Canon de rugaciune catre Sfantul Mare Mucenic Dimitrie

Canon de rugaciune catre Sfantul Mare Mucenic Dimitrie Mareste imaginea.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, glasul al 3-lea:

Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat şi la luptă îndrăzneţ ai făcut pe Nestor, aşa Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu Dumnezeiască cunună a muceniciei fiind încununat, lângă Dumnezeu dănţuieşti, strălucind cu Strălucirile cele de acolo, fiind plin de lumină, mucenice, pururea lăudate, Sfinte Dimitrie.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe cel ce ai fost mărturisitor al adevărului şi până la sânge te-ai luptat, fericite, cu răbdare şi tare împotrivire către tirani ai arătat, Stăpânul te-a primit, mărite.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe aflătorul răutăţii l-ai doborât la pământ, Sfinte Dimitrie, surpându-l cu muceniceasca ta suliţă; fiind întărit spre aceasta, fericite, cu Puterile Dumnezeieştii bunătăţi, cele mai presus de minte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce fără de mamă ca un Dumnezeu mai înainte a fost, S-a făcut precum suntem noi fără tată din tine, Născătoare de Dumnezeu Prealăudată, Trup luând după unire, mai presus de cuvânt şi de cuget.

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Socotitu-s-a de nimic înaintea ta poruncile tiranilor, că pe Cuvântul lui Dumnezeu, purtătorule de chinuri, mai mult decât toţi L-ai cinstit.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfeşnic luminos, în cortul muceniciei ai fost, cu Dumnezeiască Lumină strălucind, mucenice purtătorule de chinuri, Sfinte Dimitrie.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvor de tămăduiri şi vistierie nefurată câştigându-te, de toată veselia s-a îmbogăţit sfinţita şi minunată cetatea ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tămăduind chipul cel putred al pământenilor, Preacurată, întru aceasta din tine S-a îmbrăcat, rămânând precum a fost Iubitorul de oameni.

Cântarea a 4-a. Irmos: Ridicat pe Cruce văzându-Te...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine cel ce ai biruit minciuna păgânătăţii, văzându-te Cuvântul lui Dumnezeu Cel Preaînalt, cu mărire te-a încununat, Sfinte Mucenice Dimitrie, pe cel ce cânţi: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndreptat fiind cu Palma Cea de viaţă Purtătoare, ai ajuns la limanurile cele prea line, unde acum, bucurându-te, cânţi Sfinte Dimitrie: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Asupra înşelăciunii biruinţă ridicând, cununa dreptăţii cea de biruinţă ai luat, Mare Mucenice Dimitrie, cântând Ziditorului tău: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca Una care eşti mai Sfântă decât toate făpturile, numai tu te-ai învrednicit a fi Maica lui Dumnezeu; că pe Acesta născând, lumea ai luminat cu harul cunoştinţei de Dumnezeu.

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu Doamne, Lumina mea...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Focul Dumnezeieştii dorinţe în inimă primind, ai stins focul necredincioasei nebunii idoleşti, pururea Mărite Mucenice Dimitrie.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izbăvindu-ne pe noi de primejdii arătate, Sfinte Dimitrie, acoperă cu rugăciunile tale pe cei ce cu credinţă şi cu dragoste te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce cu credinţă şi cu osârdie aleargă la locaşul tău, Mucenice Dimitrie, degrabă se mântuiesc de boli şi de patimile cele stricăcioase de suflet.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuvântul lui Dumnezeu Cel de o Fiinţă cu Tatăl, al tău Fiu este, Maica lui Dumnezeu, mai presus de minte şi de cuvânt, cu tine de o fiinţă fiind.

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adunându-ne împreună, cu un glas lăudăm, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, pomenirea ta cea de lumină purtătoare şi plină de minuni şi de darurile Sfântului Duh, preafericite.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dezleagă legăturile greşelilor mele, cu rugăciunile tale, căci ca un nebiruit mucenic ai îndrăzneală către Stăpânul; şi fii mie scăpare şi acoperământ, Sfinte Dimitrie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Neîntinată aflându-te Mirele Cuvântul în mijlocul spinilor, ca un Crin Preacurat şi ca o Floare din văi, o, Maică a lui Dumnezeu, în pântecele tău S-a Sălăşluit.

CONDAC, glasul al 2-lea.

Cu curgerile sângiurilor tale, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, Biserica Dumnezeu a înroşit-o, Cel Ce ţi-a dat ţie tărie nebiruită; şi păzeşte cetatea ta nevătămată, căci tu eşti întărirea ei.

Cântarea a 7-a. Irmos: În cuptor tinerii lui Avraam...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminat fiind cu Dumnezeiasca Mărire şi cu harul, mucenice purtătorule de chinuri, străluceşti luminos şi luminezi pe cei ce cântă: Binecuvântat eşti, în Biserica Slavei Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca şi cu o porfiră împodobit fiind cu sângele tău, având în loc de sceptru Crucea, împreună cu Hristos împărăteşti acum, Mucenice Dimitrie, cu Împărăţie nesurpată în veci.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prealuminată Maică Fecioară, pe toţi cei ce te cinstesc pe tine, cea cu totul Adevărată Născătoare de Dumnezeu, păzeşte-i tu, Ceea ce eşti Binecuvântată între femei, cu totul fără prihană, Stăpână.

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întunecat-ai, prealăudate, toată nebunia vrăjmaşului, încingându-te cu Puterea cea nebiruită a lui Hristos; şi purtător de biruinţă fiind, Mucenice Dimitrie, ai cântat: toate lucrurile, lăudaţi pe Domnul!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tăria mucenicilor arătând, fericirea mucenicilor, Sfinte Dimitrie, ai moştenit; în baia cea sfântă spălându-te, care nu se întinează cu loviturile cele de a doua oară ale păcatelor şi cu suliţa fiind împuns, ai cântat: toate lucrurile, lăudaţi pe Domnul!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mulţimea harurilor minunilor tale celor mai presus de minte, pe care ţi-a dat-o Hristos, mărite, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, izvorâtorule de mir, tuturor se arată şi harul tămăduirilor, harul cel mai presus de cuvânt, arătat îl propovăduieşte nouă, celor ce cântăm: toate lucrurile, lăudaţi pe Domnul!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Una toate neamurile Fecioara Maică şi Curată de Dumnezeu Născătoare, cu cântări să o lăudăm; că aceasta este Solitoarea mântuirii noastre, ca Una care a născut pe Cuvântul, Mântuitorul lumii; Căruia cântăm: toate lucrurile, lăudaţi pe Domnul!

Cântarea a 9-a. Irmos: Piatra Cea Netăiată de mână...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rupe legăturile greşelilor celor ce te laudă pe tine, purtătorule de lupte; alină asuprelile patimilor, strică tulburarea eresurilor, potoleşte viforul ispitelor, cu rugăciunile tale.
Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roagă-te, Mucenice Dimitrie, să dobândească cununile măririi şi câştigarea Împărăţiei celei Cereşti, cei ce te laudă pe tine; roagă pe Domnul, Dătătorul de viaţă şi Împăratul Puterilor.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndreaptă la cărările cele drepte ale Împărăţiei celei Cereşti, pe sfânta ta turmă, purtătorule de cunună, Mucenice Dimitrie; povăţuieşte-i la păşunea cea de mântuire, la locul cel veşnic.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca pe o Rădăcină, Izvor şi Pricină a Nestricăciunii, te lăudăm pe tine, Fecioară, toţi credincioşii, cei ce nădăjduim spre tine. Că tu ne-ai izvorât Nemurirea Cea Ipostatică.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Cu obiceiurile creştinătăţii îmbogăţindu-te, înşelăciunea păgânătăţii surpând, mucenice, ai călcat îndrăznelile tiranilor şi cu Dumnezeiescul dor, mintea aprinzându-ţi, înşelăciunea idolilor în prăpastie ai afundat-o. Pentru aceasta, după vrednicie, răsplătirea nevoinţelor ai luat, facerea de minuni şi izvorăşti tămăduiri, purtătorule de chinuri, Mare Mucenice Dimitrie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Împăratului veacurilor bine plăcând, de către tot sfatul împăratului celui fărădelege te-ai ferit, mărite şi celor ciopliţi n-ai jertfit. Pentru aceasta, jertfă pe tine însuţi te-ai adus Cuvântului, Celui Ce S-a jertfit, prea tare pătimind. Pentru aceasta şi cu suliţa în coastă fiind împuns, tămăduieşti patimile celor ce vin la tine cu credinţă, purtătorule de lupte, Mare Mucenice Dimitrie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Cutremurului, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat pe Cruce...

Fiindcă Te-ai milostivit şi ne-ai izbăvit pe noi, de mânia Ta cea de nesuferit, ce a venit asupra noastră, noianul iubirii de oameni arătându-ne, Hristoase, acum bine mulţumim Ţie. Fereşte-ne pe noi, cei pedepsiţi pentru toate relele noastre, care ne omoară şi caută spre noi milostivindu-Te, Mântuitorule, pentru rugăciunile Celei ce Te-a născut pe Tine.

Pe aceeaşi temă

26 Octombrie 2015

Vizualizari: 2052

Voteaza:

Canon de rugaciune catre Sfantul Mare Mucenic Dimitrie 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE