Partea lui Iuda.

 • 1. Iar hotarele semintiei lui Iuda, dupa familiile lor, au fost de la hotarele Idumeii, de la pustiul Sin, pana la Cades, spre miazazi-apus.
  Nm 34:3-5

 • 2. Hotarul lor de miazazi merge pana la partea Marii Sarate, de unde incepe pintenul ce se lasa spre miazazi;
  Nm 34:3-5

 • 3. inainteaza catre suisul Acravimului, trece prin pustiul Sin, iar dinspre miazazi se urca spre Cades-Barnea, iese pe la Hetron, inainteaza pana la Adar si se intoarce pe calea dinspre apus de Cades;
  Nm 34:3-5

 • 4. trece prin Atmon si iese la valea Egiptului; capatul acestui hotar este marea. Acesta este hotarul dinspre miazazi.
  Nm 34:3-5

 • 5. Iar hotarul lor de rasarit e toata Marea Sarata pana la Iordan. Iar hotarul de miazanoapte pleaca de la hotarul Marii si de la Iordan;

 • 6. se urca spre Bet-Hogla, trece pe la miazanoapte de Bet-Araba si merge in sus pana la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben;
  Ios 18:17

 • 7. hotarul merge mai departe spre Debir, prin cea de-a patra parte a vaii Acor, si se coboara spre Ghilgal, care se afla in fata Adumimului, in partea de miazazi a vaii; trece apoi pe la apele En-Semes 1 si se prelungeste pana la En-Roghel 2.

 • 8. Hotarul merge in sus spre valea Ben-Hinom, prin spatele Iebusului, spre miazazi; acesta este Ierusalimul; si se termina hotarul in varful muntelui ce se afla'n fata vaii Hinom, spre apus, la marginea dinspre miazanoapte a vaii Refaim.

 • 9. Din varful muntelui, hotarul se indreapta spre izvorul apelor Neftoah si merge spre muntele Efron; apoi se incovoaie spre Baala: aceasta este cetatea Chiriat-Iearim.

 • 10. Hotarul se intoarce apoi de la Baala spre mare si se indreapta spre muntele Seir prin partea din spate, de miazanoapte, a cetatii Iearim; acesta e Chesalonul; si, coborandu-se spre cetatea Bet-Semes, trece spre miazazi;

 • 11. de aici, hotarul trece prin partea de miazanoapte a Ecronului si se indreapta spre Sicron, se incovoaie spre miazazi si se indreapta spre Iabneel; iar capatul hotarului e marea; hotarul dinspre apus il alcatuieste marea, adica Marea cea Mare 3.

 • 12. Acestea sunt hotarele de peste tot ale fiilor lui Iuda, dupa familiile lor.

 • 13. Iar lui Caleb, fiul lui Iefone, i-a dat parte in mijlocul fiilor lui Iuda, dupa cum poruncise Dumnezeu; si i-a dat Iosua cetatea Chiriat-Arba, cetatea-metropola a lui Enac, care este Hebronul.
  Ios 14:15, Ios 21:11, Jd 1:10-15, Jd 1:20

 • 14. Acolo i-a nimicit Caleb, fiul lui Iefone, pe cei trei fii ai lui Enac: pe Sesai, pe Ahiman si pe Talmai.
  Jd 1:10-15

 • 15. De acolo a pornit Caleb asupra celor ce locuiau in Debir; numele Debirului era mai inainte Chiriat-Sefer 4.
  Jd 1:10-15

 • 16. Si a zis Caleb: "Celui ce va lua si va nimici Cetatea Literelor, aceluia ii voi da de sotie pe fiica mea Acsa".
  Jd 1:10-15

 • 17. Si a luat-o Otniel, fiul lui Chenaz, fratele mai mic al lui Caleb; iar Caleb i-a dat-o de sotie pe Acsa, fiica sa.
  1Par 4:13,

 • 18. Si a fost ca'n timp ce ea isi facea iesirea, s'a sfatuit cu el, zicand: "Ii voi cere tatalui meu o tarina!" Si a strigat de pe asin. Iar Caleb i-a zis: "Ce ti-a venit?"
  Jd 1:10-15

 • 19. Ea i-a raspuns: "Da-mi o binecuvantare, ca mi-ai dat pamant ca din seceta 5; da-mi si izvoarele de apa!" Si i-a dat Izvoarele de sus si Izvoarele de jos.
  Jd 1:10-15

 • 20. Aceasta este mostenirea semintiei fiilor lui Iuda, dupa neamurile lor.

 • 21. Iar cetatile lor erau cetati ale semintiei fiilor lui Iuda, din hotarele Edomului spre pustiu: Cabteel, Eder si Iagur;

 • 22. China, Dimona si Adada;

 • 23. Chedes, Hator si Itnan;

 • 24. Zif, Telem si Bealot;

 • 25. Hator-Hadata, Cheriot-Hetron, adica Hator;

 • 26. Amam, Sema si Molada;

 • 27. Hatar-Gada, Hesmon si Bet-Palet;

 • 28. Hatar-Sual, Beer-Seba si Biziotia, cu imprejurimile si satele lor;

 • 29. Baala, Iim si Atem;

 • 30. Eltolad, Chesil si Horma;

 • 31. Ticlag, Madmana si Sansana;

 • 32. Lebaot, Silhim, Ain si Rimon; de toate, douazeci si noua de cetati, cu satele lor 6.

 • 33. Iar la ses: Estaol, Tora si Asna;
  Ios 19:41, Jd 13:25, Jd 16:31

 • 34. Zanuah, En-Ganim, Tapuah si Enam;

 • 35. Iarmut, Adulam, Soco si Azeca;
  1Rg 17:1, 2Par 11:7, Mi 1:15

 • 36. Saaraim, Aditaim si Ghedera cu imprejurimile ei: paisprezece cetati, cu satele lor.

 • 37. Tenan, Hadasa si Migdal-Gad;

 • 38. Dilean, Mitpa si Iocteel;

 • 39. Lachis, Botcat si Eglon;

 • 40. Cabon, Lahmas si Chitlis;

 • 41. Ghederot, Bet-Dagon, Naama si Macheda: saisprezece cetati, cu satele lor.

 • 42. Libna, Eter si Asan;

 • 43. Iftah, Asna si Netib;

 • 44. Cheila, Aczib si Maresa: noua cetati, cu satele lor.

 • 45. Ecron, cu imprejurimile si satele ei;
  Ios 13:3, 4Rg 1:2

 • 46. si de la Ecron spre mare, tot ce se afla in apropiere de Asdod, cu satele lor;

 • 47. Asdod, cu imprejurimile si satele ei; Gaza, cu satele si imprejurimile ei, pana la raul Egiptului si pana la Marea cea Mare, care-i este hotar.
  Nm 34:6

 • 48. La munte: Samir, Iatir si Soco;

 • 49. Dana si Cetatea Literelor, adica Debir;

 • 50. Anab, Estemo si Anim;

 • 51. Gosen, Holon si Ghilo: unsprezece cetati, cu satele lor;

 • 52. Anab, Duma si Esean;

 • 53. Ianum, Bet-Tapuah si Afeca;

 • 54. Humta, Chiriat-Arba, adica Hebron, si Tior: noua cetati, cu satele lor.

 • 55. Maon, Carmel, Zif si Iuta;
  1Rg 23:25

 • 56. Izreel, Iocdeam si Zanuah;

 • 57. Cain, Ghibeea si Timna: zece cetati, cu satele lor.

 • 58. Halhul, Bet-Tur si Ghedor;

 • 59. Maarat, Bet-Anot si Eltecon: sase cetati, cu satele lor. Tecoa, Efrata - sau Betleem -, Peor, Etam, Culon, Tatam, Sores, Carem, Galem, Betir si Manah: unsprezece cetati, cu satele lor.

 • 60. Chiriat-Baal - sau Chiriat-Iearim - si Harabah: doua cetati, cu satele si imprejurimile lor.
  Ios 18:14

 • 61. In pustiu: Bet-Araba, Midin si Secaca;

 • 62. Nibsan, Ir-Melah si En-Gaddi: sase cetati, cu satele lor.
  2Par 20:2

 • 63. Iebuseii insa locuiau in Ierusalim, iar fiii lui Iuda nu i-au putut nimici; si traiesc Iebuseii in Ierusalim pana'n ziua de astazi.
  Ios 17:12, Jd 1:21, Jd 19:11, 2Rg 5:6

Biblia Ortodoxa