Impotriva demonului maniei

Impotriva demonului maniei Mareste imaginea.

1. Sufletului care nu ştie că lăsând să dăinuie un resentiment împotriva fratelui stinge cu uşurinţă harul [dă-i următoarea replică]:
„Iacov însă a zis: De am aflat bunăvoinţă înaintea ta, primeşte darurile din mâinile mele, căci, atunci când am văzut faţa ta, parcă aş fi văzut faţa lui Dumnezeu, aşa de binevoitor mi-ai fost. Primeşte de la mine binecuvântările mele, pe care ţi le aduc, că m-a miluit Dumnezeu şi am de toate" (Fc 33,10-11).
2. Gândurilor mâniei care abat de la calea virtuţilor: „Să nu vă mâniaţi pe cale!" (Fc 45,24).


3. Gândului mărturiei mincinoase născute din mânie:
„Să nu mărturiseşti mincinos împotriva aproapelui tău mărturie mincinoasă!" (Iş 20,16).
4. Gândului iscat de diavol care stârneşte şi aprinde mânia împotriva fratelui:
„Să nu primeşti zvon deşert" (Iş 23, l).
5. Gândului trezit de mânie şi care vrea să-i ocărască pe fraţi: „De orice vorbă mincinoasă să te depărtezi!" (Iş 23, 7).
6. Gândului care zugrăveşte în cuget pe fratele vorbind cu ură ceva sau auzind un lucru de ură; căci acest lucru, povestea Ioan prorocul Tebaidei, e cu putinţă a se face dacă această ură e pentru bunuri şi hrană, iar ura din pricina slavei care vine de la oameni cu anevoie se stăpâneşte:
„Să nu urăşti pe fratele tău în cugetul tău, dar să mustri cu mustrare pe fratele tău şi nu vei lua pentru el păcat!" (Lvl9,17).
7. Sufletului care socoate că blândeţea desăvârşită e împotriva firii:
„Şi omul Moise era blând foarte între toţi oamenii de pe pământ" (Nm 12, 3).
8. Sufletului care nu ştie că atunci i se fac ocări de la oameni când Dumnezeu îl lasă să fie încercat [ispitit]:
„Apoi David a mai zis lui Abişai şi tuturor slugilor sale: «Iată, dacă fiul meu, care a ieşit din coapsele mele, caută sufletul meu, cu atât mai vârtos fiul unui veniaminean. Lăsaţi-l să , blesteme, căci Domnul i-a poruncit. Poate va căuta Domnul la umilirea mea şi-mi va răsplăti cu bine pentru acest blestem al lui" (2Rg 16,11-12).
9. Sufletului care întorcându-se de la calea smereniei vrea să afle căile Domnului:
„Indrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăţa-va pe cei blânzi căile Sale" (Ps 24,10).
10. Sufletului care primeşte gânduri de mânie şi strânge împotriva fraţilor pricini rele şi bănuieli mincinoase: - „Părăseşte mânia şi lasă iuţimea; nu căuta să vicleneşti. Căci cei ce viclenesc de tot vor pieri; iar cei ce aşteaptă pe Domnul vor moşteni pământul" (Ps 36,8-9).
11. Gândului pus în mişcare de diavol împotriva fraţilor spre defăimare şi care prin irascibilitate învăluie sufletul ca într-un nor: „Şezând împotriva fratelui tău cleveteai şi împotriva fiului maicii tale ai pus sminteală" (Ps 49, 21).
12. Domnului atunci când cugetul află că din tulburarea irascibilităţii se fac vedenii înfricoşătoare în timpul nopţii şi când a înţeles iarăşi că ele se sting prin milă şi îndelungă-răbdare:
„Mai presus decât vrăjmaşii mei m-ai înţelepţit cu porunca Ta. Mai presus decât cei ce măînvaţăpe mine am priceput, pentru că mărturiile Tale sunt cugetarea mea" (Ps 118,98-99).
13. Demonului care stârneşte irascibilitate împotriva fraţilor şi apoi iarăşi ne convinge să mărturisim lauda îndelungă-răbdării, a cărei poruncă nu e păzită de noi; şi face aceasta ca să-şi bată joc de noi, întrucât porunca o cântăm, dar nu o păzim cu fapta:
„Cum vom cânta cântarea Domnului în pământ străin?" (Ps 136,4).
14. Gândului rău care strânge cugete rele împotriva fratelui ca unul care ar fi de nimic, blasfemiator şi nu face cele cuvenite:
„Nu pune la cale rele împotriva prietenului tău, care locuieşte lângă tine şi se încrede în tine!" (Prov 3, 29).
15. Gândului care se naşte din ură şi vrea să ne sfădim cu fratele pentru lucruri vremelnice:
„Ura iscă sfadire şi acoperă însă toate fărădelegile" (Prov 10,12).
16. Gândului care ne sileşte să rostim blestem împotriva fratelui:
„Buzele drepte ascund duşmănia, dar cei ce rostesc ocări sunt nebuni" (Prov 10,16).
17. Mâniei iscate împotriva fratelui şi care face cugetul necuviincios la vremea rugăciunii:
„Sufletul binecuvântat este tot simplu, dar omul mânios nu e cuviincios" (Prov 11, 25).
18. Gândului care iscă irascibilitatea împotriva unor dobitoace care nu trec pe cale:
„Cel drept ce are milă de vite, iar inima celui rău este fără îndurare" (Prov 12,10).
„Dreptul se îndură de sufletele dobitoacelor lui, dar inimile celor necucernici sunt nemilostive" (Prov 18,10).
19. Gândului iscat de o furie năprasnică şi care tulbură cugetul pentru o pricină de nimic:
„Nebunul dă pe faţă fura lui, dar cel iscusit îşi ascunde necinstirea" (Prov 12,16).
20. Gândului care plănuieşte viclenie împotriva fratelui: „Credinţă arătată vesteşte dreptul, dar martorul celor nedrepţi e viclean" (Prov 12,17).
21. Sufletului care umblă în calea ţinerii de minte a răului şi prin gânduri trezeşte cugetul spre irascibilitate, iar după ce raţiunea a fost biruită de patimi îl face să izbucnească în lacrimi; ele vin şi pleacă şi tulbură şi pecetluiesc raţiunea:
„In căile dreptăţii e viaţă, dar căile celor ce ţin minte răul sunt spre moarte" (Prov 12,18).
22. Furiei care clatină şi surpă îndelungă-răbdarea şi ne face să gândim lucruri fără minte, a cărei putere vine din pofta lucrurilor în loc de a trezi, cum se cădea, blândeţea:
„Bărbatul îndelung-răbdător e bogat în chibzuinţă, dar cel ce-şi aduce aminte de rău e nebun foarte" (Prov 14, 29).
23. Gândului furiei care ne împiedică să răspundem cu blândeţe celor ce ne ocărăsc pe bună dreptate:
„Furia îi pierde şi pe cei chibzuiţi, dar un răspuns domol întoarce iuţimea" (Prov 15, l).
24. Gândului care ne stârneşte la sfădire împotriva fraţilor şi ne împiedică să înlăturăm pricinile:
„Bărbatul mânios pregăteşte luptele, dar cel îndelung-răbdător le îmblânzeşte şi pe cele viitoare" (Prov 15,18).
25. Sufletului care socoteşte că gândul de furie nu este urât înaintea lui Dumnezeu ci numai păcatul care vine din el:
„Gândul nedrept e urâciune pentru Domnul, dar vorbele celor curaţi sunt alese" (Prov 15, 26).
26. Gândului care ne sfătuieşte să-i iubim pe cei mânioşi şi furioşi:
„Nu te fă tovarăşul unui bărbat mânios, nici nu locui cu un prieten furios, ca să nu înveţi căile lui şi să primeşti curse în sufletul tău" (Prov 22, 24-25).
27. Sufletului nedreptăţit şi care vrea să nedreptăţească, iar acest lucru este semnul unei patimi rele care iubeşte cele deşarte:
„Cel ce spune celui necucernic: eşti drept! Va fi blestemat pentru popoare şi urât pentru neamuri" (Prov 24, 24).
28. Cugetului nemilostiv care nu se îndură de duşmanul lui atunci când îl vede în amarnică sărăcie şi nu vrea să dezlege duşmănia nici măcar pentru masă:
„De flămânzeşte vrăjmaşul tău, hrăneşte-l, iar de însetează, adapă-1, căci făcând aşa vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui, iar Domnul îţi va da răsplată cele bune" (Prov 25, 21-22).
29. Gândului sufletului care se aprinde degrabă spre mânie şi se amărăşte năprasnic împotriva fratelui:
„Nu te grăbi să te mânii în duhul tău, pentru că mânia odihneşte în sânul celor fără de minte [nebunilor]" (Ecc 7,19).
30. Sufletului care nu vrea să destrame pricina mâniei, ci pofteşte mâncăruri, haine, bani şi slava vremelnică, prin care iscată fiind mânia nu încetează în inimă, ci cufundă cugetul în adâncul pierzaniei:
„Depărtează mânia de la inima ta şi alungă răutatea de la trupul tău pentru că tinereţea şi neştiinţa sunt deşertăciune" (Ecc 11,10).
31. Demonului care caută prin multe ispite să stingă iubirea noastră faţă de fraţi:
„Apa nu poate să stingă iubirea şi râurile nu o vor tălăzui" (Cânt 8, 7).
32. Gândului care mă îmboldeşte să scriu cuvinte zdrobitoare împotriva celui ce ne-a necăjit, ca să rănească inima lui:
„Vai celor ce caută cele deşarte şi scriu o răutate!" (Is 10, l).
33. Domnului pentru gândurile furiei care nu rămân în noi: „Ai judecat, Doamne, judecăţile sufletului meu şi ai izbăvit viaţa mea. Ai văzut tulburările mele, ai judecat judecata mea. Ai văzut toată răzbunarea lor în toate gândurile lor uneltite împotriva mea" (Plg 3, 58-60).
34. Gândurilor furiei pe care părinţii şi fraţii noştri ni le aduc atunci când ne prigonesc pentru numele Domnului:
„Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate." (Mt 5,10).
35. Gândului iscat din resentiment împotriva fratelui: „Oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă" (Mt 5, 22).
36. Gândului mâniat pe cel care 1-a rănit şi vrea să dezlege printr-o a doua rană pe cea făcută lui de către prima:
„Şi cine te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-1 şi pe celălalt!" (Mt 5,39).
37. Gândurilor care ne stârnesc să urâm şi să blestemăm pe vrăjmaşii noştri:
„Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi" (Mt 5, 44-45).
38. Gândului furiei căruia nu-i este de ajuns căinţa, ci întor-cându-se se înverşunează din nou împotriva lui:„De-ţi va greşi fratele tău, dojeneşte-l şi dacă se va pocăi, iartă-l. Şi chiar dacă îţi va greşi de şapte ori într-o zi şi de şapte ori se va întoarce către tine zicând: Mă căiesc!, iartă-l" (Lc 17, 3-5).
39. Cugetului care primeşte gânduri de furie împotriva fraţilor şi desfiinţează porunca nouă a iubirii:
„Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul" (In 13,34).
40. Gândurilor furiei înverşunate împotriva iubirii: „Cine ne va despărţi de iubirea lui Hristos?" (Rm 8,35).
41. Gândurilor pizmei ce se bucură de căderea duşmanilor noştri:
„Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng" (Rm 12,15).
42. Gândului ţinerii de minte a răului care se grăbeşte să răsplătească cu rău celui ce l-a necăjit:
„Nu răsplătiţi nimănui răul cu rău. Purtaţi grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor" (Rm 12,17).
43. Gândurilor furiei care ne sfătuiesc să facem nedreptate şi să întoarcem [răul ce ni s-a făcut]:
„Pentru ce nu suferiţi mai bine strâmtorarea? Pentru ce nu răbdaţi mai bine paguba?" (l Co 6, 7).
44. Gândului de furie mâniat împotriva celui ce ne-a ocărât ca pe un rob:
„Ai fost chemat fiind rob? Fii fără grijă. Iar de poţi să fii liber, mai mult foloseşte-te! Căci robul, care a fost chemat în Domnul, este un eliberat al Domnului" (I Co 7,21-22).
45. Sufletului neîncrezător în îndrăzneala iubirii şi care prin gândurile de furie e lipsit de ea:
„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător.
186
Şi de aş avea darul prorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată" (I Co 13, l-8a).
46. Sufletului care se înfurie aprig şi caută în el însuşi dreptarul cunoaşterii adevărului:
„Iar roadă Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege" (Ga 5, 22-23).
47. Gândurilor care ne aruncă în necaz pentru lipsurile fraţilor:
„Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi aşa veţi împlini legea lui Hristos" (Ga 6, 2).
48. Gândurilor sufletului care la furie se gândeşte la cei care au primit multe lucruri bune de la ei şi s-au întors murmurând împotriva lor:
„Sa nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi" (Ga 6, 9).
49. Gândului furiei care nu ne lasă să ne împăcăm cu fraţii zugrăvindu-ne înaintea ochilor pretexte cuvenite; acestea sunt ruşinea, frica şi lauda, pentru ca unul care a căzut deja în aceasta să nu cadă din nou în aceste căderi dintru început. Acest lucru este un semn al meşteşugului viclean al demonului, care nu vrea să lase cugetul liber de ţinerea de minte a răului:
„Soarele să nu apună peste mânia voastră. Nici nu daţi loc diavolului".
50. Oricăror feluri de gânduri care se nasc din furie despre tot felul de lucruri:
„Orice amărăciune şi supărare şi mânie şi izbucnire şi defăimare să piară de la voi, împreună cu orice răutate" (Ef 4,31).
