Rugaciuni pentru ziua de miercuri

Rugaciuni pentru ziua de miercuri Mareste imaginea.

Rugăciune după Utrenie
Doamna mea, de Dumnezeu Născătoare! Milostiveşte-te spre mine, cela ce mult am păcătuit şi am călcat cu mintea cea de sine stăpânitoare poruncile Fiului tău şi Dumnezeului meu. Nu e în mine loc curat, ci totul este spurcat. Nu astupa urechile îndurării tale, ci auzi pocăinţa mea; nu întoarce faţa ta de la ruga trândavului meu suflet; nu trece cu vederea mişcările necuratelor mele buze, ci primeşte suspinarea sărmanei mele inimi, că iată, înaintea ta stau ca un osândit: de întinăciunea păcatului sunt ţinut, trupul şi sufletul rănite îmi sunt cu totul şi sunt vrednic de toa tă munca. Tu însă, Fecioară, tinde-mi mâinile tale vindecătoare, pe care L-ai purtat pe Tămăduitorul şi Doctorul a toată lumea, pe Domnul nostru Iisus Hristos.

O, Scăparea şi Apărătoarea mea! Nu înceta a te ruga Lui pentru mine, că sufletul meu s-a umplut de răutăţi, şi pentru aceasta mă spăimântez şi mă cutremur, cu inimă înfrântă şi cu lacrimi strig: nu mă lăsa pe mine să pier până în sfârşit, că ai îndrăznire, Doamnă, ca Maică a Celui Preaînalt. Izbăveşte-mă de chinul vrăjmaşului; rupe legăturile mele; adu-mă înapoi din robia celor potrivnici, sfărâmă cursele lor, pierde amăgirea lor. Acoperă-mă cu ocrotirea ta, Nădejdea tuturor marginilor pământului, Preasfântă Doamnă de Dumnezeu Născătoare, mirarea cea mare a îngerilor, propovăduirea cea înaltă a prorocilor, lauda apostolilor, întărirea cea neclintită a mucenicilor, podoaba cea aleasă a arhiereilor, stăpânirea nebiruită a dreptslăvitorilor împăraţi şi cneji, cinstita podoabă a bisericilor. Cinului călugăresc îi eşti, Doamnă de Dumnezeu Născătoare, nădejde sfântă; postitorilor le eşti, Doamnă împărăteasă, nădejde nebiruită; tuturor credincioşilor le eşti ocrotire tare şi celor ce sunt bolnavi tămăduire lesnicioasă, celor rătăciţi povăţuitoare neobosită, în necazuri grabnică ajutătoare, celor urâţi de oameni smerenie iubitoare, văduvelor şi orfanilor hrănitoare, maicilor veselie lină, fecioarelor curăţie şi laudă, pruncilor învăţătură şi înţelepţire, celor care plutesc pe mare liman neprimejduit, călătorilor călătorie netrudnică, truditorilor odihnă bună, săracilor bogăţie necheltuită, celor obijduiţi acoperământ şi scăpare, celor întristaţi mângâiere necontenită.

Păcătoşilor tu le eşti, Doamnă, Maica lui Dumnezeu, apropiere de Dumnezeu; creştinilor tuturor păzitoare nemincinoasă, lumii întregi mântuire neîndoielnică. O, Preasfântă Doamnă, Fecioară de Dumnezeu Născătoare! Tu eşti singura mea mângâiere: nu te îngreţoşa de mine, spurcatul, că la mila ta am nădăjduit; stinge în mine focul păcatului, adapă uscăciunea mea cu rouă pocăinţei, curăţeşte inima mea şi mintea de gândurile păcătoase şi dă buzelor mele grăire lină şi ochilor mei izvor de lacrimi, ca să spăl cu ele tina faptelor mele necuvioase. Tu, Doamnă, ştii necurăţia şi spurcăciunea ticălosului meu suflet. Către tine suspin din adâncul inimii şi rugă aduc ţie din întinată gură: milostiveşte-te, Fecioară, şi mă miluieşte, caută spre ruga mea, vezi durerea săracului meu suflet. Pleacă-te, Doamnă, spre lacrimile mele, şi vezi neputinţa firii mele, şi fii mie mijlocitoare către Fiul tău şi Dumnezeul meu şi Făcătorul meu pentru mine, nevrednicul robul tău (numele).

