Administratia Eparhiala si Cancelaria Eparhiala


F. Administratia Eparhiala si Cancelaria Eparhiala

Art.103 - In exercitarea atributiilor sale, Chiriarhul este ajutat de Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar, Administratia Eparhiala si Cancelaria Eparhiala.

Art.104 - Episcopii-vicari si Arhiereii-vicari sunt membri de drept ai organismelor deliberative si executive eparhiale, iar in cadrul Administratiei Eparhiale au atributiile ce le sunt delegate, prin decizie, de Chiriarhi, cu aprobarea Sfantului Sinod. Ei poarta, cu aprobarea Sfantului Sinod, titluri legate de eparhiile respective ori, dupa caz, titluri speciale, hotarate de Sfantul Sinod.

Art.105 - (1) Vicarul administrativ eparhial, consilierii eparhiali, inspectorul eparhial si secretarul eparhial se numesc pe o perioada de patru ani, se reconfirma si se revoca de Chiriarh intr-o sedinta de lucru a Permanentei Consiliului Eparhial, tinandu-se seama de urmatoarele criterii: media generala de licenta in teologie minimum 8,50; cel putin gradul II; fara impedimente canonice sau juridice si avand o activitate deosebita liturgica, administrativpastorala, misionara si culturala.

(2) Vicarul administrativ eparhial, consilierii eparhiali, inspectorul eparhial si secretarul eparhial au atributii stabilite, prin decizie, de Chiriarh. Ei participa fara drept de vot la sedintele Adunarii Eparhiale, iar la sedintele Permanentei Consiliului Eparhial, cu vot deliberativ. Clericii din Administratia Eparhiala pot fi numiti slujitori la parohii direct (fara concurs) de catre Chiriarh.

Art.106 - (1) Administratia Eparhiala aduce la indeplinire hotararile organismelor deliberative si executive centrale si eparhiale, prin urmatoarele sectoare de activitate:

a. Sectorul administrativ-bisericesc,

b. Sectorul invatamant si activitati cu tineretul,

c. Sectorul cultural si comunicatii media,

d. Sectorul social-filantropic si misionar,

e. Sectorul economic-financiar,

f. Sectorul patrimoniu si constructii bisericesti,

g. Sectorul Exarhatul manastirilor.

(2) In functie de cerintele pastorale si administrative locale, Permanenta Consiliului Eparhial poate infiinta si alte sectoare de activitate.

(3) In cadrul sectoarelor Administratiei Eparhiale pot functiona urmatoarele servicii si compartimente: Biblioteca; Muzeu; Personal-resurse umane; Contabilitate; Tehnic; Editura;

Tipografie; Ateliere, precum si altele, potrivit cerintelor locale specifice.

(4) Administratia Eparhiala este condusa de Chiriarh, ajutat de Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar, impreuna cu vicarul administrativ eparhial si consilierii eparhiali.

Art.107 - (1) Cancelaria Eparhiala pregateste impreuna cu sectoarele Administratiei Eparhiale lucrarile organismelor deliberative si executive eparhiale si aduce la indeplinire hotararile acestora.

(2) Cancelaria Eparhiala are urmatoarele servicii si compartimente: Cabinetul Chiriarhului; Secretariat; Registratura; Arhiva; Oficiul canonic-juridic; Corpul de inspectie si control; Biroul Comunicatii si relatii cu publicul.

Art.108 - (1) In Administratia si Cancelaria Eparhiala este incadrat, pe functii de executie, personal de specialitate, clerical si neclerical. Acesta este numit, transferat si revocat de Chiriarh in sedinta a Permanentei Consiliului Eparhial.

(2) Consilierii eparhiali impreuna cu personalul de specialitate, studiaza si intocmesc referate asupra problemelor ce urmeaza a fi dezbatute de organismele deliberative eparhiale sau a fi rezolvate de Chiriarh.

Art.109 - (1) Corpul de inspectie si control al Chiriarhului este incadrat cu urmatorul personal, numit de Chiriarh, intr-o sedinta de lucru a Permanentei Consiliului Epahial:

a. Un inspector eparhial bisericesc, numit in conditiile art.105, alin. 1 din prezentul Statut, cu atributii generale de control si de acuzator la Consistoriul Eparhial;

b. Exarhul manastirilor numit dintre arhimandriti sau protosingheli, cu atributii generale de indrumare, de inspectie, de control la manastiri si de referent pentru problemele manastiresti. Acesta poate conduce si Sectorul Exarhatul manastirilor;

c. Inspectori pentru controlul financiar si gestionar (audit), dintre care unul cu pregatire juridica.

(2) Membrii Corpului de inspectie si control isi desfasoara activitatea din dispozitia Chirarhului, potrivit atributiilor stabilite in Statut, in regulamentele bisericesti si in legislatia in vigoare.

Carti Ortodoxe

Cuprins