Adunarea Eparhiala


C. Adunarea Eparhiala

Art.90  -  Adunarea  Eparhiala  este  organism  deliberativ  pentru  toate  problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice si patrimoniale ale eparhiei.

Art.91  -  (1) Adunarea Eparhiala  se  compune  din  reprezentantii  alesi  ai  clerului  si  ai credinciosilor,  in  proportie  de  o  treime  clerici  si  doua  treimi  mireni,  cu  o  viata  morala  si religioasa  demna  de  un  crestin,  care  au  candidat  cu  binecuvantarea  ierarhului  locului.  Pentru activitate  potrivnica  Bisericii,  mandatele  acestora  se  revoca  de  Adunarea  Eparhiala,  la propunerea Chiriarhului.

(2) Membrii  mireni  in  Adunarea  Eparhiala  se  aleg  de  catre  delegatii  Consiliilor Parohiale, constituiti in colegii electorale mirenesti, pe circumscriptii.

(3) Membrii  clerici  in Adunarea  Eparhiala  se  aleg  de  catre  toti  preotii  si  diaconii  in functie, constituiti in colegii electorale preotesti, pe circumscriptii.

(4) Membrii Adunarii Eparhiale, clerici si mireni, se aleg pe termen de patru ani. Ei pot fi alesi pentru cel mult doua mandate.

(5) Numarul membrilor alesi ai Adunarii Eparhiale este de 30.

(6)  Presedintele  Adunarii  Eparhiale  este  Arhiepiscopul  sau  Episcopul,  iar  in  caz  de
vacanta, loctiitorul desemnat canonic si statutar.

(7) Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar este membru de drept al Adunarii Eparhiale, cu
vot deliberativ.

Art.92 - Atributiile Adunarii Eparhiale sunt:
a.  Sustine  interesele  si  drepturile  Bisericii  si  ale  eparhiei,  conform  cu  prevederile canonice, statutare si regulamentare bisericesti;

b.  Vegheaza  la  respectarea,  in  cuprinsul  eparhiei,  a  masurilor  cu  caracter  unitar
prevazute  de  Statut,  regulamentele  bisericesti  si  de  hotararile  organismelor  bisericesti  centrale privitoare la administrarea bunurilor mobile si imobile ale unitatilor de cult din intreaga eparhie, precum si a altor bunuri patrimoniale, culturale si epitropesti ale acestora; 

c.  Sustine  institutiile  si  asezamintele  culturale,  social-filantropice  si  economice  ale
eparhiei;

d.  Aproba  infiintarea,  desfiintarea  si  delimitarea  teritoriala  a  protopopiatelor,  la
propunerea Consiliului Eparhial.

e. Deleaga un cleric si doi mireni, dintre membrii Adunarii, ca reprezentanti eparhiali, in
Adunarea Nationala Bisericeasca;

f. Alege membrii Consiliului Eparhial, la propunerea Chiriarhului;

g.  Alege  pe  cei  trei  membri  ai  Consistoriului  Eparhial  si  pe  cei  doi  supleanti,  la
propunerea Chiriarhului;

h.  Desemneaza,  la  propunerea  Chiriarhului,  unul,  doi  sau  trei  clerici,  ca  membri  in
Consistoriul Mitropolitan;

i.  Aproba  raportul  general  anual  intocmit  de  Consiliul  Eparhial  si  hotaraste  masuri
pentru o buna desfasurare a activitatilor eparhiei;

j.  Aproba  contul  de  executie  bugetara  si  bilantul  financiar-contabil  al  eparhiei,  al
institutiilor si fundatiilor sale, precum si masuri pentru asigurarea bunurilor bisericesti;

k. Aproba bugetul general al eparhiei, al institutiilor si fundatiilor eparhiale;

l.  Hotaraste  cu  privire  la modul  de  administrare  a  bunurilor  eparhiei,  precum  si  ale institutiilor si fundatiilor eparhiale, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

m. Exercita orice alte atributii date prin prezentul Statut si regulamentele bisericesti.

Art.93  -  (1) Adunarea  Eparhiala  se  intruneste  in  sedinta  anuala  de  lucru,  in  primul trimestru al anului, iar in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie.

(2)  Convocarea  Adunarii  Eparhiale,  cu  precizarea  ordinii  de  zi,  se  face  de  catre presedinte, cu cel putin 14 zile inainte de data fixata pentru sedinta, iar in cazuri exceptionale in cel mai scurt timp posibil.

(3) Adunarea Eparhiala este statutar constituita cu prezenta a doua treimi din membrii sai si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unu dintre  membri prezenti. 

(4)  Procesul-verbal  al  lucrarilor  Adunarii  Eparhiale  este  semnat  de  Presedinte  si  de Secretarii Adunarii si se pastreaza la Secretariatul eparhiei.

Art.94 -Pentru studierea si formularea propunerilor asupra problemelor ce urmeaza a fi supuse  deliberarii, Adunarea  alege,  la  inceputul  fiecarui mandat  de  patru  ani,  dintre membrii clerici  si  mireni,  cinci  Comisii  de  lucru  permanente,  care  vor  avea  cate  un  presedinte  si  un raportor  din  sanul  lor,  desemnati  de  plen,  la  propunerea  Presedintelui.  Comisiile  Adunarii Eparhiale sunt:
a. Comisia administrativ-bisericeasca,
b. Comisia culturala si educationala,
c. Comisia economica, bugetara si patrimoniala,
d. Comisia social-filantropica,
e. Comisia organizatorica, juridica si de validare.

Carti Ortodoxe

Cuprins