Sinodul Mitropolitan


B. Sinodul Mitropolitan

Organizare si atributii

Art.111 - (1) Mitropolitul, impreuna cu Arhiepiscopii, Episcopii, precum si Episcopii vicari si Arhiereii-vicari de la eparhiile sufragane alcatuiesc Sinodul Mitropolitan.

(2) Sinodul Mitropolitan coordoneaza activitatile comune ale eparhiilor din Mitropolie, in limitele inscrise in Sfintele Canoane, precum si in normele statutare si regulamentare in vigoare.

(3) Sinodul Mitropolitan vegheaza ca pe cuprinsul Mitropoliei sa fie aparate si promovate credinta ortodoxa, unitatea liturgica si disciplina canonica a clerului si monahilor, precum si intr-ajutorarea frateasca intre eparhii.

(4) Sinoadele Mitropolitane se pot intruni in sedinte comune pentru a elabora si a aplica planuri de cooperare permanenta la nivel pastoral-misionar, social-filantropic si cultural de interes regional, despre care vor informa Sfantul Sinod, in scris.

Art.112 - (1) Sinodul Mitropolitan este prezidat de Mitropolit, care il convoaca ori de cate ori este nevoie. In caz de vacanta, prezideaza Patriarhul sau ierarhul desemnat canonic si statutar.

(2) Sinodul Mitropolitan ia hotarari cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.

(3) Lucrarile Sinodului Mitropolitan se pregatesc de catre personalul clerical de conducere, respectiv consilier eparhial si secretar eparhial desemnati de Mitropolit, iar hotararile acestuia se pastreaza distinct in arhiva eparhiei de scaun a Mitropolitului, impreuna cu procesele verbale ale sedintelor.

Art.113 - Pe langa atributiile enumerate mai sus, Sinodul Mitropolitan are si urmatoarele atributii:

a. Propune Sfantului Sinod infiintarea de noi eparhii sau modificarea teritoriala a celor existente;

b. Analizeaza si avizeaza solicitarile venite de la eparhiile sufragane privind canonizarea de sfinti, proiectele de texte liturgice si icoane pentru cinstirea acestora si inainteaza Sfantului Sinod propunerile sale;

c. Aproba tematicile cursurilor pentru obtinerea de catre personalul clerical a gradelor profesionale Definitiv si Gradul II, organizate de institutiile de invatamant superior din Mitropolie, aprobate de Sfantul Sinod;

d. Avizeaza propunerile Chiriarhilor eparhiilor sufragane pentru alegerea Episcopilor vicari si Arhiereilor-vicari de catre Sfantul Sinod;

e. Aproba infiintarea, desfiintarea si transformarea manastirilor de calugari in manastiri de calugarite sau a manastirilor de calugarite in manastiri de calugari, precum si ridicarea schiturilor la rang de manastiri, in conditiile art.75, alin.1 din prezentul Statut;

f. Primeste si examineaza recursurile clericilor depusi din treapta preotiei de catre un Consistoriu eparhial din cuprinsul Mitropoliei;

g. Admite sau respinge, in principiu, cererile de recurs pe baza referatului si propunerilor motivate canonic si juridic ale consilierului administrativ-bisericesc de la centrul mitropolitan;

h. In caz de admitere, in principiu, a recursului, trimite cauza pentru judecare in fond Consistoriului Mitropolitan;

i. Valideaza sau invalideaza hotarari ale Adunarilor Eparhiale din cuprinsul Mitropoliei privind instrainarea bunurilor imobile (cladiri sau terenuri) eparhiale.

j. Exercita orice alte atributii date lui prin Sfintele Canoane, prin prezentul Statut si regulamentele bisericesti sau prin hotarari ale Sfantului Sinod.

Carti Ortodoxe

Cuprins