Imblânzeşte, Doamnă, mânia Lui cu rugăciunile tale de Maică, pentru că te primeşte când te rogi pentru sufletul ticălos, apărătoare te-a arătat celor care te cheamă cu credinţă. Eu, Doamnă, întotdeauna spre tine nădăjduiesc, nădejdea şi scăparea mea, acoperământul şi zidul meu de apărare cel nesurpat; la tine alerg cu credinţă, cerând vindecarea bubelor sufletului şi trupului, că tu ştii gândul meu înainte de a cere eu, şi ce să mai grăiesc celei ce ştie firea mea?

Dacă vei voi, Doamnă, poţi să mă curăţeşti, şi în cealaltă vreme a vieţii mele fără de prihană să mă păzeşti, şi spre virtute să mă întăreşti, ca din ceasul acesta să nu mai slujesc gândurilor şi dulceţilor întinate, care mă trag în adâncul deznădăjduirii, ca, slobod fiind cu voia, să slavoslovesc numele tău preasfânt. Stăpână, Povăţuirea neştiinţei mele! Primeşte suspinarea mea şi uşurează durerea mea, opreşte viforul năpastelor mele rele, care se abat mereu asupra mea din pricina păcatelor mele, rupe zapisul fărădelegilor mele şi uşurează-mi povara păcatului; dăruieşte-mi mântuirea dorită şi învredniceşte-mă să mă bucur în pământul celor blânzi, în sălaşurile drepţilor, în viaţa veşnică, în hrană neîmpuţinată, în lumină neînserată.

O, Doamna mea! Pleacă-te spre mine, sărmanul, care mă rog ţie, că ştii cum sunt necazurile mele! Vino, ca o bună, în ajutorul meu, ca să nu pier rău pentru păcatele mele nenumărate, ci, întotdeauna fiind izbăvit de tine, să-ţi înalţ cuvintele îngereşti: bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Cer pământesc, Tron de foc, Biserică însufleţită, Cămară largă, Sfânt Sălaş al lui Dumnezeu Celui neîncăput, Făclie prealuminoasă, Fulger grabnic ajutător, Stea neapropiată, Potir care umpli de sănătate, Baie ce speli păcatele, Ridicare a neamului omenesc, Masă a Pâinii Vieţii, Maică a lui Hristos, Dumnezeul nostru, pe Care roagă-L să mă izbăvească de munca veşnică pentru rugăciunile tale, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune după Ceasuri
Primeşte, Doamnă de Dumnezeu (Născătoare, glasul rugăciunii mele, pe care ţi-l aduc cu nevrednicie din inimă pătimaşă, că afară de tine nu cunosc alt mijlocitor către Fiul tău şi Dumnezeul şi Făcătorul meu! Că în această vieţuire deşartă am săvârşit toate faptele necuvioase şi de ruşine, pe care dacă vreau să le pomenesc mă cufund cu totul în adâncul deznădăjduirii, că ştie sufletul meu cele ce am făcut în vremea trecută a vieţii mele. Până acum cu poftele trupului m-am îmbrăcat şi toate simţurile sufletului şi trupului meu le-am spurcat.

