Cuvant dupa Sfanta Impartasanie catre cei ce s-au impartasit

Cuvant dupa Sfanta Impartasanie catre cei ce s-au impartasit Mareste imaginea.

Din operele Sfântului Teofan Zăvorâtul

De mila cea mare a lui Dumnezeu v-aţi învrednicit, fraţilor, împărtăşindu-vă cu Sfintele şi de viaţă făcătoarele lui Hristos Taine; în această împărtăşanie însuşi Domnul în chip nevăzut a intrat în voi şi a început a locui în inimile voastre. Cât de mare şi nespus este binele acesta! Nici să cugetăm la el nu am fi îndrăznit de nu ar fi spus Domnul însuşi: Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el (In.

6, 56). Adică, cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu, este în Mine şi Eu sunt în el. Aşa şi este, după cuvântul Domnului, cu tot cel ce, postind cu vrednicie şi spovedindu-se, se împărtăşeşte cu Sfintele lui Hristos Taine. Şi aşa se întâmplă şi cu voi. Cele ce aţi primit, sunt Trupul şi Sângele Domnului, iar, unde sunt Trupul şi Sângele Domnului, acolo este însuşi Domnul. La vedere aţi primit pâine şi vin, iar în realitate acestea sunt Trupul şi Sângele Domnului.

Când Domnul i-a împărtăşit prima dată pe sfinţii apostoli, El le-a dat tot pâine şi vin; însă, dându-le pâinea şi vinul, a zis către pâine: acesta este trupul Meu, iar către vin: acesta este sângele Meu. Şi, pentru că El este Dumnezeu, precum a spus, aşa s-a şi făcut, pâinea a devenit Trup, iar vinul Sânge; şi numai la vedere erau pâine şi vin. Insă Domnul Iisus Hristos, precum a fost atunci, aşa şi acum este Acelaşi Domn. Precum atunci i-a împărtăşit pe sfinţii apostoli, aşa şi apoi i-a împărtăşit şi îi împărtăşeşte pe toţi credincioşii. La liturghie El vine şi săvârşeşte Taina; ale arhiereului sau ale preotului aici sunt doar mâinile şi limba, iar Săvârşitorul este însuşi Domnul. El însuşi spune pâinii aici să se facă Trup şi ea se face Trup; El însuşi spune vinului să se facă Sânge şi el se face Sânge. Apoi tot El şi împărtăşeşte; ale preotului slujitor sunt doar mâinile şi linguriţa, dar cu ele împărtăşeşte însuşi Domnul. Şi pe voi tot El însuşi v-a împărtăşit cu adevărat Trupul Său şi adevărat Sângele Său. Şi o dată cu ele El însuşi S-a sălăşluit în voi şi a început a locui în voi.

Vedeţi cât de mare este mila lui Dumnezeu, ce vi se arată în Sfânta Impărtăşanie?! La această mare milă să şi cugetaţi acum cu inima plină de recunoştinţă şi evlavie. Poate că vă sfiiţi să cugetaţi că Domnul este în voi sau vă este greu să vă gândiţi cum se face că El e în voi! Dar aşa este: căci aceasta El însuşi a spus-o, nu oamenii au născocit-o, de aceea se şi numeşte Taină minunată.

Şi nu numai aceasta este de mirare, ci şi faptul că Domnul este în fiecare dintre voi nu doar o parte, ci întreg - astfel încât, chiar dacă este în fiecare dintre voi, totuşi El nu Se împărteşte şi nu Se înmulţeşte, ci rămâne întreg şi nedespărţit. Ca şi acum, iată, eu spun un cuvânt, iar fiecare dintre voi aude acest cuvânt şi primeşte întreg. Cuvântul meu este unul singur şi eu îl spun o singură dată, iar el intră în fiecare dintre voi şi intră tot, nu doar o parte din el, ci cuvântul întreg. Şi, chiar de ar fi aici o mie de oameni, toţi ar auzi şi ar primi cuvântul meu întreg, nu doar o parte din el şi cuvântul meu nu s-ar înmulţi şi nu s-ar împărţi.

Aşa şi cu Sfânta Impărtăşanie: oricâţi oameni s-ar împărtăşi, toţi se împărtăşesc dintr-un singur Trup şi toţi îl au pe el întreg, nu doar o parte. Iară Domnul însuşi prin aceasta nu Se împărteşte, ci întreg rămâne şi nedespărţit. Vă mai aduc un exemplu: luaţi câteva oglinzi şi puneţi-le în faţa soarelui. In fiecare oglindă se va vedea tot soarele, nu o parte din el; şi, oricâte oglinzi aţi pune, măcar că nu vor avea număr, în fiecare dintre ele se va vedea tot soarele. Soarele însuşi prin aceasta nu se va risipi, nu se va fărâmiţa, ci va rămâne întreg şi nedespărţit, va rămâne unul şi acelaşi. Aşa şi cu Sfânta Impărtăşanie: oricâţi aţi fi voi, în fiecare este Domnul întreg. Şi aşa întreg şi nedespărţit, pretutindenea este şi toate le împlineşte.

Vedeţi, aşadar, de ce anume v-aţi învrednicit; Domnul este în voi! Daţi mulţumire Domnului pentru această milă, zicând în inimile voastre: Slavă Ţie, Dumnezeule! Slavă Ţie, Dumnezeule! Slavă Ţie, Dumnezeule! Şi gândiţi-vă la cum să nu-L tulburaţi pe Domnul. Dacă vine la voi un oaspete de seamă, vă purtaţi frumos, vorbiţi cuviincios; dar acum însuşi Domnul a venit în vizită la voi şi cine este mai important ca Domnul? Luaţi seama, aşadar, şi nu vă agitaţi, nu vă împrăştiaţi, ci cu frică şi evlavie să purtaţi, îndeosebi acum.

Şi nu numai de acestea să vă îngrijiţi, ci şi sa aduceţi Domnului ceva plăcut. Dacă vine la voi un oaspete, vă străduiţi să-l odihniţi şi îi puneţi dinainte numai ceea ce ştiţi că îi place lui; iată, puneti-I şi Domnului acum înainte ceea ce iubeşte El. Ce iubeşte El? Iubeşte tot ce este bun şi pe acestea le binecuvântează, iară de la tot ce este rău îşi întoarce faţa Sa şi pe acelea le desfiinţează. Aduceţi-I, aşadar, ceea ce fiecare dintre voi crede că este bun. Unul să vină şi să spună:

- Iată, Doamne, de acum voi înceta să mă enervez şi să mă cert şi voi fi blând şi liniştit.

Altul să spună:

- Eu, Doamne, voi înceta să trândăvesc şi să mă lenevesc şi voi începe să lucrez cu râvnă şi să mă ostenesc.

Al treilea să spună:

- Eu, Doamne, nu voi mai fi mândru şi nu-i voi mai dispreţui pe ceilalţi, ci mă voi smeri şi mă voi socoti mai rău decât toţi.

Al patrulea să spună:

- Iar eu, Doamne, voi renunţa la băutură şi la plimbări şi voi începe să trăiesc cu înfrânare şi măsură; iar din prisosul câştigului meu voi da săracilor în ajutor sau la biserică.

Aşa fiecare să aducă bunurile sale Domnului şi să I le dea în dar - şi Domnul Se va bucura de ele şi cu ele Se va mângâia. Lui Ii va plăcea să fie cu voi şi va rămâne întru voi şi vă va binecuvânta şi tot binele vi-l va da şi cel sufletesc, şi cel trupesc.

Vedeţi ce comoară aveţi acum în sufletul vostru?! Luaţi seama, aşadar, să nu o pierdeţi prin vreo nesocotinţă şi faptă netrebnică. Şi ziua aceasta s-o pomeniţi mai des, căci, iată, aţi fost la masa Domnului şi El însuşi v-a ospătat cu Preacurat Trupul Său şi va adăpat cu Preacinstit Sângele Său [.] Totdeauna să vă amintiţi că Trupul şi Sângele Domnului sunt un dar mare şi o binefacere mântuitoare. Trebuie, însă, şi să le cinstiţi cu dragoste, evlavie şi cu toată păzirea de sine. Cu acest prilej vă voi povesti o întâmplare foarte ziditoare.

Un schismatic s-a apropiat odată dintr-o oarecare nevoie de Sfintele Taine împreună cu creştinii ortodocşi. A primit părticică din Sfintele Daruri, însă nu a consumat-o, ci a strecurat-o în batistă şi, ajungând acasă, nu se ştie de ce, a pus-o în stup la albine, căci era apicultor. Şi fiţi atenţi la ce au făcut albinele: deşi sunt făpturi iraţionale, totuşi, în acest caz s-au dovedit mai înţelepte decât omul. Indată ce au văzut părticica din Sfintele Daruri, au încetat lucrul lor obişnuit, au încetat a făuri fagurele şi cu toată grija şi iuţeala au început a făuri un locaş potrivit pentru Sfântul Trup al Domnului: au făurit un prestol micuţ, apoi un disc şi pe acest disc au pus Sfânta Părticică şi au acoperit totul cu o boltă, ca şi cum ar fi construit o biserică sau un altar. Apoi s-au aşezat de jur împrejur în ordine şi au început să zumzăie încetişor, de parcă ar fi înaltat laudă lui Dumnezeu şi s-ar fi rugat. Stăpânul, băgând de seamă că albinele au încetat să zboare, a mers să vadă ce însemna lucrul acela. A deschis stupul si s-a îngrozit, văzând cum albinele dădeau cinstirea cuvenită, plină de evlavie Trupului Domnului, căruia el nu-i dăduse nicio atenţie. A trimis degrabă după preot, s-a căit pentru păcatul său, s-a împărtăşit şi a devenit pentru totdeauna un cinstitor plin de evlavie al Sfintelor lui Hristos Taine, iar rătăcirea sa a lepădat-o.

Aplicaţi, fraţilor, întâmplarea aceasta şi în viaţa voastră. Iată, şi voi aţi primit acum Preacuratul Trup şi Preacinstitul Sânge ale Domnului. Fiţi asemenea albinelor acelora şi arătaţi toată evlavia faţă de Darul, pe care l-aţi primit. Fiţi ca mierea şi ca albinele. Mierea are bună mireasmă, iară voi să aveţi rugăciunea. Mierea are dulceaţă, iară voi să sporiţi iubirea între voi. Mierea are culoare plăcută, iară voi să vă însuşiţi buna purtare în toate. Albinele sunt harnice, să iubiţi şi voi osteneala. Albinele sunt curate, să iubiţi şi voi curăţia în sufletul vostru. Albinele sunt ascultătoare de stăpânul lor, fiţi şi voi ascultători de cine trebuie. Albinele s-au aşezat cuviincios de jur împrejurul părticelei şi zurnzăiau, aşa să vă aşezaţi şi voi cu cugetul în jurul Domnului şi să vă rugaţi Lui, mai ales în ziua aceasta, cu cea mai fierbinte rugăciune, pe care o puteţi face. Domnul va primi înălţarea inimii voastre către El şi vă va binecuvânta.

Iată, v-am spus cum îl puteţi odihni şi desfăta pe şi Mântuitorul vostru. De îl veţi odihni astfel pe Domnul, atunci şi El vă va odihni pe voi, va pune tot darul şi izbânda în faptele voastre. Amin.

Protoiereu Grigorie Diacenko

Cercetează-te pe tine însuţi - înaintea Spovedaniei şi a Sfintei împărtăşanii!, Editura Egumenita

Cumpara cartea "Cerceteaza-te pe tine insuti"



 

 

.
Pe aceeaşi temă

12 Iunie 2015

Vizualizari: 600

Voteaza:

Cuvant dupa Sfanta Impartasanie catre cei ce s-au impartasit 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

Asculta colinde de craciun

RETELE SOCIALE