Rugaciuni catre Sfintii Mucenici din Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit

Rugaciuni catre Sfintii Mucenici din Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit Mareste imaginea.

Sfintii Cuviosi Mucenici din Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit sunt cinstiti pe 20 martie. Au trait in timpul in care arabii stapaneau Ierusalimul, in vremea lui Constantiin si mama sa, Irina (780-802). Intr-o zi din Postul Mare, 60 de persoane inarmate au dat foc chiliilor Manastirii Sfantului Sava. Au dorit sad ea foc si bisericii, insa, in urma unei minuni, s-au speriat si au fugit. Au revenit in Joia Mare si pentru ca nu au gasit bogatii materiale, dupa cum credeau, i-au ucis pe toti calugarii din manastire.

Troparul Sfinţilor Cuvioşi Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfinţit, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Cântare să înălţăm, popoarelor, Minunatului Dumnezeului nostru, Celui Ce a scos pe Israel din robie; cântare de biruinţă cântându-I şi strigând: Să cântăm Ţie, Singurului nostru Stăpân.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cântări dorind a lăuda mulţimea cea de Dumnezeu insuflată a Sfinţilor Tăi mucenici, Hristoase din cer dă-mi, pentru rugăciunile lor, lumina cunoştinţei, ca să cânt cântare de Dumnezeu grăitoare.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Întinăciunea trupului şi a duhului urând, aţi fugit de desfătările cele purtătoare de moarte ale lumii. Şi ca unii ce aţi petrecut viaţa întocmai cu îngerii, v-aţi mutat la odihna cea de sus.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Legea Duhului ocârmuindu-vă mădularele şi simţirile voastre, înţelepţilor, biserici sfinţite lui Dumnezeu v-aţi arătat, mucenicilor de Dumnezeu purtători, căci întru voi a locuit Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fericirea cea stricăcioasă părăsind-o pe pământ, sfinţilor şi desfătările vieţii trecându-le cu vederea ca pe un vis, aţi ales Împărăţia lui Hristos cea neschimbătoare, de care acum vă şi bucuraţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai Scară Tainică pe care a văzut-o Iacob, alesul lui Dumnezeu; din care în chip de negrăit a ieşit Cel fără de trup, Trup făcându-Se, Neschimbat, mai presus de cuvânt din tine, Fecioară.

Cântarea a 3-a. Irmos: Doamne, Cel Ce ai făcut...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţindu-vă toată viaţa voastră neîntinată, v-aţi adus cu totul Atoatevăzătorului Dumnezeu ca nişte Dumnezeieşti arderi de tot, sfinţilor şi aţi luat cununa cea desăvârşită.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte ucenici adevăraţi ai purtătorului de Dumnezeu, Sfântul Sava, dorind după depărtarea de zgomotele vieţii şi păşind pe calea cea strâmtă şi neîntoarsă, aţi ajuns la Viaţa cea fără de sfârşit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sămânţa Cuvântului cea întru voi aruncată, lucrând-o cu grijă, cuvioşilor şi cu curgerile lacrimilor bine adăpând-o, purtători de roadă v-aţi arătat, spic însutit aducând lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Trupeşte locuind în Fecioară, Doamne, Te-ai arătat oamenilor precum se cuvenea a fi văzut de ei. Pe care ai şi arătat-o ca pe o Adevărată Născătoare de Dumnezeu şi Ajutătoare a credincioşilor, Unule Iubitorule de oameni.

Irmosul:

Doamne, Cel Ce ai făcut bolta cerească şi ai zidit Biserica Ta, Tu mă întăreşte pe mine întru dragostea Ta; Cel Ce eşti Culmea doririlor şi credincioşilor Întărire, Unule Iubitorule de oameni.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Pe Apostolii Tăi, întocmai ca pe nişte puternici încălecând şi luând în mâinile Tale frâiele lor, mântuire s-a făcut călătoria Ta, celor ce-Ţi cântă cu credinţă: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând vrăjmaşul pe nebiruiţii mucenici răbdând în pustiul cel fără de umezeală şi strălucind cu felurite fapte bune, atins de zavistie, ardea cumplit şi la luptă a pornit.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Vicleanul balaur înrădăcinând înşelăciunea în ucenicii lui, a aţâţat seminţiile celor din împrejurimi să se ucidă între ele şi se grăbea să izgonească pe cuvioşi din pustiu, prin aceştia.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Vrăjmaşul drepţilor, cuprinzând cu sălbăticie cele din jur, precum voise, nu a putut să pună pe fugă pe nebiruiţii aceştia. Ci, biruit în chip nevăzut fiind, în chip văzut a pornit la luptă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Începătorul răutăţii, plin de venin şi de mânie fiind, a năvălit dimpreună cu supuşii lui şi cu sălbăticie au sărit asupra fericiţilor pustnici şi prin răni de nevindecat, râuri de sânge au vărsat.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce îşi sprijineau nădejdile pe pământ au cerut comori de materie trecătoare şi de aur stricăcios, iar vitejii mucenici, punându-şi nădejdile lor în ceruri, au strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca nişte fiare, fără de milă, au chinuit păgânii cu ciomege, cu săbii şi cu pietre pe cuvioşi, căutând pe mai marii acestora. Dar au răbdat cu toţii, întăriţi fiind de Legea dragostei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară şi Maică, tu eşti Podoaba Apostolilor şi Întărirea Sfinţilor Mucenici; Lauda şi Mântuirea cuvioşilor, celor ce cu credinţă cântă: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel Ce eşti Lumina Cea Neapusă? Şi m-a acoperit întunericul cel străin, pe mine, ticălosul; ci, Te rog întoarce-mă şi la lumina Poruncilor Tale îndreptează căile mele.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscători fiind ai legăturii dragostei celei desăvârşite şi învăţaţi fiind de Tine, Mântuitorule, cuvioşii şi-au pus sufletele lor pentru prieteni, împlinind deopotrivă junghierea Ta cea de bunăvoie pentru oameni.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Porunca Ta, Hristoase, cea mai presus de fire, ce s-a născut din voia trupului, s-a arătat mult mai tare decât moartea. Căci cugetătorii de Dumnezeu, Legii Tale urmând, au ales mai degrabă a muri cu strălucire pentru prieteni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stropiţi fiind cu isop, prin Botezul Cel Înţelegător al sufletului, iarăşi v-aţi stropit cu sângele vostru, cuvioşilor şi în năpădirea focului ca aurul ispitindu-vă, v-aţi adus jertfă cu bună mireasmă lui Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îndrăzneală de Maică având către Fiul tău, Preacurată, te rugăm nu trece cu vederea purtarea de grijă faţă de noi, cei de un neam cu tine. Că pe tine Singură, Milostivă, te avem Curăţire înaintea Stăpânului, noi creştinii.

Cântarea a 6-a. Irmos: Către Domnul, Cel Ce poate...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De ameninţările tiranilor nu s-au înspăimântat plăcuţii lui Hristos, căci şi-au făcut de mai înainte de viaţă cugetare spre moarte.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Păgânii, socotind bogaţi pe cei lipsiţi de avere, chinuiau fără de milă pe cei ce lepădaseră cele stricăcioase şi câştigaseră cele nestricăcioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu putere nebiruită îmbrăcându-se pătimitorii lui Hristos, au nimicit trufia vrăjmaşului celui înţelegător şi semeţia barbarilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe un Nor Uşor a venit la tine Împăratul şi Domnul, ca să nimicească cele făcute de mână ale egiptenilor, Preacurată Fecioară.

Irmosul:

Către Domnul, Cel Ce poate a mă mântui, dintru adâncul păcatelor am strigat şi din stricăciune a scos viaţa mea, ca un Iubitor de oameni.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat pe Cruce...

Îndulcirea celor pământeşti şi stricăcioase cu adevărat urând, preafericiţilor şi luând asupra voastră viaţa cea sihăstrească, aţi lepădat cele preafrumoase ale lumii şi hrana cea vremelnică, pentru care v-aţi învrednicit Împărăţiei celei Cereşti, veselindu-vă împreună cu cetele mucenicilor şi ale pustnicilor. Pentru aceasta, cinstind pomenirea voastră, cu osârdie strigăm către voi: izbăviţi-ne pe noi din nevoi, părinţilor.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Tinerii cei ce puterea cea atotpierzătoare a cuptorului haldeilor au stins-o cu chipul îngerului celui ce s-a pogorât la ei, au strigat: Binecuvântat eşti şi Lăudat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Amândouă cetele cele războinice ale vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi au amuţit cu totul, văzând pe mucenici, în chinuri, cântând: Binecuvântat eşti şi Lăudat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cei logodiţi cu Tine şi răniţi de dragostea Ta, Hristoase, Cel Ce Singur eşti Iubit cu adevărat, s-au lepădat de neamul, de ţara şi de averea lor, alergând la Tine, Izbăvitorule, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Uciderea cea urâtă a barbarilor nu a schimbat pe iubitorii Tăi, Hristoase, de la slujirea lui Dumnezeu cea din pustiu; căci nu s-au înspăimântat de cei ce ucideau trupul, păzind ca temelie nezdruncinată Poruncile Tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Legea cea scrisă de Dumnezeu, primind-o de la Dumnezeu înlăuntru pe plăcile inimilor voastre, mucenicilor, propovăduiaţi un Singur Dumnezeu în Treime, strigând: Binecuvântat eşti şi Lăudat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Întru Lumina Domnului umblând, veniţi toţi să o lăudăm pe Uşa cea Dumnezeiască a Împăratului împăraţilor, pe Maria cea Preacurată, pe Adevărata Născătoare de Dumnezeu, ca pe o Nădejde a sufletelor noastre.

Cântarea a 8-a. Irmos: Ale păgânătăţii organe...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cei deopotrivă cu îngerii, întrecându-se cu Cetele cereşti, în privegheri de toată noaptea cântau: toate lucrurile, binecuvântaţi pe Hristos în veci!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Crucea luându-şi, Ţie, Stăpânului, au urmat din tot sufletul mucenicii, cântând: toate lucrurile, binecuvântaţi pe Hristos în veci!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu toiege fiind loviţi şi mulţimea pietrelor răbdând preafericiţii, se păstrau în virtute, strigând: toate lucrurile, lăudaţi pe Hristos în veci!

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şl pe Sfântul Duh, Domnul.

Curăţiţi în tot felul, cu trupul, cu sufletul şi cu duhul, fericiţii cântau lui Hristos: binecuvântaţi toate lucrurile pe Hristos în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cei ce Te hulesc pe Tine, Cel Neîmpărţit, că nu ai fi în două ipostasuri, să se ruşineze, ca unii ce se închină pătrimii. Căci noi ne închinăm Ţie, Unuia din Treime.

Irmosul:
Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Ale păgânătăţii organe scoteau sunete zadarnice, iar harfele dreptei credinţe răsunau cu sunete Dumnezeieşti: binecuvântaţi toate lucrurile, pe Hristos în veci.

Cântarea a 9-a. Irmos: Spăimântatu-s-a de aceasta...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

În multe feluri ostenindu-se pătimitorii şi biruind măiestriile stăpânitorului lumii, cu dreaptă credinţă şi vitejeşte au ruşinat cruzimea barbarilor, răbdând năvălirile lor. Pentru aceasta, au şi luat cununi îndoite de la Dreptul Judecător al pătimirii lor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Petrecându-vă viaţa, fericiţilor, în crăpături şi în peşteri sihăstreşti, în întunecoasa prăpastie a unei peşteri strâmte v-aţi încuiat, înroşiţi fiind de sângele vostru; şi înecaţi fiind de arderea focului şi de negura fumului, ce se ridica cumplit, v-aţi arătat purtători de biruinţă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Lăudăm luptele voastre, prin care v-aţi străduit mai presus de fire împotriva păcatului, luptând în locul lui Hristos, ca nişte ostaşi străluciţi; căci aţi biruit cu putere. Şi acum, stând înaintea Celui Preaînalt, împreună cu Cetele sfinţilor, aduceţi-vă aminte şi de noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împreună cu Sfântul Sava, părintele şi îndrumătorul vostru, fericiţilor, ca nişte fii adevăraţi, acoperindu-vă în ceruri de Strălucirea Cea Întreit Luminătoare, rugaţi-vă pentru noi, ucenicii şi lăudătorii voştri, ca să se dăruiască pace de obşte Bisericii şi mântuire sufletelor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Surpă trufia şi semeţia rău voitorilor, Cel Ce Te-ai născut din Fecioară şi sfaturile celor rău credincioşi, Ziditorule. Iar adunarea credincioşilor o sprijină neclintită, ca un Dumnezeu, înălţându-i fruntea şi cu credinţa întărind-o; ca toţi să Te slăvim pe Tine.

Irmosul:

Înspăimântatu-s-a de aceasta cerul şi marginile pământului s-au minunat. Că Dumnezeu S-a arătat oamenilor Trupeşte şi pântecele tău mai Desfătat decât cerurile s-a făcut. Pentru aceasta, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, mai marii Cetelor îngereşti şi omeneşti te măresc.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taina...
Prin înfrânare, omorând în voi pornirile şi mişcările patimilor celor arzătoare ca focul şi păşind pe urmele lui Hristos, pustnicilor de Dumnezeu insuflaţi, întocmai ca o jertfa bine primită şi sfântă v-aţi adus lui Dumnezeu, Celui Ce Singur a făcut toate, loviţi, înjunghiaţi şi cu silnicie tăiaţi de mâna barbarilor.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taina...
Tu, cea de Dumnezeu Dăruită, Curată şi Binecuvântată, pe Cel Ce din milostivirea îndurărilor Sale S-a născut din tine, roagă-L neîncetat pentru noi, împreună cu Puterile cele de sus şi cu Arhanghelii şi cu toţi îngerii, să ne dea nouă mai înainte de sfârşit iertare şi curăţire de păcate şi îndreptare vieţii, ca să aflăm milă.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taina...
Cu Crucea Fiului şi Dumnezeului tău, Fecioară, totdeauna fiind păziţi, alungăm toate năvălirile şi meşteşugirile demonilor. Şi lăudându-te pe tine în chip deosebit şi numindu-te cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, toate neamurile cu dragoste te fericim, Preacurată, precum mai înainte ai zis. Pentru aceasta, cu rugăciunile tale, dăruieşte-ne nouă iertare de greşeli.

Pe aceeaşi temă

20 Martie 2019

Vizualizari: 1739

Voteaza:

Rugaciuni catre Sfintii Mucenici din Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE