Permanenta Consiliului National Bisericesc


C. Permanenta Consiliului National Bisericesc

Art.31 - (1) Intre sedintele Consiliului National Bisericesc functioneaza Permanenta Consiliului National Bisericesc, ca organism central executiv.

(2) Ea se compune din Patriarh, ca presedinte, Episcopii-vicari patriarhali, Vicarul administrativ patriarhal, consilierii patriarhali si inspectorul general bisericesc, ca membri si ia hotarari valide prin consensul membrilor prezenti.

(3) Din incredintarea Patriarhului, Permanenta Consiliului National Bisericesc poate fi prezidata de unul din Episcopii-vicari patriarhali. In aceasta situatie, procesul-verbal al lucrarilor este supus aprobarii Patriarhului. Hotararile devin executorii numai dupa confirmarea lor in scris, de catre Patriarh.

Art.32 - Permanenta Consiliului National Bisericesc, prezidata de Patriarh, exercita atributiile Consiliului National Bisericesc, cu exceptia celor prevazute la art.30, lit.f, in perioada dintre sedintele sale, precum si urmatoarele competente:

a. Examineaza orice problema bisericeasca, misionar-pastorala, culturala, sociala, administrativ-gospodareasca, economic-financiara etc. din cadrul institutiilor centrale bisericesti ce urmeaza a face obiectul dezbaterilor organismelor centrale deliberative si executive si face propuneri statutare;

b. Examineaza si definitiveaza darile de seama anuale asupra activitatii institutiilor centrale bisericesti;

c. Prezinta spre definitivare contul de executie bugetara si bilantul financiar-contabil al institutiilor centrale bisericesti;

d. Prezinta spre definitivare proiectul bugetului general anual al institutiilor centrale bisericesti;

e. Intocmeste planurile anuale ale activitatii institutiilor centrale bisericesti;

f. Analizeaza si face propuneri Consiliului National Bisericesc privind modul de administrare a bunurilor mobile si imobile ale institutiilor centrale bisericesti si ale fundatiilor bisericesti centrale;

g. Administreaza Fondul Central Misionar in limita bugetului aprobat de Sfantul Sinod

si prezinta anual, acestuia, contul de executie bugetara;

h. Administreaza fondurile special instituite la nivelul Administratiei Patriarhale potrivit destinatiei lor si in limita sumelor colectate, informand anual Sfantul Sinod despre situatia acestora;

i. Aproba proiectele de investitii in limita bugetului Administratiei Patriarhale, al

Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane si al celorlalte institutii centrale bisericesti;

j. Face demersuri pe langa autoritatile publice centrale si locale si pe langa alte institutii, pentru obtinerea de sprijin destinat activitatilor interne si internationale organizate de Patriarhia Romana prin institutiile centrale bisericesti, precum si pentru acordarea altor forme de sprijin de la bugetul de stat sau de la bugetele locale alocate Bisericii, in general, sau unitatilor de cult din interiorul sau din afara granitelor Romaniei;

k. Hotaraste asupra acceptarii donatiilor, legatelor, sponsorizarilor si cumpararii de bunuri in favoarea Patriarhiei Romane pentru institutiile sale centrale.

Art.33 - (1) Permanenta Consiliului National Bisericesc se intruneste la convocarea Presedintelui, ori de cate ori este nevoie.

(2) Consilierul coordonator al Cabinetului Patriarhal sau, in absenta acestuia, unul dintre ceilalti consilieri patriarhali, desemnat de Presedinte, intocmeste procesul-verbal al sedintelor Permanentei Consiliului National Bisericesc.

Art.34 - Hotararile Permanentei Consiliului National Bisericesc sunt aduse la indeplinire de Cancelaria Sfantului Sinod si de sectoarele celorlalte institutii centrale bisericesti.

Carti Ortodoxe

Cuprins