Cate parti are o biserica si ce inseamna tarnosirea ei?

Cate parti are o biserica si ce inseamna tarnosirea ei? Mareste imaginea.

De obicei, o biserică trebuie să aibă trei părţi: nartică (nartex) sau pronaos, naos (naie) şi altar. Unele biserici au în faţă câte un pridvor cu arcuri deschise, sprijinite pe stâlpi de piatră împodobiţi cu frumoase sculpturi.

1. Nartica sau pronaosul este încăperea în care, în vremea veche, stăteau catehumenii (cei care se pregăteau de botez). In vremurile mai noi aici stau femeile. In acest loc se păstrează vasul în care se botează pruncii (colimvitra); iar în biserica de mănăstire aici se face slujba Litiei de la Vecernie, a înmormântării călugărilor şi altele. Din nartică se pătrunde în naos.

2. Naosul (naie) sau „biserica cea din faţa altarului arată lumea văzută şi cerul cel văzut". Aici stau creştinii la rugăciune; el este corabia în care credincioşii plutesc pe valurile vieţii şi se mântuiesc de primejdiile lor, precum pe Noe corabia l-a izbăvit de înecul potopului. El închipuie corabia ce-i duce în patria cerească pe creştini, călători pe acest pământ. Naosul este despărţit de altar printr'un perete de lemn ori de zid, împodobit cu măiestrite sculpturi poleite cu aur şi cu icoane frumos zugrăvite. Acest perete se cheamă catapeteasmă (tâmplă sau iconostas) şi înseamnă „osebirea celor văzute de cele nevăzute". Pe catapeteasmă icoanele sunt aşezate într'o anumită ordine: în rândul întâi sunt aşezate marile icoane de o parte şi de alta a uşilor împărăteşti: la dreapta, icoana Mântuitorului şi a hramului bisericii, iar la stânga, a Maicii Domnului şi a unui ierarh (Sfântul Nicolae sau altul). Deasupra acestora se află icoanele celor 12 praznice împărăteşti; în rândul următor sunt icoanele Sfinţilor Apostoli, având la mijloc icoana Mântuitorului ca arhiereu şi împărat. In rândul al patrulea vin icoanele proorocilor, având-o la mijloc pe Maica Domnului cu Pruncul în braţe, obiectul prezicerilor profeţiilor din Vechiul Testament, iar în rândul al cincilea sus, în vârful catapetesmei, stă Sfânta Cruce, cu chipul lui lisus răstignit, avându-i de o parte pe Maica Domnului şi de alta pe Sfântul loan Apostolul şi Evanghelistul. In faţa catapetesmei atârnă frumoase candele. La oarecare depărtare de catapeteasmă se află unul sau două iconostase (tetrapod), pe care stă icoana învierii Domnului în zilele de Duminică, iar în celelalte sărbători, icoanele praznicelor.

3. Altarul este încăperea în care se intră prin cele trei uşi făcute în catapeteasmă. Uşa de la mijloc, în două canaturi, poartă numirea de uşi împărăteşti, având zugrăvită icoana Bunei-Vestiri, începutul mântuirii noastre, şi amintind că prin întruparea lui Dumnezeu-Cuvântul s'a deschis oamenilor cerul. Prin aceste uşi intră şi ies numai arhiereul şi preoţii în timpul slujirii Sfintei Liturghii şi a celor şapte Laude. Cele două uşi laterale pe care sunt zugrăvite icoanele Arhanghelilor Mihail şi Gavriil sau ale unor diaconi, se Intrebuinţează ca să intre şi să iasă diaconii şi ceilalţi slujitori ai Bisericii. Icoanele celor doi arhangheli amintesc că acolo unde tronează Dumnezeu se cuvine a intra cu evlavie si curatie ingereasca.

Ce este Altarul bisericii şi ce înseamnă el?

AItarul este partea cea mai sfântă a bisericii şi închipuie cerescul cort, unde sunt adunările îngerilor şi odihna sfinţilor, „şi îl avem ca alt cer".

Cum este întocmit Altarul?

AItarul este astfel întocmit încât să răspundă la slujirea Sfintei şi înfricoşatei Jertfe fără de sânge, ce se aduce aici ori de câte ori se slujeşte Sfânta Liturghie.

In mijlocul altarului se află Sfânta Masă (prestolul) sau jertfelnicul. Pe ea se aduce Sfânta Jertfă cea fără de sânge a Noului Testament şi aici petrece mijlocind pentru noi lisus Hristos, în Sfânta împărtăşanie. De aceea, locul cel mai sfânt dintr'o biserică este Sfânta Masă şi, deoarece Sfânta Jertfă cea fără de sânge este miezul Sfintei Liturghii, Sfânta Masă nu poate lipsi de la nici o biserică. Ea este icoana mormântului lui lisus Hristos, închipuirea Cinei celei de Taină, a crucii şi a răstignirii lui Hristos, icoana scaunului pe care şade Mielul dumnezeiesc (Ap 5, 6) şi sub care sufletele drepţilor ucişi pentru Cuvântul lui Dumnezeu aşteaptă preamărirea (Ap 6, 9).

Sfânta Masă se face din piatră, deoarece închipuie mormântul de piatră al lui Hristos, „piatra cea din capul unghiului" (Ps 117, 22), şi este în patru colţuri, „închipuind cele patru părţi ale lumii şi din ea se hrănesc cele patru margini ale lumii". Ea este acoperită întâi cu o pânză albă, ţesută din in, numită cămaşă, care închipuie giulgiul cel de pe dumnezeiescul Trup al Celui Ce a murit pentru noi; apoi deasupra vine o altă acoperitoare numită îmbrăcămintea mesei, făcută dintr'o ţesătură mai luminată, care închipuie veşmintele Mântuitorului cele strălucitoare ca lumina (Mt 17, 2) şi este mărirea lui Dumnezeu. In piciorul Sfintei Mese se aşază părticele din sfintele moaşte, obicei păstrat de pe vremea când bisericile se zideau pe mormintele Sfinţilor Mucenici, rânduială întărită de Sfintele Sinoade.

Ce se află pe Sfânta Masă?

Pe Sfânta Masă trebuie să se afle Antimisul, Evanghelia, o cruce, un sfeşnic cu lumânare şi un chivot pentru păstrat Sfânta Cuminecătură, Dumnezeiescul Trup şi Sânge al Mântuitorului nostru lisus Hristos.

Antimisul este o năframă în patru laturi, ţesută dinăn ori din mătase, pe care se află întipărită icoana punerii în mormânt a Mântuitorului. In cusătura Antimisului se aşază sfintele moaşte, pentru că pe el se slujeşte Sfânta Liturghie. Când nu se face slujbă, Antimisul stă pe Sfânta Masă împăturit într'o învelitoare care închipuie năframa ce acoperea dumnezeiescul cap al lui Hristos în mormânt. Obârşia Antimisului vine din vremea marilor prigoane împotriva creştinilor. Atunci, spre a feri Sfintele Daruri să fie întinate de păgânii care năvăleau în biserici în timpul Sfintei Liturghii, preoţii înfăşurau Sfintele Daruri într'o pânză sfinţită şi, fugind cu ele într'un loc ferit, continuau slujba Sfintei Liturghii, întreruptă de năvala păgânilor. Şi azi, de s'ar întâmpla să ia foc biserica, în timpul Sfintei Liturghii, preotul slujitor poate, dacă e nevoie, să înfăşoare sfintele vase, Potirul şi Discul, în Antimis şi să le ducă într'un loc potrivit, unde să isprăvească de slujit Sfânta Liturghie, Antimisul servindu-i de Masă sfântă. Antimisul nu poate lipsi de pe nici o Sfântă Masă din bisericile în care se slujeşte Sfânta Liturghie. Fără el nu se poate face Sfânta Liturghie. In împrejurări deosebite, ca de pildă în război, pe câmpul de luptă, se poate face Sfânta Liturghie în orice loc potrivit, dacă avem Antimis.

Sfânta Evanghelie, legea cea nouă, închipuindu-L pe Hristos, stă de-a pururi pe Sfânta Masă, pe Antimis.

Aici se mai află o cruce, pentru că pe Sfânta Masă se înnoieşte necontenit dumnezeiasca Jertfă de pe Golgota; una sau mai multe lumânări de ceară, care ard în vremea sfintelor slujbe, şi un chivot, în care se păstrează Sfânta împărtăşanie pentru grabnica cuminecare a celor bolnavi, ce nu pot veni la Sfânta Liturghie. Pentru aceasta arde în altar pururea o candelă, atârnată deasupra Sfintei Mese, arătând că „Lumina lumii" (In 8, 12) se află pe Sfânta Masă.

In afară de Sfânta Masă, ce alte lucruri deosebite se mai află în altar?

Se mai află proscomidiarul, scaunul cel de sus şi diacomconul. Proscomidiarul este o mică masă prinsă în scobitura din zidul părţii de miazănoapte a Altarului. Pe această măsuţă se pregăteşte din pâine şi vin Sfânta Taină a Jertfei celei fără de sânge de la Sfânta Liturghie. Proscomidiarul închipuieşte peştera din Betleem în care S'a născut Hristos şi ieslea în care S'a culcat. Scaunul cel de sus se află în spatele Altarului, pe el stă arhiereul în timpul citirii Apostolului, închipuindu-L pe Hristos, marele Arhiereu. Diaconiconul e, ca şi proscomidiarul, o încăpere în de miazăzi a Altarului şi numai la bisericile mai mari. In el se păstrează sfintele vase şi odăjdii ale bisericii, date în grija diaconilor.

Ce este târnosirea unei biserici şi cum se face?

După ce o biserică a fost terminată de zidit şi înzestrată cu tot ce trebuie pentru săvârşirea Sfintei Liturghii, este chemat chiriarhul locului ca să o târnosească (sfinţească) pentru slujirea Sfintei Liturghii.

Târnosirea unei biserici este unul din cele mai sărbătoreşti praznice ce se pot face într'o parohie. Ea este preînchipuită în Vechiul Testament: Moise târnoseşte, după porunca lui Dumnezeu, cortul sfânt (Iş 40, 9), iar Solomon, templul din Ierusalim (3 Rg 8). Numai chiriarhul locului sau un preot anume împuternicit de el poate târnosi o biserică.

Momentele cele mai de seamă ale sfintei slujbe de târnosire sunt acestea: în ajunul zilei hotărâte pentru târnosire, arhiereul merge, la vremea vecerniei, de aşază sfintele moaşte ce vor fi puse a doua zi în Sfânta Masă a bisericii noi, pe masa Proscomidiei din vechea biserică, unde rămân până dimineaţa zilei următoare. In acea dimineaţă, arhiereul ridică sfintele moaşte şi le aduce la biserica cea nouă cu mare Litie. Aici se află pregătite cele trebuincioase târnosirii: apă sfinţită, mirodenii, apă caldă, burete de şters, îmbrăcăminte pentru Sfânta Masă şi altele.

După ce se îmbracă în toate odăjdiile, arhiereul pune un preot să fiarbă mirodeniile, apoi dă binecuvântare de începere a sfintei slujbe a târnosirii.

După rugăciunile începătoare, ridică sfintele moaşte şi iese afară din biserică, însoţit de preoţi şi de tot poporul, la înconjurarea de trei ori a bisericii. Inconjurarea de trei ori înseamnă că acest sfânt locaş va fi închinat lui Dumnezeu, Cel în trei ipostasuri. La cele trei înconjurări se fac trei opriri, se citesc trei Evanghelii şi diferite rugăciuni, apoi se unge cu Sfântul Mir biserica, în trei locuri dinafară. In timpul înconjurării se trag toate clopotele bisericii, un preot stropeşte cu apă sfinţită pereţii, cântăreţii cântă troparele înnoirii şi pe lângă ziduri ard lumânări şi tămâie.

După a treia înconjurare, arhiereul se opreşte la uşa de intrare, închisă pe dinăuntru, face o rugăciune şi rosteşte de trei ori cu glas tare versetul din Psalmul 23, 7: „Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul slavei", iar un preot dinăuntru, care ţine uşa închisă, întreabă de trei ori, cu versetul următor (8) al aceluiaşi psalm: „Cine este acesta, împăratul slavei?"

După aceste întrebări şi răspunsuri, uşa se deschide şi arhiereul cu toţi credincioşii pătrund în biserică, intră în Altar şi aşază sfintele moaşte în scobitura făcută special în Sfânta Masă, acoperindu-le cu mirodenii. Mirodeniile simbolizează miresmele cu care a fost uns în mormânt trupul Mântuitorului, fiindcă Sfânta Masă închipuie mormântul Domnului nostru lisus Hristos. Deasupra se aşază o lespede de piatră cioplită şi bine lustruită, care se spală cu apă caldă şi cu săpun, se şterge bine cu buretele, se udă cu apă de trandafiri şi apoi se unge cu Sfântul Mir. Ungerea cu Sfântul Mir este lucrarea cea mai de seamă a târnosirii, pentru că, după cum spune Sfântul Dionisie Areopagitul, „prin vărsarea Sfântului Mir se îndeplineşte sfinţirea cea sfântă a dumnezeiescului altar".

După ungerea cu Sfântul Mir, se lipesc în cele patru colţuri ale Sfintei Mese icoanele celor patru Evanghelişti, deoarece Sfânta Masă închipuie toată Biserica adunată de la cele patru margini ale lumii, prin propovăduirea Evangheliei, se îmbracă cu cele două acoperăminte şi deasupra se aşază Antimisul şi celelalte lucruri sfinte ce trebuie să stea pe Sfânta Masă. Apoi arhiereul înseamnă cruciş cu Sfântul Mir cei patru pereţi dinăuntrul bisericii şi catapeteasma şi, după câteva rugăciuni, târnosirea bisericii e terminată. Toată slujba târnosirii, alcătuită din cântări, citiri din Vechiul şi Noul Testament şi din rugăciuni, este astfel întocmită, încât răspunde în întregime scopului pentru care a fost rânduită.

După târnosirea bisericii se slujeşte Sfânta Liturghie şi datoria este ca în toate zilele, timp de şase săptămâni, să se slujească Sfânta Liturghie neîntrerupt.

Catehism, Editura Renasterea

Cumpara cartea "Catehism"

 

26 Noiembrie 2019

Vizualizari: 6622

Voteaza:

5.00 / 5 din 2 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE