Acatistul Sfintilor Mari Mucenici Serghie si Vah

Acatistul Sfintilor Mari Mucenici Serghie si Vah Mareste imaginea.

Sfintii Mari Mucenici Serghie si Vah sunt cinstiti pe 7 octombrie. Sfintii Serghie si Vah au fost doi martiri care au patimit pe vremea imparatului roman Maximian Daia.

Tropar, glasul al 3-lea

Pe cei ce nu au fost fraţi după trup, pe aceştia harul dumne­zeiesc a cugeta frăţeşte până la sânge i-a făcut, pe Serghie şi Vah, cinstita şi credincioasa doime; fără de arme şi fără de haine în locul nevoinţei pe vrăjmaşul l-au biruit, iar acum se roagă neînce­tat pentru sufletele noastre

Condacul 1:

Cei ce în lume aţi fost mari dregători împărăteşti, dar dispreţuind slava omenească, ati căutat mai cu osârdie slava cerească şi v-aţi învrednicit la ieşirea din viaţă de cununile muceniciei, ca să vietuiti de-a pururea întru slava lui Dum­nezeu, învredniciţi-ne şi pe noi a vă aduce cântări de laudă, strigând: Bucură-te, Sfinte Vah, pătimitorule pentru Hristos! Bucură-te, Sfinte Serghie, îm­plinitorul poruncilor Domnului!

Icosul 1:

De înalte dregătorii şi de mare cinste te-ai învrednicit, Sfinte Vah, în viaţa ta, că însuşi necre­dinciosul împărat Maximian te-a cinstit pe tine, precum şi pe du­hovnicescul tău prieten Serghie, ca pe nişte preaiubiţi sfetnici ai săi, dar tu, dorind mai mult slava împăratului celui Ceresc, Aceluia mai cu osârdie slujitor te-ai arătat, pentru care auzi de la noi, nevrednicii, unele ca acestea:

Bucură-te, că de mare cinste în viaţă te-ai învrednicit;

Bucură-te, cel ce în mari dregătorii ai fost rânduit;

Bucură-te, că împăratul Maximian sfetnic te-a avut;

Bucură-te, că şi Împăratului Ceresc a sluji ai vrut;

Bucură-te, că Dumnezeu cu multă slavă te-a împodobit;

Bucură-te, că slăvit prieten pe Serghie ţi-а dăruit;

Bucură-te, că amândoi aţi slujit ascuns a voastră nevoinţă;

Bucură-te, cel ce erai plin de multă cunoştinţă;

Bucură-te, al rugăciunii noastre ascultătorule;

Bucură-te, de cereşti daruri agonisitorule;

Bucură-te, că sfaturi înţelepte şi nouă ne dai;

Bucură-te, că dragoste dum­nezeiască în inimă purtai;

Bucură-te, Sfinte Vah, pătimitorule pentru Hristos!

Condacul 2:

Întâi-stătător ai fost întru dregătorie, Sfinte Serghie, mai mult decât prietenul tău Vah, şi plin de înţelepciune te-ai arătat, pentru aceasta şi chinuiri mai cumplite ţie ţi s-au pregătit, dar tu întru toate lăudai pe Dum­nezeu, cântând Lui: Aliluia!

Icosul 2:

Din multă înţelepciunea ta, Sfinte Serghie, aţi ţinut o vreme tăinuită credinţa voastră cea întru Hristos, de frica împăra­tului, că nemăsurată era mânia lui şi neîmblânzită iuţimea lui Maximian asupra credincioşilor, însă nu multă vreme a fost ascunsă lumina credinţei lui Hristos sub obroc, că vădiţi aţi fost împăratului a fi creştini, pentru care aducem ţie cântări ca acestea:

Bucură-te, că întru înţelepciune credinţa ţi-ai păzit;

Bucură-te, că şi înaintea oame­nilor adevărul s-a vădit;

Bucură-te, că n-ai făcut niciun răi celor ce te-au zavistuit;

Bucură-te, că răutatea acestora te-a lăsat neclintit;

Bucură-te, că n-a stat multă vreme lumina credinţei sub obroc;

Bucură-te, că acum reverşi lumina lui Hristos în orice loc;

Bucură-te, că luminezi pe cei din întunericul necunoştinţei;

Bucură-te, propovăduitorule al credinţei;

Bucură-te, că îi înţelepţeşti pe cei din dregătorii;

Bucură-te, strigăm ţie, ca rugător către Domnul să ne fii;

Bucură-te, al credincioşilor luminătorule;

Bucură-te, al întunericului Satanei biruitorule;

Bucură-te, Sfinte Serghie, îm­plinitorul poruncilor Domnului!

Condacul 3:

Cu mare mâhnire şi cu multă iuţime s-a pornit rău-credinciosul împărat Maximian mai întâi împotriva ta, Sfinte Vah, auzind că ai lepădat urâta închinare la idoli, slujind lui Hristos, pentru care aveau să ţi se pregătească pătimiri. De aceea, strigăm lui Dumnezeu, Cel ce te-a întărit întru nevoințe: Aliluia!

Icosul 3:

Neputând să creadă împăratul că iubiţii săi sfetnici şi credincioşi dregători sunt potrivnici închinării idoleşti, făcând sărbă­toare şi aducând jertfe idolilor, v-a întins o cursă, prin care mai întâi pe tine, cinstite Vah, voia să te piardă. Pentru aceasta strigăm ţie, celui ce eşti întâi-pătimitor:

Bucură-te, că n-ai căzut în cursa vicleană care ți s-a întins;

Bucură-te, că tu cel dintâi spre muncire ai fost trimis;

Bucură-te, că a cunoscut Domnul buna ta dorire;

Bucură-te, că vesel ai plecat către chinuire;

Bucură-te, că spre jertfele idolilor nu ai privit;

Bucură-te, că tu să slujeşti idolilor nu ai voit;

Bucură-te, că nu ai intrat în capiştea idolească;

Bucură-te, că împăratul a poruncit să te silească;

Bucură-te, de dumnezeieşti porunci plinitorule;

Bucură-te, de bune roade aducătorule;

Bucură-te, alungătorul ispi­telor diavoleşti;

Bucură-te, că celor din necazuri nădejde le dăruieşti;

Bucură-te, Sfinte Vah, pătimitorule pentru Hristos!

Condacul 4:

Fiind târâţi cu silnicie în templul idolesc, n-aţi voit nici­decum să aduceţi jertfe idolilor făcuţi de mâini omeneşti, iar tu, Sfinte Serghie, cu tărie ai măr­turisit că Unul singur este Dumnezeu, Cel ce sălăşluieşte în ceruri, Căruia cântai: Aliluia!

Icosul 4:

Mustrându-l voi pe împărat pentru reaua lui credinţă, că dă idolilor celor nesimţitori cinstea datorată Dumnezeului Celui viu, atrăgând şi pe alţii la aceas­ta, s-a mâniat împăratul şi a poruncit să ia de pe voi însem­nele cele de cinste ale dregătoriei şi cercuri de fier pe grumajii voştri să pună, iar tu, Sfinte Serghie, împreună cu nevoitorul Vah, toată necinstea şi batjocura o ai răbdat. Pentru aceasta, auzi de la noi unele ca acestea:

Bucură-te, că ai mustrat reaua credinţă a împăratului;

Bucură-te, că pentru aceasta ai fost izgonit din dregătoriile palatului;

Bucură-te, cel ce în batjocură cu haine femeieşti ai fost îmbrăcat;

Bucură-te, cel ce pentru Hristos ocară ai răbdat;

Bucură-te, cel căruia cercuri de fier pe grumaji ţi-au pus;

Bucură-te, cel ce jugul cel bun al lui Hristos l-ai dus;

Bucură-te, prieten al Sfântului Vah care pătimea împreună cu tine;

Bucură-te, că astăzi prin voi mult ajutor ne vine;

Bucură-te, că necinstea spre mare cinstire ţi s-a făcut;

Bucură-te, că în ispite şi batjocuri ne eşti nouă scut;

Bucură-te, în suferinţe şi în mâhniri alinătorule;

Bucură-te, în rele pătimiri sprijinitorule;

Bucură-te, Sfinte Serghie, îm­plinitorul poruncilor Domnului!

Condacul 5:

După sfârşirea spurcatelor jertfe s-a întors necredinciosul împărat la palatele sale şi, pentru dragostea ce o avea către voi, Sfinţilor, şi pentru multa voastră vrednicie, v-a chemat la sine, socotind să vă plece voii sale celei rele, dar tu, Sfinte Vah, stându-i înainte, împreună cu mărturisitorul Serghie, îi strigai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5:

Cu meşteşugite cuvinte cău­tând să vă amăgească împăra­tul, v-a arătat dragostea ce avea pentru voi; dar tu, Sfinte Vah, asemenea lui Serghie, nevoind pentru dragostea împăratului să cazi din dragostea de Dumnezeu, şi pentru bunătăţile cele vremel­nice să te lipseşti de cele veşnice, fiind plin de harul Duhului Sfânt, mult ai grăit împotriva credinţei celei rele; deci, văzând noi buna ta îndrăzneală, laude ca acestea aducem tie:

Bucură-te, că împotriva îm­păratului cu îndrăzneală ai stat;

Bucură-te, că, plin de Duh Sfânt fiind tu, pe el l-ai mustrat;

Bucură-te, că ai ales mai bine dragostea cerească;

Bucură-te, că nu te-ai amăgit de slava împărătească;

Bucură-te, că ai defăimat bunătăţile cele vremelnice;

Bucură-te, că te-ai învred­nicit de bucuriile cele veşnice;

Bucură-te, cel ce cu bună îndrăznire ai grăit;

Bucură-te, că pe împărat prin cuvânt l-ai biruit;

Bucură-te, că şi azi biruieşti pe cei rău-credincioşi;

Bucură-te, că pe mulţi la Hristos ai întors;

Bucură-te, al Bisericii mare luminător;

Bucură-te, al ereticilor aspru mustrător;

Bucură-te, Sfinte Vah, pătimitorule pentru Hristos!

Condacul 6:

Avându-şi împăratul împie­trită inima şi surde urechile cele înţelegătoare şi orbi ochii cei sufleteşti, s-a mâniat de mustra­rea voastră, Sfinţilor, şi a hotărât să vă trimită spre chinuire lui Antioh, domnitorul părţilor Ră­săritului, iar tu, Sfinte Serghie, împreună cu Vah, mai cu tărie strigai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:

Fiind Antioh ridicat la cin­stea de domnitor, prin sprijini­rea voastră, Sfinţilor, dar cumplit prigonitor asupra credincioşilor dovedindu-se, a socotit împăra­tul că prin frică şi de ruşine o să vă plece spre idoleasca închi­nare, dar voi prin înger aţi primit întărire să răbdaţi toate chinurile, că pentru nevoinţele voastre veţi primi cununile muceniciei. Deci noi, văzând această minune, ţie, Sfinte Serghie, care te-ai învrednicit de arătări dumnezeieşti, cu umilin­ţă îţi strigăm:

Bucură-te, că nici prin frică, nici prin necinste nu te-ai plecat;

Bucură-te, că întărit de credin­ţă pe umeri Crucea ai ridicat;

Bucură-te, că prin înger Dumnezeu ți-a binevestit;

Bucură-te, că spre nevoinţă răbdarea ți-a întărit;

Bucură-te, că pentru suferinţe cununi muceniceşti ţi-a pregătit;

Bucură-te, că şi de alte daruri dumnezeieşti te-ai învrednicit;

Bucură-te, că acum cu îngerii împreună te veseleşti;

Bucură-te, că prin rugăciu­nile tale pe mulţi izbăveşti;

Bucură-te, că la tine alergăm în suferinţă;

Bucură-te, că tu ne întăreşti în credinţă;

Bucură-te, spre bune nevoinţe povăţuitorule;

Bucură-te, spre slujirea lui Dumnezeu întăritorule;

Bucură-te, Sfinte Serghie, îm­plinitorul poruncilor Domnului!

Condacul 7:

Cu scrisoare împărătească fiind întăriţi trimişii lui Maximian, v-au dus pe voi, Sfinţilor, la Antioh, care după cuvântul împăratului mai întâi cu amă­gitoare cuvinte, iar mai apoi cu înfricoşări, a încercat să vă plece spre închinarea la idoli. Dar voi, neclintiţi ati rămas întru mărturisirea lui Hristos. Şi tu, Sfinte Vah, te întreceai mai cu grabă a aduce lui Dumnezeu cântare de laudă: Aliluia!

Icosul 7:

Grabnic te-ai arătat la măr­turisirea lui Hristos, Sfinte Vah, pentru aceasta te-ai şi învred­nicit cel dintâi de cununa muce­niciei, că, bătut fiind cumplit, ai răbdat până la moarte, dându-ţi sfântul tău suflet în mâinile Domnului. Iar trupul, a porun­cit chinuitorul să fie lăsat pradă fiarelor sălbatice. Dar Domnul l-а păzit pe el şi a fost cu cinste îngropat în taină de credincioşi. Pentru ale tale nevoințe auzi de la noi toti:

Bucură-te, Sfinte Vah, cel ce întâi ai fost rânduit spre chinuire;

Bucură-te, cel ce ai lăsat pe Serghie în temniţă pus spre păzire;

Bucură-te, că ai răbdat când trupul pe pământ ţi-a fost întins;

Bucură-te, ca ai uimit pe chi­nuitorii care de mânie s-au aprins;

Bucură-te, că ai îndurat când ei te-au bătut mult peste tot trupul;

Bucură-te, că tu în bătăi şi în chinuri nu ai slăbit cu duhul;

Bucură-te, că nu te-ai plecat celor ce carnea ţi-au sfâşiat;

Bucură-te, cel ce cu sfântul tău sânge pământul l-ai udat;

Bucură-te, că sufletul ţi l-ai dat în mâinile lui Hristos;

Bucură-te, că acum străluceşti ca un soare luminos;

Bucură-te, pentru Iisus îndelung-răbdătorule;

Bucură-te, şi al nostru cald-sprijinitorule;

Bucură-te, Sfinte Vah, pătimitorule pentru Hristos!

Condacul 8:

Aflând tu, Sfinte Serghie, că fratele tău de credinţă şi de pătimire, Vah, singur te-a lăsat, te tânguiai: „Vai mie, prietenul şi fratele meu, că de acum nu mai pot cânta cu Psalmistul: Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună.” Şi te pregăteai să rabzi cu şi mai multă tărie pătimirile, slăvind pe Dumnezeu şi cântându-I: Aliluia!

Icosul 8:

A doua zi a poruncit domnito­rul Antioh să te ducă într-o cetate vecină şi acolo să-i aşeze scaunul de judecată. Iar noi, văzând dorirea ta cea aprinsă după cununa muceniciei, te lăudăm, Sfinte Serghie, zicând:

Bucură-te, cel ce cu râvnă cu­nuna muceniciei ai dorit;

Bucură-te, că prietenului tău să-i fii următor ai voit;

Bucură-te, că harul te-a în­tărit în răbdarea suferinţei;

Bucură-te, că ai arătat tuturor tăria credinţei;

Bucură-te, că ai răbdat pe cel ce chinuri ţi-a pregătit;

Bucură-te, că şi într-o cetate vecină credinţa ai mărturisit;

Bucură-te, că ai rămas neîn­fricoşat de reaua judecată;

Bucură-te, că erai ca Iisus înaintea lui Pilat altădată;

Bucură-te, că toate le-ai suferit cu răbdare;

Bucură-te, pavăza credinţei cea tare;

Bucură-te, al tiranilor jude­cători îmblânzitorule;

Bucură-te, al asupriţilor întăritorule;

Bucură-te, Sfinte Serghie, îm­plinitorul poruncilor Domnului!

Condacul 9:

Cunoscând tu, Sfinte Vah, din lăcaşurile drepţilor întru care te sălăşluieşti, mâhnirea fratelui tău Serghie, că a rămas singur, te-ai arătat lui în vede­nie, înconjurat de o lumină cerească, având faţă îngerească şi haină ostăşească mult strălu­citoare şi l-ai îndemnat pe el ca fără de frică să-I cânte neîncetat lui Dumnezeu, Cel ce proslă­veşte pe nevoitorii Săi, cântare de slavă: Aliluia!

Icosul 9:

Stând la judecată, nelegiuitul Antioh vorbea despre tine, Sfinte Vah, fratelui tău Serghie, vrând să-l înfricoşeze pe el prin pătimirile tale, dar el mai mult se întărea cu pilda ta. Iar noi, văzând ajutorul întru nevoinţă pe care şi după cinstită adormi­rea ta l-ai dat împreună-nevoitorului Serghie, cu un glas te fericim, strigându-ţi, Sfinte:

Bucură-te, prietenul cel ne­adormit;

Bucură-te, sfătuitorul cel ne­biruit;

Bucură-te, că şi după moarte prietenului tău i-ai rămas credincios;

Bucură-te, că tu cu credinţă neînfricată I-ai slujit lui Hristos;

Bucură-te, că în vedenie Sfântului Serghie і te-ai arătat;

Bucură-te, că pe el în suferin­ţe l-ai îmbărbătat;

Bucură-te, că ne dăruieşti nouă curaj şi tărie;

Bucură-te, că acum cu cre­dinţă îţi strigăm ţie;

Bucură-te, că eşti scut celor din închisori;

Bucură-te, că păzeşti pe ai tăi închinători;

Bucură-te, al celor întemni­ţaţi apărătorule;

Bucură-te, al celor din pri­mejdii izbăvitorule;

Bucură-te, Sfinte Vah, pătimitorule pentru Hristos!

Condacul 10:

Neputându-te pleca pe tine prigonitorul, Sfinte Serghie, nici cu ademeniri şi nici cu înfri­coşări, a iscodit chinuri mai cum­plite, că a poruncit să te încalţe în încălţăminte de fier având cuie mari şi aşa te-a pus să alergi înaintea lui până la o altă cetate. Iar tu alergarea dreptei credinţe cu bucurie ai săvârşit, cântând lui Dumnezeu, Celui ce te întă­rea întru nevoințe: Aliluia!

Icosul 10:

Fiind aruncat în temnită, Sfinte, cu picioarele zdrobite de alergare, ca şi Petru te-ai învred­nicit a fi cercetat de un înger care ţi-a tămăduit rănile. Şi văzându-te prigonitorul Antioh a doua zi vindecat, te-a socotit ca pe un vrăjitor şi iar a poruncit cu aceeaşi încălţăminte să te încalţe şi până la o altă cetate mai depărtată să alergi, unde, punându-şi scaunul de judecată, te-a osândit la moarte prin tăiere de sabie şi aşa ţi-ai dat sufletul, primind cununa muce­niciei, iar trupul tău a fost în­gropat de binecredincioşi. Pentru ale tale nevoinţe primeşte de la noi, nevrednicii, unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce ai pătimit chinuri cumplite;

Bucură-te, cel căruia picioarele ţi-au fost zdrobite;

Bucură-te, cel încălţat cu în­călţăminte de fier având cuie;

Bucură-te, cel pe care prigoni­torul prin dureri ca pe cruce te suie;

Bucură-te, cel ce în două rân­duri rău ai pătimit;

Bucură-te, că mărturisirea drep­tei credinţe cu bucurie ai săvârşit;

Bucură-te, că sufletul tău a fost primit de Hristos;

Bucură-te, că trupul ţi-a fost îngropat de poporul credincios;

Bucură-te, pentru adevăr mult pătimitorule;

Bucură-te, şi al nostru întru pătimiri întăritorule;

Bucură-te, lauda martirilor;

Bucură-te, pilda dregătorilor;

Bucură-te, Sfinte Serghie, îm­plinitorul poruncilor Domnului!

Condacul 11:

Cu osârdie l-ai întărit întru muceniceştile nevoinţe pe împreună-pătimitorul Serghie, Sfinte Mucenice Vah, că şi în vedenie te-ai arătat lui întărindu-l şi cu rugăciunile tale cele către Dum­nezeu îl sprijineai, împreună cu dânsul cântând acum lui Hristos: Aliluia!

Icosul 11:

Văzând din ceruri îndelunga pătimire a prietenului tău, mult te-ai bucurat, Sfinte Vah, de răbdarea lui întru nevoinţe şi ai întâmpinat cu veselie sufletul său când a primit cununa muce­niciei. Pentru această nedespăr­ţită şi bună înfrăţire întru Hristos, laude ca acestea îţi aducem ţie, Sfinte:

Bucură-te, al lui Serghie du­hovnicesc frate credincios;

Bucură-te, următor întru nevoințe Mântuitorului Hristos;

Bucură-te, cel ce ne înveţi a fi uniţi întru Domnul cu adevărat;

Bucură-te, mărgăritar de mult preţ şi diamant nesfărâmat;

Bucură-te, cel ce de vrăjmăşia casnică ne păzeşti;

Bucură-te, cel ce ne ajuţi să avem gânduri frăţeşti;

Bucură-te, că pe Serghie cu pătimirea ta l-ai încurajat;

Bucură-te, că prin multă rugă­ciune ajutor i-ai dat;

Bucură-te, că toate cu folos le-ai săvârşit;

Bucură-te, că şi el te-a urmat până la sfârşit;

Bucură-te, al prieteniilor cu­vioase, povăţuitorule;

Bucură-te, de pildă bună dătătorule;

Bucură-te, Sfinte Vah, pătimitorule pentru Hristos!

Condacul 12:

Voind unii dintre credincioşi să ia trupul tău, Sfinte Serghie, te-ai arătat ca un stâlp de foc înaintea lor, de care lucru înfricoşat spăimântându-se ei şi pricepând că nu-ţi este voia să se ia sfintele tale moaşte de acolo, te-au proslăvit cu cântări şi au strigat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12:

Răspândindu-se cu toată pu­terea sfânta credinţă creştineas­că, s-a zidit o biserică în cinstea ta, Sfinte Serghie, şi sfintele tale moaşte au fost aşezate cu cinste acolo şi de la ele râuri de tămă­duiri se revărsau. Iar în locul unde a fost îngropat mai înainte sfântul tău trup, în tot anul, în ziua prăznuirii tale, Sfinte, fiarele pustiei, ca o lege păzind, veneau cu mare blândeţe, nevătămând pe nimeni. De care minuni cutremuraţi fiind, îţi strigăm ţie, Sfinte:

Bucură-te, cel ce prin moarte mucenicească te-ai proslăvit;

Bucură-te, că sfintele tale moaşte nouă spre ajutor ne-ai dăruit;

Bucură-te, că prin ele tămă­duiri se dau tuturor;

Bucură-te, că de minuni te-ai arătat făcător;

Bucură-te, că şi firea cea săl­batică a fiarelor o ai întors;

Bucură-te, că pe mulţi i-ai chemat la Hristos;

Bucură-te, că ale tale minuni pe mulţi i-au cutremurat;

Bucură-te, că eşti izvor de tămăduiri nesecat;

Bucură-te, strigăm ţie şi sfin­telor tale moaşte ne închinăm;

Bucură-te, că prin sfintele tale moaşte mult folos căpătăm;

Bucură-te, de minuni făcătorule;

Bucură-te, de tămăduiri dătătorule;

Bucură-te, Sfinte Serghie, îm­plinitorul poruncilor Domnului!

Condacul 13:

O, cei e ce aţi fost împreună împărăteşti slujitori şi împreună întru frăţească dragoste lui Hristos următori şi împreună pătimitori, învrednicindu-vă de muceniceşti cununi, Sfinţilor Serghie şi Vah, rugaţi-vă lui Dumnezeu să ne dăruiască şi nouă, celor ce prăznuim sfântă pomenirea voastră, iertare de păcate şi [prin sfintele voastre moaşte pe care le cinstim] tămăduire sufletelor şi trupurilor noastre, ca, învrednicindu-ne a fi părtaşi împreună cu voi cereştii slave, de-a pururea să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 1:

De înalte dregătorii şi de mare cinste te-ai învrednicit, Sfinte Vah, în viaţa ta, că însuşi necre­dinciosul împărat Maximian te-a cinstit pe tine, precum şi pe du­hovnicescul tău prieten Serghie, ca pe nişte preaiubiţi sfetnici ai săi, dar tu, dorind mai mult slava împăratului celui Ceresc, Aceluia mai cu osârdie slujitor te-ai arătat, pentru care auzi de la noi, nevrednicii, unele ca acestea:

Bucură-te, că de mare cinste în viaţă te-ai învrednicit;

Bucură-te, cel ce în mari dregătorii ai fost rânduit;

Bucură-te, că împăratul Maximian sfetnic te-a avut;

Bucură-te, că şi Împăratului Ceresc a sluji ai vrut;

Bucură-te, că Dumnezeu cu multă slavă te-a împodobit;

Bucură-te, că slăvit prieten pe Serghie ţi-а dăruit;

Bucură-te, că amândoi aţi slujit ascuns a voastră nevoinţă;

Bucură-te, cel ce erai plin de multă cunoştinţă;

Bucură-te, al rugăciunii noastre ascultătorule;

Bucură-te, de cereşti daruri agonisitorule;

Bucură-te, că sfaturi înţelepte şi nouă ne dai;

Bucură-te, că dragoste dum­nezeiască în inimă purtai;

Bucură-te, Sfinte Vah, pătimitorule pentru Hristos!

Condacul 1:

Cei ce în lume aţi fost mari dregători împărăteşti, dar dispreţuind slava omenească, ati căutat mai cu osârdie slava cerească şi v-aţi învrednicit la ieşirea din viaţă de cununile muceniciei, ca să vietuiti de-a pururea întru slava lui Dum­nezeu, învredniciţi-ne şi pe noi a vă aduce cântări de laudă, strigând: Bucură-te, Sfinte Vah, pătimitorule pentru Hristos! Bucură-te, Sfinte Serghie, îm­plinitorul poruncilor Domnului!

Pe aceeaşi temă

05 Octombrie 2023

Vizualizari: 769

Voteaza:

Acatistul Sfintilor Mari Mucenici Serghie si Vah 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE