Consiliul Parohial


D. Consiliul Parohial

Art.59 - (1) Consiliul Parohial este organismul executiv al Adunarii Parohiale. Adunarea Parohiala este cea care alege din sanul ei pe membrii Consiliului Parohial - in numar de 7, 9 sau 12 membri - in functie de categoria parohiei, precum si 2-4 membri supleanti.

(2) Membrii Consiliului Parohial si supleantii, persoane majore, se aleg pe termen de patru ani, activeaza benevol si pot fi realesi.

(3) Membrii aceleiasi familii, precum si rudeniile spirituale (nasii si finii) nu pot fi in acelasi timp membri ai Consiliului Parohial.

(4) Sunt membri de drept in Consiliul Parohial, cu vot deliberativ, preotul paroh ca presedinte, ceilalti preoti si diaconi slujitori activi ai parohiei, precum si primul cantaret (cantor, dascal) al bisericii parohiale.

Art.60 - Pentru activitate potrivnica Bisericii, membrii Consiliului Parohial pot fi revocati de Permanenta Consiliului Eparhial, la cererea motivata a parohului, avizata de Protopop, sau in urma constatarii de catre autoritatea superioara bisericeasca. Membrii revocati nu pot fi realesi timp de cinci ani in Consiliul parohial.

Art.61 - (1) In afara atributiilor prevazute la art.55, lit. a, b, c, d, e, i si j, Consiliul Parohial exercita toate atributiile Adunarii Parohiale, cand aceasta nu este intrunita, precum si urmatoarele atributii:

a. Desemneaza dintre membri Adunarii Parohiale un delegat pentru alegerea membrilor mireni ai Adunarii Eparhiale, din circumscriptia respectiva;

b. Intocmeste bugetul parohial si urmareste modul de chivernisire al acestuia;

c. Intocmeste raportul privind contul de executie si bilantul financiar-contabil al parohiei;

d. Elaboreaza raportul anual privind activitatea Consiliului Parohial, pe care il prezinta spre aprobare Adunarii Parohiale;

e. Desemneaza doi cenzori pentru controlul financiar al Comitetului Parohial;

f. Primeste si verifica justificarea financiara anuala a gestiunii Comitetului Parohial;

g. Aproba propunerile preotului paroh privind inzestrarea bisericii cu vesminte, icoane, obiecte si carti de cult, cele necesare pentru serviciul religios si a institutiilor parohiale (culturale, sociale, fundationale), precum si alocarea fondurilor corespunzatoare;

h. Vegheaza ca aprovizionarea pangarului parohiei cu lumanari, calendare, obiecte si carti de cult, precum si tiparituri de zidire duhovniceasca, sa se faca numai de la Centrul eparhial, pentru sustinerea activitatilor misionare ale eparhiei respective;

i. Unde sunt mai multi slujitori ai altarului, incredinteaza, cu proces-verbal, pangarul unui alt slujitor decat parohul, cu asumarea intregii raspunderi materiale si gestionare de catre acesta.

(2) Hotararile in legatura cu prevederile de la alin.1, lit. a, e si i ale prezentului articol se comunica Protopopului, pentru aprobare.

Art.62 - (1) Consiliul Parohial se intruneste lunar sau cel putin o data pe trimestru.

(2) Convocarea o face preotul paroh cu minimum o saptamana inainte de data intrunirii, cu prezentarea problemelor ce se afla pe ordinea de zi.

(3) Consiliul Parohial este legal constituit cu prezenta a trei patrimi dintre membrii sai si ia hotarari valabile cu votul a doua treimi dintre membrii prezenti.

(4) Lucrarile si hotararile Consiliului Parohial se consemneaza intr-un registru de procese-verbale ale sedintelor Consiliului.

(5) Hotararile Consiliului Parohial sunt valabile pentru toti credinciosii parohiei.

(6) Eventualele contestatii impotriva hotararilor Consiliului se pot face in cel mult 14 zile la Protopop, care este dator sa le inainteze, cu avizul sau, Permanentei Consiliului Eparhial, in termen de cel mult 5 zile.

Art.63 - Consiliul Parohial deleaga unul sau doi membri care, in calitate de epitropi, sprijina parohul in administrarea corecta si eficienta a bunurilor parohiale. Numele epitropilor se comunica Protopopiatului pentru aprobare intr-o sedinta de lucru a acestuia.

Carti Ortodoxe

Cuprins