Consiliul National Bisericesc


B. Consiliul National Bisericesc

Art.28 - Consiliul National Bisericesc este organism central executiv al Sfantului Sinod si al Adunarii Nationale Bisericesti.

Art.29 - (1) Consiliul National Bisericesc se intruneste la convocarea Presedintelui, cel putin de doua ori pe an sau ori de cate ori este nevoie.

(2) Consiliul National Bisericesc se compune din 12 membri ai Adunarii Nationale Bisericesti, cate un cleric si cate un mirean reprezentand fiecare Mitropolie din tara, desemnati pe o perioada de patru ani si pentru cel mult doua mandate.

(3) Presedintele Consiliului National Bisericesc este Patriarhul, iar in lipsa loctiitorul sau, conform prevederilor art.12, alin. 2 din prezentul Statut. Membrii Sfantului Sinod pot participa cu vot deliberativ la sedintele Consiliului.

(4) Episcopii-vicari patriarhali sunt membri de drept ai Consiliului National Bisericesc, cu vot deliberativ.

(5) Vicarul administrativ patriarhal, consilierii patriarhali si inspectorul general bisericesc sunt membri permanenti ai Consiliului National Bisericesc, cu vot consultativ.

(6) Consiliul National Bisericesc ia hotarari valabile prin consens sau cu votul a jumatate plus unu dintre membrii prezenti.

(7) Secretar al sedintelor este consilierul coordonator de la Cabinetul Patriarhal, iar in lipsa acestuia unul din consilierii patriarhali desemnat de Patriarh.

Art.30 - Consiliul National Bisericesc exercita in timpul dintre sedintele Adunarii Nationale Bisericesti atributiile acesteia prevazute in art.22, lit. a, d si e, precum si urmatoarele atributii:

a. Intocmeste raportul anual privind activitatea generala a Bisericii Ortodoxe Romane;

b. Intocmeste contul de executie bugetara si bilantul financiar-contabil al Administratiei

Patriarhale, al Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane si al celorlalte institutii centrale bisericesti;

c. Intocmeste bugetul general al Administratiei Patriarhale, al Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane si al celorlalte institutii centrale bisericesti;

d. Aproba planul de activitate al Editurii, Tipografiei si Atelierelor Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane;

e. Hotaraste asupra modului de administrare a bunurilor mobile si imobile ale Administratiei Patriarhale, ale Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, ale celorlalte institutii centrale bisericesti si ale fundatiilor bisericesti centrale;

f. Hotaraste asupra transmiterii cu orice titlu a folosintei sau proprietatii asupra bunurilor imobile ale Patriarhiei (vanzare sau schimb), precum si asupra grevarii cu sarcini sau afectarii de servituti a bunurilor Patriarhiei, cu exceptia bunurilor sacre care sunt inalienabile, cu respectarea prevederilor statutare, regulamentare bisericesti si legale;

g. Exercita orice atributii care ii sunt date prin Statut, regulamente sau prin hotarari ale Sfantului Sinod, Sinodului Permanent si Adunarii Nationale Bisericesti.

Carti Ortodoxe

Cuprins