Tipicul ieroschimonahului Iosif

Tipicul ieroschimonahului Iosif Mareste imaginea.

Acest tipic a fost rânduit de Preafericitul Părintele nostru Stareţul Paisie, primul duhovnic al Sfintei Mănăstiri Văratec, pe care tipic l-a scris pentru cei ce vor să înceapă, cu bun darul preamilostivului Dumnezeu, lucrarea preasfintei rugăciuni a celei gândite, adică rugăciunea minţii. Căci că fiind el însuşi nevoitor întru această sfântă şi dumnezeiască lucrare şi de mari daruri duhovniceşti învrednicindu-se, a dat-o şi altora la lumină pe aceasta [lucrarea, n.n.], spre a fi spre povăţuire, în anul 1810. Insă a mai scris şi o poruncă cu hotărâre ca nimeni să nu îndrăznească a începe o lucrare ca aceasta fără de blagoslovenia povăţuitorului său sau a duhovnicescului său părinte. Căci îndrăznind, negreşit îşi va pierde mintea sa şi poate că nici mântuirea nu o va mai câştiga, pentru că nu mic lucru este acesta. Şi de aceea nu să cuvine aşa simplu şi cum s-ar întâmpla a o începe.

Intru numele sfintei şi celei de o fiinţă şi făcătoarei de viaţă şi nedespărţitei Treimi a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, începem aşa:

După ce trage clopotul de deşteptare, sculându- te îndată şi stând la obişnuitul loc cu smerit gând şi cu inimă înfrântă, şi făcând trei metanii mari înaintea sfintelor icoane zi:

Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul şi mă miluieşte (şi fă o închinăciune).

Cela ce m-ai zidit, Doamne, miluieşte-mă (o închinăciune).

Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o închinăciune).

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului şi mă miluieşte (o închinăciune).

Dumnezeule, iartă-mi fărădelegile mele şi greşelile şi mă miluieşte (o închinăciune).

Preasfânta Stăpâna mea de Dumnezeu Născătoare, miluieşte-mă şi mă mântuieşte şi îmi ajută acum, în viaţa aceasta, şi ia ieşirea sufletului meu şi in veacul ce va să fie (o închinăciune).

Cea nebiruită şi necuprinsă şi dumnezeiască putere a cinstitei şi de viaţă făcătoarei Crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul cel ce nădăjduiesc spre tine (o închinăciune).

Toate puterile cereşti, ale sfinţilor îngeri şi arhangheli, heruvimi şi serafimi, scaune şi domnii, stăpânii şi începătorii şi puteri, miluiţi-ma şi vă rugaţi pentru mine păcătosul către Domnul Dumnezeu şi îmi ajutaţi mie acum, în viaţa aceasta, şi întru ieşirea sufletului meu şi în veacul ce va să fie (o închinăciune).

Sfinte îngere al lui Hristos, păzitoruie ai meu, miluieşte-mă şi te roagă pentru mine păcătosul către Domnul Dumnezeu, şi îmi ajută acum, în viaţa aceasta, şi Ia ieşirea sufletului meu şi în veacul ce va să fie (o închinăciune).

Sfinţilor slaviţilor Apostoli, Prorocilor şi Mucenicilor, Arhiereilor şi Preacuvioşiior şi Drepţilor şi toţi Sfinţii, miluiţi-mă şi vă rugaţi pentru mine păcătosul Domnului Dumnezeu, şi îmi ajutaţi acum.

In viaţa aceasta, şi la ieşirea sufletului meu şi în viaţa ce va să fie (o închinăciune).

Doamne, orice am greşit întru toată viaţa mea cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, miluieşte- mă şi mă iartă pentru mare mila Ta (o închinăciune).

Apoi, făcând trei metanii până la pământ, începe să zici:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Slavă ţie Dumnezeul nostru, slavă Ţie. împărate Ceresc Mângâietorule...; Sfinte Dumnezeule...; Prea Sfântă Treime...; Tatăl nostru..,

Şi troparele: Sculându-ne din somn...; Slavă... Din pat şi din somn m-ai ridicat Doamne...; Şi acum... Fără de veste judecătorul va veni...

Doamne miluieşte (de 12 ori), şi rugăciunea: „Din somn sculându-mă, mulţumescu-ţi...", şi „Slavă Ţie împărate, Dumnezeule Atotputernice..." [vezi la „Rugăciunile de dimineaţă", n.n.].

Apoi: „Veniţi să ne închinăm" (de trei ori) şi trei închinăciuni, şi Psalmul 50: „Miluieşte-mă Dumnezeule...", Crezul şi troparele acestea:

Născătoare de Dumnezeu Fecioară bucură-te, ceea ce eşti plină de dar Mărie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletele noastre (o metanie).

Botezătorul lui Hristos, pe noi toţi ne pomeneşte ca să ne izbăvim de fărădelegile noastre, că ţie s-a dat dar a te ruga pentru noi (o metanie).

Rugaţi-vă pentru noi Sfinţilor Apostoli şi Sfinţii toţi, ca să ne izbăvim de primejdii şi de nevoi căci pe voi calzi folositori către Mântuitorul v-am câştigat (o metanie).

Sub milostivirea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu. Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea întru împrejurări, ci din primejdii ne izbăveşte pe noi, una curată, una binecuvântată.

Impărate Ceresc, pe binecredinciosul nostru popor întăreşte-l, credinţa o întăreşte, pe păgâni îmblânzeşte, lumea o împacă, sfânt lăcaşul acesta bine-l păzeşte, pe cei mai înainte răposaţi, părinţii şi fraţii noştri, în lăcaşurile drepţilor îi aşază şi pe noi întru mărturisire şi pocăinţă ne primeşte ca un bun şi de oameni iubitor.

Apoi: „Cuvine-se cu adevărat...", otpustul şi mărturisirea cea cuprinzătoare pentru toate greşelile şi păcatele, sau aceasta:

Doamne mult milostive, Dumnezeule preabu- ne, Sfinte, Care iubeşti numai binele şi urăşti tot răul, rogu-Te, nu te uita la mulţimea păcatelor mele, ci priveşte la mine, fiul cel risipitor, la oaia cea rătăcită care îmi recunosc vina mea şi vin la Tine, mâhnit cu inima, zdrobit şi ruşinat cerşind iertare. Doamne, fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu este pururea înaintea mea. Sunt greu tulburat, zdruncinat şi nemângâiat. N-am linişte, nu am odihnă în sufletul meu, văzând că m-am pus cu trupul şi sufletul în slujba diavolului. Cunosc că prin multele şi feluritele păcate, pe Tine, Părintele şi Dumnezeul meu cel preabun Te-am jignit, mâhnit, amărât şi Te-am mâniat foarte mult.

Păcatele mele apasă cumplit asupra mea, întocmai ca o piatră foarte grea şi rău mă mai chinuiesc. Ce voi face? Scula-mă-voi şi mă voi duce la Tatăl meu şi din adâncul inimii păcătoşite, voi zice, ca şi fiul cel rătăcit: „Tată! Am greşit Ia cer şi înaintea Ta..." Aceasta voiesc să o fac chiar acum. Pentru aceasta cu căinţă mă rog Ţie, iarta-mă pe mine păcătosul.

Doamne, eu nu mai cutez să mai vin la Tine în starea aceasta păcătoasă în care mă aflu, dacă nu m-aş fi întărit de cuvintele milostivirii Tale: „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi... Eu nu voiesc moartea păcătosului, ci doresc să se întoarcă de la calea lui cea rea şi să fie viu!" Cuvintele acestea mă încurajează foarte mult a veni înaintea Preotului Duhovnic şi a-mi mărturisi păcatele, acestui minunat împuternicit al Tău, care stă văzut în scaunul Sfintei Spovedanii, în locul Tău, Dumnezeul meu, Care stai nevăzut acolo de faţă şi primeşti mărturisirea cea adevărată, pe care o facem noi păcătoşii. Rogu-Te Doamne, luminează-mi mintea, deschide-mi inima şi buzele mele, să spun numai adevărul şi să-mi mărturisesc toate păcatele mele.

Nu mă lăsa, Doamne, ca din vreo frică sau ruşine, să ascund vreun păcat şi să-l las nemărturisit, ci luminează-mă, Doamne, ajută-mă să-mi reamintesc şi să-mi mărturisesc toate păcatele mele, mari şi mici, cu toată umilinţa, zdrobirea inimii şi căinţa, înaintea Preotului Duhovnic şi a Ia, cu hotărârea de a le părăsi desăvârşit şi a face roade vrednice de pocăinţă ca astfel să fiu iertat ca şi mulţimea Magdalenelor, samarinencelor, Zaheilor, tâlharilor şi a altor păcătoşi, pocăiţi după dreptarul dreptei- credinţe creştineşti, care acum se veselesc în Raiul desfătărilor, îndulcindu-se pururea de nemărginita frumuseţe a Feţei Dumnezeirii Tale. Astăzi vreau a face o mărturisire cât mai amănunţită, şi mai bună, mai desăvârşită, aşa ca şi când ar fi cea din ceasul despărţirii sufletului meu de trup. Ajută-mi, Doamne, ca să fac această adevărată mărturisire, pentru că eu nu cunosc, ci numai Tu singur, dacă voi mai avea vreme şi prilej să mă mai mărturisesc vreodată, ori cu această mărturisire voi merge înaintea Ta, Preadrepte Judecătorule.

Doamne Dumnezeule, astăzi doresc din toată inima a mă întoarce la Tine, a mă curăţi de toate păcatele, Părintele meu Cel preabun, pe Care Te-am jignit şi mâhnit şi a mă mântui de tot păcatul. Puterile mele cele slabe încă nu sunt în stare a mă ajuta pentru a face aceasta. Deci, rogu-mă Ţie, Dumnezeule, Părintele milostivirilor, ajută-mă a face şi a desăvârşi această curăţire de păcate. Rogu-Te, Doamne, fie-Ţi milă de mine şi iartă-mă. Doamne, Iisuse Hristoase, Mântuitorul şi Dumnezeul meu, Tu ai venit în lume să mântuieşti pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. Ajută-mi, Doamne, Care ai venit să chemi, nu pe cei drepţi ci, pe cei păcătoşi, la pocăinţă, cheamă-mă şi pe mine păcătosul. Ajută- mă a alerga la Tine, Izvorul vieţii şi Lumina lumii, Care luminezi tuturor. Primeşte-mă pe mine, păcătosul. Ajută-mă a alerga la Tine, la milostivul scaun al judecăţii Tale de aici de pe pământ, la Sfânta Spovedanie. Pentru minunata Ta întrupare, activitate Mesianică, Patimă, Răstignire şi moarte pe Cruce, pentru mântuirea noastră şi pentru preamărită Ta înviere, rogu-Te pe Tine, Care ai iertat pe vrăjmaşii Tăi răstignitori, iartă-mi şi mie toate păcatele mele!

Dumnezeule, Duhule Sfinte, Mângâietorule, Vistierul bunătăţilor, înzestrătorule al nostru, cu toate bogatele Tale Daruri şi Dătătorule de viaţă, vino şi la mine păcătosul, curăţeşte-mă cu darurile Tale cele bogate, întăreşte-mă în tot binele şi ajută- mă să mă mântuiesc şi să redobândesc fericirea, în împărăţia Ta cea Cerească, începând de aici de pe pământ.

Dumnezeule cei preamărit în Sfânta Treime, cea de o Fiinţă şi nedespărţită, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte, ajută-mă să mă curăţesc de toate păcatele la Scaunul Judecătoresc şi milostivnic al Sfintei Spovedanii, de aici de pe pământ şi să-ţi slujesc Ţie totdeauna cu trup şi suflet, că Ţie se cuvine, Doamne, toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Vlădica Antonie Mărturisitorul

Calea rugaciunii launtrice. Manualul isihiei, Editura Egumenita

Cumpara cartea "Calea rugaciunii launtrice. Manualul isihiei"

 

Pe aceeaşi temă

29 Ianuarie 2019

Vizualizari: 252

Voteaza:

Tipicul ieroschimonahului Iosif 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE