Sfaturile unui preot pentru enoriasii lui

Sfaturile unui preot pentru enoriasii lui Mareste imaginea.

In timpul rugăciunii sunt cuprins de frică. Ce înseamnă aceasta?

Frica din timpul rugăciunii este o ispită de la diavol care vrea să îndepărteze pe oricine de la lucrarea ei. Când te aşezi la rugăciune, înarmează-te cu semnul crucii şi continuă să te rogi. Cu timpul şi cu mila lui Dumnezeu, te vei izbăvi de această ispită, dacă te vei stăpâni de la mânie şi de la osândirea aproapelui.

Ce este mai rău: a avea datorii sau a avea păcate?

Datoriile sunt mai rele decât păcatele. Pentru păcate ne căim şi Dumnezeu ne iartă, iar pentru datorii vom fi chinuiţi nu numai în viaţa aceasta, ci şi în cea viitoare.

Cum să răbdăm ispita cu înţelepciune?

Dacă omul va răbda ispita cu răbdare şi supunere, ea va trece fără să-l păgubească. Dacă omul se va necăji, va cârti, va învinui pe fiecare, atunci îşi va îngreuna ispita şi se va chinui, fără să dobândească vreun folos. Ispitele pot fi foarte folositoare celui care le rabdă fără cârtire.

Ce înseamnă „monah în cele din afară" şi „monah lăuntric"?

Cel ce s-a lepădat de lume, cum ar fi, de pildă, de femeia sa, de casa sa şi de altele, l-a făcut monah pe omul din afară, dar nu pe cel lăuntric. Numai cel care s-a lepădat de gândurile sale pătimaşe şi de „eul" său, adică de voia sa, este călugăr adevărat. Din afară, orice om poate deveni călugăr, dar este nevoie de mare trudă ca să-l poţi face monah pe omul lăuntric.

Ce să fac atunci când sunt bântuit cu putere de mulţimea gândurilor necurate?

De fiecare dată când ne va bântui cu putere mulţimea gândurilor necurate, să-L chemăm grabnic pe Domnul nostru Iisus Hristos şi vom vedea cum acestea se risipesc precum fumul în văzduh.

Putem să ne însoţim şi să vorbim cu oricine?

Nu se cade să ne însoţim cu oricine la voia întâmplării, ca să nu fim păgubiţi de discuţiile purtate cu ei.

Când se întunecă mintea şi este nerodnică?

Mintea se întunecă şi este nerodnică când cel ce vrea să se mântuiască (îndeosebi monahul) poartă discuţii despre lucrurile lumeşti, se îngrijorează şi cugetă mereu la ele, când trupul şi mintea sa sunt ocupate în deşert de unele simţăminte sau de lucruri trecătoare. In acest fel, omul pierde îndată râvna, umilinţa, îndrăzneala către Dumnezeu şi vederea celor bune. Cu cât păzim mintea mai atent, cu atât ne luminăm, iar dacă suntem nepăsători, ne întunecăm mai mult.

Ce folos dobândeşte creştinul din amintirea morţii, a sfârşitului?

Din amintirea morţii vin lepădarea grijilor şi a oricăror lucruri zadarnice, păzirea minţii şi rugăciunea neîncetată, nepătimirea faţă de trup, lepădarea păcatelor şi naşterea multor virtuţi. De aceea, fie ca amintirea morţii să rămână în noi, precum suflarea în trup.

Este îngăduit să mănânce şi să bea bine cel ce se luptă cu păcatul?

Cel ce se luptă cu păcatul nu trebuie să consume mâncăruri şi băuturi alese. Dimpotrivă, el trebuie să rabde cu statornicie amărăciunea luptei.

Se cuvine să mergem în vizită la bolnavii necredincioşi?

Putem vizita orice „fel" de bolnavi, chiar şi necredincioşi, numai să nu ne păgubim sufleteşte din cauza lor. In caz contrar, să nu mergem la ei.

Cum trebuie să se apere credincioşii de rătăciri şi înşelăciuni?

Referitor la aceasta, Apostolul Pavel ne spune că trebuie să păstrăm învăţătura lăsată de înaintaşi. Acest răspuns îl dă în toate epistolele sale.

Ce să fac dacă nu pot să mă îndrept pe calea binelui?

Nicicând nu suntem drepţi înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să te rogi pentru îndreptare. Despre aceasta, Cuviosul Macarie cel Mare scria: „Să strigăm fără teamă către Dumnezeu, ca să Se milostivească de noi şi să ne ajute, pentru că nu putem face nici un bine cu puterile noastre. Dacă ne vom ruga des, îl vom chema fără sfială şi cu mare smerenie pe Dumnezeu, atunci El Se va îndura de noi şi ne va ajuta. (Cuviosul Iosifde la Optina)

Ce să fac dacă nu sunt sigur că am fost botezat în pruncie?

Să mergi şi să te botezi, dar cu formula convenţională: „Dacă nu a fost botezat".

Ce să fac cu icoanele învechite, cu artosul sau prescurile mucezite?

Să le arzi în cuptorul bisericii. Dacă lemnul icoanei vechi mai poate fi folosit, atunci restaurează icoana sau pictează alt chip sfânt pe acel lemn.

Putem să ne rugăm sau să-i trecem în pomelnic pe sinucigaşi?

Conform canoanelor bisericeşti, această rânduială este interzisă, pentru că persoanele care nu au fost înmormântate creştineşte se lipsesc şi de rugăciunile Bisericii. în general, beţivii, cei de altă confesiune, nebotezaţii, ateii sunt lipsiţi de rânduială bisericească a înmormântării (Sfântul Teofan Zăvorâtul) şi, de asemenea, femeile care au murit în timp ce avortau (şi nu au reuşit să se căiască de acest păcat).

Cum să înţelegem corect Sfânta Scriptură?

Sfânta Scriptură poate fi înţeleasă corect doar de cei care au inima curată, pentru că ei descoperă acolo voia şi îndemnurile lui Dumnezeu. Oamenilor cu inima plină de patimi Scriptura le este piatră de poticnire. Din acest motiv, trebuie să citim scrierile Sfinţilor Părinţi unde este explicat înţelesul Sfintei Scripturi.

Ce înseamnă „câştig murdar"?

Câştigul murdar este păcatul pe care-l face omul când se îmbogăţeşte pe nedrept.

Cine sunt cei care se căiesc cu făţărnicie?

Se căiesc cu făţărnicie:
1) cei ce se duşmănesc şi nu vor să se împace nicidecum;
2) hoţul care nu vrea să întoarcă lucrurile furate;
3) cel care îşi tăinuieşte păcatele înaintea duhovnicului;
4) cel care nu vrea să părăsească deprinderile sale păcătoase.

Se cuvine să descoperim tainele noastre străinilor şi să-i apropiem pe toţi de noi?

A descoperi tainele mântuirii înaintea tuturor şi a apropia de sine pe oricine, mai ales când aceştia sunt lipsiţi de viaţă curată şi de cuget drept şi sănătos, ar însemna să turnăm mir nepreţuit într-un vas necurat.

Ce să facem când suntem bântuiţi de gândurile măririi de sine?

Când vrăjmaşul ne insuflă gândurile măririi de sine, să ne amintim de păcatele săvârşite şi, astfel, ne vom smeri.

Mereu mă întreb cu nelinişte dacă voi fi sau nu iertată de Dumnezeu.

îmi scrii: „Oare mă va ierta Dumnezeu?" Să ştii că acest gând îţi vine de la diavol. El încearcă să te sperie cu răutatea lui, dar tu nu-l lua în seamă. Nu există nici un păcat care să întreacă mila nespusă a lui Dumnezeu. (Schimonahul Ioan)

Ce să fac când supăr pe cineva?

Preasfmţitul Inokentie al Hersonului era o persoană sensibilă, astfel încât se supăra uşor pe cineva sau era în stare să supere pe altul. In aceste situaţii, ca să potolească nemulţumirea aproapelui pe care l-a jignit, îi oferea vreun dar.

In caz de primejdie, cum ne mai putem ruga?

In toate situaţiile, şi mai ales în caz de primejdii este bine să rosteşti rugăciunea Tatăl nostru.

Este permis ca preoţii şi creştinii ortodocşi să intre în moscheile musulmanilor?

Ca episcop, nu am nici un drept să intru în moscheile musulmanilor, dar în spitale - sunt obligat să intru. (Mitropolitul Pitirim al Petrogradului)

Ce înseamnă „blândeţe înşelătoare"?

Este o blândeţe făţarnică, prefăcută, afişată pentru un timp şi care vânează slava oamenilor. Astfel de blândeţe este neplăcută lui Dumnezeu şi dăunătoare sufletului omului.

Ce înseamnă „a întreţine o discuţie cu sufletul"?

In fiecare zi cugetaţi la ceasul sfârşitului, la despărţirea sufletului de trup şi la soarta care îl aşteaptă odată cu înălţarea sa la cer. O asemenea cugetare sau „convorbire" purtată cu sufletul ne va îndemna să gândim la el, la neînsemnătatea celor lumeşti şi a celor trecătoare şi ne va determina să tindem cu duhul spre cele cereşti.

Este bine să îndrumi un om care nu-ţi solicită sfatul?

Cuviosul Iosif de la Optina nu îndruma şi nu învăţa pe nimeni, dacă nu i se cerea sfatul. Părinţii de demult nu vorbeau nimic din cele ce ţin de mântuirea sufletului, fără să fie întrebaţi. Ei considerau că aceasta este vorbire în deşert.

Este bine să primim daruri de la alţii?

Da. Ava Dorotei spune că acesta este un semn al smere-. Nu lua însă darul de care nu ai trebuinţă.

Când gândim eronat despre sfinţi?

Avem o gândire eronată despre sfinţi şi despre viaţa ascetică atunci când credem că este un drum prea greu şi cu neputinţă de străbătut pentru noi. în acest fel, ne mărginim pe sine. In smerenia noastră amăgitoare, credem că sfinţenia este doar destinul unora. Cu toate acestea, viaţa sfântă, purificarea sufletului este datoria oricăruia dintre noi.

Din ce cauză unii oameni duhovniceşti nu-i lasă pe alţii să se aşeze în patul lor?

Este adevărat că oamenii înţelepţi ne îndrumă să nu permitem oricui să se aşeze în patul nostru, ca să nu fim supuşi înrâuririi aceluia.

De la ce vârstă trebuie să ţină copiii post?

Nu există o regulă. în orice familie creştină, acest lucru se rezolvă simplu: dacă postesc părinţii, postesc şi copiii lor. Copiii sănătoşi postesc de la vârsta cea mai fragedă.

Care este lucrarea cea mai de seamă în viaţa duhovnicească?

Lucrarea cea mai de seamă în viaţa duhovnicească este truda omului depusă pe terenul inimii sale: când se sileşte să-şi ierte vrăjmaşii, să nu se răzbune nici măcar în gând, să răspundă răului cu binele.

Când mânia noastră este dreaptă?

Mânia îndreptată împotriva răului şi a fărădelegii este una dreaptă. Ea se manifestă firesc, ca urmare a râvnei noastre faţă de slava lui Dumnezeu. De asemenea, fiind plină de dragoste şi dăruire faţă de aproapele, este lipsită de ură şi ranchiună. O astfel de mânie are un singur scop - mântuirea păcătosului. Fericitul Teofilact al Bulgariei spune: „Când cineva se supără pe dreptate, spre înţelepţire şi râvnă duhovnicească, acesta nu va fi osândit." Orice altă mânie este judecată neîndoielnic de Dumnezeu.

Sunt plăcute lui Dumnezeu faptele bune săvârşite din constrângere?

Orice fel de constrângeri, chiar şi cele care au drept scop determinarea omului la împlinirea binelui, sunt interzise de Biserică. Ele înăspresc caracterul celui silit şi nu-i aduc nici un folos, pentru că binele lucrat din constrângere nu este creştinesc.

De ce este zdruncinată uneori credinţa creştinilor?

Uneori, creştinii sunt zdruncinaţi în credinţă când aud afirmaţiile ateiste din gura celor depărtaţi de Dumnezeu. Motivul acestor căderi este faptul că se mulţumesc numai cu o cunoaştere superficială a credinţei şi nu cercetează adevărurile care stau la baza ei (adică nu citesc cărţi sfinte, nu întreabă şi nu cer sfaturi de la cei înduhovniciţi, iscusiţi şi încercaţi). Afirmaţiile necredincioşilor îi iau prin surprindere şi, din această cauză, creştinii se clatină în credinţă. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

Când trebuie hirotoniţi candidaţii la preoţie?

Să nu fie hirotoniţi mai devreme de 20 de ani. Până atunci însă este bine să se ocupe intensiv cu studiul teologic şi să nu aştepte timpul de slujire neînvăţaţi şi neinstruiţi, fără lucru şi fără supraveghere. (Sfântul Filaret al Moscovei)

Dacă vreun creştin a primit la botez un nume necorespunzător (de pildă, păgânesc), cum poate fi acesta schimbat?

Persoana al cărei nume trebuie schimbat să se spovedească şi să se împărtăşească cu Sfintele Taine. In timpul Spovedaniei şi al împărtăşirii, preotul să-i dea un alt nume, corespunzător. (Sfântul Filaret al Moscovei)

Ce trebuie să fac când vin împreună cu copiii la biserică?

Când vii împreună cu copiii la biserică trebuie să le supraveghezi purtarea, ca nu cumva, prin strigătele sau jocurile lor, să-i tulbure pe credincioşii care se roagă.

De ce marii nevoitori ne îndeamnă să avem trezvie?

Se cere trezvie de la creştini, pentru ca să nu fie răpiţi de cele lumeşti sau răvăşiţi de mulţimea lucrurilor şi a întâmplărilor, ci să se îndeletnicească mereu cu rugăciunile scurte şi cugetările dumnezeieşti. (Lunca duhovnicească, cap. 130)

Poate sluji preotul Taina Sfântului Maslu asupra bolnavului aflat în stare de inconştienţă?

Ca să poată asista la Taina Sfântului Maslu, bolnavul trebuie să fie spovedit şi împărtăşit. Potrivit acestui fapt, nu este posibil să se săvârşească Maslul pentru un suferind aflat în stare de inconştienţă.

Se cuvine ca preotul să cunune o persoană ortodoxă cu un catolic, sau luteran, sau protestant, într-un cuvânt, cu un sectar?

Cununia celor ortodocşi cu persoane de alte confesiuni este posibilă numai atunci când cei din urmă primesc Ortodoxia.

Ne putem ruga pentru binefăcătorul nostru răposat, care este de altă confesiune?

Mereu, când se menţionează subiectul respectiv, să ne amintim de Sfântul Filaret al Moscovei care nu nega alternativa rugăciunii ortodocşilor pentru persoanele de alte confesiuni. El accepta săvârşirea acestui fel de rugăciune cu două condiţii: a) să se facă în familie, iar nu public; şi b) să nu fi existat dispreţ vădit din partea răposatului, cât era în viaţă, faţă de Biserica Ortodoxă.

Totuşi, rugăciunea pentru o persoană de altă confesiune trebuie să aibă dezlegarea episcopului locului.

Se cuvine să ne riscăm viaţa sau este indicat să ne păzim de moarte timpurie?

Când Dumnezeu nu doreşte pieirea noastră, când sfârşitul nostru nu aduce folos nici credinţei, nici Bisericii, nici aproapelui, nici patriei, atunci să fim convinşi că Domnul „nu vrea moartea păcătosului" şi că este în stare să-Şi schimbe hotărârile luate în privinţa celor păcătoşi. Citim despre Sfântul Atanasie cel Mare cum fugea deseori de prigonitorii săi, care căutau să-l omoare. Sfântul Policarp al Smirnei a ieşit din mijlocul bisericii care urma să se prăbuşească. După ce a plecat de acolo, căderea ei i-a nimicit pe mulţi. Domnul însuşi a propovăduit ucenicilor Săi să nu se supună înainte de vreme primejdiilor de moarte, iar atunci când vor fi prigoniţi într-o cetate, să fugă în alta.

Care sunt bunurile duhovniceşti cele mai de seamă?

Bunurile duhovniceşti, dăruite nouă de Dumnezeu în Biserică, sunt credinţa, rugăciunea, Spovedania şi împărtăşirea cu Sfintele Taine. De asemenea sunt însemnate postul şi binefacerile aduse aproapelui. (Sfântul Ioan de Kronstadt)

Valentin Mordasov Pr.
Sfaturile unui preot pentru enoriasii lui, Editura Sophia

Cumpara cartea "Sfaturile unui preot pentru enoriasii lui" 

 

Pe aceeaşi temă

28 Aprilie 2015

Vizualizari: 1835

Voteaza:

Sfaturile unui preot pentru enoriasii lui 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

Asculta colinde de craciun

RETELE SOCIALE