Consiliul Eparhial


D. Consiliul Eparhial

Art.95 - Consiliul Eparhial este organism executiv al Adunarii Eparhiale si are in competenta problemele bisericesti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale si fundationale pentru intreaga eparhie.

Art.96 - (1) Consiliul Eparhial se compune din 9 membri, 3 clerici si 6 mireni, alesi pe termen de patru ani de Adunarea Eparhiala dintre membrii ei. Ei pot fi alesi pentru cel mult doua mandate. Pentru activitate potrivnica Bisericii, mandatele acestora se revoca de Adunarea Eparhiala, la propunerea Chiriarhului.

(2) Presedintele Consiliului Eparhial este Chiriarhul, iar in caz de vacanta loctiitorul desemnat canonic si statutar.

(3) Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar este membru de drept al Consiliului Eparhial, cu vot deliberativ.

(4) Din incredintarea Chiriarhului, sedintele Consiliului Eparhial pot fi prezidate si de catre Episcopul-vicar, respectiv Arhiereul-vicar. In aceasta situatie, procesul-verbal al lucrarilor este supus aprobarii Chiriarhului.

(5) Vicarul administrativ eparhial, consilierii eparhiali, inspectorul eparhial, secretarul eparhial, exarhul, consilierul juridic si contabilul sef, sunt membri permanenti ai Consiliului Eparhial, cu vot consultativ. Conducatorii institutiilor de invatamant teologic din eparhie participa la lucrari in calitate de invitati.

(6) Secretarul eparhial este si secretar al Consiliului Eparhial si intocmeste procesul verbalal lucrarilor.

Art.97 - (1) Consiliul Eparhial se intruneste la convocarea Presedintelui de doua ori pe an sau ori de cate ori este nevoie.

(2) Consiliul Eparhial este legal constituit cu prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si ia hotarari cu votul a jumatate plus unu dintre membrii prezenti.

Art.98 - Consiliul Eparhial exercita in timpul dintre sedintele Adunarii Eparhiale atributiile acesteia prevazute in art.92, lit. a, b, c si l, precum si urmatoarele atributii:

a. Intocmeste darea de seama anuala asupra activitatii sectoarelor Administratiei Eparhiale, a institutiilor si fundatiilor eparhiale;

b. Intocmeste si prezinta Adunarii Eparhiale contul de executie bugetara si bilantul financiar-contabil al eparhiei, al institutiilor si fundatiilor sale si propune masuri de asigurare a bunurilor bisericesti;

c. Intocmeste bugetul general anual al eparhiei, al institutiilor si fundatiilor sale;

d. Propune Adunarii Eparhiale infiintarea, desfiintarea si delimitarea teritoriala a protopopiatelor;

e. Aproba infiintarea, desfiintarea si delimitarea teritoriala a parohiilor, precum si transformarea filiilor in parohii;

f. Sprijina catehizarea copiilor, tinerilor si adultilor si ia masuri pentru procurarea mijloacelor materiale necesare sustinerii programelor culturale si educativ-religioase in eparhie;

g. Ingrijeste de bunul mers al institutiilor de invatamant teologic si al scolilor confesionale din eparhie, in conformitate cu prevederile statutare si regulamentare bisericesti;

h. Infiinteaza, organizeaza si supravegheaza activitatea editurii si tipografiei eparhiale, a atelierelor de lumanari si pentru producerea vesmintelor si a obiectelor de cult, precum si a magazinelor pentru desfacerea acestora si a produselor achizitionate de la Tipografia si Atelierele Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane;

i. Aproba infiintarea, organizarea si desfiintarea de asociatii si fundatii bisericesti locale care activeaza in cuprinsul eparhiei, precum si functionarea pe teritoriul eparhiei a filialelor asociatiilor si fundatiilor bisericesti infiintate cu binecuvantarea Sfantul Sinod;

j. Hotaraste infiintarea de fonduri eparhiale destinate ajutorarii parohiilor sarace, acordarii de burse tinerilor care se pregatesc in institutiile de invatamant, precum si sprijinirii programelor locale de asistenta social-filantropica si cultural-misionara;

k. Hotaraste cu privire la transmiterea cu orice titlu a folosintei sau proprietatii asupra bunurilor imobile ale unitatilor bisericesti din eparhie (vanzare, cumparare, inchiriere, schimb etc.), precum si asupra grevarii cu sarcini sau afectarii de servituti a bunurilor acestor unitati, cu exceptia bunurilor sacre care sunt inalienabile;

l. In cazul instrainarii (vanzare, donatie etc.) bunurilor imobile ale Centrului eparhial (cladiri sau terenuri), Consiliul Eparhial propune, spre aprobare, Adunarii Eparhiale, solutii statutare. Hotararile privind instrainarea devin valide numai dupa aprobarea lor de catre Sinodul Mitropolitan;

m. Administreaza bunurile mobile si imobile ale eparhiei, ale institutiilor si fundatiilor eparhiale, in conformitate cu hotararile Adunarii Eparhiale;

n. Verifica si aproba raportul anual privind situatia bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea sau folosinta unitatilor de cult din eparhie (inventar, stare fizica etc.);

o. Verifica respectarea prevederilor statutare si regulamentare bisericesti cu privire la alegerile de membri mireni si clerici in organismele bisericesti deliberative si executive;

p. Confirma, suspenda sau dizolva Consiliile Parohiale, la sesizarea preotului si la propunerea motivata a protopopului, dispunand instituirea de comisii interimare pana la alegerea unor noi organisme parohiale;

q. Verifica, aproba, respinge sau modifica hotararile organismelor parohiale, in conformitate cu prevederile art.55, alin.2 din prezentul Statut;

r. Exercita orice atributii care ii sunt date prin Statut, regulamente sau prin hotarari ale organismelor centrale bisericesti si ale Adunarii Eparhiale.

Art.99 - Hotararile Adunarii Eparhiale, ale Consiliului Eparhial si ale Permanentei Consiliului Eparhial devin executorii dupa confirmarea lor, in scris, de catre Chiriarhul locului.

In caz de neconfirmare, Chiriarhul dispune rediscutarea problemei.

Carti Ortodoxe

Cuprins