle legale;

 

o. Ingrijeste de bunul mers al invatamantului pentru pregatirea per­sonalului bisericesc din Eparhie;

 

p. Sprijina catehizarea;

 

r. Hotaraste asupra achizitionarii si instrainarii de bunuri mobile si imobile, culturale si fundationale ale Eparhiei.

 

Art.95 - Adunarea Eparhiala se intruneste in sesiune ordinara odata pe an, la Duminica Samarinencii si in sesiuni extraordinare, ori de cate ori va fi nevoie.

 

Convocarea Adunarii se face de catre presedinte.

 

Art.96 - Adunarea Eparhiala este valabil constituita cu prezenta majoritatii membrilor sai si hotaraste valabil cu votul majoritatii membrilor prezenti.

 

Art.97 - Episcopul sau Arhiepiscopul este presedintele Adunarii Eparhiale. in caz de impiedicare sau vacanta, Adunarea este prezidata de loctiitorul Episcopului.

 

Art.98 - Adunarea se convoaca de presedintele acesteia sau loctii­torul sau, cu 14 zile inainte de ziua fixata pentru intrunire.

 

Art.99 - Hotararile Adunarii Eparhiale sau ale Consiliului Epar­hial, care, dupa aprecierea Episcopului sau Arhiepiscopului, ar putea vata­ma interesele Bisericii sau Statului, vor fi trimise cu raport motivat Con­siliului National Bisericesc, in termen de cel mult o luna. Executarea aces­tor hotarari se face numai dupa confirmarea lor de catre Consiliul National Bisericesc.

 

Modul de alegere, functionare si dizolvare al Adunarii Eparhiale va fi prevazut printr-un regulament.

 

Consiliul Eparhial

Art.100 - Consiliul Eparhial este organul executiv al Adunarii Eparhiale si conduce afacerile administrative bisericesti, culturale, eco­nomice si fundationale pentru Eparhia intreaga, iar in timpul dintre sesiu­nile Adunarii Eparhiale, atributiile acesteia, prevazute de art.94, cu ex­ceptia celor de sub literele b, c, d, e, g si h si celor care prin legi si regula­mente sunt rezervate exclusiv Adunarii Eparhiale. El, de asemenea, veri­fica respectarea normelor legale cu privire la alegerile de personal bisericesc; suspenda sau dizolva Consiliile Parohiale si revoca pe epitropii care s-au facut vinovati de grave abateri, dispunand instituirea unei comisii inte­rimare pana la alegerea unor noi organe.

 

Art.101 - Consiliul Eparhial se compune din: Arhiepiscop sau Episcop ca presedinte, din Episcopi-Vicari la Arhiepiscopie sau Arhierei-Vicari la Episcopie, din vicarul administrativ eparhial, precum si dintre consilierii administrativi eparhiali desemnati de Chiriarh, ca membri.

Din Consiliul Eparhial mai fac parte ca membri: 3 clerici si 6 mireni, alesi pe termen de 4 ani de Adunarea Eparhiala.

 

Mandatul membrilor este revocabil.

 

Sedintele pot fi prezidate si de catre Episcopul-Vicar, respectiv Arhiereul-Vicar.

 

Art.102 - Consiliul Eparhial se convoaca de catre presedintele sau, ori de cate ori va fi nevoie.

El ia hotarari valabile, cu votul majoritatii membrilor sai.

 

Administratia Eparhiala

 

Art.103 - in executarea atributiilor sale, Arhiepiscopul sau Epis­copul este ajutat de:

 

Episcopi-Vicari la Arhiepiscopie si Arhierei-Vicari la Episcopie; -   Vicarul administrativ eparhial; Consilieri administrativi eparhiali; Cancelaria eparhiala; Corpul de inspectie si control.

 

Art.104 - Episcopii-Vicari si Arhiereii-Vicari se aleg in conditiile art.129 din prezentul Statut, de catre Sfantul Sinod, la propunerea Sino­dului Permanent, in intelegere cu Chiriarhul Eparhiei respective.

 

Episcopii-Vicari si Arhiereii-Vicari vor purta, cu aprobarea Sfan­tului Sinod, titulaturi legate de eparhiile respective.

 

Intrarea lor in functie se face in urma alegerii si a hirotonirii in Arhiereu si se comunica autoritatii de stat in drept.

 

Vicarul administrativ se numeste de Chiriarh dintre preotii sau arhi­mandritii, doctori sau licentiati in teologie, cu experienta administrativa.

 

El are atributiile ce-i sunt delegate prin decizie de Chiriarh, conduce Cancelaria eparhiala si participa de drept la sedintele organelor deliberative eparhiale, cu vot consultativ, iar in Consiliul Eparhial cu vot deliberativ.

 

Episcopii-Vicari si Arhiereii-Vicari au atributiile ce le sunt date de Chiriarhi, cu aprobarea Sfantului Sinod.

 

Ei sunt membri de drept ai organelor deliberative si executive eparhiale.

 

Art.105 - Consilierii administrativi permanenti se numesc de Chi­riarh, cu avizul Consiliului Eparhial, dintre preotii definitivi din categoria I, licentiati sau doctori in teologie. Ei nu pot ocupa alta functie.

 

Art.106 - Consiliul Eparhial exercita prin consilierii administrativi urmatoarele atributii:

 

a.  Studierea si intocmirea referatelor asupra problemelor ce ur­meaza a fi dezbatute de organele deliberative eparhiale sau a fi rezolvate de Chiriarh;

 

b. Editarea Buletinului Oficial al Eparhiei;

 

c. Executarea oricaror alte atributii date de catre organele delibera­tive eparhiale sau Chiriarh.

 

Fiecarui consilier administrativ, prin decizie, i se va fixa de catre Chiriarh, sfera de activitate in problemele de ordin:

 

a. Bisericesc;

 

b. Cultural si de invatamant teologic si catehetic;

 

c. Economic.

 

In problemele mai insemnate, referatele se intocmesc de consilierii administrativi, in sedinta comuna.

 

Consilierii administrativi participa fara drept de vot la sedintele Adunarii Eparhiale, in afara de cazul cand sunt membri.

 

Art.107 - Cancelaria eparhiala executa toate lucrarile administra­tive ale organelor deliberative si executive eparhiale.

 

Ea este condusa de Vicarul eparhial.

 

Art.108 - Cancelaria eparhiala are urmatoarele servicii:

 

a.  Secretariatul, personalul, registratura si arhiva;

 

b. Administrarea bunurilor bisericesti;

 

c. Contabilitatea, casieria si corpul de inspectie si control;

 

d. Tehnic.

 

Art.109 - Corpul de inspectie si control este incadrat cu urmatorii inspectori, numiti de Chiriarhi:

 

a. Un inspector bisericesc, numit dintre preotii definitivi, de catego­ria I, licentiati sau doctori in teologie, cu atributii generale de control si de acuzator la Consistoriul Eparhial;

 

b. Exarhatul manastirilor numit dintre arhimandriti, cu atributii ge­nerale de inspectie si control a manastirilor si de referent pentru problemele manastiresti.

 

Art.110 - Vicarul, consilierii administrativi, membrii corpului de inspectie si control si personalul cancelariei eparhiale se bucura de dispo­zitiile generale cu privire la functionari in ceea ce priveste salarizarea.

18 Iulie 2012

Vizualizari: 3072

Voteaza:

Eparhia 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE