Gasirea Acoperamantului Maicii Domnului si asezarea lui in sfanta racla a Vlahernelor

Gasirea Acoperamantului Maicii Domnului si asezarea lui in sfanta racla a Vlahernelor Mareste imaginea.

Relatarea găsirii cinstitului acoperământ [maphorion] al preaneprihănitei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea şi a aşezării lui în sfânta raclă a Vlahernelor1

Luna iulie, ziua a 2-a

1. Pe vremea cucernicilor împăraţi Leon şi Verina, erau doi generali iluştri Galbios şi Candidos, fraţi buni; ei erau din neamul nobiliar al lui Aspar şi Ardaburion care erau şi ei ofiţeri şi patricieni, şi pe care acelaşi preaevlavios împărat Leon i-a omorât în palat din pricină că i se părea că ei credeau în reaua învăţătură a lui Arie. După care numiţii generali Galbios şi Candidos. au venit în comuniunea sfintei Biserici soborniceşti, pentru că şi ei erau stăpâniţi de răutatea lui Arie.

2. Şi după ce au intrat ei în comuniune cu sfânta Biserică, după puţin timp venind la preaevlaviosul şi de-Hristos- iubitorul împărat Leon s-au hotărât să-i ceară şi să-l convingă să le dea drumul să se ducă pentru închinăciune la Sfintele Locuri. Şi atingându-şi scopul şi împăratul dându-le drumul, au ieşit cu sârg din cetatea împărătească; şi vrând să ajungă la Ierusalim făceau drumul pe jos. Iar când au ajuns în ţinutul Palestinei i-a prins seara pe drum, iar locul în care i-a prins seara fiind pustiu, erau nedumeriţi în ei înşişi unde să poposească pentru ca să fie în siguranţă împreună cu oamenii care erau cu ei. Şi umblând de jur-împrejur, au găsit o ţarină în care era o evreică bătrână care-şi avea în ea locuinţa. Şi apropiindu-se ofiţerii de casa femeii din Iudeea, au rugat-o să-i primească şi să-i găzduiască pentru că-i prinsese seara târziu.

3. Şi atingându-şi scopul, dându-şi jos bagajele, au văzut în casă un dormitor comun şi înăuntrul lui o mulţime de bolnavi, bărbaţi, femei şi copii zăcând în felurite boli şi chinuiţi de duhuri necurate. Văzând ofiţerii cu oamenii lor acestea, s-au mirat ce să fie aceasta. Şi venind la masă, zişii ofiţeri au gustat din hrana pe care Dumnezeu o dăruie oamenilor; şi sfătuindu-se înţelept, au îndemnat-o şi pe femeia evreică să cineze împreună cu ei ca să poată să o amăgească şi să afle de la ea ce sunt cele din dormitorul acela comun sau cum primesc vindecare bolnavii şi neputincioşii care zac în el. Ea însă n-a vrut, spunând că nu poate să mănânce cu ei fiindcă e evreică. „Iar la noi, evreii, sunt alte mâncăruri din care voi, creştinii, nu mâncaţi.” Iar ei i-au arătat că o cheamă să aducă cu ea mâncărurile ei obişnuite şi să mănânce din ele. „Şi îţi vom da cinste. Numai venind şezi împreună cu noi la cină, căci cu bunăvoirea lui Dumnezeu în zori ne vom face călătoria la locurile sfinte.”

4. Iar ea aflând acestea a venit cu sârg şi a cinat împreună cu slăviţii ofiţeri. Iar ei, sârguind să dobândească harisma, au poruncit ca femeii să i se dea să bea din belşug din vinul evreiesc pe care l-a adus. Şi cu multă iscusinţă au înşelat-o şi adus-o la beţia vinului, şi atunci au întrebat-o ce sunt cele privitoare la bolnavii care zăceau acolo şi de unde îşi primesc vindecările.

5. Iar ea a zis: „E o mare taină aici.” Şi povestindu-le le-a zis că sfântul veşmânt al Preasfintei Maria e aşezat într-un chivot în dormitorul acela în care erau culcaţi în paturi cei neputincioşi de multe boli; „veşmânt pe care cu multe generaţii înainte strămoşii neamului meu l-au aşezat spre vindecarea şi mântuirea tuturor”. Şi a mai zis bătrâna aceea că, pe vremea mutării curatei Fecioare Maria, veşmântul ei a fost dat ca moştenire unei evreice care slujise pe atunci preacuratei. „Această femeie a fost ca neam dintre strămoşii mei. Şi ei au poruncit rând pe rând să fie păzită comoara aşezată în chivot şi să se aducă neîncetat înaintea ei lumini aprinse spre slava şi cinstea comorii curatei fecioare aşezate în el.

6. Şi lăsând aceste dispoziţii prin testament, strămoşii s-au săvârşit. Şi a căzut acum sorţul pe mine, şi eu aprind până acum aceste lumini. Şi mulţi bolnavi care aleargă la sfânta aceasta fie din vedenii dumnezeieşti, fie din pricina celor ce au făcut deja experienţa, primesc de la ea vindecare.”

7. Auzind aceste cuvinte, Galbios şi Candidos au spus femeii: „E oare cu putinţă ca noi să rămânem înăuntru unde e acest chivot sfânt şi să ne odihnim lângă el puţin?” Iar ea a zis: „Copiilor, ce să vă dau în schimbul iubirii voastre? Cu adevărat nimic. Deci porunciţi şi intrând dormiţi în pace şi dobândind cererea voastră, pomeniţi-mă pe mine smerita şi păcătoasa!”

8. Şi printr-o economie a lui Dumnezeu şi împreună- lucrarea preacuratei noastre Stăpâne de-Dumnezeu-Născătoare, îngăduindu-li-se să intre acolo, au uitat în acea noapte somnul şi cu toată sârguinţa au luat măsura chivotului, însemnând înălţimea, lăţimea şi lungimea Iui, precum şi soiul şi compoziţia lemnului. Iar în zori s-au sculat să-şi continue drumul la Ierusalim. Au salutat-o şi pe femeie rugând-o şi îndemnând-o să le spună dacă vrea să-i aducă ceva când se vor întoarce înapoi după ce o vor fi pomenit la Sfintele Locuri. Şi aflând de la ea de ce avea nevoie, i-au făgăduit să împlinească aceasta.

9. Şi ieşind şi-au continuat drumul. Şi ajungând la Ierusalim şi plinind voturile făcute de ei lui Dumnezeu, au poruncit numaidecât să se facă cu sârg şi chivotul indicând toate, arătând meşteşugarilor soiul lemnului şi poziţia lui, lungimea şi lăţimea lui. Pe lângă aceasta însă au poruncit să se facă şi un văl învelitor foarte frumos şi minunat la vedere. Şi plinind cele ale votului lor şi toată dorirea lor, au luat-o iarăşi spre cetatea împărătească. Şi ajungând din nou în locul acela unde era depus chivotul şi veşmântul mântuitor al Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare, şi făcând acolo popas, au fost primiţi iarăşi de femeia evreică.

Şi i-au dat în dar toate cele cerute de ea să i le aducă de la Sfintele Locuri cu parfumuri, tămâie şi alte multele oferite cu generozitate. Şi iarăşi au intrat în locul zis şi făcând cină mare au îndemnat-o iarăşi să mănânce la cină cu ei.

10. Şi venind s-a veselit cu ei la cină, după care au intrat cu îndrăzneală în dormitorul comun în care zăcea zisul chivot al comorii vieţii noastre, prin care primeau vindecare bolnavii care zăceau acolo. Şi culcându-se în pat ca să doarmă, n-au suferit să doarmă, ci văzându-i pe toţi cei de acolo zăcând în somn adânc, sculându-se pe ascuns la miezul nopţii, cu toată bucuria acei slăviţi fraţi buni Galbios şi Candidos au schimbat chivotul în care zăcea veşmântul Stăpânei noastre şi au aşezat în locul lui chivotul asemănător pe care-l pregătiseră, iar deasupra lui au pus vălul învelitor spre amăgirea femeii evreice şi a bolnavilor care zăceau acolo.

11. Şi luând chivotul împreună cu sfânta haină a Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare, au fugit în chiar ceasul acela grăbindu-se să ajungă în cetatea împăratului. Şi ajungând aici erau nedumeriţi în ce loc să depună cinstitul chivot. Era însă o suburbie în afara zidului spre capătul mării numite Cornul [de Aur], suburbie care avea numele Vlaherne. Deci în această suburbie au depus zişii Galbios şi Candidos chivotul zidind şi o casă de rugăciune închinată Sfinţilor Apostoli ai lui Hristos, Petru şi Marcu.

12. După ieşirea lor din viaţă, zisul împărat Leon şi Verina, preaevlavioasa lui soţie, au cinstit cu vrednicie cinstitul veşmânt al Stăpânei noastre de-Dumnezeu-Născătoare şi cu toată cinstea şi închinăciunea au numit acest lăcaş cinstita ei casă; şi au depus aici cu toată slava şi cinstea chivotul cu slăvită şi preacinstita lui comoară într-o raclă din aur curat şi pietre scumpe, scriind pe capacul sfintei şi cinstitei racle: închinând acest sanctuar Născătoarei de Dumnezeu, [împăraţii] şi-au asigurat puterea împărăţiei.

13. Iar în însăşi nişa sfintei racle aceiaşi iubitori-de- Dumnezeu şi iubitori-de-Hristos împăraţi au ridicat o icoană în mozaic în aur şi pietre scumpe, iar în icoană şade
Stăpâna noastră preacurata Născătoare de Dumnezeu, iar de o parte şi de alta Leon şi Verina purtând pe fiul ei Leon, micul împărat căzând la pământ înaintea Născătoarei de Dumnezeu, şi pe fiica lor Ariadna. Icoană care stă de atunci deasupra nişei sfintei racle. Iar acest Leon, micul împărat, domneşte după moartea tatălui său.

14. Iar după un timp cunoscând femeia evreică cum că a fost luată comoara de la ea, a socotit să ascundă acest fapt. Dar cum cei ce se adunau la ea erau lipsiţi de vindecarea obişnuită, nu mic murmur şi tulburare au adus femeii evreice din pricina cinstitei comori furate de la ei. Şi toţi cei ce locuiau în ţinutul Palestinei erau împotriva zisei femei. Şi cuprinsă de întristare, femeia evreică a îndrăznit să deschidă chivotul înlocuit şi negăsind preasfântul veşmânt al Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu, căzând într-o întristare nestăvilită s-a apropiat de moarte; căci în scurtă vreme a venit şi acolo şi în tot locul zvonul tămăduirilor şi minunilor făcute la Vlaherne de acea sfântă relicvă.

15. Spre încredinţarea credincioşilor care vin la darul minunii de faţă vom arăta încă şi aceasta: în vremea de atunci zişii slăviţi bărbaţi Galbios şi Candidos au înălţat şi ei o icoană de mare slavă şi cinste a prealăudatei şi preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare, având de-a dreapta şi de-a stânga ei doi îngeri şi de o parte şi de alta pe Sfântul Ioan Botezătorul şi pe Sfântul Conon, iar în această icoană stăteau în picioare şi Galbios şi Candidos rugându-se şi mulţumind lui Dumnezeu şi Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea, icoană ce se află în mijlocul celor două diaconicoane, spre lauda şi mărirea sfântului ei nume şi vindecarea sufletelor şi trupurilor prin cinstitul dar făcut de ea tuturor oamenilor.

16. Iar de atunci şi până acum în luna noiembrie se săvârşeşte în această cinstită casă [a Maicii Domnului] o strălucită şi sfântă adunare sau pomenire a înnoirii sfinţilor şi slăviţilor Apostoli Petru şi Marcu spre slava, lauda şi măreţia Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Nota:
1 Parisinus graecus 1447 (secolul X), f. 255-258V; ed. A. WENGER, L’Assomption de la T. S. Vierge dans la tradition byzantine du VIe au Xe siecle. Etudes et documents, Paris, 1955, P- 294-300.

Fragment din cartea "Nasterea, Viata si Adormirea Maicii Domnului. Trei Vieti bizantine", Editura Deisis

Cumpara cartea "Nasterea, Viata si Adormirea Maicii Domnului. Trei Vieti bizantine"

Pe aceeaşi temă

04 August 2021

Vizualizari: 1159

Voteaza:

Gasirea Acoperamantului Maicii Domnului si asezarea lui in sfanta racla a Vlahernelor 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE