Adunarea Parohiala


C. Adunarea Parohiala

Art.54 - (1) Parohia are ca organism deliberativ Adunarea Parohiala.

(2) Adunarea Parohiala este compusa din credinciosii majori ai parohiei, barbati si femei, care marturisesc prin credinta, faptele si tinuta lor morala, atasamentul fata de Biserica Ortodoxa, de invatatura ei de credinta si de institutiile ei.

(3) Presedintele Adunarii Parohiale este preotul paroh, iar in lipsa acestuia, preotul delegat de protopop dintre slujitorii parohiei sau de la o alta parohie invecinata. In cazul in care la Adunare ia parte si protopopul sau un preot delegat de catre Centrul eparhial, acesta prezideaza sedinta.

(4) Preotii si diaconii slujitori activi ai unei parohii, precum si preotii pensionari care au domiciliul stabil pe teritoriul parohiei respective sunt membri de drept ai Adunarii Parohiale.

Art.55 - (1) Adunarea Parohiala exercita urmatoarele atributii:

a. Alege membrii Consiliului Parohial si pe cei ai Comitetului Parohial;

b. Aproba raportul de activitate al Consiliului Parohial;

c. Aproba raportul de activitate al Comitetului Parohial;

d. Aproba bugetul anual al parohiei;

e. Ia hotarari cu privire la zidirea, repararea, restaurarea si intretinerea bisericii, a casei parohiale si a altor cladiri ale parohiei;

f. Hotaraste infiintarea de fonduri cu scop bisericesc, cultural sau social-filantropic si stabileste normele pentru completarea resurselor financiare necesare parohiei;

g. La propunerea Consiliului Parohial fixeaza cuantumul contributiilor benevole de cult, potrivit nevoilor parohiei;

h. Examineaza si completeaza raportul anual despre mersul tuturor activitatilor parohiei;

i. Aproba anual contul de executie si bilantul financiar-contabil al parohiei;

j. Face propuneri spre aprobare Consiliului Eparhial, cu privire la transmiterea cu orice titlu a folosintei sau proprietatii asupra bunurilor imobile parohiale (vanzare, cumparare, inchiriere, schimb etc.), precum si asupra grevarii cu sarcini sau afectarii de servituti a bunurilor parohiale, cu exceptia bunurilor sacre, care nu pot fi instrainate;

k. Aproba masuri pentru administrarea proprietatilor mobile si imobile ale parohiei, supraveghind buna intretinere a edificiilor bisericesti, culturale, social-filantropice si fundationale;

(2) Hotararile Adunarii Parohiale cu privire la atributiile aratate sub lit. d, e, i si j devin valabile numai dupa verificarea si aprobarea lor de catre Consiliul Eparhial.

Art.56 - (1) Adunarea Parohiala se intruneste in sedinta ordinara o data pe an si anume in primul trimestru al anului, iar in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie.

(2) Adunarea Parohiala este convocata de presedinte, cu cel putin o saptamana inainte de data fixata pentru intrunire, instiintand despre aceasta pe Protopop. In caz de neputinta sau rea vointa a parohului, Adunarea Parohiala este convocata si prezidata de Protopop, din incredintarea Chiriarhului.

(3) Convocarea va cuprinde locul, data si ora Adunarii, precum si problemele ce se vor discuta, va fi citita de preotul paroh in biserica, indata dupa terminarea Sfintei Liturghii si va fi afisata la usa bisericii.

Art.57 - (1) Adunarea Parohiala este valabil constituita in prezenta preotului paroh sau a preotului delegat de catre Centrul eparhial si a cel putin o zecime din totalul membrilor inscrisi in lista membrilor Adunarii.

(2) Daca la data fixata pentru Adunare nu se intruneste numarul necesar de membri, Adunarea are loc, fara vreo alta convocare, in duminica urmatoare, in acelasi loc si la aceeasi ora, cand Adunarea este valabil constituita cu numarul de membri prezenti, dintre care nu pot lipsi doua treimi dintre membrii Consiliului Parohial.

Art.58 - (1) Adunarea Parohiala ia hotarari valabile cu votul a jumatate plus unu dintre membrii prezenti.

(2) Lucrarile si hotararile Adunarii Parohiale se consemneaza intr-un registru de procese-verbale ale sedintelor Adunarii.

(3) Impotriva hotararilor Adunarii Parohiale se pot face contestatii la Permanenta Consiliului Eparhial numai de catre membrii Adunarii Parohiale inscrisi in lista si prezenti la sedinta Adunarii Parohiale care a adoptat hotararea contestata.

(4) Contestatiile se depun in termen de 14 zile lucratoare de la data sedintei, la Protopopiat, care le va inregistra si inainta, odata cu avizul acestuia, Permanentei Consiliului Eparhial.

Carti Ortodoxe

Cuprins