51. Gândurilor furiei care cutează să murmure cu privire la slujirea fraţilor:
 „Toate să le faceţi fără de cârtire şi fără de îndoială, ca să fiţi fără de prihană şi curaţi, fii ai lui Dumnezeu neîntinaţi în mijlocul unui neam rău şi stricat" (Flp 2,14-15).
52. Gândurilor ivite dintr-o irascibilitate aprinsă şi care nasc din aprinderea lor blasfemia şi minciuna:
„Acum deci lepădaţi şi voi toate acestea: mânia, iuţimea, ,, răutatea, defăimarea, cuvântul de ruşine din gura voastră. Nu vă minţiţi unul pe altul" (Col 3, 8-9).
53. Gândurilor care vor să răsplătească răul cu rău:
„Luaţi seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmaţi cele bune unul faţă de altul şi faţă de toţi" (l Tes 5,15).
54. Sufletului care nu ştie sfârşitul făgăduinţei lui Dumnezeu din pricina gândurilor furiei care-1 strică:
„Iar sfârşitul poruncii este dragostea din inimă curată, din cuget bun şi din credinţă nefăţarnică" (l Tim 1,5).
55. Cugetului care prin gânduri are lupte în minte:
„Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă de toţi" (2 Tim 2, 24).
56. Gândului de furie care se iveşte în mine prin prigoana pe care am suferit-o pentru numele Domnului de la părinţii şi rudele mele:
„Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi" (2 Tim 3,12).
57. Gândului care iscă în noi furie pentru banii fratelui, sau pentru orice altceva de care are nevoie şi pe care i l-am dat dar pe care nu se grăbeşte să ni-l dea înapoi:
„Iar de te-a păgubit cu ceva, sau îşi este dator ceva, pune aceasta în socoteala mea" (Fim 18).
58. Sufletului care se înfurie degrabă şi caută dreptatea lui Dumnezeu:
„Orice om să fie grabnic la ascultare, zăbavnic la vorbire, zăbavnic la mânie. Căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu" (Iac 1,19-20).
59. Gândului care umple cugetul de furie căutând să vadă înţelepciunea lui Dumnezeu în sufletul său:
„Iar înţelepciunea cea de sus întâi este curată, apoi paşii nică, îngăduitoare, ascultătoare, plină de milă şi de roade bune, neîndoielnică şi nefăţarnică. Şi roadă dreptăţii se seamănă întru pace de cei ce lucrează pacea" (lac 3,17-18).
60. Gândului care pune în mişcare defăimare împotriva fraţilor şi dispreţuieşte legiuitorul ca unul care nu cu dreptate ar fi aşezat acea lege care spune: „Să nu defaimi pe fratele tău!":
„Nu vă grăiţi de rău unul pe altul, fraţilor. Cel ce grăieşte de rău pe frate, ori judecă pe fratele său, grăieşte de rău legea şi judecă legea; iar dacă judeci legea nu eşti împlinitor al legii, ci judecător. Unul este Dătătorul legii şi Judecătorul: Cel ce poate să mântuiască şi să piardă" (Iac 4,11-12).
61. Gândului care vrea să răsplătească răul cu rău şi ocara cu ocară şi nu caută să surpe prin binecuvântări gândurile de ocară şi defăimare:
„Nu răsplătiţi răul cu rău sau ocara cu ocară, ci, dimpotrivă, binecuvântaţi, căci spre aceasta aţi fost chemaţi, ca să moşteniţi binecuvântarea" (l Ptr 3, 9).

* Traducere după retroversiunea greacă a textului păstrat numai în siriacă şi editat cu retroversiune greacă de W. FRANKENBERG, Evagrius Ponticus, Berlin, 1912, p. 513-521. Textele biblice au fost retraduse direct după Septuaginta; versiunea actuală din Biblia Sfântului Sinod este inutilizabilă, întrucât nu este fidelă integral nici textului grec, nici textului ebraic, ci face o „medie" arbitrară între ele. Cf. demonstraţia şi pledoaria lui C. BĂDILIŢĂ, „Traducerea corectă a Bibliei — o datorie încă neîmplinită", în Aldine (supliment la România liberă), II, nr. 89,8 noiembrie 1997, p. II—III.

Articol preluat din volumul "Mania si terapia ei dupa avva Evagrie Ponticul", Editura Deisis"

Cumpara cartea "Mania si terapia ei dupa avva Evagrie Ponticul"
 

.
Pe aceeaşi temă

07 Septembrie 2016

Vizualizari: 300

Voteaza:

Impotriva demonului maniei 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

Asculta colinde de craciun

RETELE SOCIALE