Parohia

Parohia Mareste imaginea.

Organizatia locala

Art.39 - Partile componente si organele locale ale Bisericii Orto­doxe Romane sunt:

a. Parohia;

b. Protopopia:

c. Manastirea;

d. Eparhia;

e. Mitropolia.

 

Art.40 - Fiecare din partile componente ale Bisericii, in conformi­tate cu dispozitiile prezentului Statut, are dreptul a se conduce si adminis­tra, independent de alta parte componenta de acelasi grad si a participa, prin reprezentantii sai, la lucrarile partilor componente superioare.

 

Modul de constituire si functionare a partilor componente si ale organelor locale de acelasi grad, sunt identice pentru intreaga Biserica Ortodoxa Romana.

 

Parohia

Art.41 - Parohia este comunitatea bisericeasca a credinciosilor, clerici si mireni, de religie crestin-ortodoxa asezati pe un anume teritoriu, sub conducerea unui preot paroh.

 

Art.42 - Membrii parohiei au indatorirea: a sustine, intari si ras­pandi credinta Bisericii Ortodoxe; a lucra astfel ca toti credinciosii sa vie­tuiasca potrivit invataturilor acestei credinte; a cerceta sfanta biserica, a participa la sfintele slujbe; a se impartasi cu Sfintele Taine; a implini fap­tele milei crestine; a intretine si a ajuta Biserica si pe slujitorii ei.

 

Art.43 - Comunitatea credinciosilor care, nu poate sustine cu mij­loace proprii o parohie, se alatura la o comunitate vecina, impreuna cu care formeaza parohia.

 

In acest caz, comunitatea care se alatura poarta denumirea de fi­liala, iar membrii sai au aceleasi indatoriri si drepturi fata de parohie, ca si cei din comunitatea la care se alatura.

 

Art.44 - Pentru infiintarea unei parohii, este necesar un numar de cel putin 500 familii la orase si 400 familii la sate. Numai in cazuri exceptionale si la cererea credinciosilor, se vor putea admite parohii cu un numar mai mic de credinciosi, tinandu-se seama de posibilitatile lor de a sustine biserica.

 

Art.45 - Dupa insemnatatea lor parohiile sunt de trei categorii:

Toate parohiile din orasele resedinta de judet sunt de categoria I.

 

Parohiile din comunele suburbane de la orasele resedinte de regiuni si raioane si cele din orasele neresedinta, sunt de categoria I si a II-a.

 

Parohiile din comunele rurale sunt de categoria I, a II-a si a III-a.

 

Categoria parohiilor din suburbane, din orasele neresedinta si din comunele rurale, vor fi stabilite de Adunarea Eparhiala.

 

Aceste categorii nu se aplica la salarizare, care se face in confor­mitate cu normele generale in vigoare.

 

Art.46 - Infiintarea, desfiintarea si modificarea teritoriala a unei parohii, se aproba de Adunarea Eparhiala, la cererea credinciosilor si cu avizul protopopului.

 

Parohul

Art. 47 - Parohul, ca imputernicit al Episcopului, este conducatorul sufletesc al credinciosilor din parohie, iar in oranduirea administrativa esteconducatorul administratiei parohiale si organ executiv al Adunarii Paro­hiale si Consiliului Parohial.

 

Art.48 - Atributiile si obligatiile parohului, in afara de cele haris-matice, didactice si de conducere spirituala a parohiei, sunt urmatoarele:

 

a.  Aduce la indeplinire toate dispozitiile Statutului si regulamen­telor in ceea ce priveste parohia;

 

b. Reprezinta parohia Injustitie, in fata autoritatilor si fata de terti, personal sau prin delegati, legal imputerniciti, cu aprobarea prealabila a Chiriarhului locului;

 

In aceeasi masura, clericii de mir si din cinul monahal nu pot sa compara in fata instantelor civile fara aprobarea prealabila a Chiriarhu­lui locului;

 

c. Convoaca si prezideaza Adunarea Parohiala si Consiliul Parohial;

 

d. Aduce la indeplinire dispozitiile organelor superioare;

 

e. Ingrijeste de aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Paro­hiale si ale Consiliului Parohial;

 

f. Tine un registru despre toti parohienii, insemnand: numele, pre­numele, ocupatia, data nasterii, botezului, cununiei, mortii si data even­tualei mutari din parohie;

 

g.  Controleaza administrarea averii bisericesti, institutiilor cul­turale si fundationale bisericesti din parohie;

 

h. intocmeste si tine la zi inventarul averii parohiei.

 

Art.49 - Pe langa preotul paroh, intr-o parohie, pot fi unul sau mai multi preoti slujitori si diaconi. Numarul acestora se stabileste la propunerea Adunarii Parohiale de catre Adunarea Eparhiala, tinand seama de necesitatile parohiei, numarul credinciosilor si mijloacele de intretinere.

 

Parohul, preotii slujitori, diaconii si personalul bisericesc inferior, trebuie sa locuiasca in parohie.

 

Art.50 - La parohiile cu mai multi preoti slujitori, acestia sunt egali in drepturile si datoriile harismatice, didactice si de conducere spirituala.

 

Fiecare preot slujitor va avea in cuprinsul parohiei un sector bine definit de catre Chiriarh.

 

Art.51 - In localitatile in care sunt mai multe parohii, Episcopul va putea delega pe unul din preoti, proistos, cu coordonarea activitatii biseri­cesti, culturale si economice din acea localitate.

 

Adunarea Parohiala

Art.52 - Parohia are ca organ deliberativ Adunarea Parohiala.

Adunarea Parohiala este compusa din toti barbatii credinciosi majori ai parohiei, de sine statatori, nepatati si care isi indeplinesc in­datoririle morale si materiale, fata de biserica si asezamintele ei.

 

Art.53 - Adunarea Parohiala are urmatoarele atributii:

a. Desemneaza, prin alegere, pe preotii si diaconii din parohie, pre­cum si pe cantareti, in cazul cand Chiriarhul va cere;

 

b. Alege membrii Consiliului Parohial si pe cei ai Comitetului Parohial;

 

c.  Verifica activitatea Consiliului Parohial;

 

d. Intocmeste bugetul parohial;

 

e. Ia hotarari cu privire la zidirea, repararea si inzestrarea bisericii, a casei parohiale si a altor cladiri parohiale;

 

f.  Hotaraste infiintarea de fonduri cu scop bisericesc, cultural sau filantropic si stabileste normele pentru aducerea mijloacelor banesti nece­sare parohiei;

 

g.  Fixeaza cuantumul maximal al taxelor benevole de cult in fa­voarea parohiei;

 

h. Examineaza si completeaza raportul anual despre mersul tuturor treburilor parohiei;

 

i. Verifica si aproba gestiunea anuala a parohiei;

 

j. Hotaraste cu privire la cumpararea de imobile si la vanzarea si grevarea imobilelor parohiale;

 

k. Administreaza averea parohiala, ingrijind de buna intretinere a edificiilor bisericesti, culturale si fundationale;

 

l. Inzestreaza biserica cu odajdii, icoane, obiecte sfintite, carti de cult si cele trebuincioase pentru serviciul religios (ex.paine, vin etc), pre­cum si institutiile ei, iar prin pangarul si colportajul parohial aprovizio­neaza pe credinciosi cu cele necesare exercitarii practicilor religioase orto­doxe (ex. lumanari, icoane, carti religioase etc).

 

Hotararile Adunarii Parohiale si ale Consiliului Parohial cu privire la atributiile aratate sub literele c, d, e, h, i si j, sunt supuse verificarii si aprobarii Consiliului Eparhial.

 

Art.54 - Adunarea Parohiala va fi convocata de presedinte, cu cel putin o saptamana inainte de data fixata pentru intrunire, instiintand despre aceasta si pe protopop.

 

Convocarea va cuprinde locul si data Adunarii, precum si chestiu­nile ce se vor discuta.

Ea va fi citita in biserica, indata dupa terminarea Sfintei Liturghii si va fi afisata la usa bisericii.

 

Art.55 - Adunarea Parohiala se intruneste in sedinta ordinara odata pe an si anume in primul trimestru al anului si in sedinte extraordinare, ori de cate ori va fi nevoie.

 

Art.56 - Presedintele Adunarii Parohiale este preotul paroh sau loctiitorul sau. In cazul in care la Adunare ia parte si protopopul, acesta va prezida sedinta.

 

Art.57 - Adunarea Parohiala este valabil constituita cu prezenta a cel putin o zecime din totalul membrilor inscrisi in lista membrilor Adunarii.

 

Daca la data fixata pentru Adunare nu se intruneste numarul nece­sar de membri, Adunarea va avea loc, fara vreo alta convocare, in dumini­ca urmatoare, in acelasi loc si la aceeasi ora, cand Adunarea va fi valabil constituita cu prezenta numarului de membri, prevazut in aliniatul prece­dent. Contrariu, se amana, facandu-se o noua convocare, in conditiile pre­vazute de art.54 din Statut.

 

Art.58 - Adunarea Parohiala ia hotarari valabile cu votul majo­ritatii membrilor prezenti.

 

Art.59 - Impotriva hotararilor Adunarii Parohiale sau ale Consiliu­lui Parohial, se pot face contestatii la Consiliul Eparhial.

 

Contestatiile se introduc in termen de 14 zile libere la protopopiat, care le va inregistra si inainta, odata cu avizul sau, Consiliului Eparhial.

 

Consiliul Parohial

Art.60 - Adunarea Parohiala alege dintre membrii sai un numar de sapte, noua sau 12 membri - dupa cum parohia are pana la 1.500, 2.500 si peste 2.500 de suflete - care formeaza Consiliul Parohial.

 

Tatal si fiul, fratii, socrul si ginerele nu pot fi impreuna membri ai Consiliului Parohial.

 

Fac parte de drept din Consiliul Parohial, cu vot deliberativ, preo­tul paroh ca presedinte, ceilalti preoti si diaconi din parohie si primul can­taret al bisericii parohiale, ca membri.

 

Art.61 - Membrii Consiliului Parohial si doi supleanti se aleg pe termen de patru ani.

Ei sunt onorifici si pot fi realesi.

 

Art.62 - Pentru activitate potrivnica bisericii sau parohiei, membrii Consiliului Parohial pot fi revocati de Consiliul Eparhial la cererea inte­meiata a parohului.

 

Art.63 - Consiliul Parohial exercita pe timpul cat Adunarea Paro­hiala nu este intrunita, atributiile acesteia, prevazute la art.53, in afara de cele de sub literele a, b, c, h, i si j.

 

In afara de acestea, Consiliul Parohial alege dintre membri Adu­narii Parohiale respective pe delegatul pentru alegerea membrilor Adunarii Eparhiale, din circumscriptia respectiva.

 

Art.64 - Consiliul Parohial ia hotarari valabile cu votul majoritatii membrilor sai.

Sedintele Consiliului Parohial sunt prezidate de preotul paroh.

 

Epitropia

Art.65 - Consiliul Parohial va delega unul, doi sau trei dintre mem­brii sai alesi, spre a indeplini sarcinile de epitrop fixate de Consiliu.

 

Alegerea epitropului va fi supusa aprobarii protopopului.

 

Art.66 - Epitropul este administratorul averii parohiale sub con­trolul parohului.

 

El are urmatoarele atributii:

a. A administra averea miscatoare si nemiscatoare a bisericii, insti­tutiilor culturale si fundationale, sau fondurile pe care le va primi cu inven­tar de la Consiliul Parohial, pangar, colportaj, etc.

 

Administrarea se va face in conformitate cu hotararile Adunarii Parohiale sau ale Consiliului Parohial si potrivit normelor si regulamen­telor in vigoare;

 

b.  A pastra intr-o lada sau casa de fier, banii si hartiile de valoare ale parohiei;

 

c.  A tine un registru de venituri si cheltuieli, iar cand parohia are venituri mai mari, a infiinta un oficiu de casa si contabilitate;

 

d. A prezenta la sfarsitul anului un raport documentat asupra veni­turilor si cheltuielilor bisericesti, culturale si fundationale;

 

e. A ingriji de edificiile bisericesti, cele ale institutiilor culturale si fundationale si alte bunuri bisericesti, precum si curtea bisericii, a casei parohiale si cimitirul sa fie bine intretinut;

 

f.  A incasa sumele cuvenite parohiei si a face platile curente, cu aprobarea parohului.

 

Art.67 - Epitropul este raspunzator cu intreaga sa avere, pentru buna administrare si gestionare a averii parohiale ce i-a fost incredintata.

 

Raspunderea civila nu exclude raspunderea penala.

 

Aprobarea gestiunii nu-l descarca de raspundere, pentru neregulile descoperite ulterior.

 

Comitetul Parohial

Art.68 - Pe langa Consiliul Parohial se va constitui un Comitet

Parohial pentru:

 

a. inzestrarea si infrumusetarea bisericilor, a curtilor bisericesti si a cimitirelor si pentru tinerea lor in cea mai buna randuiala;

 

b. Formarea si sustinerea corului bisericii;

 

c. Ajutorarea saracilor si ocrotirea orfanilor si a vaduvelor;

 

d. Cercetarea si ajutorarea bolnavilor;

 

e. infiintarea si sustinerea bibliotecii parohiale, organizarea colpor­tajului in parohie;

 

f. A ajuta pe preot la catehizare si la infiintarea cercurilor misiona­re, in vederea intaririi credintei si simtului moral al credinciosilor;

 

g. infiintarea si sustinerea oricaror opere de mila crestina.

 

Unde mijloacele parohiei nu vor fi suficiente pentru o atare activi­tate proprie, organele parohiale pot, cu aprobarea Chiriarhului, sa se aso­cieze cu comitetele similare din alte parohii, pentru reciproca sustinere.

 

Art.69 - Comitetul parohial care va putea avea mai multe sectii, va lucra sub presedintia parohului sau a delegatului sau cleric sau mirean.

 

Femeile majore din parohie pot fi alese membre in comitet.

 

Numarul membrilor in comitet nu va fi mai mare decat indoitul numarului membrilor din Consiliul Parohial. Comitetul Parohial poate fi compus si numai din femei.

 

Art.70 - Comitetul Parohial nu are gestiune proprie. Veniturile si cheltuielile lui se administreaza prin epitropia parohiala.

 

In viata parohiilor pot activa asociatii bisericesti legal constituite si aprobate de Sfantul Sinod cu acordul Chiriarhului locului.

 

18 Iulie 2012

Vizualizari: 15082

Voteaza:

Parohia 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE