Adunarea Nationala Bisericeasca


C. Adunarea Nationala Bisericeasca

Art.19 - Adunarea Nationala Bisericeasca este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Romane, pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice si patrimoniale.

Art.20 - (1) Adunarea Nationala Bisericeasca este alcatuita din cate trei reprezentanti ai fiecarei eparhii, un cleric si doi mireni, delegati de Adunarile Eparhiale, pe termen de patru ani. Ei pot fi delegati pentru cel mult doua mandate.

(2) Ierarhii Sfantului Sinod participa la lucrarile Adunarii Nationale Bisericesti.

(3) Presedintele Adunarii Nationale Bisericesti este Patriarhul. In lipsa Patriarhului, sedintele sunt prezidate in ordinea prevazuta in art.12, alin. 2 din prezentul Statut.

(4) Hotararile Adunarii Nationale Bisericesti devin executorii dupa ratificarea lor de catre Sfantul Sinod.

Art.21 - Adunarea Nationala Bisericeasca se intruneste o data pe an in sedinta de lucru, iar, in caz de necesitate, ori de cate ori este nevoie. Adunarea Nationala Bisericeasca se intruneste si in sedinte solemne.

Art.22 - Atributiile Adunarii Nationale Bisericesti sunt:

a. Sustine drepturile si activitatile Bisericii Ortodoxe Romane;

b. Avizeaza regulamente de aplicare ale prezentului Statut cu privire la domenii de activitate date in competenta sa de catre Sfantul Sinod;

c. La propunerea Patriarhului, alege pe membrii Consiliului National Bisericesc;

d. Adopta masuri generale pentru sprijinirea asezamintelor culturale, social-filantropice, economice si fundationale ale Bisericii;

e. Stabileste mijloacele de ajutorare ale organismelor si institutiilor centrale bisericesti;

f. Examineaza si aproba Raportul general anual al Consiliului National Bisericesc, privind activitatea din Biserica Ortodoxa Romana si hotaraste cu privire la masurile ce trebuie luate pentru buna desfasurare a vietii bisericesti;

g. Aproba contul de executie bugetara si bilantul financiar-contabil al Administratiei Patriarhale, al Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane si al institutiilor centrale bisericesti;

h. Aproba bugetul general al Administratiei Patriarhale, al Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane si al institutiilor centrale bisericesti;

i. Aproba masuri unitare privind administrarea bunurilor mobile si imobile, aflate in proprietatea sau folosinta unitatilor de cult din intreaga Biserica Ortodoxa Romana, precum si a celor fundationale;

j. Aproba proiecte sociale, culturale, educationale si comunicationale;

k. Stabileste mijloacele de ajutorare a romanilor din afara granitelor Romaniei;

l. Exercita orice alte atributii care ii sunt date prin Statut, prin regulamentele bisericesti sau de catre Sfantul Sinod.

Art.23 - (1) Pentru studierea problemelor si formularea propunerilor ce urmeaza a fi supuse deliberarii, Adunarea alege, la inceputul fiecarui mandat de patru ani, dintre membrii ei clerici si mireni, cinci Comisii de lucru permanente, care au cate un presedinte, vice-presedinte si raportor desemnati de plen, la propunerea Presedintelui. Comisiile Adunarii Nationale Bisericesti sunt:

a. Comisia administrativ-juridica si de validare,

b. Comisia sociala si pentru comunicatii media,

c. Comisia culturala si educationala,

d. Comisia economica, bugetara si de patrimoniu imobiliar (bunuri bisericesti),

e. Comisia pentru romanii ortodocsi de peste hotare.

(2) La lucrarile Comisiei pentru romanii ortodocsi de peste hotare pot fi invitati si reprezentanti clerici si mireni ai eparhiilor ortodoxe romane de peste hotare, cand ordinea de zi impune acest lucru.

(3) La convocarea Presedintelui, Comisiile Adunarii Nationale Bisericesti se pot intruni si intre sedintele acesteia, potrivit cerintelor.

Carti Ortodoxe

Cuprins