Pentru aceasta, trândăvitu-s-a întru mine duhul meu, şi se cutremură mădularele mele, şi mi se spăimântează inima, neputincioasă îmi este limba. Nu este nici o faptă rea pe care să nu o fi făcut, ticălosul de mine: ci tu, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Mărie, Maica Vieţii noastre, ajutătoarea credincioşilor, nădejdea păcătoşilor, nu trece cu vederea ruga mea, că în tine mi-am pus toată nă-dejdea. Milostiveşte-te, Stăpână, nu mă lăsa să pier până în sfârşit, căci păcătos sunt foarte şi nu sunt vrednic să grăiesc mult înaintea ta, Doamnă, că îmi aduc aminte de David, care a zis: Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ. Tu, Doamnă, ştii bubele inimii mele şi boala sufletului meu! Mă mâhnesc şi mă necăjesc, de întristare sunt rănit, la Ziua Judecăţii mă gândesc şi mă vlăguiesc, fiindcă Judecătorul drept este şi nimeni nu îmi va ajuta! Pentru aceasta, fără contenire strig către tine cu lacrimi, Preacurată Maică a lui Dumnezeu: roagă-L pe Hristos, Preabunul Iubitor de oameni, să nu pomenească multele mele fărădelegi, ci să mă izbăvească, Doamnă, de plânsul cel nesfârşit, şi de scrâşnirea dinţilor, şi de viermele ce nu doarme, de gheena focului, unde sunt păscute caprele cele păcătoase. Dă-mi mila ta şi mă învredniceşte de păşunea oilor celor de-a dreapta, în jurul săla-şurilor sfinţilor, în curţile Raiului, că tu eşti nădejdea săracilor şi cu umilinţă la tine cădem, cerând a primi iertarea păcatelor pentru rugăciunile tale bineplăcute lui Dumnezeu întotdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune după Vecernie
Seara şi dimineaţa şi la amiază- zi mă mărturisesc Ţie, Doamne Dumnezeule Atotţiitorule, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis să-i afle pe cei rătăciţi şi să-i mântuiască pe cei pierduţi, dintre care cel dintâi sunt eu, care m-am rătăcit de la calea dreaptă, ce duce întru viaţă, şi m-am abătut în hăţişurile iubirii de plăceri, m-am împotmolit în tina faptelor mele şi cu spinii fărădelegilor sunt străpuns cu totul. Şi văzându-mă vrăjmaşul că în acestea mă trudesc, cu mari întinăciuni voieşte să înece ticălosul meu suflet, dar eu pe Tine, singurul Izbăvitor, Te rog, ajutător Te chem pe Tine, Cel milostiv şi iubitor de oameni: nu Te îngreţoşa de mine, Stăpâne, nu mă lepăda de la faţa Ta, că toate cele rele le-am făcut înaintea Ta! Mărturisesc Ţie, Doamne, păcatele mele, pe care le-am săvârşit asupra săracului meu suflet: călcător m-am făcut tuturor poruncilor Tale, supunându-mă poftelor dobitoceşti; slujind pântecelui, mi-am umplut de răni sufletul! Şi acum, nădăjduind în îndurările Tale, aduc Ţie rugăciune de seară.

Ascultă-mă pe mine, Cela ce ai făgăduit că-i vei asculta pe cei ce Te cheamă cu credinţă! Dă-mi îngerul Tău, şi să certe toate duhurile care se luptă cu mine, şi să ruşineze pe cei ce caută sufletul meu, şi să nimicească de la inima mea toată pornirea gândului meu trupesc, iscată din poftele diavoleşti. Să fie cu mine întotdeauna, păzindu-mă, întărindu-mă spre faptele cele bune şi în toată ziua ducând rugăciunile mele Dumnezeului şi Facătorului meu.

Tu, Preasfmte împărate, Cela ce eşti închinat de făptura toată, Iisuse Hristoase, Care-i iubeşti pe drepţi, ce nu se depărtează nicicând de Tine, iar pe păcătoşi miluieşti, Ca-re aştepţi pocăinţa şi pe toţi îi chemi la mântuire, paşii mei îndreptează-i, trupul meu pironeşte-l de frica Ta, inima mea curăţeşte-o prin dreapta credinţă, gura mea o umple de harul Tău, limba mea o astâmpără ca să cuvânteze cu smerenie, sufletul mi-l sfinţeşte şi-l curăţeşte cu cercetarea Sfântului Tău Duh, gândul mi-l îndreptează ca să nu se lipească de cele pământeşti, mintea înalţă-mi-o cu aripile cugetării la cele dumnezeieşti şi mă întocmeşte cu totul ca pe un bineplăcut al Tău; şi precum m-ai învrednicit a trece această zi, dă-mi şi odihna nopţii fără nici o visare a faptelor diavoleşti, ca şi în aşternutul meu să pomenesc numele Tău cel sfânt şi, de acesta fiind luminat, să nu mă întunec în ziua ieşirii, când se va despărţi sufletul meu de trup, ci să aflu bucurie înaintea slavei Tale, să mă primească drepţii cu veselie în viaţa veşnică, în lumina neînserată, în bucuria nepovestită, pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei, şi ale Sfinţilor Tăi Apostoli, luminătorii întregii lumi, şi ale sfântului nostru părinte ierarh Nicolae, şi ale tuturor sfinţilor, că bine s-a cuvântat şi s-a proslăvit numele Tău de mare cuviinţă, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Sfantul Chiril al Turovului
Rugaciuni pentru fiecare zi a saptamanii, Editura Sophia

Cumpara cartea "Rugaciuni pentru fiecare zi a saptamanii"

Pe aceeaşi temă

25 Februarie 2015

Vizualizari: 852

Voteaza:

Rugaciuni pentru ziua de miercuri 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE