Permanenta Consiliului Eparhial


E. Permanenta Consiliului Eparhial

Art.100 - Intre sedintele Consiliului Eparhial functioneaza Permanenta Consiliului Eparhial.

Art.101 - (1) Permanenta Consiliului Eparhial se compune din Chiriarh, ca presedinte, Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar, vicarul administrativ eparhial, consilierii eparhiali, inspectorul eparhial, secretarul eparhial, exarhul, consilierul juridic si contabilul sef, ca membri.

In caz de vacanta, prezideaza loctiitorul desemnat canonic si statutar.

(2) Permanenta Consiliului Eparhial se intruneste la convocarea Chiriarhului ori de cate ori este nevoie.

(3) Din incredintarea Chiriarhului, Permanenta Consiliului Eparhial poate fi prezidata de Episcopul-vicar, Arhiereul-vicar, vicarul administrativ eparhial sau de unul dintre consilierii eparhiali. In acest caz, procesul-verbal al lucrarilor este supus aprobarii Chiriarhului.

(4) Secretarul eparhial este si secretar al sedintelor Permanentei si intocmeste procesul verbal al lucrarilor.

(5) Hotararile Permanentei Consiliului Eparhial se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti si sunt aduse la indeplinire de sectoarele Administratiei Eparhiale potrivit competentelor date prin Statut si regulamentele bisericesti.

Art.102 - Permanenta Consiliului Eparhial exercita atributiile Consiliului Eparhial in perioada dintre sedintele acestuia, cu exceptia celor prevazute la art.98, lit. a, b, c, k, n si q, precum si urmatoarele atributii:

a. Examineaza si definitiveaza darile de seama anuale privind activitatile sectoarelor Administratiei Eparhiale, ale institutiilor si fundatiilor eparhiale;

b. Analizeaza si definitiveaza contul de executie bugetara si bilantul financiar-contabil al eparhiei, al institutiilor si fundatiilor sale;

c. Prezinta Consiliului Eparhial, spre verificare si avizare, proiectul bugetului general al eparhiei, al institutiilor si fundatiilor sale;

d. Face propuneri privind planurile de activitate ale editurii si tipografiei eparhiale, precum si ale atelierelor eparhiale si manastiresti;

e. Aproba clasificarea pe categorii a parohiilor, in conformitate cu prevederile art.47 alin.1 si 2 din prezentul Statut;

f. Face propuneri Consiliului Eparhial privind modul de administrare a bunurilor mobile si imobile ale eparhiei, ale institutiilor si fundatiilor eparhiale;

g. Aproba infiintarea si organizarea de institutii cu caracter economic, cu sau fara personalitate juridica, distincta de eparhie sau de unitatile din jurisdictia ei, pentru sustinerea activitatilor misionar-pastorale si social-filantropice, in conditiile prezentului Statut, ale regulamentelor bisericesti si legislatiei in vigoare;

h. Administreaza fondurile eparhiale, ale institutiilor si fundatiilor eparhiale destinate ajutorarii parohiilor sarace, acordarii de burse tinerilor care se pregatesc in institutiile de invatamant, precum si sprijinirii programelor locale de asistenta social-filantropica si culturalmisionara;

i. Aproba proiectele de investitii in limita bugetului anual al eparhiei;

j. Face demersuri catre autoritatile publice centrale si locale pentru obtinerea de sprijin destinat sustinerii activitatilor pastoral-misionare, culturale si social-filantropice ale eparhiei si unitatilor sale, restaurarii monumentelor bisericesti, precum si construirii de noi biserici in cuprinsul eparhiei;

k. Aproba proiectele de buget si conturile de executie bugetara ale protopopiatelor, ale parohiilor si ale manastirilor.

l. Intocmeste raportul catre Consiliul Eparhial privind inventarul protopopiatelor, parohiilor si manastirilor;

m. Examineaza si aproba donatiile, sponsorizarile si legatele ce se fac in folosul eparhiei, in conformitate cu legislatia in vigoare;

n. Decide cu privire la contestatiile facute impotriva hotararilor organismelor parohiale;

o. Exercita orice atributii care ii sunt date prin Statut, regulamente sau prin hotarari ale Adunarii Eparhiale si Consiliului Eparhial.

Carti Ortodoxe

Cuprins